Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By laclongquan
#642539

Download Kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 - Trường THCS Phan Bội Châu (Năm 2011-2012) miễn phí

Câu 1. How many . are there?
A. pen B. pens C. a pen D. a pens
Câu 2. Where is your school? It's . .
A. in the town B. in the country C. in city D. on the city
Câu 3. Sixty and thirty is .
A. ninteen B. ninty C. nineteen D. ninety
Câu 4. How old are . , Trung and Minh?
A. he B. she C. we D. you
Câu 5. Nam . teeth after meals.
A. brush B. brushes C. wash D. washes
Câu 6. . are they now? - In the classroom.
A. How B. Where C. What D. Who
Câu 7. Nga goes to school . .
A. in foot B. by a bike C. by bike D. on bus
Câu 8. Are there any flowers in the garden? Yes, . .
A. there is B. there are C. there isn't D. there aren't
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012
Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6
Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:………
A
&
&
A
PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1. What is Minh doing now?
A. He playing volleyball. B. He is playing the volleyball.
C. He is playing volleyball. D. He plays volleyball.
Câu 2. Is the bag small? No, it is ……………….. .
A. small B. big C. fine D. beautiful
Câu 3. Sixty and thirty is ………………..
A. ninteen B. nineteen C. ninty D. ninety
Câu 4. How ……………….. your brother's name?
A. do you spell B. to writing C. write D. is the spelling of
Câu 5. Nga goes to school ……………….. .
A. on bus B. by a bike C. by bike D. in foot
Câu 6. He is a driver. He can ……………….. a car, a taxi or a truck.
A. rides B. ride C. drive D. drives
Câu 7. How many ……………….. are there?
A. a pens B. pens C. a pen D. pen
Câu 8. Where is your class? - It's ………………..
A. one floor B. two floor C. on the first floor D. in the first floor
Câu 9. Nam ……………….. teeth after meals.
A. wash B. brushes C. washes D. brush
Câu 10. My mother ……………….. in a school. She is a teacher.
A. to teach B. teach C. teaches D. teaching
Câu 11. ……………..... does he travel to work ? - By plane.
A. When B. How C. Where D. What
Câu 12. Where is your school? It's ……………….. .
A. in the town B. in the country C. in city D. on the city
Câu 13. There is a movie theatre ……………….. factory and restaurant.
A. between B. in C. at D. on.
Câu 14. My father and mother ……………….. teachers.
A. is B. are C. am D. do
Câu 15. ……………….. are they now ? - In the classroom.
A. How B. Where C. What D. Who
Câu 16. They live ……………….. a small room ……………….. the second floor.
A. on - on B. in - at C. on - at D. in - on
Câu 17. ………………... class are you in?
A. Which B. How C. When D. Where
Câu 18. How old are……………….. , Trung and Minh?
A. we B. he C. she D. you
Câu 19. Are there any flowers in the garden? Yes, ……………….. .
A. there is B. there are C. there aren't D. there isn't
Câu 20. Does she……………….. her homework? Yes, she ………………..
A. do / does B. do / don't C. does / do D. does/ doesn't
Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012
Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6
Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:………
B
&
B
PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1. Sixty and thirty is ………………..
A. nineteen B. ninty C. ninteen D. ninety
Câu 2. How ……………….. your brother's name?
A. do you spell B. write C. is the spelling of D. to writing
Câu 3. There is a movie theatre ……………….. factory and restaurant.
A. between B. on. C. in D. at
Câu 4. How many ……………….. are there?
A. a pens B. pens C. pen D. a pen
Câu 5. What is Minh doing now?
A. He is playing the volleyball. B. He plays volleyball.
C. He is playing volleyball. D. He playing volleyball.
Câu 6. How old are……………….. , Trung and Minh?
A. he B. she C. we D. you
Câu 7. He is a driver. He can ……………….. a car, a taxi or a truck.
A. rides B. ride C. drive D. drives
Câu 8. Are there any flowers in the garden? Yes, ……………….. .
A. there is B. there are C. there isn't D. there aren't
Câu 9. ………………... class are you in?
A. Which B. When C. Where D. How
Câu 10. They live ……………….. a small room ……………….. the second floor.
A. on - on B. on - at C. in - at D. in - on
Câu 11. Does she……………….. her homework? Yes, she ………………..
A. do / does B. do / don't C. does/ doesn't D. does / do
Câu 12. ……………..... does he travel to work ? - By plane.
A. Where B. How C. When D. What
Câu 13. Nam ……………….. teeth after meals.
A. brush B. brushes C. wash D. washes
Câu 14. Where is your class? - It's ………………..
A. one floor B. in the first floor C. on the first floor D. two floor
Câu 15. ……………….. are they now ? - In the classroom.
A. How B. Where C. Who D. What
Câu 16. Where is your school? It's ……………….. .
A. in city B. in the country C. in the town D. on the city
Câu 17. Nga goes to school ……………….. .
A. in foot B. by a bike C. by bike D. on bus
Câu 18. My mother ……………….. in a school. She is a teacher.
A. teaching B. to teach C. teaches D. teach
Câu 19. My father and mother ……………….. teachers.
A. am B. are C. is D. do
Câu 20. Is the bag small? No, it is ……………….. .
A. beautiful B. big C. small D. fine
Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012
Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6
Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:………
C
&
C
PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1. How many ……………….. are there?
A. pen B. pens C. a pen D. a pens
Câu 2. Where is your school? It's ……………….. .
A. in the town B. in the country C. in city D. on the city
Câu 3. Sixty and thirty is ………………..
A. ninteen B. ninty C. nineteen D. ninety
Câu 4. How old are……………….. , Trung and Minh?
A. he B. she C. we D. you
Câu 5. Nam ……………….. teeth after meals.
A. brush B. brushes C. wash D. washes
Câu 6. ……………….. are they now? - In the classroom.
A. How B. Where C. What D. Who
Câu 7. Nga goes to school ……………….. .
A. in foot B. by a bike C. by bike D. on bus
Câu 8. Are there any flowers in the garden? Yes, ……………….. .
A. there is B. there are C. there isn't D. there aren't
Câu 9. My father and mother ……………….. teachers.
A. is B. are C. am D. do
Câu 10. What is Minh doing now?
A. He is playing the volleyball. B. He plays volleyball.
C. He is playing volleyball. D. He playing volleyball.
Câu 11. My mother ……………….. in a school. She is a teacher.
A. to teach B. teaching C. teaches D. teach
Câu 12. He is a driver. He can ……………….. a car, a taxi or a truck.
A. rides B. drives C. drive D. ride
Câu 13. ……………..... does he travel to work ? - By plane.
A. When B. How C. What D. Where
Câu 14. ………………... class are you in?
A. Which B. When C. Where D. How
Câu 15. Where is your class? - It's ………………..
A. one floor B. in the first floor C. on the first floor D. two floor
Câu 16. There is a movie theatre ……………….. factory and restaurant.
A. between B. on. C. at D. in
Câu 17. Does she……………….. her homework? Yes, she ………………..
A. do / does B. does / do C. does/ doesn't D. do / don't
Câu 18. Is the bag small? No, it is ……………….. .
A. beautiful B. big C. fine D. small
Câu 19. They live ……………….. a small room ……………….. the second floor.
A. in - at B. on - on C. on - at D. in - on
Câu 20. How ……………….. your brother's name?
A. do you spell B. write C. is the spelling of D. to writing
Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012
Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6
Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:………
DD
&
D
PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1. How old are……………….. , Trung and Minh?
A. we B. he C. she D. you
Câu 2. Nam ……………….. teeth after meals.
A. brush B. brushes C. wash D. washes
Câu 3. How ……………….. your brother's name?
A. do you spell B. write C. is the spelling of D. to writing
Câu 4. My father and mother ……………….. teachers.
A. am B. are C. do D. is
Câu 5. Nga goes to school ……………….. .
A. on bus B. in foot C. by bike D. by a bike
Câu 6. Is the bag small? No, it is ……………….. .
A. small B. big C. fine D. beautiful
Câu 7. What is Minh doing now?
A. He playing volleyball. B. He plays volleyball.
C. He is playing volleyball. D. He is playing the volleyball.
Câu 8. How many ……………….. are there?
A. a ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement