Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By doichomotmuahoa
#643285

Download 8 Đề thi học kỳ 1 Toán 7 miễn phí

Bài 2. Điền (Đ) hay (S) vào kết luận sau
1. Đồ thị hàm số y = ax (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ
2. Góc ngoài của tam giác luôn là góc tù
3. Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì cặp góc nhọn còn lại bằng nhau
4. Nếu hai cạnh và một góc tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 7
ĐÊ 1
I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn kết quả đúng
Câu 1: Nếu tam giác ABC có và thì số đo của góc bằng:
A. 750 B. 650 C. 550 D. 450
Câu 2: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = – thì y = 4. Hỏi khi x = 2 thì y bằng bao nhiêu?
A. – 2 B. 2 C. – 1 D. 1
Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:
A. k = 24 B. k = C. k = D. k =
Câu 4: Nếu = 2 thì x2 bằng bao nhiêu?
A. 4 B. 2 C. 8 D. 16
Câu 5: Giả thiết nào dưới đây suy ra được ?
A. B.
C. D.
Câu 6: Kết quả của phép nhân (– 3)6 . (– 3)2 bằng:
A. (– 3)12 B. (– 3)8 C. (– 3)4 D. (– 3)3
Câu 7: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:
A. Không có điểm chung B. Chỉ có một điểm chung
C. Có ít nhất 2 điểm chung D. Không vuông góc với nhau
Câu 8: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
A. B. C. D.
Câu 9: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = – 3x ?
A. N( B. Q( C. P( D. M(
Câu 10: Nếu góc xOy có số đo bằng 470 thì số đo của góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu?
A. 1330 B. 470 C. 430 D. 740
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 11: Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) b)
Câu 12: Tìm x, biết:
a) b)
Câu 13: Tính số đo góc A của tam giác ABC biết số đo các góc A, B, C của tam giác đó tỉ lệ với các số 3; 5; 7.
Câu 14: Cho tam giác OAB có OA = OB có tia phân giác góc AOB cắt cạnh AB tại D.
a) Chứng minh ; b) Chứng minh: OD AB
Câu 15: Tìm các số x, y, z biết rằng và x – y + z = – 49.
---------------------------------------------
ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm).
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1: Trong các câu sau câu nào sai?
A. B. C. D.
2: Giá trị của (-3)2 là:
A .3 B . 9 C . -9 D . 12.
3: Cho hàm số y = f(x) =3.x thì f(2)= ?
A. 2 B. 3 C. 4 D . 6
4 : Cho hai số hữu t ỉ v à , ta có
A. x > y B. x < y C. x = y D. tất cả đều sai
5: Kết quả của bằng
A. -5 B. 5 C. 25 D. -25
6: Với mọi số hữu tỉ x ( x0), ta có
A. x0 = 0 B. x0 = x C. x0 = 1 D. x0 không xác định
O 1
2 3
4
7: Trong hình vẽ bên hai góc đối đỉnh là.
A. và B. và C. và D. và
8: Tổng 3 góc trong tam giác có số đo là
A. 900 B. 1000 C. 1800 D . 3600
9: Đường trung trực của đoạn thẳng là
A. đường vuông góc với đoạn thẳng đó. B. đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó
C. đường song song với đoạn thẳng đó D. đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó
10: Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì
Chúng song song với nhau. B.Chúng vuông góc với nhau.
C. Chúng cắt nhau . D. Cả ba phương án trên đều đúng
11: Tam giac ABC có thì số đo của góc C bằng
A. 600 B. 700 C. 1000 D. 1200
12: Cho rABC v à rA’B’C’ c ó = , = . N ếu rABC = rA’B’C’ cần có thêm điều kiện .
A. AB = A’B’ B. AC = A’C’ C. BC = B’C’ D. tất cả đều đúng
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).
Bài 1(2 điểm):Tìm x biết . a) x = b) x + 1,5 = 5,5
Bài 2(2 điểm ) Cho hàm s ố y = f(x) = 3.x
Tính f(1) , f(1,5):
Điểm A(-1;-3 ) có thuộc đồ thị hàm số trên không?
Bài 3(3 điểm ) Cho tam giác ABC , tia Ax đi qua trung điểm M của cạnh BC. Kẻ BE, CF vuông góc với Ax ( E,F Ax) . Chứng minh rằng .
ê BME = ê CMF.
BE =CF
ĐỀ 3:
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Khi x = - 0,5 thì |x| = ?
A. - 0,5
B. 0,5
C. 0,5
D. Đáp án khác
Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, điểm M(3;-9) nằm ở góc
A. I
B. II
C. III
D. IV
Câu 3: Kết quả || bằng ?
A.
B.
C. -
D.
Câu 4 Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng y = x-2 đi qua điểm
A. (1;3)
B. (3;2)
C. (3;-2)
D. (-3;-2)
Câu 5 Điểm A(1;-6) nằm trên đồ thị của hàm số
A. y = x – 1
B. y = x + 1
C. y = x – 7
D. y = x + 7
Câu 6: y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số 5, thì x tỉ lệ nghich với y theo hệ số
A. 0,2
B. 5
C. – 5
D. 5
Câu 7: Cho |x-1|=0,5 thì x = ?
A. 1,5
B. - 0,5
C.1,5 và - 0,5
D. 1,5 và 0,5
Câu 8: Phép tính bằng
A.
B.
C.
D. -
II. Tự luận
Bài 1: Tính |x| biết:
a. x = - 1,1
b.
c.
Bài 2: Tìm x biết :
a.
b.
c.
Bài 3: a. Vẽ đồ thị hàm số
b. Điểm M(a; 6) thuộc đồ thị hàm số .Tìm a?
Bài 4: Cho tam giác ABC biết AB< AC. Trên tia BA lấy điểm D sao cho BC=BD. Nối C vói D. Phân giác góc B cắt cạnh AC, DC tại E, I.
Chứng minh: Tam giác BED bằng tam giác BEC và IC = ID
Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC (H thuộc DC). Chứng minh AH song song BI
---------------------------------------------------
ĐỀ 4
I. TRẮC NGHIỆM
Bài 1. Chọn đáp án đúng
1. Kết quả của phép tính là
A. B. C. D.
2. Nếu thì giá trị của x là
A. x B. x = C. x = D. x
3. Kết quả của phép tính 24 . 52 là
A. 76 B. 400 C. 106 D. 108
4. =
A. 7 B. C. 5 D. 25
5. Cho hàm số y = f(x) = - 2x + 1 khi đó
A. f(1) = - 3 B. f(2) = 5 C. f() = 2 D. f() = 2
6. Cho ABC vuông tại C có B = 300. Số đo góc A là
A. 300 B. 900 C. 600 D. 450
7. ABC có A = 700 ; B - C = 500. Số đo C là
A. 800 B. 600 C. 300 D. 400
Bài 2. Điền (Đ) hay (S) vào kết luận sau
Đồ thị hàm số y = ax (a0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ
Góc ngoài của tam giác luôn là góc tù
Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì cặp góc nhọn còn lại bằng nhau
Nếu hai cạnh và một góc tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
II. TỰ LUẬN
Bài 1.Tính a) b)
Bài 2. Tìm x a) b)
Bài 3. Ba nhóm học sinh có 39 em. Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Nhóm 1 trồng trong 2 ngày. Nhóm 2 trồng trong 3 ngày. Nhóm 3 trồng trong 4 ngày. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh.
Bài 4. Cho hàm số y = f(x) = 0,5x
Vẽ đồ thị hàm số trên
Điểm M (-4 ; -2) có thuộc đồ thị hàm số không ? Vì sao.
Bài 5. Cho ABC có Â = 900, AB = AC, gọi K là trung điểm của BC
Chứng minh AKB = AKC
Chứng minh AK BC
Từ C vẽ đường vuông góc với BC tại C cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC // AK
Chứng minh CB = CE
Bài 6. Cho . Chứng minh
---------------------------------------------
ĐỀ 5
I. TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm ) Em hãy chọn đáp án đúng.
Câu 1: Nếu = 6 thì x bằng:
A. 12 B. 36 C. -36 D. 3
Câu 2: Đường thẳng a song song với đường thẳng b. Đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 900.
A. Đường thẳng c sẽ song song với đường thẳng b. B. Đường thẳng c sẽ vuông góc với đường thẳng b.
C. Đường thẳng c sẽ không cắt đường thẳng b. D. Đường thẳng c sẽ không vuông góc với đường thẳng b.
Câu 3: Cho hình vẽ, biết IK // EF .
Giá trị của x là:
A. 1000 B. 700 C. 800 D. 900
Câu 4: Tính (0,125)3 . 83 bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5: Tổng ba góc của một tam giác bằng:
A. 3600 B. 900 C. 1800 D. 1200
Câu 6: Từ tỉ lệ thức với a, b, c, d ≠ 0, ta có thể suy ra:
A. B. C. D.
Câu 7: Để chứng minh hai tam giác bằng nhau có bao nhiêu trường hợp:
A.1 B. 3 C. 2 D.4
Câu 8: Tập hợp Q I bằng:
A. I B. Q C. ф D. R
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm ). Cho hàm số .
a)Tính : b)Tìm x biết f(x)=-4
Bài 2: (1,5 điểm ). Thực hiện phép tính:
a) b) 4.(
c)
Bài 3: (1 điểm ). Tìm 2 số x,y biết: và .
Bài 4: (1,5 điểm ). Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 40 km/h hết 5 giờ. Hỏi chiếc ôtô đó chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h sẽ hết bao nhiêu thời gian?
Bài 5: (2,5 điểm ). Cho có =900 và AB=AC.Gọi K là trung điểm của BC
Chứng minh : AKB =AKC
Chứng minh : AKBC
c ) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.
Chứng minh EC //AK
-----------------------------------------------
ĐỀ 6
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Em hãy chọn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement