Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngo_li2507
#642591

Download Chuyên đề Thể tích khối chóp – khối lăng trụ miễn phí

Baøi Toaùn 1.9: Tính thể tích của khối tứ diện đều cạnh a
Giải
 Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
 Tứ diện đều ABCD có các tính chất
+ tất cả các cạnh đều bằng nhau
+ tất cả các mặt là các tam giác đều
+ gọi O là trọng tâm của tam giác đáy
 Đường cao của hình chóp là AO ( AO (BCD))
 Lời giải:
* ABCD là tứ diện đều cạnh a
Gọi M là trung điểm CD
Ta có : AB=AC=AD = AC=CD=BD = a
BCD đều cạnh a, tâm O
AO (BCD)
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PHẦN I. THEÅ TÍCH KHOÁI CHOÙP – KHOÁI LAÊNG TRUÏ
Dạng I
Baøi Toaùn 1.1:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AB = a, AC = a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB = .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA (ABC) và vẽ thẳng đứng
Sử dụng định lý pitago trong tam giác vuông
Lời giải:
Ta có : AB = a,
AC = a
SB = .
* ABC vuông tại B nên
* SAB vuông tại A có
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 1.2:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, AC = a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB = .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA (ABC) và vẽ thẳng đứng
Tam giác ABC vuông , cân tại B nên BA = BC và sử dụng định lý pitago trong tam giác vuông
Lời giải:
Ta có : AC = a, SB = .
* ABC vuông, cân tại B nên
* SAB vuông tại A có
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 1.3:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB = .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA (ABC) và vẽ thẳng đứng
Tam giác ABC đều có ba góc bằng 600 và sử dụng định lý pitago trong tam giác vuông SAB
Lời giải:
* ABC đều cạnh 2a nên
AB = AC = BC = 2a
* SAB vuông tại A có
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 1.4:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC cân tại A, BC = 2a, ,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA =2a.Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA (ABC) và vẽ thẳng đứng
Tam giác ABC cân tại A và Â = 1200
Lời giải:
* ABC cân tại A, , BC = 2a
AB = AC = BC = 2a
Xét AMB vuông tại M có BM = a, Â = 600
AM =
* SA = a
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 1.5:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC = .Tính thể tích khối chóp S.ABCD
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ đáy là hình vuông ( vẽ như hình bình hành), cao SA (ABCD) và vẽ thẳng đứng
ABCD là hình vuông ; sử dụng định lý pitago trong tam giác vuông
Lời giải:
Ta có : ABCD là hình vuông cạnh a SC = .
* Diện tích ABCD
* Ta có : AC = AB.=
SAC vuông tại A
* Thể tích khối chóp S.ABCD
Baøi Toaùn 1.6:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = AC = a.Tính thể tích khối chóp S.ABCD
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ đáy là hình vuông ( vẽ như hình bình hành), cao SA (ABCD) và vẽ thẳng đứng
Biết AC và suy ra cạnh của hình vuông (Đường chéo hình vuông bằng cạnh nhân với )
Lời giải:
Ta có : SA = AC = a * ABCD là hình vuông
AC = AB.
Diện tích ABCD :
* SA = a
* Thể tích khối chóp S.ABCD
Baøi Toaùn 1.7:
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a.Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều tâm O
+ Gọi M là trung điểm BC
+ O là trọng tâm của tam ABC
+ AM là đường cao trong ABC
Đường cao của hình chóp là SO ( SO (ABC))
Lời giải:
* S.ABC là hình chóp tam giác đều
Gọi M là trung điểm BC
ABC đều cạnh , tâm O
SO (ABC)
SA=SB=SC = 2a
* ABC đều cạnh
AM =
* SAO vuông tại A có
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 1.8:
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng .Tính thể tích khối chóp S.ABCD
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Hình chóp tứ giác đều có
+ đa giác đáy là hình vuông ABCD tâm O
+ SO (ABCD)
+ tất cả các cạnh bên bằng nhau
Đường cao của hình chóp là SO ( SO (ABCD))
Lời giải:
* S.ABCD là hình chóp tứ giác đều
ABCD là hình vuông cạnh 2a , tâm O
SO (ABCD)SA=SB=SC =SD =
* Diện tích hình vuông ABCD
AC = 2a.
* SAO vuông tại O có
* Thể tích khối chóp S.ABCD
Baøi Toaùn 1.9: Tính thể tích của khối tứ diện đều cạnh a
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Tứ diện đều ABCD có các tính chất
+ tất cả các cạnh đều bằng nhau
+ tất cả các mặt là các tam giác đều
+ gọi O là trọng tâm của tam giác đáy
Đường cao của hình chóp là AO ( AO (BCD))
Lời giải:
* ABCD là tứ diện đều cạnh a
Gọi M là trung điểm CD
Ta có : AB=AC=AD = AC=CD=BD = a
BCD đều cạnh a, tâm O
AO (BCD)
* BCD đều cạnh a
BM =
* AOB vuông tại O có
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 1.10:
Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, AC=a, cạnh A/B = 2a. Tính thể tích khối lăng trụ
Giải
* Tam giác ABC vuông tại B
BC =
* Tam giác A/AB vuông tại A
*
Dạng 2. THEÅ TÍCH KHOÁI CHOÙP- KHỐI LĂNG TRỤ
LIEÂN QUAN ÑEÁN GOÙC
Baøi Toaùn 2.1:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AB = a, , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB tạo với mặt đáy một góc bằng 450 .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA (ABC) và vẽ thẳng đứng
Xác định góc giữa SB và (ABC) là góc giữa SB với hình chiếu của nó lên (ABC)
Lời giải:
* Ta có : AB = a ,
* ABC vuông tại B có AB = a,
* SAB vuông tại A có AB= a,
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 2.2:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC tạo với mặt đáy một góc bằng 600 .Tính thể tích khối chóp S.ABCD
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA (ABC) và vẽ thẳng đứng
Xác định góc giữa SC và (ABCD) là góc giữa SC với hình chiếu AC của SC lên (ABCD)
Lời giải:
* Ta có : ABCD là hình vuông cạnh a ,
* Diện tích hình vuông
* SAC vuông tại A có AC= ,
* Thể tích khối chóp S.ABCD
Baøi Toaùn 2.3:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AB = , BC = a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ; mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) một góc bằng 600 .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Sai lầm của học sinh:
Gọi M là trung điểm BC
Ta có AM BC
SM BC
(Hình vẽ sai)
Lời giải đúng:
* Ta có : AB = ,
(SBC) (ABC) = BC
AB BC ( vì ABC vuông tại B)
SB BC ( vì
* ABC vuông tại B có AB = ,BC =a
* SAB vuông tại A có AB= a,
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 2.4:
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh BC = , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ; mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) một góc bằng 450 .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Sai lầm của học sinh:
Lời giải đúng:
* Ta có : AB = ,
(SBC) (ABC) = BC
Gọi M là trung điểm BC
AM BC ( vì ABC cân tại A)
SM BC ( vì
* ABC vuông cân tại A có ,BC =
AB = BC = a và AM =
* SAM vuông tại A có AM= ,
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 2.5:
Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC = , mặt bên (A/BC) hợp với mặt đáy (ABC) một góc 300 .Tính thể ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement