Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuopnganhang_duanangduhoc3000
#639469

Download Đề tài Rèn luyện kĩ năng bấm máy tính để giải nhanh bài toán trắc nghiệm về axit nitric miễn phí

Nội dung thực nghiệm sư phạm
IV.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
Mục đích thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp đã
đưa ra thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng một bài kiểm tra 60 phút đối
với học sinh lớp 11.
IV.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
- Dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đã soạn thảo dựa trên những pháp đã đã
đưa, trình bày trước HS trong thời lượng 3 tiết. Sau đó tiến hành kiểm tra, đánh giá.
- Phân tích các câu hỏi, đánh giá mức độ khó của vấn đề đã nêu ra.
- Sơ bộ đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức hoá học của học sinh và kết quả
quá trình dạy học.
- Đánh giá thái độ của học sinh.
IV.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sư phạm được tiến hành với 180 học sinh/4 lớp ở trường THPT
Chương Mỹ B – Chương Mỹ B - Hà Nội.
- Để đảm bảo tính trung thực và ngăn ngừa hiện tượng sao chép giữa những học
sinh ngồi gần nhau, câu hỏi và câu trả lời được xáo trộn thành 4 đề.
- Một học sinh được phát một đề và một phiếu làm bài, thời gian làm bài là 60
phút.
- Ý kiến của một số giáo viên được tham khảo thông qua trao đổi trực tiếp và
gián tiếp qua phiếu tham khảo ý kiến.
- Ý kiến của giáo viên và các số liệu được phân loại và thống kê.
- Phiếu tham khảo ý kiến (xem phần phụ lục).
- Nội dung kiểm tra và phiếu làm bài :++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

cũng bằng nhau.
- Khí không màu, hoá nâu ngoài không khí là NO.
- Từ đó ta có:
2
2 3H NOn n   hay 22 3H NOV V  
 Phép tính.
VNO = V =
2 3,36 2, 24( )
3
lit 
Bài 4: Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 7,28 lit H2.
- Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HNO3 dư thu được 5,6 lit NO duy nhất.
Các thể tích khí đo ở đktc. Khối lượng Fe, Al trong X là:
A. 5,6g và 4,05g B. 16,8g và 8,1g
C. 5,6g và 5,4g D. 11,2g và 8,1g
Lời giải:
 Ý tưởng
- Áp dụng ĐLBT electron tìm số mol Al(x mol); Fe (y mol) trong ½ X
- Tác dụng với HCl thì Fe đạt s.o.x.h là +2 còn tác dụng với HNO3 dư thì Fe đạt
s.o.x.h là +3.
+ P1: 2.Fe + 3. Al = 2. H2
+ P2: 3. Fe +3. Al = 3. NO  Fe + Al = NO ( Viết tắt số mol)
- mFe = 2. 56x; mAl = 2.27y
 Phép tính
2x + 3y = 2. 7,28/22,4 x = 0,1 mol
x + y = 5,6/22,4 y = 0,15 mol
Vậy: mFe = 2  0,1  56 = 11,2(g) và mAl = 2 0,1527 = 8,1(g)
- 9 -
Bài 5: Hoà tan a gam Al trong dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra 4,48 lit hỗn hợp
khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:2. Giá trị của a là:
A. 14,04g B. 70,2g C.35,1g D. Đáp số khác
Lời giải:
 Ý tưởng
- Tính số mol mỗi khí.
- Áp dụng ĐLBT electron tính nAl mAl = a.
 Phép tính
- mol (NO) = 1 4,48 0,04
5 22,4
  ; mol(N2O) = mol (N2) = (0,2 – 0,04)/2 = 0,08
- mAl = a =
3 0,04 10 0,08 8 0,0827 14,04( )
3
g     
Bài 6: Lấy 9,94g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu cho tan trong lượng dư dung dịch HNO3
loãng thấy thoát ra 3,584 lit khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng muối khan tạo thành:
A. 39,7g B. 29,7g C. 39,3g D. 40,18g
Lời giải:
 Ý tưởng
- Áp dụng công thức (1.2) tính khối lượng muối khan.
 Phép tính
mmuối nitrat = 9,94 + 62  3  3,584/22,4 = 39,7(g)
Bài 7: Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu tan hết trong 2 lit dung dịch HNO3 thu được 1,792 lit
(đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với He là 9,25. Nồng độ CM của
dung dịch HNO3 ban đầu là (Biết He = 4)
A. 0,28M B.1,4M C. 1,7M D. 1,2M
Lời giải:
 Ý tưởng
- Từ hhM ta nhẩm được mol (NO) = mol (N2O)
- Áp dụng công thức (2.1) tính mol (HNO3 phản ứng)  CM (HNO3).
 Phép tính
- mol (NO) = mol (N2O) =
1 1,792 0,04
2 22,4
 
- 4 0,04 10 0,04 0,28( )
2M
C M   
- 10 -
Bài 8: ĐH 2007 KA: Hoà tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng
axit HNO3 thu được V lit hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 và dung dịch Y (chỉ chứa 2
muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 là 19. Giá trị của V là:
A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 5,6
Lời giải:
 Ý tưởng
- Tính mol(Fe) và mol(Cu)
- Từ hhM ta nhẩm được mol (NO) = mol (NO2) = a mol
- Áp dụng ĐLBT electron tính Vhh khí = 22,4  2  a
 Phép tính
- Vhh khí
12 (2 3)
64 5622,4 2 5,6( )
4
lit
 
   
Bài 9: ĐH Y Dược HN 2000. Hoà tan 4,431g hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch
HNO3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lit (đktc) hỗn
hợp khí không màu có khối lượng 2,59g trong đó có một khí hoá nâu trong không khí.
Số mol HNO3 phản ứng là:
A. 0,51 B. 0,455 C. 0,55 D. 0,49
Lời giải:
 Ý tưởng
- khí không màu hoá nâu ngoài không khí  khí NO
- Từ hhM khí suy ra khí không màu còn lại là N2O và mol (NO) = mol (N2O).
- Tính số mol mỗi khí (a mol)
- Từ (2.1) tính số mol HNO3 phản ứng = 4  nNO + 10  2N On = 14  a
 Phép tính
-
2,59 22,4 37
1,568
hhM

   mol (NO) = mol (N2O)
- mol (HNO3) =
1,568(4 10) 0,49( )
2 22,4
mol  

Bài 10: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 3 kim loại bằng dung dịch HNO3 thu
được 1,12 lit hỗn hợp khí X (đkc) gồm NO2 và NO. Tỉ khối hơi của X so với H2 là
18,2. Thể tích dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,242g/ml) cần dùng là
- 11 -
A. 20,18 ml B. 11,12 ml C. 21,47 ml D. 36,7 ml
Lời giải:
 Ý tưởng
- Giải hệ phương trình tìm mol mỗi khí (NO: x mol; NO2: y mol)
- Áp dụng công thức (2.1) tính mol HNO3 phản ứng.
- Tính thể tích dung dịch HNO3 phản ứng.
 Phép tính
x + y = 1,12/22,4 x = 0,03
30x + 46y = 18,2  2  0,05 y = 0,02
- Vdd axit phản ứng
(4 0,03 2 0,02) 63
37,8% 21, 47( )
1,242
ml
   
 
Bài 11: Hoà tan 15,2g hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 500ml dung dịch HNO3 loãng dư
thu được 2,24 lit khí NO (00C và 2 at). Để trung hoà axit còn dư phải dùng vừa đủ 80g
dung dịch NaOH 20%. Nồng độ mol/l ban đầu của dung dịch HNO3 ban đầu là:
A. 3,6M B. 1,8M C. 2,4M D. Đáp số khác
Lời giải:
 Ý tưởng
- Tính mol khí NO theo công thức PV/RT
- Áp dụng công thức (2.1) tính mol HNO3 phản ứng với kim loại.
- Tính mol HNO3 dư = nNaOH  tính mol HNO3 ban đầu  CM
 Phép tính
CM dd axit nitric =
2,24 2 80 20%4
0,082 273 40 2,4( )
0,5
M
 
 


Bài 12: ĐH 2009KA: Cho 3,024g một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3
loãng thu được 940,8 ml khí NxOy (đktc, sản phẩm khử duy nhất) có tỉ khối so với H2
là 22. Khí NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg B. N2O và Fe C. NO2 và Al D. N2O và Al
Lời giải:
 Ý tưởng
- Từ Mkhí  khí N2O
- 12 -
- ĐLBT electron tìm MKL = f(n) với n là hoá trị của kim loại ( 1 3n  )
- Xác định kim loại.
 Phép tính
- 3,024 9
0,94088
22, 4
KLM n
n
 

 Chọn n = 3 và MKL = 27 (Al)
Bài 13: Hoà tan hoàn toàn 2,6g kim loại X bằng dung dịch HNO3 loãng, lạnh thu được
dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thấy thoát ra 224 cm3 khí
(đkc). Kim loại X là:
A. Mg B. Al C. Zn D. Fe
Lời giải:
 Ý tưởng
- Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaOH có khí nên sản phẩm khử phải có
muối NH4NO3  4 3 3NH NO NHn n
- ĐLBT (e) tìm mol R = f(n) với n là hoá trị của kim loại ( 1 3n  ).
- Tìm MKL = f(n)  Chọn n thích hợp và xác định R.
 Phép tính
- 2,6 32,5
0,2248
22,4
KLM n
n
 

 Chọn n = 2 và MKL = 65 (Zn)
Bài 14: Hoà tan 15,6g hỗn hợp kim loại R có hoá trị không đổi vào dung dịch HNO3
loãng dư. Khi phản ứng kết thúc thu được 896ml khí N2. Thêm vào dung dịch mới thu
được một lượng dung dịch NaOH nóng dư được 224ml một chất khí. (Các thể tích khí
đo ở đktc). Kim loại R là:
A. Zn B. Cu C. Al D. Mg
Lời giải:
 Ý tưởng
- Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaOH có khí nên sản phẩm khử phải có
muối NH4NO3  4 3 3NH NO NHn n
- ĐLBT electron tìm mol R = f(n) với n là hoá trị của kim loại ( 1 3n  ).
- Tìm MKL = f(n)  Chọn n thích hợp và xác định R.
- 13 -
 Phép tính
15,6 32,5
0,896 0, 22410 8
22, 4 22,4
KLM n
n
 
  
 Chọn n = 2 và MKL = 65 (Zn)
Bài 15: Hoà tan 4,95g hỗn hợp X gồm Fe và Kim loại R có hoá trị không đổi trong
dung dịch HCl dư thu được 4,032 lit H2. Mặt khác, nếu hoà tan 4,95g hỗn hợp trên
trong dung dịch HNO3 dư thu được 0,336 lit NO và 1,008 lit N2O. Tìm kim loại R và
% của nó trong X:(Các thể tích khí đo ở đktc).
A. Mg và 43,64% B. Zn và 59,09%
C. Cr và 49,09% D. Al và 49,09%
Lời giải:
 Ý tưởng
- Gọi Fe (x mol) và R (y mol); hoá trị R là n (1 3n  )
- ĐLBT electron  Giải hệ phương trình tìm x và ny.
- Từ khối lượng hỗn hợp và khối lượng Fe  mR  MR = f(n).
- Chọn n thích hợp và xác định R.
 Phép tính
2x + ny = 2  4,032/ 22,4 x = 0,045
3x + ny = 3  0,336/22,4 + 8  1,008/22,4 ny = 0,27
-
4,95 0,045 56 9
0, 27KL
M n
n
 
   Chọn n = 3 và MKL = 27 (Al)
Bài 16: Cho 3,6g Mg tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư sinh ra 2,24 lit khí X
(sản p...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online