Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By witoc_apple
#643284

Download 4 Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 - Thừa Thiên Huế miễn phí

Câu 1 : Dòng điện là g ì?
A. Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng
B. Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng
C. Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng
D. Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng
Câu 2 : Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi
A. máy bơm nước B. Máy thu hình C. Quạt đi ện D. Nồi cơm điện
Câu 3 : Vật nào dưới đây là vật cách điện
A. Một đoạn dây nhựa B. Một đoạn dây nhôm
C. Một đoạn ruột bút chì D. Một đoạn dây thép
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

p caùc thôï ñieän döïa vaøo ñoù ñeå maéc maïch ñieän ñuùng nhö yeâu caàu
B.
Giuùp ta deã daøng trong vieäc kieåm tra, söûa chöõa caùc maïch ñieän
C.
Moâ taû ñôn giaûn maïch ñieän trong thöïc teá
D.
Caû a, b, c ñeàu ñuùng
C©u 6 :
Vật nào dưới đây là vật cách điện
A.
Một đoạn dây nhôm
B.
Một đoạn dây nhựa
C.
Một đoạn ruột bút chì
D.
Một đoạn dây thép
C©u 7 :
Moät vaät nhaän theâm electron thì:
A.
Trôû thaønh vaät mang ñieän tích döông
B.
Trôû thaønh vaät mang ñieän tích aâm
C.
Trôû thaønh vaät trung hoaø veà ñieän
D.
Trôû thaønh vaät nhieãm ñieän
C©u 8 :
Ampe kế có giới h ạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng đi ện nào ?
A.
Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ 0,35 A
B.
Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A
C.
Dòng điện đi qua d đèn diot phát quan có cường độ 12mA
D.
Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A
C©u 9 :
Vaät daãn ñieän laø:
A.
Coù khaû naêng cho doøng ñieän ñi qua
B.
Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng
C.
Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng
D.
Caùc caâu A,B, C ñeàu ñuùng
C©u 10 :
Ba kim loaïi thöôøng duøng ñeå laøm vaät daãn ñieän laø:
A.
Chì, voânfram, keõm
B.
Ñoàng, voânfram, theùp
C.
Thieác, vaøng, nhoâm
D.
Ñoàng, nhoâm, saét
C©u 11 :
Doøng ñieän ñang chaïy trong vaät naøo döôùi ñaây:
A.
Pin ñaët trong ñeøn pin
B.
Maùy tính boû tuùi ñang hoaït ñoäng
C.
Moät maûnh niloâng ñaõ ñöôïc coï xaùt
D.
Chieác pin troøn ñaët treân baøn
C©u 12 :
Hi ệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đ ây?
A.
Bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn
B.
B ằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn
C.
Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn
D.
Nhỏ hơn tổng c ác hiệu điện thế trên mỗi đèn
C©u 13 :
Dòng điện l à g ì?
A.
Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng
B.
Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng
C.
Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng
D.
Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng
C©u 14 :
Taùc duïng töø cuûa doøng ñieän duøng ñeå cheá taïo:
A.
Chuoâng ñieän
B.
Boùng ñeøn
C.
Ñeøn LED
D.
Beáp ñieän
C©u 15 :
Doøng ñieän trong kim loaïi laø:
A.
Ñi töø cöïc döông sang cöïc aâm
B.
Doøng chuyeån dôøi coù höôùng caùc ñieän tích.
C.
Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron
D.
Chaïy qua daây toùc boùng ñeøn phaùt saùng.
C©u 16 :
0,3A bằng bao nhiêu mA?
A.
30000mA
B.
3000mA
C.
300mA
D.
30mA
C©u 17 :
Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẩn quấn quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẩn này có thể hút loại nào dưói đây?
A.
Các cuộn đồng
B.
Các cuộn giấy
C.
Các cuộn nhôm
D.
Các cuộn sắt
C©u 18 :
Coï xaùt hai thanh nhöïa cuøng loaïi nhö nhau baèng maûnh vaûi khoâ. Ñöa hai thanh nhöïa naøy gaàn nhau thì chuùng:
A.
Ñaåy nhau.
B.
Luùc ñaàu chuùng huùt nhau, sau ñoù ñaåy nhau.
C.
Huùt nhau.
D.
Khoâng huùt cuõng khoâng ñaåy nhau.
C©u 19 :
Maûnh phim nhöïa sau khi coï xaùt vaøo len vaø thanh thuyû tinh sau khi coï
xaùt vaøo luïa, choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu sau:
A.
Chuùng huùt nhau
B.
Maûnh phim nhieãm ñieän döông, thuyû tinh nhieãm ñieän aâm
C.
Maûnh len nhieãm ñieän döông, maûnh luïa nhieãm ñieän aâm
D.
Chuùng nhieãm ñieän khaùc loaïi
C©u 20 :
Thieát bò naøo sau ñaây laø nguoàn ñieän.
A.
Acquy
B.
Boùng ñeøn ñang saùng
C.
Quaït maùy
D.
Ñeøn pin
C©u 21 :
Moät vaät bò nhieãm ñieän döông laø vì:
A.
Vaät ñoù khoâng coù ñieän tích aâm
B.
Vaät ñoù nhaän theâm eâlectroân
C.
Vaät ñoù nhaän theâm caùc ñieän tích
D.
Vaät ñoù maát bôùt caùc eâlectroân
C©u 22 :
Ampe(A) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây?
A.
Löïc
B.
Cöôøng ñoä doøng ñieän
C.
Khoái löôïng rieâng
D.
Hieäu ñieän theá
C©u 23 :
Con số 220V ghi trên m ỗi b óng đ èn c ó ý ngh ĩa n ào du ới đ ây
A.
Đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải l à 220V
B.
B óng đèn đó có thể tạo ra được một hi ệu đi ện th ế l à 220V
C.
Gi ữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V
D.
Đ èn ch ỉ sáng khi hi ệu đi ện thế gi ữa hai đ ầu b óng đ èn l à 220V
C©u 24 :
Voân (V) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây:
A.
Hieäu ñieän theá
B.
Cöôøng ñoä doøng ñieän
C.
Khoái löôïng rieâng
D.
Löïc
C©u 25 :
Neáu A huùt B, B huùt C , C ñaåy D thì:
A.
A vaø D coù ñieän tích traùi daáu
B.
A vaø C coù ñieän tích traùi daáu
C.
A vaø D coù ñieän tích cuøng daáu
D.
B vaø D coù ñieän tích cuøng daáu
C©u 26 :
Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi
A.
máy bơm nước
B.
Nồi cơm điện
C.
Máy thu hình
D.
Quạt đi ện
C©u 27 :
Trong nguyeân töû coù nhöõng loaïi haït gì, haït naøo mang ñieän aâm, haït naøo mang ñieän döông?Choïn caâu traû lôøi sai
A.
Electroân chuyeån ñoäng hoån ñoän khoâng ngöøng
B.
Haït nhaân mang ñieän döông, eâlectroân mang ñieän aâm
C.
Haït nhaân mang ñieän aâm, eâlectroân mang ñieän döông
D.
Caùc haït eâlectroân vaø haït nhaân
C©u 28 :
5V bằng bao nhiêu mV?
A.
5.10mV
B.
5.10mV
C.
5.10mV
D.
5.10mV
C©u 29 :
Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay công cụ đi ện nào dưới đây khi chúng hoạt động ình thường
A.
cuộn dây dẩn có lỏi sắt non
B.
công t ắc
C.
Bóng đèn bút thử điện
D.
quạt đi ện
Câu 30: Trong caùc hình döôùi ñaây, caû hai vaät A, B ñeàu nhieãm ñieän vaø ñöôïc treo baèng caùc sôïi chæ maûnh. Haõy ghi daáu ñieän tích ( + hay - ) cho vaät chöa ghi daáu.
A
B
A
B
A
B
+
0
0
+
A
B
phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : ly 7
§Ò sè : 222
01
28
02
29
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Sôû GD-ÑT Thöøa Thieân Hueá KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm 2007-2008)
Tröôøng THCS-THPT Höông Giang Môn: Vật Lý 7
Thời gian : 45 Phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ..............................................
Lớp : …………..
Mã đề: 223
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:
C©u 1 :
Dòng điện l à g ì?
A.
Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng
B.
Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng
C.
Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng
D.
Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng
C©u 2 :
Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi
A.
máy bơm nước
B.
Máy thu hình
C.
Quạt đi ện
D.
Nồi cơm điện
C©u 3 :
Vật nào dưới đây là vật cách điện
A.
Một đoạn dây nhựa
B.
Một đoạn dây nhôm
C.
Một đoạn ruột bút chì
D.
Một đoạn dây thép
C©u 4 :
Voân (V) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây:
A.
Cöôøng ñoä doøng ñieän
B.
Khoái löôïng rieâng
C.
Löïc
D.
Hieäu ñieän theá
C©u 5 :
Thieát bò naøo sau ñaây laø nguoàn ñieän.
A.
Boùng ñeøn ñang saùng
B.
Quaït maùy
C.
Acquy
D.
Ñeøn pin
C©u 6 :
Moät vaät bò nhieãm ñieän döông laø vì:
A.
Vaät ñoù khoâng coù ñieän tích aâm
B.
Vaät ñoù nhaän theâm caùc ñieän tích
C.
Vaät ñoù maát bôùt caùc eâlectroân
D.
Vaät ñoù nhaän theâm eâlectroân
C©u 7 :
Sô ñoà maïch ñieän coù taùc duïng laø:
A.
Giuùp caùc thôï ñieän döïa vaøo ñoù ñeå maéc maïch ñieän ñuùng nhö yeâu caàu
B.
Giuùp ta deã daøng trong vieäc kieåm tra, söûa chöõa caùc maïch ñieän
C.
Moâ taû ñôn giaûn maïch ñieän trong thöïc...
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement