Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By stoplove_over
#644142

Download Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 6: Các nước châu Phi miễn phí

Kinh tế: Tụt hậu về kinh tế, thiên tai mất mùa liên miên
Nợ nước ngoài (300 tỷ USD)
Đói nghèo: 32/57 nước được xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới, 1/4 dân số châu Phi thuộc diện đói ăn kinh niên
Chính trị: Xung đột, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo
Ở Ruanda xảy ra sự xung đột 2 bộ tộc Hutu và Tuxi
Từ 1987 đến 1997 Châu Phi có 14 cuộc xung đột và nội chiến
Văn hóa, xã hội: Thất nghiệp, mù chữ, bùng nổ dân số, dịch bệnh hoành hành
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LÞch sö 9 KiÓm tra bµi cò T×nh h×nh §«ng Nam ¸ tr­íc vµ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai cã ®iÓm g× næi bËt ? Hoµn c¶nh ra ®êi vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña tæ chøc ASEAN ? Mèi quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ ASEAN ? Thø 3 ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2011 TiÕt 7 – Bµi 6 C¸C N­íC CHÂU PHI Nêu những nét chính cuộc đấu tranh của nhân dân Châu Phi ? Phong trào nổ ra sớm nhất ở Bắc Phi Mở đầu là binh biến tháng 7/1952 ở Ai Cập do Đại tá Nat-xe chỉ huy lật đổ chế độ quân chủ, thành lập nước Cộng hoà Ai Cập (18/06/1953) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Angiêri (1954 - 1962) 1960 có 17 nước Châu Phi giành độc lập  “Năm châu Phi”  Hệ thống thuộc địa châu Phi tan rã, các dân tộc châu Phi giành được độc lập và chủ quyền. Hình ảnh Đại tá Nat-xe (1918 – 1970) I. TÌNH HÌNH CHUNG Tr­íc chiÕn tranh thÕ giíi thø hai : lµ thuéc ®Þa cña c¸c n­íc ®Õ quèc Sau chiến tranh thế giới thứ hai: phong trào ®Êu tranh đòi độc lập ở châu Phi diễn ra sôi nổi.  Nhiều nước giành độc lập: Ai Cập (1953), Angiêri (1962)  1960 : “Năm châu Phi” Hãy cho biết tình hình châu Phi sau khi giành được độc lập? Đạt được nhiều thành tích, nhưng Châu Phi vẫn nằm trong tình thế bất ổn, xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bệnh tật I. TÌNH HÌNH CHUNG  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đòi độc lập ở châu Phi diễn ra sôi nổi.  Nhiều nước giành độc lập: Ai cập (1953), Angiêri (1962)  1960 : “Năm châu Phi”  Từ cuối những năm 80 đến nay tình hình châu Phi khó khăn không ổn định với nội chiến, xung đột, đói nghèo, nợ nần chồng chất, bệnh tật hoành hành… Xem hình ảnh sau: Khó khăn Kinh tế: Tụt hậu về kinh tế, thiên tai mất mùa liên miên Nợ nước ngoài (300 tỷ USD) Đói nghèo: 32/57 nước được xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới, 1/4 dân số châu Phi thuộc diện đói ăn kinh niên Chính trị: Xung đột, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo Ở Ruanda xảy ra sự xung đột 2 bộ tộc Hutu và Tuxi Từ 1987 đến 1997 Châu Phi có 14 cuộc xung đột và nội chiến Văn hóa, xã hội: Thất nghiệp, mù chữ, bùng nổ dân số, dịch bệnh hoành hành Hiện nay được sự giúp đỡ của các cộng đồng quốc tế, Châu Phi khắc phục sự nghèo đói và xung đột sắc tộc như thế nào ? * Lập tổ chức thống nhất Châu Phi  Liên minh châu Phi (AU) I. TÌNH HÌNH CHUNG  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đòi độc lập ở châu Phi diễn ra sôi nổi.  Nhiều nước giành độc lập: Ai Cập (1953), Angiêri (1962)  1960 : “Năm châu Phi”  Từ cuối những năm 80 đến nay tình hình châu Phi khó khăn không ổn định với nội chiến, xung đột, đói nghèo, nợ nần chồng chất, bệnh tật hoành hành…  Lập tæ̉ chức thống nhất Châu Phi  Liên minh châu Phi (AU) II. CỘNG HÒA NAM PHI Em biết gì về Cộng hòa Nam Phi ? Cộng hòa Nam Phi nằm ở cực nam châu Phi Diện tích 1,2 triÖu km2, dân số 43,6 triệu. 75,2% da đen; 11,2% da màu, 13,6% da trắng 1662 Hà Lan đến Nam Phi Đầu thế kỷ XIX Anh chiếm Nam Phi. 1910 Liên bang Nam Phi thành lập nằm trong khối Liên hiệp Anh. Năm 1961 Liên bang Nam Phi rút ra khỏi khối Liên hiệp Anh  Cộng hòa Nam Phi được thành lập. II. CỘNG HÒA NAM PHI  1961 Cộng hòa Nam Phi tuyên bố độc lập Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi diễn ra như thế nào ? Dưới sự lãnh đạo của “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen đấu tranh bền bỉ chống chế độ phân biệt chủng tộc. Trước sự đấu tranh mạnh mẽ của người da đen, năm 1993 chính quyền da trắng đã tuyên bố xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, trả lại tự do cho lãnh tụ ANC. Xem ảnh ông Nelson Mandela Tóm tắt tiểu sử Sinh năm 1918 Năm 1944 gia nhập Đại hội dân tộc Phi (ANC) giữ chức Tổng thư ký. Năm 1964 bị nhà cầm quyền Nam Phi kết án tù chung thân. Sau 27 năm. Tháng 2/1990 được trả tự do, được bầu làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch ANC (7/1991) Tháng 5/1994 Ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nam Phi. Được nhân dân thế giới ngưỡng mộ như anh hùng chống chế độ phân biệt chủng tộc. Năm 1993 được giải thưởng Nobel về hòa bình. II. CỘNG HÒA NAM PHI  1961 Cộng hòa Nam Phi tuyên bố độc lập  Chính quyền thực dân da trắng ở đây đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (Apacthai)  1993 Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Nam Phi  Tháng 5/1994 Nelson Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên. Việc Nelson Mandela trở thành Tổng thống sau cuộc bầu cử tháng 4/1994 có ý nghĩa lịch sử gì ? Đánh dấu sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ngay tại sào huyệt của nó sau hơn 3 thế kỷ tồn tại. Hiện nay Cộng hòa Nam Phi đưa ra chủ trương phát triển kinh tế như thế nào ? Đề ra chiến lược “Kinh tế vĩ mô” với tên gọi là : “Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại” II. CỘNG HÒA NAM PHI  1961 Cộng hòa Nam Phi tuyên bố độc lập  Chính quyền thực dân da trắng ở đây đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (Apacthai)  1993 Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Nam Phi  Tháng 5/1994 Nelson Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên.  Hiện nay chính quyền mới ở Nam Phi đề ra chiến lược kinh tế vĩ mô (6/1996) để cải thiện đời sống nhân dân. Những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai ? Các nước lần lượt giành lại độc lập, chủ quyền, sau đó bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước phát triển kinh tế, xã hội và thu được nhiều thành tích. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định: Nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất, thất nghiệp, dịch bệnh hoành hành. Hãy điền sự kiện và thời gian sao cho đúng trong bảng dưới đây. 18/6/1953 Năm Châu Phi Chiến lược “Kinh tế vĩ mô” được chính quyền mới ban hành ở Nam Phi 6/1996 1960 5/1994 Cộng hòa Ai cập được thành lập Nelson Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên. Bài tập về nhà So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc châu Phi với phong trào giải phóng dân tộc châu Á ? H­íng dÉn vÒ nhµ : Häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp ë cuèi bµi Xem tr­íc bµi 7: c¸c n­íc MÜ La tinh : + T×nh h×nh MÜ La Tinh cã g× ®¸ng chó ý + Cuba – hßn ®¶o anh hïng Chân thành cám ơn quý vị đại biểu, cùng quý thầy cô ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement