Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cam_ve_quan_147
#643356

Download Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay môn Vật Lý Lớp 12 miễn phí

Bài 3: (5 điểm). Hai chiếc xe A và B cùng xuất pháttừmột điểm, chuyển động trên hai đường
vuông góc nhau. Xe A chuyển động thẳng đềuvớivậntốc 60km/h, xe B chuyển động nhanhdần
đềuvới giatốc a= 6,19.10^-3 m/s^2.Hỏi sau hai giờ, hai xe cách nhaumột khoảngbằng bao nhiêu?
Đơnvị khoảng cách (km)++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1
Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Kú thi chän häc sinh giái cÊp tØnh
Gia lai Gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh CÇM TAY
§Ò chÝnh thøc N¨m häc 2010-2011
M¤N vËt lý líp 12 THPT
Đề thi gồm 10 trang Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Héi ®ång coi thi: THCS Ph¹m Hång Th¸i
Ch÷ ký gi¸m thÞ 1: ……………………...
Ch÷ ký gi¸m thÞ 2: ……………………...
Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………
Ngµy sinh: …………………………………
N¬i sinh: …………………………………..
Số báo danh: ……………………..……….
Sè mËt m· (Do Chñ tÞch Héi ®ång chÊm thi ghi)
"…………………………………………………………………………………………………………
Chữ kí giám khảo 1 Chữ kí giám khảo 2 SỐ MẬT MÃ
(do Chủ tịch HĐ chấm thi ghi)
ĐIỂM BÀI THI
LỜI DẶN THÍ SINH
1.Thí sinh ghi rõ số tờ giấy
phải nộp của bài thi vào
trong khung này.
2.Ngoài ra không được đánh số, kí tên hay ghi
một dấu hiệu gì vào giấy thi.
Bằng số
Bằng chữ
Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô
trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm
định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.
Bài 1:(5 điểm). Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s. Quả cầu của con lắc có kích
thước nhỏ và khối lượng m = 0,1kg được tích điện dương q. Người ta treo con lắc trong
điện trường đều mà vectơE
r
có cường độ E = 105V/m và phương nằm ngang so với mặt
đất, lúc này chu kì của con lắc là T’ = 1,9928s. Tính giá trị của điện tích q (lấy g =9,8m/s2).
Đơn vị tính điện tích Culông(C)
Cách giải Kết quả
Số tờ: ……
2
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 2: (5 điểm). Hai thấu kính ghép đồng trục gồm: Thấu kính O1 có
tiêu cự f1 = 30cm, thấu kính O2 có tiêu cự f2 = -30cm. Một vật AB
đặt vuông góc với trục chính trong khoảng O1 và O2 (hình vẽ). Cho
l = O1O2 = 60cm. Tính khoảng cách từ AB đến O1 để ảnh của AB
qua từng thấu kính có vị trí trùng nhau.
Đơn vị khoảng cách (cm)
Cách giải Kết quả
B
O1 A O2
l
3
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 3: (5 điểm). Hai chiếc xe A và B cùng xuất phát từ một điểm, chuyển động trên hai đường
vuông góc nhau. Xe A chuyển động thẳng đều với vận tốc 60km/h, xe B chuyển động nhanh dần
đều với gia tốc a = 6,19.10-3 m/s2. Hỏi sau hai giờ, hai xe cách nhau một khoảng bằng bao nhiêu?
Đơn vị khoảng cách (km)
Cách giải Kết quả
4
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 4: (5 điểm). Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Hãy
chứng tỏ có thể xác định độ tự cảm L, điện trở thuần R nếu
biết số chỉ các vôn kế, ampe kế và tần số dòng xoay chiều f
của dòng điện.
- Áp dụng bằng số:
Vôn kế V chỉ U = 100V, Vôn kế V1 chỉ U1 = 35V,
Vôn kế V2 chỉ U2 = 75V, Ampe kế chỉ I = 0,5A, f = 50Hz.
(Coi RA = 0, RV = ¥ , bỏ qua điện trở dây nối)
Đơn vị tính độ tự cảm L(H), điện trở R(W )
Cách giải Kết quả
2V
B A
L1, R1 = 0 L,R
1V
V
5
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 5: (5 điểm). Một nêm có mặt AB nghiêng một
góc a , đặt trên sàn nằm ngang. Trên mặt AB của nêm
đặt hai vật có khối lượng m1 = 4kg và m2 = 2kg nối
với nhau bằng một sợi dây mãnh không giãn vắt qua
một ròng rọc nhỏ gắn vào đỉnh A của nêm (hình vẽ),
bỏ qua khối lượng và ma sát ở ròng rọc. Giữ nêm cố
định, cho hệ số ma sát giữa hai vật và nêm bằng
3
1
=m , lấy g = 9,8m/s2.
a) Tìm giá trị cực đại của góc a để cho hai vật đứng
yên.
b) Khi cho biết 060=a , tính gia tốc của hai vật.
Đơn vị góc (độ), gia tốc (m/s2)
Cách giải Kết quả
m2
m1
A
B
a
6
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 6: (5 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ. Biết hai nguồn điện
e1 = 6,5V, e2 = 3,9V, điện trở trong của hai nguồn không đáng
kể, các điện trở mạch ngoài R1 = R2 =R3 = R4 = R5 = R6 = R =
W10 . Xác định cường độ dòng điện qua các nhánh.
Đơn vị tính cường độ dòng điện (A)
Cách giải Kết quả
R4
R1
R5 R6
R3
R2
B
e1 A
C D
e2
7
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 7: (5 điểm). Một lò xo khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự
nhiên l0=20cm, độ cứng k =100N/m. Người ta treo vào lò xo một vật
nặng có khối lượng m = 100g rồi quay đều lò xo xung quanh một
trục thẳng đứng (D ) với tốc độ góc w (hình vẽ). Khi ấy trục của lò xo
làm với trục ( D ) một góc 030a = . Tính chiều dài lò xo và tốc độ góc
của chuyển động tròn của vật. Lấy g = 9,8 m/s2.
Đơn vị tính chiều dài (m) và tốc độ góc (rad/s)
Cách giải Kết quả
a
m
( )D
8
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 8: (5 điểm). Xét một mạch dao động lí tưởng LC, dao động điện từ trong mạch là dao động
điều hoà. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch
bằng 1,8mA. Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9V thì cường độ dòng điện
trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Tính điện dung của tụ điện và
năng lượng dao động điện từ trong mạch.
Đơn vị điện dung (F) và năng lượng điện từ (J)
Cách giải Kết quả
9
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 9: (5 điểm). Hai dây dẫn thẳng song song rất dài, đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng
điện trong hai dây dẫn ngược chiều và có độ lớn I1 = 10A; I2 = 20A. Tính cảm ứng từ tại điểm N
cách mỗi dây 10cm.
Đơn vị cảm ứng từ (T)
Cách giải Kết quả
10
ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi trong phÇn g¹ch chÐo nµy
Bài 10: (5 điểm). Một vật có khối lượng m rơi thẳng đứng từ độ cao h
lên một đĩa cân lò xo ( hình vẽ). Khối lượng của đĩa và lò xo không
đáng kể. Độ cứng của lò xo là k. Khi dính chặt vào đĩa cân, vật bắt đầu
thực hiện dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tìm biểu thức
tính biên độ dao động.
Áp dụng bằng số: h =3,75cm; m = 200g ; k = 200N/m, lấy g = 9,8 m/s2
Đơn vị tính biên độ (m)
Cách giải Kết quả
--------------Hết------------
h
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement