Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By viyeu_chonuoitiec_1402
#643363

Download Chuyên đề Bài tập este miễn phí

DẠNG 3: HỖN HỢP AXIT HOẶC ANCOL VỚI ESTE
Bài 1: hỗn hợp X gồm CH3COOH và HCOOCH3 với tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Cho m gam hỗn hợp X trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư thì tạo ra 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là
a. 20 gam b. 10 gam c. 9 gam d. 18 gam
Câu 2: (Cao đẳng khối A-2008)
Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một ancol (ancol). Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lit H2 (đktc). Hỗn hợp X gồm.
a. một este và một ancol b. một axit và một este c. một axit và một ancol d. hai este.
Câu 3: (Đại học khối B-2009)
Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là
a. HCOOH và HCOOC2H5. b. HCOOH và HCOOC3H7.
c. C2H5COOH và C2H5COOCH3. d. CH3COOH và CH3COOC2H5.
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

mH2m + 2-p(OH)p (CnH2n -1COO)pCmH2m + 1 + pH2O
3- Công thức của este tạo từ axit no và ancol không no:
- Este tạo từ axit no đơn chức và ancol không no, một nối đôi, đơn chức:
CnH2n + 1COOH + CmH2m - 1OH CnH2n + 1COOCmH2m - 1 + H2O
Công thức phân tử: CnH2n-2 O2 n4
- Este tạo từ axit no đa chức và ancol không no, một nối đôi, đơn chức:
CnH2n + 2-p(COO H)p + pCmH2m - 1OH CnH2n + 2-p(COOCmH2m -1)p + pH2O
4- Công thức của este tạo từ axit bất kì và ancol bất kì:
- Este tạo từ axit đa chức và ancol đơn chức:
R(COOH)n + nR’-OH R(COO- R’)n + nH2O
- Este tạo từ axit đơn chức và ancol đa chức:
nR-COOH + R’(OH)n (R-COO)n R’ + nH2O
C- DANH PHÁP Tên thường: Tên este = Tên gốc hidrocacbon của ancol + Tên gốc axit
Ví dụ:
CH3COOC2H5 : etyl axetat
HCOOC2H5 : etyl fomiat
CH3COOCH2-CH2-CH3 : propyl axetat
CH3COOCH(CH3)-CH3 : isopropyl axetat
CH2=CH -COO-CH3 : metyl acrylat
D- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ESTE
I- Phản ứng thuỷ phân Muối của axit hữu cơ + Ancol
1- Thuỷ phân trong môi trường axit:
CH3COOC2H5 + H-OH CH3COOH + C2H5OH
Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
2- Thuỷ phân trong môi trường kiềm:
CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH
Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường bazơ là phản ứng một chiều (còn được gọi là phản ứng xà phòng hoá). Chưng cất sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá thu được ancol. Chất rắn thu được là muối hữu cơ và NaOH dư.
3- Phản ứng thuỷ phân của một số este đặc biệt:
- Este đa chức:
(CH3COO)3C3H5 + 3NaOH 3CH3COONa + C3H5(OH)3
Nhận xét: Số chức este =
- Este không no:
CH3COO-CH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO
CH3COO-C(CH3) = CH2 + NaOH CH3COONa + CH3- CO-CH3
Nhận xét: sản phẩm của phản ứng là anđehit hay xeton.
- Este thơm:
CH3COO-C6H5 + 2NaOH CH3COONa + C6H5ONa + H2O
Nhận xét: sản phẩm của phản ứng là hai muối và = 2số chức este.
* Một số chú ý:
+ Nếu khối lượng muối Na lớn hơn khối lượng este thì đó là este của CH3OH
+ Khối lượng este+ khối lượng NaOH = khối lượng muối + khối lượng ancol
+ Các este của axit fomic có khả năng phản ứng giống anđêhit :
HCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RNH4CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag
+ Các este của phenol có khả năng phản ứng với kiềm với tỷ lệ 1:2 tạo hai muối và nước :
CH3COOC6H5 + 2KOH →CH3COOK + C6H5OK + H2O
+ Các este của ancol không bền bị thuỷ phân tạo anđehit hay xeton :
R – COO – CH = CH2 + NaOH → R – COONa + CH3CHO
+ Các este vòng phản ứng chỉ tạo một muối
II- Phản ứng cháy:
CH3COOC2H5 + 5O2 → 4CO2 + 4H2O
CnH2nO2 + O2 → nCO2 + nH2O
CnH2n + 1COOCmH2m + 1 + O2 → (m+n+1)CO2 + (m+n+1)H2O
Nhận xét: Khi đốt cháy este tạo từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức: = 1
III- Các tính chất riêng của một số este:
1- Este không no:
- Tính chất este: phản ứng thuỷ phân, phản ứng cháy.
- Tính chất của gốc hidrocacbon không no: phản ứng cộng, trùng hợp.
CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2 Br– CHBr – COOCH3
CH2=CH-COOCH3
2- Este của axit focmic:
- Tính chất este: phản ứng thuỷ phân, phản ứng cháy.
- Tính chất của nhóm andehit ở gốc axit: phản ứng tráng gương.
E. CÁC DẠNG BÀI TOÁN VỀ ESTE
DẠNG 1: MỘT ESTE ĐƠN CHỨC
- Phản ứng cháy: Gọi CTPT để viết phương trình phản ứng:
Este tạo từ axit và ancol no đơn chức: CnH2nO2 n2
Este đơn chức : CxHyO2 x, y nguyên dương, x2
Khi đốt cháy este tạo từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức: = 1
- Phản ứng xà phòng hoá: Gọi CTCT theo nguyên tắc lập công thức este
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thưc phân tử của X là.
a. CH3COOCH3
b. HCOOCH3
c. HCOOC2H5
d. CH3COOC2H5
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của A là.
a. CH3COOCH3
b. HCOOC2H5
c. HCOOC2H3
d. CH3COOC2H5
Câu 3: Đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở thu được 1,8 gam H2O. Thể tích khí CO2 thu được (đktc) là.
a. 2,24 lit
b. 4,48 lit
c. 3,36 lit
d. 1,12 lit
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình dựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra là.
a. 12,4 gam
b. 10 gam
c. 20 gam
d. 28,183 gam
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a mol este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (có một liên kết đôi), đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lit CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Giá trị của a là.
a. 0,05 mol
b. 0,10 mol
c. 0,15 mol
d. 0,20 mol
Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam CO2 và 0,45 mol H2O. Công thức phân tử của este là.
a. C2H4O2
b. C3H6O2
c. C4H8O2
d. C5H10O2
Câu 7: Cho 7,4 gam este X no, đơn chức phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là.
a. HCOOCH3
b. HCOOCH2CH2CH3
c. HCOOC2H5
d. HCOOCH(CH3)CH3
Câu 8: (Đại học khối B-2007)
X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.
a. HCOOCH(CH3)2
b. CH3COOC2H5
c. C2H5COOCH3
d. HCOOCH2CH2CH3
Câu 9: (Cao đẳng khối A-2007)
Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lit CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên gọi của X là.
a. isopropyl axetat
b. etyl axetat
c. metyl propionat
d. etyl propionat
Câu 10: (Đại học khối A-2007)
Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là.
a. 8,2 gam
b. 8,56 gam
c. 3,28 gam
d. 10,4 gam
DẠNG 2 : BÀI TOÁN HỖN HỢP 2 ESTE
* Bài toán hai este đồng phân:
- Phản ứng cháy:
Gọi CTPT để viết phương trình phản ứng.
Hai este tạo từ axit và ancol no đơn chức: CnH2nO2 n4
Hai este đơn chức CxHyO2 x, y nguyên dương, x4
Hai este bất kì : CxHyOz x, y, z nguyên dương, x4
- Tìm CTPT của 2 este đồng phân:
Từ KLPT CTPT.
Từ phản ứng cháy.
- Phản ứng xà phòng hoá:
Gọi công thức chung của 2 este dạng
* Bài toán hai este tạo thành từ cùng 1 axit, 2 ancol đồng đẳng
hay cùng 1 ancol, 2 axit đồng đẳng:
- Phản ứng cháy:
Gọi CTPT để viết phương trình phản ứng.
Hai este đơn chức :CxHyO2 x, y R
Hai este bất kì : CxHyOz x, y, z R
Tính KLPT trung bình của 2 este từ các giá trị x, y, z tìm được.
- Phản ứng xà phòng hoá:
Gọi công thức chung của 2 este dạng (nếu 2 este cùng ancol) hay (nếu 2 este cùng axit).
Bài 1: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau. Hãy xác định công thức cấu tạo của A và B.
a. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 b. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7
c. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 d. Không xác định được.
Câu 2: (Đại học khối B-2007)
Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là
a. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 b. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2
c. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3 d. HCOOC2H5 và CH3COOCH3
Câu 3: Xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng NaOH nguyên chất. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:
a...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement