Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Heng
#643335

Download Giáo án Âm nhạc 7 - Trịnh Thanh Bình miễn phí

Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.
 
 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Thông qua bài học giúp cho học sinh đọc thuần thục bài TĐN số 6, kết hợp đánh nhịp, gõ phách tre, ghép lời ca giai điệu, biết về ÂNTT.
2.Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghe, đọc nhạc, quan sát, nhận xét.
3.Thái độ: Qua bài học hướng cho học sinh thêm yêu thích các môn học khác.
II.Chuẩn bị của GV và HS.
1.GV: Nhạc cụ quen dùng, bảng phụ TĐN số 6, băng đĩa một số thể loại bài hát.
2.HS: Vở, bút ghi, sgk, phách tre.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

, sổ ghi điểm, bảng phụ TĐN số 5.
2.HS : Vở, bút ghi, sgk
III.Tiến trình bài dạy
1:KTBC: ?em hãy lên bảng hát thuộc lòng bài hát Khúc hát chim sơn ca?
Nhận xét: Cho điểm
2.Nội dung bài mới
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
H§1: H­íng dÉn häc sinh «n tËp Bµi h¸t Khúc hát chim sơn ca.
-Yªu cÇu qu¶n ca b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t 1,2 lÇn.
-H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt cao ®é bµi h¸t.
-§µn giai ®iÖu, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ h¸t theo tiÕng ®µn 1,2 lÇn.
-Söa sai cho häc sinh
-Chia líp thµnh 3 d·y thi ®ua
-H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt cao ®é bµi h¸t.
-KhÝch lÖ häc sinh xung phong h¸t c¸ nh©n.
-NhËn xÐt, söa sai cho häc sinh.
H§2: H­íng dÉn HS ®äc T§N sè 5.
-Yªu cÇu häc sinh quan s¸t T§N sè 5?
?Em h·y cho biÕt cao ®é, tr­êng ®é T§N 5?
-NhËn xÐt:
(Cao ®é: La,si,®«,rª,mi,fa,son,)
Tr­êng ®é: (Nèt ®en, nèt tr¾ng)
-H­íng dÉn häc sinh ph©n ®o¹n, chia c©u, chó ý chç lÊy h¬i.
-§µn cho häc sinh nghe giai ®iÖu T§N 5 mét lÇn.
-§µn giai ®iÖu, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ ®äc theo tiÕng ®µn, lÇn l­ît tõng c©u theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi.
-Söa sai tõng c©u cho häc sinh.
-H­íng dÉn häc sinh ®äc nh¹c + gâ ph¸ch 1,2 lÇn.
-H­íng dÉn häc sinh ®äc nh¹c + h¸t lêi ca 1, 2 lÇn.
-Chia líp thµnh 3 d·y ®äc nh¹c thi ®ua 1,2 lÇn.
-H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt.
-KhÝc lÖ häc sinh ®äc nh¹c c¸ nh©n.
-NhËn xÐt, söa sai cho häc sinh.
HĐ3: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về nhạc sĩ Bét tô ven
Yêu cầu HS quan sát sgk 33
?hãy nêu vài nét về nhạc sĩ?
Nhận xét:
-Ghi bµi
-H¸t tËp thÓ 1,2 lÇn.
-NhËn xÐt cao ®é.
-H¸t theo ®µn 1,2 lÇn.
-Söa sai theo GV.
-H¸t thi ®ua.
-NhËn xÐt cao ®é.
Xung phong h¸t c¸ nh©n.
-Söa sai theo GV
Ghi bµi
-Quan s¸t T§N 5
-Tr¶ lêi
-Ghi bµi
-Ph©n ®o¹n, chia c©u
-Nghe giai ®iÖu
-Nghe ®µn vµ h¸t theo tiÕng ®µn tõng c©u lÇn l­ît theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi.
-Söa sai theo GV
-§äc nh¹c+gâ ph¸ch.
-§äc nh¹c + H¸t lêi.
-§äc nh¹c thi ®ua theo d·y 1,2 lÇn.
-NhËn xÐt cao ®é
-Xung phong ®äc nh¹c c¸ nh©n
Ghi bài
Quan sát SGK
Trả lời
Ghi bài
I.Ôn tập Bài hát: Khúc hát chim sơn ca.
-Cả lớp hát
-Từng dãy hát thi đua
- Cá nhân hát
II.Tập đọc nhạc TĐN số 5
Em là bông hồng nhỏ
-Cao độ: Gồm 7 nốt nhạc cơ bản,
-Trường độ: gồm hình nốt đen, nốt trắng.
+Cả lớp đọc nhạc
+Từng dãy đọc nhạc thi đua
+Cá nhân đọc nhạc thi đua
III.ÂNTT
Nhạc sĩ Béttôven 1770-1827
Sinh tại thành phố Bon, tác giả của nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng.
Tuy mắc bệnh điếc nhưng vẫn sáng tác nhạc giao hưởng như: Giao hưởng số 3,5,7,6
3/. Cñng cè, luyÖn tËp:
Yªu cÇu c¶ líp đọc lại bài TĐN mét lÇn.
4/. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ.
Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp 1,2 SGK , chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
Tæ KHX kiÓm tra……./……/2010
Ngµy so¹n:.…/…../2010
Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:…
7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:…
7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:…
TuÇn: 14
TiÕt 14: ÔN TẬP
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Giúp HS hát thuộc lời ca giai điệu 4 bài hát, biết kết hợp các hình thức biểu diễn đơn ca, song ca, tốp ca, biết kết hợp một số động tác phụ họa đơn giản.
2.Kỹ năng:
Qua bài học rèn luyện cho HS kỹ năng nghe, hát.
3.Thái độ.
Hướng HS thêm yêu thích các môn học khác.
II.Chuẩn bị của GV và HS
1.GV:
Nhạc cụ quen dùng, máy nghe nhạc, loa đài, sổ ghi điểm của GV, G/án.
2.HS:
Vở, bút ghi, sgk, phách tre.
III. Tiến trình bài dạy:
1.KTBC: ? Em hãy lên bảng hát thuộc lòng bài hát Mái trường mến yêu?
- Nhận xét, Cho điểm.
2.Nội dung bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
HĐ1: Hướng dẫn HS ôn tập 4 bài hát đã học.
-Yêu cầu Quản ca bắt nhịp cho HS hát mỗi bài một lần.
-Sửa sai mỗi bài hát cho HS
-Đàn giai điệu, yêu cầu hs chú ý nghe và hát theo đàn mỗi bài một lần.
-Sửa sai từng bài cho học sinh
-Chia lớp thành 3 dãy hát thi đua Bài hát Lí cây đa
-Hướng dẫn học sinh nhận xét cao độ
-Hướng dẫn học sinh nhận xét cường độ, âm sắc của mỗi dãy sau khi hát xong từng bài hát
(Mức độ hát đều, to khỏe).
-Khích lệ học sinh xung phong hát cá nhân.
-Nhận xét, sửa sai cho học sinh
-Hướng dẫn học sinh hát và gõ phách theo nhịp mỗi bài một lần.
-Sửa sai từng bài cho học sinh
-Hướng dẫn học sinh hát kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản.
-Sửa sai cho học sinh
Ghi bài
Hát tập thể mỗi bài hát một lần
Sửa sai theo GV
Nghe và hát theo đàn mỗi bài một lần.
Sửa sai theo GV
Hát thi đua theo dãy
Nhận xét cao độ
Nhận xét theo hướng dẫn của GV
Xung phong hát cá nhân
Sửa sai theo GV
Hát và gõ phách tre
Sửa sai theo GV
Hát kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản
Sửa sai theo GV
I.Ôn tập 4 bài hát đã học từ đầu năm đến nay.
- Bài hát: Mái trường mến yêu
-Bài hát: Lí cây đa
-Bài hát:Chúng em cần hòa bình.
-Bài hát: Khúc hát chim sơn ca
*Cả lớp hát
*Từng dãy hát
*Cá nhân hát.
3/. Cñng cè, luyÖn tËp:
Yªu cÇu c¶ líp hát lại mỗi bài hát mét lÇn.
4/. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ.
Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ học thuộc lßng 5 bài TĐN đ· học từ đầu năm đến nay vµ chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
Tæ KHX KiÓm tra……./……/2010
Ngµy so¹n:.…/…../2010
Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:…
7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:…
7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:…
TuÇn: 15
TiÕt 15: ÔN TẬP “Tiếp theo”
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Giúp HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca giai điệu 5 bài TĐN đã học từ đầu năm đến nay, biết kết hợp đọc nhạc và gõ phách tre.
2.Kỹ năng:
Qua bài học rèn luyện cho HS kỹ năng nghe, Tập đọc nhạc.
3.Thái độ.
Hướng HS thêm yêu thích các môn học khác.
II.Chuẩn bị của GV và HS
1.GV:
Nhạc cụ quen dùng, máy nghe nhạc, loa đài, sổ ghi điểm của GV, G/án.
2.HS:
Vở, bút ghi, sgk, phách tre.
III. Tiến trình bài dạy:
1.KTBC: ? Em hãy lên bảng đoc thuộc lòng TĐN số 1 Ca ngợi Tổ quốc?
- Nhận xét, Cho điểm.
2.Nội dung bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
HĐ2: Hướng dẫn HS ôn tập 5 bài TĐN đã học.
-Yêu cầu Quản ca bắt nhịp cho HS đọc mỗi bài một lần.
-Sửa sai mỗi bài TĐN cho HS
-Đàn giai điệu, yêu cầu hs chú ý nghe và đọc theo đàn mỗi bài một lần.
-Sửa sai từng bài cho học sinh
-Chia lớp thành 3 dãy đọc thi đua Bài TĐN số 1: Ca ngợi Tổ quốc
-Hướng dẫn học sinh nhận xét cao độ
-Hướng dẫn học sinh nhận xét cường độ, âm sắc của mỗi dãy sau khi đọc xong mỗi bài TĐN
(Mức độ nhạc đều, to khỏe).
-Khích lệ học sinh xung phong đọc nhạc cá nhân.
-Nhận xét, sửa sai cho học sinh
-Hướng dẫn học sinh đọc nhạc và gõ phách tre mỗi bài một lần.
-Sửa sai từng bài cho học sinh
-Hướng dẫn học sinh đọc nhạc kết hợp hát lời ca , kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản.
-Sửa sai cho học sinh
Ghi bài
Hát tập thể mỗi bài TĐN một lần
Sửa sai theo GV
Nghe và đọc nhạc theo đàn mỗi bài một lần.
Sửa sai theo GV
Đọc nhạc thi đua theo dãy
Nhận xét cao độ
Nhận xét theo hướng dẫn của GV
Xung phong đọc nhạc cá nhân
Sửa sai theo GV
Hát và gõ phách tre
Sửa sai theo GV
Hát kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản
Sửa sai theo GV
II.Ôn tập 5 bài TĐN đã học từ đầu năm đến ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement