Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0k_mjk0
#644075

Download Bộ tài liệu phụ đạo môn Văn 12 miễn phí

II. Giá trị hiện thực của tác phẩm
1.Khắc họa không khí thê lương , ảm đạm, đầy tử khí ở xóm ngụ cư trong ngày đói.
2. Diễn tả tình cảnh đáng thương tội nghiệp của con người trong cái đói quay , đói quắt.
+ Bà cụ Tứ kinh ngạc và không thể tin vào sự thật: con bà lấy vợ.
+ Khi Tràng đưa vợ về người dân xóm ngụ cư tò mò, ngạc nhiên, lo lắng.
+ Người vợ nhặt thật thảm hại trong sự hành hạ của cái đói: khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ thấy hai con mắt, áo quần tả tơi như tổ đỉa Thị quên đi cả e thẹn , danh dự để được ăn. Thị đánh liều theo không một nhười đàn ông lạ để được sống.
+ Con đường rước dâu không phải pháo hoa mà là một không khí ảm đạm, thê lương với mùi gây của xác người, tiếng quạ gào thê thiết, bóng người đói đi lại lặng lẽ như những bóng ma những ánh mắt tò mò , ái ngại cho đôi trẻ không biết có qua nổi cơn đói này không.
+ Đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ diễn ra trong tiếng hờ khóc của những nhà có người chết đói.
+ Bữa cơm đón nàng dâu mới cũng thật thảm hại.
-> Con người tìm và xây dựng hạnh phúc trong sợi dây sự sống mong manh. Cái giá con người trở lên thật rẻ mạt
=> Tố cáo tội ác của thực dân Pháp , phát xít Nhật.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng khoa học chính xác ,mạch lạc .
Nắm vững bản sắc văn hoá dân tộc, chúng ta có thể phát huy điểm mạnh ,khắc phục hạn chế để hội nhập với thế giới trong thời đại ngày nay.
PHAÀN III :– TRUYEÄN NGAÉN.
VÔÏ CHOÀNG APHUÛ – TOÂ HOAØI
I\ Toùm taét:
Vợ chồng Aphủ kể về cuộc đời của hai thanh niên dân tộc thiểu số, dân tộc Mông: Mỵ và A Phủ. Mị là cô gái đẹp , hiếu thảo đảm đang , gàiu sức sống, yêu đời và rất rất mực tài hoa. Chỉ vì một món nợ từ hồi cha mẹ mới cưới nhau mà Mị bị thống lí Pá Tra bắt về làm dâu trừ nợ, thực chất là làm nô lệ không công cho nhà thống lí. Kể từ khi bước chân về nhà thống Lí, Mị phải sống những chuỗi ngày đau thương tăm tối, bị đày đọa về thể xác và đầy đọa về tinh thần. Mị phải lao động quần quật như con trâu , con ngựa. Đã có lần Mị toan tự tử nhưng sợ liên lụy đến bố nên lại thôi. Cuộc sống đau khổ đã khiiến cô gần như tê liệt sức sống, cứ vật vờ âm thầm như chiếc bóng “ lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Cho đến một đêm mùa xuân náo nức , tiếng sáo gọi bạn tình bồi hồi tha thiết vọng đến tai MỊ đã đánh thức trong cô niềm khát khao hạnh phúc và tình yêu mãnh liệt . Mị chuẩn bị váy áo đi chơi ngày xuân . Nhưng rồi chồng Mị đã vùi dập phũ phàng ngọn lửa ham sống ấy vừa bùng lên đó.Cũng trong đêm ấy, hắn phá đám cuộc chơi của trai làng nên bị A Phủ đánh trọng thương, ỷ vào thế quan thống lí Pá Tra bắt A phủ làm đứa ở, lao động khổ sai để trả nợ. Một lần vì để hổ vồ mất con bò của nhà thống lí, Aphủ bị đánh đập tàn nhẫn và bị trói đứng vào trong góc nhà suốt mấy ngày. Cảm thông cho người cùng cảnh ngộ, Mị đã cởi trói cho A pHủ rồi cùng nhau chốn khỏi Hồng Ngài tìm tới Phiềng Sa. Họ thành vợ chồng, được giác ngộ cách mạng và trở thành du kích.
II. Phân tích nhân vật MỊ:
A. Yêu câu
- Phân tích nhân vật để người độc thấy được đây là nhân vật có số phận bi đát nhưng lại có sức sống tiềm tàng rất mãnh liệt.
B. Nội dung cụ thể.
1/ Giới thiệu khái quát:
- Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn rút từ tập “ Truyện Tây Bắc” viết vào năm 1953.là truyện ngắn đặc sắc nhất của Tô Hoài nói riêng và của văn xuôi chống Pháp nói chung
- Là bức tranh chân thực về cuộc sống và thân phận khổ đau của dân cùng kiệt miền núi dưới ách áp bức bóc lột của phong kiến thức dân , đồng thời là bài ca về sức sống khát vọng, tự do của con người miền núi ; là hình ảnh con đường giải phóng và cuộc đổi đời của họ.
- Tiêu biểu nhất cho những con người ấy là Mị.
2/ Hoaøn caûnh, Thaân phaän bi ñaùt của nhân vật:
+ Tröôùc khi bò baét veà laøm daâu nhaø Paù Tra:
- Laø coâ gaùi xinh ñeïp, chaêm lao ñoäng, hieáu thaûo
- Mị cũng là cô gái tài hoa có tài “ thổi lá hay như thổi sáo”trai làng nhiều người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mị.
-Mi cũng là người có ý thức về tự do, không chịu làm dâu con nhà giàu .Cô nói với bố: “con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô trả nợ thay cho bố. Bố dừng bán con cho nhà giàu”.
+ Töø khi bò eùp laøm daâu nhaø thoáng lí Paù Tra( thöïc chaát laø con ôû suoát kieáp): Chỉ vì bố Mị thiếu tiền cưới mẹ Mị nên đã đến vay nhà thống lí Pá Tra mà cô bị bắt về làm dâu gạt nợ cho gia đình này( laø con nôï vaãn coøn hi voïng thoaùt khoûi khoå ñau khi traû heát nôï. Laø con daâu gaït nôï, Mò chæ coøn bieát soáng laøm keû aên ngöôøi ôû, cheát laøm ma nhaø thoágn lí suoát naêm , suoát ñôøi nhö theá)
Khi veà nhaø thoáng lí maáy thaùng ñaàu, ñeâm naøo Mò cuõng khoùc. Gioït nöôùc maét cuûa noãi tuûi nhuïc , khoå ñau vì bò töôùc ñoaït töï do, bò traø ñaïp , vuøi daäp vaø phaûi soáng vôùi ngöôøi maø mình khoâng yeâu thöông.
Khoâng cam chòu cuoäc soáng toâi ñoøi tuûi nhuïc. Mò haùi laù ngoùnm veà chaøo cha ñeå cheát. Hieåu ñöôïc yù ñònh cuûa con, cha Mò nöôùc maét roøng roøng, thoâng thieùt , tuyeätvoïng “ Maøy cheát nhöng nôï tao vaãn coøn, quan laïi baét tao traû nôï. Maøy cheát roài thì khoâng laáy ai laømnöông ngoâ giaû nôï ngöôøi ta, tao thì oám yeáu quaù roài. Khoâng ñöôïc,con ôi!” Theá laø mò khoâng ñaønh loøng cheát, Mò neùn khoå ñau, quay veà nhaø thoáng lí, thaàm laëng cam chòu thaân phaän cuûa con traâu , con ngöïa.
Maáy naêm qua , maáy naêm sau boá Mò cheát. Nhöng Mò cuõng khoâng nghó ñeán MÒ coù theå aên laù ngoùn töï töï nöõa.” ÔÛ laâu trong caùi khoå , Mò quen khoå roài”. Mò bò ñaøy ñoïa ñeán teâ lieät tinh thaàn, chæ coøn bieát buoâng xuoâi phoù maëc cho soá phaän: Mò töôûng mình cuõng laø con traâu , mình cuõng laø con ngöïa, con traâu con ngöïa chæ bieát vieäc aên coû ñi laøm maø thoâi”
Moãi ngaøy MÒ caøng khoâng noùi, coâ soáng caâm laëng , laïnh leõo, voâ hoàn , voâ caûm, nhaãn nhuïc ,cam chòu maët luùc naøo cuõng buoàn röôøi röôïi, , luøi luõi nhö con ruøa nuoâi trong xoù cöûa. Caùi buoàng Mò naèm kín mít, chaät heïp , taêm toái nhö nguïc thaát, Mò soáng trong voâ voïng, soáng maø nhö cheát. Thôøi gian ngaøy hay ñeâm , xuaân qua hay haï veà, thu ñeán vaø buoåi bình minh aám aùp hay tröa heø röïc rôõ … vôùi Mò chæ laø moät maøu “ traêng traéng khoâng bieát laø söông hay laø naéng”. Coâ nghó raèng mình seõ ngoài trong caùi loã vuoâng aáy troâng ra cho ñeán cheát. ,
=>Mò tieâu bieåu cho noãi thoáng khoå cuûa ngöôøi daân mieàn nuùi döôùi aùch aùp böùc , boùc loät cuûa boïn phong kieán vaø thöïc daân vuøng cao Taây Baéc tröôùc ñaây
3/ Söùc soáng tieàm taøng maõnh lieät ở nhân vật:
* Khi nhöõng ñeâm tình muøa xuaân tôùi: ( dieãn bieán taâm traïng cuûa Mò )
- Khoâng khí muøa raïo röïc vaø raát ñaëc bieät cuûa muøa Xuaân ôû Hoàng Ngaøi naêm aáy laø nguyeân nhaân chính khieán taâm hoàn voán ñaõ chai saïn cuûa Mò boãng nhieân thöùc tænh, ñaùnh thöùc kæ nieäm trong taâm hoàn Mò.
- Muoán thoaùt khoûi thöïc taïi, Mò tìm ñeán röôïu vaø ñöôïc soáng laïi thôøi xuaân saéc treû trung , kieâu haõnh.
- Men röôïu cuøng tieáng saùo rôïp rôøn, khaùt voïng soáng thöïc söï ñaõ soáng daäy trong Mò. Mò muoán ñi chôi.
- Khi bò troùi ôû coät nhaø: Mò khoâng bieát mình ñang biï troùi, vuøng böôùc ñi. Khi khaùt voïng soáng ñaõ troãi daäy, noù seõ phaù tan moïi söï troùi buoäc.
* Khi caét daây troùi cho A phuû:
- Ban ñaàu döûng döng: bieåu hieän cuûa moät taâm hoàn ñaõ chai cöùng.
- Nhìn thaáy gòot nöôùc maét treân maù Aphuû – ñoäng loøng thöông.
- Yù thöùc ñöôïc söï ñoäc aùc cuaû Paù tra.
- Töôûng töôïng caûnh bò troùi thay, khoâng sôï.
- Caét daây troùi cho Aphuû, roài vuït chaïy theo vôùi yù thöùc saâu saéc veà thaân phaän noâ leä : “ ÔÛ ñaây thì cheát maát”.
=> Mò ñaõ giaûi phoùng cho ngöôøi cuøng canûh ngoä, ñoàng thôøi tuïc giaûi phoùng mình khoûi sôïi daây voâ hình cuûa thaàn quyeàn. Tieâu bieåu cho khaùt voïng vaø veû ñeïp taâm hoàn cuûa ngöôøi lao ñoäng mieàn nuùi.
=> Baèng taøi naêng mieâu taû taâm lí xuaát saéc, ngheä thuaät xaây döïng nhaân vaät ñoäc ñaùo coù tính ñieån hình, gioïng vaên nheï nhaøng , tinh teá , ngoân ngöõ vaø loøi vaên giaøu chaát taïo hình vaø bieâûu caûm . Taùc giaû Toâ Hoaøi ñaõ xaây döïng ñöôïc moät nhaân vaät ñeå laïi nhieàu aán töôïng cho ngöôøi ñoïc.
b\ Nhaân vaät A phuû :
- Luùc nhoû coù caù tính, gan goùc.
-Khi lôùn leân : Lao ñoäng gioûi, maïnh khoeû, nhieâuø ngöôøi meâ nhöng khoâng laáy noåi vô.
+ Tröôùc sö...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement