Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Enrique
#643307

Download Tài liệu Phân phối chương trình THCS môn Sinh học 7 - Học kỳ 1 miễn phí

Mở đầu
Chương I. Ngành động vật nguyên sinh
Chương II. Ngành ruột khoang
Chương III. Các ngành giun
Chương IV. Ngành thân mềm
Chương V. Ngành chân khớp
Chương VI. Ngành động vật có xương sống
Chương VII. Sự tiến hoá của động vật
Chương VIII. Động vật và đời sống con người
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ập
Thực hành
Ôn tập
Kiểm tra
Mở đầu
02
-
-
-
-
Chương I. Ngành động vật nguyên sinh
04
-
01
-
-
Chương II. Ngành ruột khoang
03
-
-
-
-
Chương III. Các ngành giun
06
-
01
-
01
Chương IV. Ngành thân mềm
03
-
01
-
-
Chương V. Ngành chân khớp
06
-
02
-
-
Chương VI. Ngành động vật có xương sống
17
01
04
01
02
Chương VII. Sự tiến hoá của động vật
04
-
-
-
-
Chương VIII. Động vật và đời sống con người
04
-
05
01
01
Tổng cộng
49
01
14
02
04
Tieát PPCT: 1 MÔÛ ÑAÀU
Baøi soá : 1 (Lyù thuyeát)
THEÁ GIÔÙI ÑOÄNG VAÄT ÑA DAÏNG, PHONG PHUÙ
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HiÓu ®­îc thÕ giíi ®éng vËt da d¹ng vµ phong phó (vÒ loµi, kÝch th­íc, vÒ sè l­¬ng c¸ thÓ vµ m«i tr­êng sèng)
- X¸c ®Þnh ®­îc n­íc ta ®· ®­îc thiªn nhiªn ­u ®·I, nªn cã mét thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó nh­ thÕ nµo.
2. KÜ n¨ng: NhËn biÕt c¸c loµi ®éng vËt qua h×nh vÏ vµ liªn hÖ thùc tÕ
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc vµ thãi quen b¶o vÖ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña ®éng vËt
II. ChuÈn bÞ
- Tranh ¶nh vÒ mét sè loµi ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña chóng.
- C¸c mÉu vËt.
III. PH­¬ng ph¸p:
Nªu vÊn ®Ò, thuyÕt tr×nh, ho¹t ®éng nhãm.
1. Bµi míi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu söï ña daïng loaøi & söï phong phuù veà soá löôïng caù theå
I. Ña daïng loaøi vaø phong phuù veà soá löôïng caùc theå:
Theá giôùi ñoäng vaät xung quanh chuùng ta voâ cuøng ña daïng, phong phuù. Chuùng ña daïng veà soá loaøi, kích thöôùc cô theå, loái soáng vaø moâi tröôøng soáng.
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <
- Yeâu caàu HS quan saùt hình 1.1, 1.2 vaø traû lôøi caâu hoûi:
+ Nhaän xeùt hình 1.1, 1.2?
+ Söï ña daïng veà loaøi theå hieän ôû maáy yeáu toá?
+ Traû lôøi phaàn 6SGK trang 6.
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn<.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Söï ña daïng cuûa ñoäng vaät coøn theå hieän ôû yeáu toá naøo?
+ Cho ví duï nhöõng loaøi coù soá löôïng caù theå ñoâng?
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS ñoïc.
- HS traû lôøi:
+ Soá loaøi.
+ Kích thöôùc
+ HS thaûo luaän traû lôøi.
- HS ñoïc.
- HS traû lôøi:
+ Soá löôïng caù theå.
+ Hình daïng.
+ Kieán, ong, chaâu chaáu…
- HS keát luaän.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu söï ña daïng veà moâi tröôøng soáng
II. Ña daïng veà moâi tröôøng soáng:
Nhôø söï thích nghi cao vôùi ñieàu kieän soáng, ñoäng vaät phaân boá ôû khaép caùc moâi tröôøng nhö: nöôùc maën, nöôùc ngoït, nöôùc lôï, treân caïn, treân khoâng vaø ngay ôû vuøng cöïc baêng giaù quanh naêm.
- Yeâu caàu HS traû lôøi baøi taäp hình 1.4.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Ñoäng vaät soáng ôû nhöõng moâi tröôøng naøo?
+ Nhaän xeùt veà moâi tröôøng soáng cuûa ñoäng vaät?
- Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Ngoaøi Baéc Cöïc vuøng naøo coù khí haäu khaéc nghieät vaãn coù ñoäng vaät sinh soáng? Keå teân? Ñaëc ñieåm thích nghi cuûa ñoäng vaät ñoù?
+ Taïi sao ñoäng vaät soáng ñöôïc ôû nhieàu loaïi moâi tröôøng khaùc nhau? Ví duï.
+ Laøm theá naøo ñeå theá giôùi ñoäng vaät maõi ña daïng, phong phuù?
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS thaûo luaän traû lôøi.
- HS traû lôøi:
+ Döôùi nöôùc, treân caïn, treân khoâng.
+ Ñoäng vaät soáng ôû nhieàu loaïi moâi tröôøng.
- HS thaûo luaän traû lôøi.
- HS traû lôøi:
+ Sa maïc: laïc ñaø coù böôùu döï tröõ môõ, ñaø ñieåu chaïy nhanh, chuoät nhaûy.
+ Coù ñaëc ñieån cô theå thích nghi vôùi moâi tröôøng soáng.
+ Baûo veä, duy trì, phaùt trieån.
- HS keát luaän.
IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ:
Hoïc baøi cuõ.
Ñoïc tröôùc baøi 2 “Phaân bieät ñoäng vaät vôùi thöïc vaät. Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät”
Laøm baøi taäp.
Söu taàm hình aûnh ñoäng vaät.
gi¸o ¸n sinh häc 7 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi n¨m häc 2011-2012
liªn hÖ ®t 01689.218.668
Tieát PPCT: 2
Baøi soá : 2 (Lyù thuyeát)
PHAÂN BIEÄT ÑOÄNG VAÄT VÔÙI THÖÏC VAÄT. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA ÑOÄNG VAÄT
I. môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Ph©n biÖt ®­îc ®éng vËt vµ thùc vËt, thÊy chóng cã ®Æc ®iÓm chung cña sinh vËt, nh­ng chóng còng kh¸c nhau vÒ mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n
- Nªu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt ®Ó nhËn biÕt chóng trong thiªn nhiªn
- Ph©n biÖt ®­îc §VCXS vµ §VKCXS , vai trß cña chóng trong tù nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi .
2. KÜ n¨ng: Quan s¸t vµ xö lÝ th«ng tin
3. Th¸i ®é: TÝch cùc, chñ ®éng, ham t×m tßi kh¸m ph¸.
II. ChuÈn bÞ:
- Tranh vÏ: H×nh 2.1: C¸c biÓu hiÖn ®Æc tr­ng cña giíi ®éng vËt vµ thùc vËt.
H×nh 2.2: TØ lÖ sè l­îng trong c¸c ngµnh, líp ®éng vËt.
- B¶ng phô ghi s¼n ®¸p ¸n b¶ng 1vµ 2 (SGK)
III. PH­¬ng ph¸p:
Th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò
III. Tæ chøc d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò:
? §éng vËt n­íc ta cã ®a d¹ng kh«ng? v× sao. Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña thÕ giíi ®éng vËt thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo.
2. Bµi míi: (GV giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng)
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1: Phaân bieät ñoäng vaät vôùi thöïc vaät
I. Phaân bieät ñoäng vaät vôùi thöïc vaät:
Gioáng nhau:
- Caáu taïo töø teá baøo.
- Lôùn leân vaø sinh saûn.
Khaùc nhau:
- Ñoäng vaät:
+ Khoâng coù thaønh xenluloâzô.
+ Söû duïng chaát höõu cô coù saün.
+ Coù khaû naêng di chuyeån.
+ Coù heä thaàn kinh vaø giaùc quan.
- Thöïc vaät:
+ Coù thaønh xenluloâzô.
+ töï toång hôïp chaát höõu cô.
+ Khoâng di chuyeån.
+ Khoâng coù heä thaàn kinh vaø giaùc quan.
- Yeâu caàu HS quan saùt hình 2.1 vaø hoøan thaønh baûng 1.
-Yeâu caàu HS traû lôøi vaø cho ví duï giaûi thích caùc ñaëc ñieåm coù trong baûng 1.
- Yeâu caàu HS döïa vaøo baûng 1 traû lôøi caâu hoûi SGK trang 10.
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS quan saùt & thaûo luaän traû lôøi.
- HS traû lôøi vaø boå sung.
- HS traû lôøi.
- HS keát luaän.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät.
II. Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät:
- Coù khaû naêng di chuyeån.
- Dò döôõng.
- Coù heä thaàn kinh vaø giaùc quan.
- Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Ñaëc ñieåm naøo deã phaân bieät vôùi thöïc vaät nhaát?
+ Ñaëc ñieåm naøo giuùp ñoäng vaät chuû ñoäng phaûn öùng vôùi kích thích beân ngoaøi hôn so vôùi thöïc vaät?
- Yeâu caàu HS neâu ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi:
+ Di chuyeån.
+ Heä thaàn kinh vaø giaùc quan.
- HS traû lôøi.
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu sô löôïc phaân chia giôùi ñoäng vaät
III. Sô löôïc phaân chia giôùi ñoäng vaät:
Sinh hoïc 7 ñeà caäp ñeán 8 ngaønh chuû yeáu:
Ngaønh Ñoäng vaät nguyeân sinh.
Ngaønh Ruoät khoang.
Caùc ngaønh: Giun deïp. Giun troøn, Giun ñoát.
Ngaønh Thaân meàm.
Ngaønh Chaân khôùp.
Ngaønh Ñoäng coù xöông soáng goàm caùc lôùp:
+ Caù.
+ Löôõng cö.
+ Boø saùt.
+ Chim.
+ Thuù(coù vuù).
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Ñoäng vaät coù bao nhieâu ngaønh?
+ Sinh hoïc 7 ñeà caäp nhöõng ngaønh naøo?
+ Quan saùt hình 2.2 nhaän daïng caùc ngaønh?
+ Phaân chia caùc loaïi ñoäng vaät em söu taàm vaøo caùc ngaønh?
+ Coù theå chia caùc ngaønh ra laøm maáy nhoùm lôùn? Döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo?
- HS ñoïc.
- HS traû lôøi.
+ 20 ngaønh.
+ 8 ngaønh.
+ 2 nhoùm: ñoäng vaät khoâng xöông soáng vaø ñoäng coù xöông soáng.
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu vai troø cuûa ñoäng vaät
IV. Vai troø cuûa ñoäng vaät:
- Coù lôïi:
+ Cung caáp nguyeân lieäu cho con ngöôøi: thöïc phaåm, loâng da.
+ Duøng laøm thí nghieäm cho: hoïc taäp nghieân cöùu khoa hoïc, thöû nghieäm thuoác.
+ Hoã trôï con ngöôøi trong: lao ñoäng, giaûi trí, theå thao, baûo veä ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement