Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cucnguyen5x
#642584

Download Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn Khối 6 - Trường THCS Đa Lộc miễn phí

- Truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vỡ hay trong thực tế, nhưng có một ý nghĩa nào đó .
- Vai trò của tưởng tượng trong tự sự: tưởng tượng càng logic, tự nhiên, phong phú thì sự sáng tạo càng cao.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi
Tr­êng THCS §a léc
®Ò kiÓm tra 15 phót
Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6
(Thêi gian lµm bµi 15 phót) - tiÕt 23
Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng
A. Ma trËn ®Ò.
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn t­îng chuyÓn nghÜa cña tõ.
Nhớ khái niệm nghÜa gèc , nghÜa chuyÓn cña tõ
X¸c ®Þnh ®­îc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn trong tõ nhiÒu nghÜa.
§Æt c©u cã tõ ®­îc dïng víi nghÜa gèc,tõ ®­îc dïng víi nghÜa chuyÓn
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1,0
Số điểm:5,0
Tỉ lệ :50%
Số câu: 1,0
Số điểm:4,0
Tỉ lệ :40%
Số câu:1,0
Số điểm:1,0
Tỉ lệ :10 %
Số câu:0
Số điểm:0
Tỉ lệ :0 %
Số câu:3
Số điểm:10
Tỉ lệ :100%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1,0
Số điểm:5.0
Tỉ lệ :50%
Số câu:1,0
Số điểm:4,0
Tỉ lệ:40%
Số câu:1,0
Số điểm:1,0
Tỉ lệ :10%
Số câu:0
Số điểm:0
Tỉ lệ: 0 %
Số câu:3
Số điểm:10
Tỉ lệ:100 %
B. §Ò kiÓm tra
C©u 1(5,0 ®iÓm) ThÕ nµo lµ nghÜa gèc , nghÜa chuyÓn cña tõ ?
C©u 2(4,0 ®iÓm) : Trong c¸c nghÜa sau ®©y cña tõ “s¾c”, nghÜa nµo lµ nghÜa gèc , nghÜa nµo lµ nghÜa chuyÓn:
(1) (Con m¾t) rÊt tinh nhanh: §«i m¾t s¾c.
(2)( §å dïng ®Ó c¾t, chÆt, th¸i,) cã l­ìi máng vµ bÐn lµm cho dÔ ®øt c¸c vËt ®em c¾t, chÆt: Dao s¾c. R×u s¾c.
(3) Tinh vµ giái: NhËn ®Þnh s¾c.
C©u 3(1,0 ®iÓm) : Tõ " m¾t" lµ tõ nhiÒu nghÜa. H·y ®Æt 1 c©u víi tõ " m¾t" ®­îc dïng víi nghÜa gèc vµ 1 c©u víi tõ " m¾t" ®­îc dïng víi nghÜa chuyÓn.
Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi
Tr­êng THCS §a léc
®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
®Ò kiÓm tra 15 phót
Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6
(Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 42
Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng
C©u hái
Néi dung yªu cÇu
Sè ®iÓm
C©u 1
(5.0®iÓm)
Tr×nh bµy mçi ý ®­îc 2,5 ®iÓm
+ NghÜa gèc: lµ nghÜa xuÊt hiÖn tõ ®Çu, lµm c¬ së ®Ó h×nh thµnh c¸c nghÜa kh¸c.
+ NghÜa chuyÓn: lµ nghÜa ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së cña nghÜa gèc
2,5 ®iÓm
2,5 ®iÓm
C©u 2
(4.0®iÓm)
Tr×nh bµy mçi ý ®­îc 2,0 ®iÓm
Trong c¸c nghÜa cña tõ “s¾c”:
+ NghÜa (2) lµ nghÜa chÝnh
+ NghÜa (1),(3) lµ nghÜa chuyÓn
2,0 ®iÓm
2,0 ®iÓm
C©u 3
(1.0®iÓm)
§Æt mçi c©u ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm. VD :
+ B¹n Hoa cã ®«i m¾t thËt ®Ñp.
+ Nh÷ng qu¶ na ®· b¾t ®Çu më m¾t.
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi
Tr­êng THCS §a léc
®Ò kiÓm tra 15 phót
Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6
(Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 42
Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng
A. MA TRẬN KIỂM TRA
Chủ đề
( nội dung, chương ..)
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG
TN
TL
TN
TL
THẤP
CAO
Chủ đề 1:
TruyÖn ngô ng«n
- Nắm thể loại văn bản
-HiÓu ®­îc
tÝch c¸ch,p/c
nh©n vËt
-Bµi häc rót ra
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%
Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10%
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%
Số câu: 4
Số điểm: 2
Tỉ lệ 20%
Chủ đề 2:
§o¹n v¨n
-BiÕt tr×nh bµy ®o¹n v¨n víi néi dung bµi.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 8
Tỉ lệ 80%
Số câu: 1
Số điểm: 8
Tỉ lệ 80%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%
Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10%
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%
Số câu: 1
Số điểm: 8
Tỉ lệ 80%
Số câu: 5
Số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
B. §Ò kiÓm tra
I.Tr¾c nghiÖm( 4 ®iÓm).
C©u 1:TruyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng thuéc thÓ lo¹i nµo?
A.TruyÒn thuyÕt B.TruyÖn cæ tÝch
C. ThÇn tho¹i D. TruyÖn ngô ng«n.
C©u 2: Trong truyÖn thùc chÊt Õch lµ con vËt nh­ thÕ nµo?
A.Cã tÇm hiÓu biÕt s©u réng vµ cã vèn sèng dåi dµo?
B.Cã vèn sèng b×nh th­êng nh­ng lu«n biÕt häc hái
Cã tÇm hiÓu biÕt s©u réng nh­ng kh«ng chÞu häc hái nh÷ng con vËt kh¸c ë chung quanh.
Cã hiÓu biÕt n«ng c¹n, hêi hît nh­ng l¹i thÝch huªnh hoang.
C©u 3: TruyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng phª ph¸n ®iÒu g×?
A. Phª ph¸n nh÷ng kÎ û quyÒn thÕ b¾t n¹t ng­êi kh¸c.
B. Phª ph¸n nh÷ng ngêi hiÓu biÕt n«ng c¹n, hêi hît mµ th­êng tá ra huªnh hoang, tù cho m×nh lµ nhÊt.
C. Phª ph¸n nh÷ng ngêi thÝch khoa tr­¬ng,cho m×nh lµ giµu cã.
D. Phª ph¸n nh÷ng kÎ tham lam, ®éc ¸c, thÝch bßn rót cña ngêi kh¸c.
C©u 4:TruyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng khuyªn chóng ta ®iÒu g×?
Ph¶i biÕt cè g¾ng häc tËp, kh«ng ngõng më réng tÇm hiÓu biÕt cña b¶n th©n, kh«ng ®­îc chñ quan kiªu ng¹o.
Ph¶i biÕt yªu th­¬ng, ®ïm bäc lÉn nhau.
Ph¶i biÕt l­îng søc m×nh, kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc v« nghÜa.
Ph¶i biÕt tr¸nh xa nh÷ng thãi h­ ,tËt xÊu.
II.PhÇn tù luËn (6 ®iÓm).
C©u 5 : Nh÷ng bµi häc rót ra tõ truyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng.
Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi
Tr­êng THCS §a léc
®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
®Ò kiÓm tra 15 phót
Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6
(Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 42
Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng
C©u hái
Néi dung yªu cÇu
Sè ®iÓm
I/Tr¾c nghiÖm
(4,0®)
- ChÐp chÝnh x¸c c©u tr¶ lêi ®ung vµo bµi kiÓm tra
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
D
B
A
Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 1.0 ®
II/ Tù luËn C©u 5(6.0® )
+Mçi ý ®óng ®­îc 2 ®iÓm,
- Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác bởi những người đó sẽ bị trả giá đắt, có khi bằng cả mạng sống.
- Phải biết hạn chế của mình và phải biết mở rộng tầm hiểu biết dưới nhiều hình thức khác nhau.
+ Tr×nh bµy d­íi d¹ng ®o¹n v¨n ®­îc 2 ®iÓm.
2,0®
2,0®
2,0®
Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi
Tr­êng THCS §a léc
®Ò kiÓm tra 15 phót
Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6
(Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 58
Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng
A. MA TRẬN KIỂM TRA
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
KÓ chuyÖn t­ëng t­îng
Nhớ ñöôïc theá naøo laø keå chuyeän töôûng töôïng
vµ vai trß cña t­ëng t­îng trong v¨n tù sù.
X¸c ®Þnh ®­îc chi tiÕt t­ëng t­îng trong mét truyÖn d©n gian ®É hä
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1,0
Số điểm:5,0
Tỉ lệ :50%
Số câu: 1,0
Số điểm:5,0
Tỉ lệ :50%
Số câu:2
Số điểm:10
Tỉ lệ :100%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1,0
Số điểm:5.0
Tỉ lệ :50%
Số câu:1,0
Số điểm:5,0
Tỉ lệ:50%
Số câu:2
Số điểm:10
Tỉ lệ:100 %
B. §Ò kiÓm tra
C©u 1(5,0 ®iÓm) ? ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn t­ëng t­îng. Nªu vai trß cña t­ëng t­îng trong v¨n tù sù.
C©u 2(4,0 ®iÓm) : ? Trong truyÖn “ Ch©n, Tay, Tai, M¾t, MiÖng”t¸c gi¶ d©n gian t­ëng t­îng ra nh÷ng g× ? C¸ch t­ëng t­îng nh­ vËy nh»m môc ®Ých g×?
Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi
Tr­êng THCS §a léc
®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
®Ò kiÓm tra 15 phót
Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6
(Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 58
Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng
C©u hái
Néi dung yªu cÇu
Sè ®iÓm
C©u 1
(5.0®iÓm)
- Truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vỡ hay trong thực tế, nhưng có một ý nghĩa nào đó .
- Vai trò của tưởng tượng trong tự sự: tưởng tượng càng logic, tự nhiên, phong phú thì sự sáng tạo càng cao.
2,5 ®iÓm
2,5 ®iÓm
C©u 2
(5.0®iÓm)
- Chi tiÕt t­ëng t­îng.
+ C¸c bé phËn cña c¬ thÓ ng­êi thµnh nh÷ng nh©n vËt riªng biÖt gäi lµ: B¸c, c«, cËu, L·o.
+ Ch©n, tay, tai, m¾t chèng l¹i miÖng song tÊt c¶ còng hiÓu ra lµ sèng hoµ thuËn nh­ cò.
- Môc ®Ých : Lµm næi bËt mét sù thËt
( Trong XH mäi ng­êi ph¶i l­¬ng tùa vµo nhau kh«ng thÓ t¸ch rêi ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn)
2,5 ®iÓm
2,5 ®iÓm
Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi
Tr­êng TH...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement