Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By noinho_khongten
#644153

Download Giáo án Vật lý Lớp 7 - Bài 27: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song miễn phí

Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm .
 Xem hình 27.1 a,b để thấy thiết bị và cách mắc songsong hai đèn.
 Xem phần III(SGK). Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm. Thực hiện
mắc mạch điện, đo và ghi các kết quả về hiệu điện thế vào báo cáo
thí nghiệm.
 Hoàn thành phần nhận xét.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 1
Môn:Vật lý Lớp7
Bài 27:
Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với
đoạn mạch song song
I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
1. Kiến thức:
 Hiểu đoạn mạch song song các đèn.
 Nắm được đặc điểm U12 = U34 =UMN và I = I1 + I2 của đoạn mạch đó.
2. Kỹ năng:
 Vẽ, mắc mạch song song.
 Mắc đúng và đọc đúng chỉ số công cụ đo.
 Biết giải bài toán về mạch điện song song.
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT.
1. Bộ thí nghiệm về mạch điện: Nguồn 3V, hai đèn cùng loại ghi 3V, một
vôn kế có GHĐ 5  6 V, một ampe kế GHĐ  0.5A, một công tắc, 9
đoạn dây dẫn (4 bộ).
2. Phần mềm thí nghiệm ảo về mạch điện trong máy tính (4 máy).
3. 20 tờ giấy khổ A4 ghi báo cáo thí nghiệm.
III. TỔ CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công cụ
1 Làm thí nghiệm
Hoàn thành báo cáo thí nghiệm
Bộ thí nghiệm
2 Dùng máy tính
Hoàn thành báo cáo thí nghiệm
Máy tính +
phầnmềm
Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 2
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
CÁC HOẠT ĐỘNG TH
ỜI
GIA
N
CÔNG VIỆC
GIÁO VIÊN HỌC SINH
2' Ổn định lớp Nhắc học sinh ổn định
nhóm, yêu cầu bài
Chuẩn bị đồ dùng
cần cho nhóm
5'
Hoàn thành phần 1
của báo báo cáo thí
nghiệm
Yêu cầu học sinh điền
vào chỗ trống của phần 1
Hoàn thành phần 1
10'
Hoàn thành phần 2
của báo cáo thí
nghiệm
Nêu cách thực hiện với
từng nhóm.
Hướng dẫn.
Thực hiện theo
nhóm, hoàn thành
phần 2.
15'
Hoàn thành phần 3
của báo cáo thí
nghiệm
Nêu cách thực hiện với
từng nhóm. Hướng dẫn.
Thực hiện theo
nhóm, hoàn thành
phần 3.
5'
Nhóm đọc phần
nhận xét trong báo
cáo
Đưa kết quả trong báo
cáo thí nghiệm để cả lớp
xem.
Từng nhóm đọc
nhận xét. Đánh giá
kết quả.
8'
Kiểm tra.
Dặn dò
Phát đề kiểm tra.
Nhắc làm bài tập trong
SBT
Làm bài.
Nộp bài
Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 3
NHÓM 1
1. Nhiệm vụ:
 Làm các thí nghiệm mắc mạch điện đo các giá trị cần thiết.
 Hoàn thành báo cáo thí nghiệm.
2. Công cụ, tài liệu:
 Bộ thí nghiệm về mạch điện. Mẫu báo cáo thí nghiệm. Sách
giáo khoa.
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5'
Hoạt động 2 10'
Hoạt động 3 15'
Hoạt động 4 5'
I. Hoạt động 1:
 Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí nghiệm.
 Điền vào chỗ trống ở phần 1
II. Hoạt động 2: Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm .
 Xem hình 27.1 a,b để thấy thiết bị và cách mắc song song hai đèn.
 Xem phần III(SGK). Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm. Thực hiện
mắc mạch điện, đo và ghi các kết quả về hiệu điện thế vào báo cáo
thí nghiệm.
 Hoàn thành phần nhận xét.
III. Hoạt động 3: Hoàn thành phần 3 của báo cáo thí nghiệm .
 Xem hình 27.2 và phần IV(SGK). Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.
 Mắc ampe kế đo và ghi các kết quả vào báo cáo thí nghiệm.
 Hoàn thành phần nhận xét.
IV. Hoạt động 4: Báo cáo kết quả - Đánh giá.
Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 4
 Đại diện nhóm nêu nhận xét trong báo cáo thí nghiệm.
 Trả lời câu hỏi (nếu có).
 Đánh giá cho điểm.
Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 5
NHÓM 2
1. Nhiệm vụ:
 Dùng máy tính và phần mềm để mắc mạch điện ảo và lấy kết quả
đo
 Hoàn thành báo cáo thí nghiệm.
2. Công cụ, tài liệu:
 Máy tính và phần mềm về điện. SGK, mẫu báo cáo thí nghiệm.
Phiếu hướng dẫn
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5'
Hoạt động 2 10'
Hoạt động 3 15'
Hoạt động 4 5'
Hoạt động 1:
 Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí nghiệm.
 Điền vào chỗ trống ở phần 1
Hoạt động 2: Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm .
 Xem hình 27.1 a,b để thấy thiết bị và cách mắc song song hai đèn.
 Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.
 Mở phần mềm, xem hướng dẫn cách mắc và thay đổi mạch điện ảo.
Lấy các giá trị về hiệu điện thế ghi vào báo cáo thí nghiệm.
 Hoàn thành phần nhận xét.
Hoạt động 3: Hoàn thành phần 3 của báo cáo thí nghiệm .
 Xem hình 27.2 .Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.
 Xem phần IV(SGK) để thực hiện mắc ampe kế đo và ghi các kết quả
về cường độ dòng điện vào báo cáo thí nghiệm.
 Hoàn thành phần nhận xét.
Hoạt động 4: Báo cáo kết quả - Đánh giá.
 Đại diện nhóm nêu nhận xét trong báo cáo thí nghiệm.
 Trả lời câu hỏi (nếu có).
Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 6
 Đánh giá cho điểm.
Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 7
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 1:
Cho 3 sơ đồ mạch điện đều có hai đèn mắc song song. Hãy ghi chữ M và N
vào 2 điểm nối chung của hai đèn trong mỗi sơ đồ. Vẽ chiều dòng điện qua
mỗi đèn ở mỗi sơ đồ.
Bài 2:
Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:
Trong mạch điện có đèn Đ1 mắc song song với đèn Đ2 thì:
a. Hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 .................. hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ2.
b. Cường độ dòng điện qua Đ1 ................... cường độ dòng điện qua
Đ2...................... cường độ dòng điện mạch chính.
c. Cường độ dòng điện mạch chính
bằng...............................................................
Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 8
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Điểm
Nội dung
0 1 2
Trình bày
Không trình bày
được.
Trình bày chưa rõ
ràng, chưa đúng
trọng tâm.
Trình bày tốt, rõ
gọn. Trả lời tốt các
câu hỏi.
Kiến thức
Không thực hiện
được phép đo.
Không có kết quả.
Có kết quả đo
nhưng chưa đủ và
chưa chính xác.
Nhận xét chung.
Có kết quả và nhận
xét đúng. Có báo
cáo thí nghiệm
đúng.
Kỹ năng
Không mắc được
mạch điện và điều
chỉnh trong mạch
điện.
Biết mắc mạch
điện và đo nhưng
chậm và túng túng.
Mắc mạch điện
nhanh, đo đúng.
Thành thạo trong
công việc.
...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement