Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By onestarvn
#643278

Download Đáp án 10 đề thi học sinh giỏi Vật lý 8 miễn phí

Bài 2(3,5 đ):Vì chỉ cần tính gần đúng khối lượng riêng của vật và vì vật có kích thước nhỏ nên ta có thể coi gần đúng rằng khi vật rơi tới mặt nước là chìm hoàn toàn ngay.
Gọi thể tích của vật là V và khối lượng riêng của vật là D, Khối lượng riêng của nước là D’. h = 15 cm; h’ = 65 cm.
Khi vật rơi trong không khí. Lực tác dụng vào vật là trọng lực.
P = 10DV
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

2)=V1.d1-V1.d2
0,25
Tay sè: víi V1=100cm3, d1=8200N/m3, d2=7000N/m3, d3=10000N/m3
0,5
b/Tõ biÓu thøc: . Ta thÊy thÓ tÝch phÇn qu¶ cÇu ngËp trong n­íc (V3) chØ phô thuéc vµo V1, d1, d2, d3 kh«ng phô thuéc vµo ®é s©u cña qu¶ cÇu trong dÇu, còng nh­ l­îng dÇu ®æ thªm vµo. Do ®ã nÕu tiÕp tôc ®æ thªm dÇu vµo th× phÇn qu¶ cÇu ngËp trong n­íc kh«ng thay ®æi
0,5
C©u4.
2,5
a/-VÏ A’ lµ ¶nh cña A qua g­¬ng G2 b»ng c¸ch lÊy A’ ®èi xøng víi A qua G2
- VÏ B’ lµ ¶nh cña B qua g­¬ng G1 b»ng c¸ch lÊy B’ ®èi xøng víi B qua G1
- Nèi A’ víi B’ c¾t G2 ë I, c¾t G1 ë J
.
A
.
B
. B’
.
A’
J
I
- Nèi A víi I, I víi J, J víi B ta ®­îc ®­êng ®i cña tia s¸ng cÇn vÏ
G1
G2
.
A
.A2
.A1
1.5
b/ Gäi A1 lµ ¶nh cña A qua g­¬ng G1
A2 lµ ¶nh cña A qua g­¬ng G2
Theo gi¶ thiÕt: AA1=12cm
AA2=16cm, A1A2= 20cm
Ta thÊy: 202=122+162
VËy tam gi¸c AA1A2 lµ tam gi¸c vu«ng
t¹i A suy ra
HÕt
1,0
Chó ý: NÕu häc sinh gi¶i theo c¸ch kh¸c ®óng th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a
ĐÁP ÁN ĐỀ 3
A.Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm
C©u 1: B/ 34,2857km/h (1,5 ®iÓm)
C©u 2: Chän ®¸p ¸n C/. Vtb= (0,5 ®iÓm)
Gi¶i thÝch
Thêi gian vËt ®i hÕt ®o¹n ®­êng AC lµ: t1=
Thêi gian vËt ®i hÕt ®o¹n ®­êng CB lµ: t2=
VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n AB ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc:
Vtb= (1,0 ®iÓm)
B Tù luËn 7 ®iÓm
C©u 3 (1,5 ®iÓm)
Gäi V1 lµ vËn tèc cña Can«
Gäi V2 lµ vËn tèc dßng n­íc.
VËn tèc cña Can« khi xu«i dßng (Tõ A ®Õn B).
Vx = V1 + V2
Thêi gian Can« ®i tõ A ®Õn B:
t1 = (0,25 ®iÓm)
VËn tèc cña Can« khi ng­îc dßng tõ B ®Õn A.
VN = V1 - V2
Thêi gian Can« ®i tõ B ®Õn A:
t2 = ( 0,25 ®iÓm)
Thêi gian Can« ®i hÕt qu·ng ®­êng tõ A - B - A:
t=t1 + t2 = (0,5 ®iÓm)
VËy vËn tèc trung b×nh lµ:Vtb= (0,5 ®iÓm)
C©u 4 (2 ®iÓm)
a/ Gäi t lµ thêi gian hai xe gÆp nhau
Qu·ng ®­êng mµ xe g¾n m¸y ®· ®i lµ :
S1= V1.(t - 6) = 50.(t-6)
Qu·ng ®­êng mµ « t« ®· ®i lµ :
S2= V2.(t - 7) = 75.(t-7)
Qu·ng ®­êng tæng céng mµ hai xe ®i ®Õn gÆp nhau.
AB = S1 + S2 (0,5 ®iÓm)
AB = 50. (t - 6) + 75. (t - 7)
300 = 50t - 300 + 75t - 525
125t = 1125
t = 9 (h)
S1=50. ( 9 - 6 ) = 150 km (0,5 ®iÓm)
VËy hai xe gÆp nhau lóc 9 h vµ hai xe gÆp nhau t¹i vÞ trÝ c¸ch A: 150km vµ c¸ch B: 150 km.
b/ VÞ trÝ ban ®Çu cña ng­êi ®i bé lóc 7 h.
Qu·ng ®­êng mµ xe g¾n m¾y ®· ®i ®Õn thêi ®iÓm t = 7h.
AC = S1 = 50.( 7 - 6 ) = 50 km.
Kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi ®i xe g¾n m¸y vµ ng­êi ®i «t« lóc 7 giê.
CB =AB - AC = 300 - 50 =250km.
Do ng­êi ®i xe ®¹p c¸ch ®Òu hai ng­êi trªn nªn:
DB = CD = . (0,5 ®iÓm)
Do xe «t« cã vËn tèc V2=75km/h > V1 nªn ng­êi ®i xe ®¹p ph¶i h­íng vÒ phÝa A.
V× ng­êi ®i xe ®¹p lu«n c¸ch ®Òu hai ng­êi ®Çu nªn hä ph¶i gÆp nhau t¹i ®iÓm G c¸ch B 150km lóc 9 giê. NghÜa lµ thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p ®i lµ:
rt = 9 - 7 = 2giê
Qu·ng ®­êng ®i ®­îc lµ:
DG = GB - DB = 150 - 125 = 25 km
VËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p lµ.
V3 = (0,5 ®iÓm)
C©u 5(2 ®iÓm):
Gäi h1, h2 lµ ®é cao mùc n­íc ë b×nh A vµ b×nh B khi ®· c©n b»ng.
SA.h1+SB.h2 =V2
100 .h1 + 200.h2 =5,4.103 (cm3)
B
A
k
B
A
k
h1
h2
h1 + 2.h2= 54 cm (1)
§é cao mùc dÇu ë b×nh B: h3 = . (0,25 ®iÓm)
¸p suÊt ë ®¸y hai b×nh lµ b»ng nhau nªn.
d2h1 + d1h3 = d2h2
10000.h1 + 8000.30 = 10000.h2
h2 = h1 + 24 (2) (0,25 ®iÓm)
Tõ (1) vµ (2) ta suy ra:
h1+2(h1 +24 ) = 54
h1= 2 cm
h2= 26 cm (0,5 ®iÓm)
Bµi 6 (1,5 ®iÓm):
Gäi m1, V1, D1 ,lµ khèi l­îng, thÓ tÝch vµ khèi l­îng riªng cña vµng.
Gäi m2, V2, D2 ,lµ khèi l­îng, thÓ tÝch vµ khèi l­îng riªng cña b¹c.
Khi c©n ngoµi kh«ng khÝ.
P0 = ( m1 + m2 ).10 (1) (0,5 ®iÓm)
Khi c©n trong n­íc.
P = P0 - (V1 + V2).d = =
= (2) (0,5 ®iÓm)
Tõ (1) vµ (2) ta ®­îc.
10m1.D. =P - P0. vµ
10m2.D. =P - P0.
Thay sè ta ®­îc m1=59,2g vµ m2= 240,8g. (0,5 ®iÓm)
ĐÁP ÁN ĐỀ 4
A.Tr¾c nghiÖm
C©u 1 (1,5 ®iÓm):
A/ t1 = t2 (0,5 ®iÓm)
Ta cã vËn tèc trung b×nh: Vtb = (1)
Cßn trung b×nh céng vËn tèc lµ:
V’tb = (2)
T×m ®iÒu kiÖn ®Ó Vtb = V’tb = (0,5 ®iÓm)
2V1.t1+2V2.t2 = V1.t1+V2.t1 +V1.t2+V2.t2
V1.(t1 - t2) + V2.(t2- t1) = 0
Hay ( V1-V2 ) .(t1 - t2) = 0
V× V1 ≠ V2 nªn t1 - t2 = 0 VËy: t1 = t2 (0,5 ®iÓm)
A(J)
S(m)
M
N
–
–
S1
S2
A1
A2
C©u 2 (1,5 ®iÓm):
B/ FN=FM (0,5 ®iÓm)
XÐt hai tam gi¸c ®ång d¹ng OMS1 vµ ONS2

V× MS1=A1; OS1= s1; NS2=A2; OS2= s2
Nªn (1 ®iÓm)
VËy chän ®¸p ¸n B lµ ®óng
B.Tù luËn 7 ®iÓm
C©u 3(1,5®iÓm):
Gäi s1 lµ qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v1, mÊt thêi gian t1.
Gäi s2 lµ qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v2, mÊt thêi gian t2.
Gäi s3 lµ qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v3, mÊt thêi gian t3.
Gäi s lµ qu·ng ®­êng AB.
Theo bµi ra ta cã:s1= (1) (0.25 ®iÓm)
Mµ ta cã:t2 = ; t3= Do t2 = 2 . t3 nªn = 2. (2) (0.25 ®iÓm)
Mµ ta cã: s2 + s3 = (3)
Tõ (2) vµ (3) ta ®­îc = t3 = (4) (0.25 ®iÓm)
= t2 = (5) (0.25 ®iÓm)
VËn tèc trung b×nh trªn c¶ qu·ng ®­êng lµ:
vtb =
Tõ (1), (4), (5) ta ®­îc vtb = = (1 ®iÓm)
h
C©u 4 ( 2®iÓm):
Sau khi ®æ dÇu vµo nh¸nh tr¸i vµ nh¸nh ph¶i,
mùc n­íc trong ba nh¸nh lÇn l­ît c¸ch ®¸y lµ: h1, h2, h3,
¸p suÊt t¹i ba ®iÓm A, B, C ®Òu b»ng nhau ta cã:
PA=PC H1d2=h3d1 (1) (0.25 ®iÓm)
PB=PC H2d2 +h2d1 =h3d1 (2) (0,25 ®iÓm)
H2
h1
h2
h3
H1
A
B
C
MÆt kh¸c thÓ tÝch n­íc lµ kh«ng ®æi
nªn ta cã:
h1+ h2+ h3 = 3h (3) (0.5 ®iÓm)
Tõ (1),(2),(3) ta suy ra:
h=h3- h = = 8 cm (0.5 ®iÓm)
C©u 5 ( 2 ®iÓm) :
Cho biÕt: t2=1,5h ; S = 48 km ; t2=1,5 t1 t1=1 h
CÇn t×m: V1, V2, Vtb
Gäi vËn tèc cña Can« lµ V1
Gäi vËn tèc cña dßng n­íc lµ V2
VËn tèc cña Can« khi xu«i dßng tõ bÕn A ®Õn bÕn B lµ:
Vx=V1+V2 (0.25 ®iÓm)
Thêi gian Can« ®i tõ A ®Õn B.
t1= 1 = V1 + V2 = 48 (1) (0.25 ®iÓm)
VËn tèc cña Can« khi ng­îc dßng tõ B ®Õn A.
VN = V1 - V2 (0.25 ®iÓm)
Thêi gian Can« ®i tõ B ®Õn A :
t2= V1 - V2= 32 (2). (0.25 ®iÓm)
C«ng (1) víi (2) ta ®­îc.
2V1= 80 V1= 40km/h (0.25 ®iÓm)
ThÕ V1= 40km/h vµo (2) ta ®­îc.
40 - V2 = 32 V2 = 8km/h. (0.25 ®iÓm)
VËn tèc trung b×nh cña Can« trong mét l­ît ®i - vÒ lµ:
Vtb = (0.5 ®iÓm)
C©u 6(1,5®iÓm):
ThÓ tÝch toµn bé qu¶ cÇu ®Æc lµ: V= (0.5 ®iÓm)
Gäi thÓ tÝch phÇn ®Æc cña qu¶ cÇu sau khi khoÐt lç lµ V’. §Ó qu¶ cÇu n»m l¬ löng trong n­íc th× träng l­îng P’ cña qu¶ cÇu ph¶i c©n b»ng víi lùc ®Èy ¸c si mÐt: P’ = FAS
dnhom.V’ = dn­íc.V
V’= (0.5 ®iÓm)
VËy thÓ tÝch nh«m ph¶i khoÐt ®i lµ: 54cm3 - 20cm3 = 34 cm3 (0.5 ®iÓm)
ĐÁP ÁN ĐỀ 5
Điểm
Bài 1: (3,5 đ)
Gọi thể tích khối gỗ là V; Trọng lượng riêng của nước là D và trọng lượng riêng của dầu là D’; Trọng lượng khối gỗ là P
Khi thả gỗ vào nước: lực Ác si met tác dụng lên vât là:
0,5
Vì vật nổi nên: FA = P Þ (1)
0,5
Khi thả khúc gỗ vào dầu. Lực Ác si mét tác dụng lên vật là:
0,5
Vì vật nổi nên: F’A = P Þ (2)
0,5
Từ (1) và (2) ta có:
0,5
Ta tìm được:
0,5
Thay D = 1g/cm3 ta được: D’ = g/cm3
0,5
Bài 2(3,5 đ):Vì chỉ cần tính gần đúng khối lượng riêng của vật và vì vật có kích thước nhỏ nên ta có thể coi gần đúng rằng khi vật rơi tới mặt nước là chìm hoàn toàn ngay.
Gọi thể tích của vật là V và khối lượng riêng của vật là D, Khối lượng riêng của nước là D’. h = 15 cm; h’ = 65 cm.
Khi vật rơi trong không khí. Lực tác dụng vào vật là trọng lực.
P = 10DV
0,5
Công của trọng lực là: A1 = 10DVh
0,5
Khi vật rơi trong nước. lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V
0,5
Vì sau đó vật nổi lên, nên FA > P
Hợp lực tác dụng lên vật khi vật rơi trong nước là: F = FA – P = 10D’V – 10DV
0,5
Công của lực này là: A2 = (10D’V – 10DV)h’
0,5
Theo định luật bảo toàn công:
A1 = A2 Þ 10DVh = (10D’V – 10DV)h’
0,5
Þ D =
0,25
Thay số, tính được D = 812,5 Kg/m3
0,25
Bài 3(3 đ): Gọi diện tích đáy cốc là S. khối lượng riêng của cốc là D0, Khối lượng riêng của nước là D1, kh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement