Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By l4od4i
#643328

Download Bài giảng Hình học 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song miễn phí

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau a song song với b
* Hai đường thẳng phân biệt thì hay song song hay cắt nhau
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

I. Kiểm tra bài cũ Cho hình vẽ. Điền vµo (….) néi dung thÝch hîp A4 vµ B2 lµ hai gãc …………….. A4…..B2 (=…. ) b)A2 vµ B2 lµ hai gãc……………….. mµ ¢2=………=……( ®èi ®Ønh) nªn ¢2……..B2( =….. ) c)A1 vµ B2 lµ hai gãc……………. Mµ ¢1+ ¢4=1800( hai gãc kÒ bï) nªn ¢1= 350 Do ®ã ¢1+ B2=……….. so le trong = 1450 ®ång vÞ ¢4 1450 = 1450 1450 d) TÝnh chÊt: NÕu ®­êng th¼ng c c¾t hai ®­êng th¼ng a,b vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× +) Hai gãc so le trong cßn l¹i………………… +) Hai gãc ®ång vÞ…………………………… +) Hai gãc trong cïng phÝa……………………. trong cïng phÝa 1800 350 b»ng nhau b»ng nhau bï nhau 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 * Định nghĩa hai đường thẳng song song: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung *Hai đường thẳng a và b song song với nhau kí hiệu: ab * Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt th× hoÆc song song hoÆc c¾t nhau 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1/ SGK: Xem hình 17(a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau a// b m// n d không song song với e 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1/ SGK: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hay một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1: SGK a//b *Dấu hiệu 1: *Dấu hiệu 2: a//b Bµi tËp 1: Trong c¸c h×nh vÏ sau ,h×nh nµo biÓu diÔn hai ®­êng th¼ng song song c b a H×nh 1 1360 1380 m n d H×nh 2 H×nh 3 600 600 a x b H×nh 4 Víi hình vẽ. Chứng tỏ rằng a//b Cách 1: *Ta có  A1 +  A2 = 1800(hai góc kề bù)   A1 = 1800 -  A2  A1 = 180o – 135o = 45o *Vì ca={A} ; cb ={B}  A1 =  B1 (= 45o ) mà chúng lại ở vị trí so le trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết) Cách 2: *Ta có  A3 +  A2 = 1800(hai góc kề bù)  A3 = 1800 -  A2  A3 = 180o – 135o = 45o * Vì ca={A} ; cb ={B}  A3 =  B1 (= 45o ) mà chúng lại ở vị trí đồng vị trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau a song song với b 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1: SGK a//b *Dấu hiệu 1: *Dấu hiệu 2: ca={A} ; cb ={B} A3 = B1 (hai góc đồng vị) a//b 2 *Dấu hiệu 3: a//b 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *?2/SGK: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau B 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc đồng vị bằng nhau B 4. Luyện tập Bài2/ PHT: Điền vào chỗ trống để được câu đúng a, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong………………….. thì a//b b, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng m tạo thành một cặp góc đồng vị…………………… thì a//b c, Nếu đường thẳng d,d’ cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía………………… thì a//b d, Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ……………………………. bằng nhau bằng nhau bù nhau a//b (hai góc so le trong còn lại bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau) Bài 3/PHT: Cho hình vẽ dưới đây hãy chứng tỏ m//n bằng nhiều cách 3 4 1 Cách 1: *Ta có M1 + M2 = 1800(hai góc kề bù)  M2 = 1800 - M1 M2 = 180o – 120o = 60o *Vì mMN={M} ; nMN ={N} M2 = N1 (= 60o ) mà chúng lại ở vị trí so le trong nên m//n (dấu hiệu nhận biết) Cách 2: *Ta có N1 + N2 = 1800(hai góc kề bù)  N2 = 1800 - N1 N2 = 180o – 60o = 120o *Vì mMN={M} ; nMN ={N} N2 = M1 (= 120o ) mà chúng lại ở vị trí đồng vị nên m//n (dấu hiệu nhận biết) Cách 3: *Ta có N1 + N2 = 1800(hai góc kề bù)  N2 = 1800 - N1 N2 = 180o – 60o = 120o *Ta có M1 + M2 = 1800(hai góc kề bù)  M2 = 1800 - M1 M2 = 180o – 120o = 60o *Vì mMN={M} ; nMN ={N} M2 + N2 = 60o +120o=180o mà chúng lại ở vị trí trong cùng phía nên m//n (dấu hiệu nhận biết) DÆn dß vÒ nhµ Häc thuéc dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song 25,26(sgk/91) 21,22,23(sbt/78) Tù lÊy vÝ dô vÒ hai ®­êng th¼ng song song trong thùc tÕ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement