Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vietthanh_bumbum
#642593

Download Vài liên hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian miễn phí

Bài toán 3’: Trongkhông gian, cho tứ diện trực tâm ABCD. Chứng minh, trọng
tâm G, trực tâm H và tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện thẳng hàngvàGH = GO.
Giải:
Ta cũng sẽ dùng phép vị tự để giải bài toán trong không gian. Yêu cầuchứng
minh GH = GO gợi ýcho ta nghĩ đếnphépvịtựtâm G tỉsố -1.
Lầnlượt lấyA′ đốixứngvớiA, B′ đốixứngvớiB, C′ đốixứngvớiC, D′ đối
xứngvớiD qua G.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

WWW.VNMATH.COM
VÀI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC PHẲNG VÀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Trịnh Thị Thanh
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng
====================
Các bài toán sau đây khai thác một vài mở rộng của một số bài toán phẳng sang
bài toán trong không gian và sự vận dụng phương pháp giải bài toán phẳng để giải
bài toán mở rộng đó.
Bài toán 1: Cho ABC vuông tại A, M là một điểm bất kì trên BC. AM tạo với
AB, AC các góc theo thứ tự là  và  . Chứng minh cos2 + cos2 = 1.
Giải:
Qua M dựng đường thẳng vuông góc với AM,
cắt AB, AC lần lượt tại B’ và C’.
Khi đó: cos =
'AB
AM ; cos  =
'AC
AM
 cos2 + cos2  = )
AC'
1
AB'
1
(AM
22
2 
=
AM
1
.AM
2
2
= 1
(Do AB’C’ vuông tại A, AM là đường cao).
Bài toán 1’: Cho hình chóp tam diện vuông SABC đỉnh S, M là điểm thuộc miền
trong ABC. SM hợp với các cạnh SA, SB, SC các góc theo thứ tự  ,  , .
Chứng minh cos2 + cos2 + cos2 = 1.
Giải:
Sử dụng cách giải tương tự cách giải với bài toán
trong mặt phẳng. Dùng mặt phẳng qua M và vuông
góc với SM cắt hình chóp lần lượt tại A’, B’, C’.
Khi đó:
SA'
SM
cos  ;
SB'
SM
cos  ;
SC'
SM
cos 
Nên:
 222 coscoscos  = )
'
1
'
1
'
1
(SM 222
2
SCSBSA

= 1
C
B
A
A’
M
S
C’
B’
C
B’
M
C’
B
A
WWW.VNMATH.COM
(Theo tính chất của tứ diện vuông)
Vậy cos2 + cos2 + cos2 = 1.
Bài toán 2: Trong tam giác ABC gọi G là giao điểm 3 đường trung tuyến. Chứng
minh 0GCGBGA  .
Giải :
Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC.
Ta có:
2
1
AB
MN
GA
GM
  GA
2
1
GM  .
Lại có: GM2GCGB 
 GCGB GA  = GM2GM2 
Hay: 0 GCGBGA .
Bài toán 2’: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là giao điểm các đường trọng tuyến của tứ
diện. Chứng minh 0 GDGCGBGA .
Giải:
Gọi E là trung điểm của CD; G1, G2 lần lượt là
trọng tâm của các tam giác ∆BCD và ∆ADC.
Khi đó: 13GGGCGDGB  .
Trong ∆ABE, ta có:
3
121 
EA
EG
EB
EG

3
121 
GB
GG
GA
GG
 13 GGGA 
Từ đó: 033 11  GGGGGCGDGBGA .
Bài toán 3: Chứng minh trong tam giác ABC bất kì, trọng tâm G, trực tâm H, tâm
đường tròn ngoại tiếp O thẳng hàng và GH
2
1
GO  (Đường thẳng Ơle).
Giải:
E
A
G2
G1
G
D
C
B
G
N
M
A
B C
WWW.VNMATH.COM
Thẳng hàng là một bất biến của phép vị tự nên ta có thể nghĩ đến việc dùng
phép vị tự để giải bài toán này. Yêu cầu của bài toán chứng minh hệ thức
GH
2
1
GO  làm ta nghĩ đến phép vị tự tâm G biến O thành H hay ngược lại. Dựa
vào hình vẽ ta đoán tỉ số là -2 ( hay
2
1
 ). H là trực tâm của ∆ABC còn O là
trực tâm của tam giác có các đỉnh là chân các đường trung tuyến. Với định hướng
đó ta giải bài toán như sau.
Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.
Ta có: GAGM
2
1
 ; GBGN
2
1
 ; GCGP
2
1

Do đó:
PC
B
MAVG
N
:2
1
( kOV là phép vị tự tâm O tỉ số k ).
Phép vị tự bảo tồn tính vuông góc nên sẽ biến
trực tâm của ∆ ABC thành trực tâm của ∆ MNP.
Theo giả thiết, H là trực tâm của tam giác ABC và dễ dàng chứng minh được O
là trực tâm của tam giác ABC.
Suy ra: OHVG :2
1


hay GHGO
2
1
 .
Từ đó ta có H, G, O thẳng hàng và GH
2
1
GO  .
Chuyển bài toán sang bài toán trong không gian, không phải tứ diện nào cũng có
các đường cao đồng quy tại một điểm nên ta chỉ xét những tứ diện có tính chất
này.
Bài toán 3’ : Trong không gian, cho tứ diện trực tâm ABCD. Chứng minh, trọng
tâm G, trực tâm H và tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện thẳng hàng và GH = GO.
Giải:
Ta cũng sẽ dùng phép vị tự để giải bài toán trong không gian. Yêu cầu chứng
minh GH = GO gợi ý cho ta nghĩ đến phép vị tự tâm G tỉ số -1.
Lần lượt lấy A′ đối xứng với A, B′ đối xứng với B, C′ đối xứng với C, D′ đối
xứng với D qua G.
P H
O
G
N
M
A
B C
WWW.VNMATH.COM
Xét phép vị tự 1GV , ta có:
'
'
'
'1
D
C
B
A :
D
C
B
AVG

Như vậy, )''''()(:1 DCBAABCDVG 
 nên phép vị tự sẽ biến trực tâm của tứ
diện ABCD thành trực tâm của tứ diện A’B’C’D’. Theo giả thiết, H là trực tâm
của tứ diện ABCD, ta sẽ chứng minh O là trực
tâm của tứ diện A’B’C’D’.
Thật vậy, trước hết ta sẽ chứng minh
)(' BCDmpOA  , từ đó )'''(' DCBOA 
vì mp(BCD) // mp(B’C’D’) (các đỉnh khác
chứng minh tương tự).
Do O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
nên O cách đều các đỉnh B, C, D.
Ta chứng minh A’ cũng cách đều B, C, D.
Gọi G1 là giao điểm của AA’ với mp(BCD).
Trong ∆BA’B’ có G là trung điểm của BB’
và '
3
1
3
1
1 GAGAGG  nên G1 là trọng tâm của ∆BCD.
Từ đó, BG1 cắt A’B’ tại trung điểm E của A’B’ và E2GBG 11  . Trong ∆BCD,
G1 là trọng tâm nên BG1 qua trung điểm E’ của CD và BG1 = 2G1E’.
Suy ra: E ≡ E’ hay CD cắt A’B’ tại trung điểm của mỗi đường. Do đó A’DB’C
là hình bình hành.
Hơn nữa, CDBACDAB  '' nên A’DB’C là hình thoi.
→ A’D = A’C = CB’ và A’B = B’A.
Ta chứng minh được B’A = CB’ nên suy ra A’B = A’D = A’C hay A’ cách đều
các đỉnh B, C, D.
Suy ra: OHVG :
1  hay GHGO  .
Vậy H, G, O thẳng hàng và GO = GH.
Bài toán 4: Chứng minh trong tam giác bất kì, 9 điểm gồm: 3 chân đường 3 cao, 3
trung điểm của 3 cạnh, 3 trung điểm các đoạn nối trực tâm với các đỉnh thuộc một
đường tròn (Đường tròn Ơle).
E G1
B’
O
H
A’
A
G D
C
B
WWW.VNMATH.COM
Giải:
Ta sẽ dùng phép vị tự để giải bài toán.
Giả sử tam giác ABC có H1, H2, H3,
M1, M2, M3, I1, I2, I3 lần lượt là 3 chân
3 đường cao, 3 trung điểm 3 cạnh,
3 trung điểm các đoạn nối trực tâm với
các đỉnh.
Gọi E1, E2, E3, F1, F2, F3 lần lượt là các điểm đối xứng với H qua H1, H2, H3, M1,
M2, M3.
Nhận xét: Ta chứng minh được 9 điểm A, B, C, H1, H2, H3, M1, M2, M3 cùng
thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Qua phép vị tự 2
1
HV thì 1I A , 2I B , 3I C , 11 H E , 22 HE , 33 H E ,
11 M F , 22 M F , 33 M F . Do đó, kết hợp với nhận xét ta kết luận 9 điểm H1,
H2, H3, M1, M2, M3, I1, I2, I3 cùng thuộc một đường tròn ảnh của đường tròn
ngoại tiếp tam giác ABC qua 2
1
HV ( Đpcm).
Bài toán 4’: Cho tứ diện trực tâm ABCD. Gọi H1, H2, H3, H4 , G1, G2, G3, G4, I1,
I2, I3, I4 lần lượt là 4 chân 4 đường cao, 4 trọng tâm và 4 điểm trên 4 đoạn thẳng
nối trực tâm với các đỉnh thỏa mãn
2
1
DI
HI
CI
HI
BI
HI
AI
HI
4
4
3
3
2
2
1
1  . Chứng minh 12
điểm đó cùng thuộc một mặt cầu.
Giải:
Ta sẽ chứng minh I1, G1, H1 thuộc một mặt cầu là ảnh của mặt cầu ngoại tiếp
tứ diện ABCD qua phép vị tự tâm H tỉ số
3
1 (đối với các điểm khác hoàn toàn
tương tự).
Thật vậy, gọi G là trọng tâm của tứ diện, O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện thì
ta có OGGH  . Gọi E là điểm thuộc AH1 sao cho HE
3
1
HH1  và F là điểm thuộc
HG1 sao cho
3
1
HF
HG1  .
Ta có: HFAHAF  1HG3AH 
I1
O
H
A
G
D
M3
H2
M2
H3
H1
H
M1
A
B C
WWW.VNMATH.COM
 )AH-AG3(AHAF 1
= AH2AG
3
4
3. 
= )2(2 AHAG 
= AO2
(Do G là trung điểm của HO)
 A, O, F thẳng hàng và O là trung
đ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement