Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuocsong_tinhyeu
#643313

Download Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 20: Môi trường hoang mạc miễn phí

Hoang mạc chiếm gần 1/3 diện tích đất nổi trên trái đất.
Phân bố chủ yếu ở:
- Dọc theo hai bên các đường chí tuyến.
- Sâu trong đất liền.
- Gần các dòng biển lạnh.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ Gv: LÊ THỊ AN THỦY Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giờ CHÖÔNG III MOÂI TRÖÔØNG HOANG MẠC. HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ HOANG MẠC 1. Đặc điểm của môi trường: Tiết 20 – Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC a. Vị trí: - Dọc theo hai bên các đường chí tuyến. - Sâu trong đất liền. - Gần các dòng biển lạnh. + Hoang mạc chiếm gần 1/3 diện tích đất nổi trên trái đất. + Phân bố chủ yếu ở: b. Khí hậu: b. Khí hậu: - Hết sức khô hạn. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm còn lớn hơn. Biên độ nhiệt giữa các mùa trong năm rất lớn. Thuộc loại khí hậu khắc nghiệt. Hãy xác định bản đồ hoang mạc Xa - ha - ra và Gô - bi Nêu sự khác nhau cơ bản về vị trí của hai hoang mạc đó? Cho biết sự khác nhau giữa nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc đới nóng và đới ôn hòa như thế nào? H 19.4: Hoang mạc ở châu Phi H 19.5: Hoang mạc ở Bắc Mĩ Hãy mô tả hai ảnh và rút ra cảnh quan hoang mạc như thế nào? Thực vật đặc trưng ở hoang mạc là gì? Vậy thực động vật ở hoang mạc có đặc điểm mhư thế nào? 2. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường THẢO LUẬN: 1. Thực, động vật thích nghi với sự khô hạn ở hoang mạc bằng những cách nào? 2. Thực, động vật thích nghi với khí hậu hoang mạc biểu hiện như thế nào? Thực vật : Một số cây lá biến thành gai hay bọc sáp. Cây có thân lùn rễ to và dài để hút nước dưới sâu. - Rút ngắn chu kì sinh trưởng… Động vật: Ngày vùi mình trong cát hay trong các hốc đá, kiếm ăn vào ban đêm. - Có khả năng chịu đói, khát tốt, đi xa… Chọn câu trả lời đúng 1. Điều kiện ®Ó hình thµnh hoang mạc : A. Däc theo hai bªn các ®­êng chÝ tuyÕn. B. N»m s©u trong néi ®Þa. C. GÇn c¸c dßng biÓn l¹nh. D. A, B, C ®Òu ®óng. 2. Hoang mạc lớn nhất thế giới là: A. Hoang mạc Tha ( Ấn Độ) B. Hoang mạc Xahara ( Châu phi) C. Hoang mạc Atacama (Chi Lê) D. Hoang mạc Gôbi ( Trung Quốc) 3. Thùc vËt ë hoang m¹c thÝch nghi ®­îc víi m«i tr­êng kh¾c nghiÖt kh« h¹n bằng cách : A. Rót ng¾n chu kú sinh tr­ëng. B. L¸ biÕn thµnh gai hay bäc s¸p. C. Dự trữ nước trong thân, có bộ rễ dài. D. Tất cả các khả năng trên. H­íng dÉn vÒ nhµ - Hoïc baøi - Trả lời caâu hỏi 1, 2 trang 63 SGK - Chuaån bò baøi 20 ( Söu taàm caùc hình aûnh veà hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi ôû hoang maïc) Xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh. ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement