Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tueminh23
#643329

Download Bài giảng Đại số 7 - Tiết 26: Đại lượng tỉ lệ nghịch miễn phí

Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1 . Định nghĩa Tiết 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH ?1 Hãy viết công thức tính : a) Cạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm2 b) Lượng gạo y (kg) trog mỗi bao theo x khi chia đều 500 kg vào x bao ? c) Vận tốc v (km/h) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km. a) Bài toán Em hãy rút ra nhận xét về sự giống nhau giữa các công thức trên ? Đại lượng này bằng một hằng số chia cho đại lượng kia 1 . §Þnh nghÜa a) Bµi to¸n: a) b) c) b) §Þnh nghÜa Neáu ñaïi löôïng y lieân heä vôùi ñaïi löôïng x theo coâng thöùc y= hay x.y = a (a laø moät haèng soá khaùc 0) thì ta noùi y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä laø a. Em cho biÕt thÕ nµo lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch ? Tiết 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1 . Định nghĩa Tiết 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH b) Định nghĩa ?2 Chú ý Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào? Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau. Giải Theo đề bài ta có y = => x = Vậy x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ -3,5 a) Bài toán Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a (a là hằng số khác 0) thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào? Vậy x tỉ lệ nghịch với y cũng theo hệ số tỉ lệ a y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a 1 . Định nghĩa Tiết 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 2 . Tính chất Bài tập Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau: b. Thay mỗi dấu “?” trong bảng bằng một số thích hợp; c. Điền vào dấu “…” trong bảng bằng một số thích hợp ;Có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng x1.y1 ; x2.y2 ; x3.y3 ; x4.y4 của x và y. a. Tìm hệ số tỉ lệ; Giải a. Ta có: a = x1.y1 =2 .30 = 60 c. Nhận xét : x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = x4.y4 = 60 = a x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = x4.y4 = . . . . = a b. y2 = 20 ; y3 = 15 ; y4 = 12 Tiết 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1. Định nghĩa 2. Tính chất Nếu hai đại lượng (y và x) tỉ lệ nghịch với nhau thì: - Tích hai giá trị tương ứng của chúng không thay đổi (bằng hệ số tỉ lệ) (x1.y1= x2.y2 = x3.y3 = x4.y4 = ….=a) - Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia Giả sử y và x tỉ lệ nghịch với nhau: y = a/x. Khi đó, với mỗi giá trị : x1, x2 ,x3,…. Khác 0 của x ta có một giá trị tương ứng y1 = a/x1 , y2 = a/x2 , y3 = a/x3,…. Của y, do đó: x1.y1= x2.y2 =x3.y3=…..= a, PHIẾU HỌC TẬP Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống: 12 -5 2 -3 BT.13 SGK/58 1 Bài tập 12 trang 58 (SGK ) Thay x = 8 và y =15 ta có : a = 8.15 = 120 c . khi x= 6 => khi x =10 => Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x= 8 thì y=15. Tìm hệ số tỉ lệ? Hãy biểu diễn y theo x Tính giá trị của y khi x = 6; x=10. Giải: a. Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: hay a= x.y b. Tích hai giá trị tương ứng của chúngluôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ). (x1.y1= x2.y2= x3.y3= . . . = a) Củng cố: 1) Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = a/x hay x.y = a (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. - Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. 2) Nếu hai đại ( y và x ) lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: - Làm bài tập 14,15 trang 58. -Xem trước bài : Một số bài toỏn về đại lượng tỉ lệ nghịch Tiết 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Hướng dẫn về nhà: - Nắm vững định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch. ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online