Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phonghieu9
#639449

Download Đồ án Thiết kế lò quay cho nhà máy sản xuất xi măng công suất 1,4 triệu tấn/năm miễn phí

Phân xưởng sản xuất chính:
Để đảm bảo cho nhà máy hoạt động liên tục, khu vực sản xuất chính làm việc 3 ca trong một ngày.
- Số ngày trong năm: 365 ngày
- Số ngày đại tu :30 ngày
- Số ngày trung tu:20 ngày
- Số ngày tiểu tu: 15 ngày
- Số ca làm việc trong ngày: 3 ca
- Số giờ làm việc trong ca:8 giờ
Số ngày làm việc trong năm của phân xưởng sản xuất là:
365-30-20-15=300 ngày
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

t seùt vaø sau ñoù laø cacbonat canxi , keát khoái vaø laøm nguoâi nhanh thaønh clinker . Clinker ñöôïc uû trong siloâ , sau ñoù nghieàn vôùi phuï gia thaønh XM . Loø quay laø oáng hình truï . Nhieân lieäu boät than phun vaøo ñoát trong loø theo höôùng ngöôïc vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa phoái lieäu . Ñeå taêng hieäu quaû trao ñoåi nhieät trong loø quay ngöôøi ta thöôøng laép theâm caùc thieát bò trao ñoåi nhieät phía trong loø nhö xích saét , thieát bò trao ñoåi nhieät baèng goám …
Phöông phaùp khoâ nhaèm taêng hieäu quaû trao ñoåi nhieät ôû möùc cao nhaát trog loø quay nung clinker . Caùc quaù trình hoùa lyù cuûa phoùi lieäu khoâ xaûy ra chuû yeáu ôû pha raén ñöôïc thöïc hieän trong thieát bò ñaëc bieät goïi laø heä thoáng trao ñoåi nhieät kieåu treo .Phaàn phaûn öùng pha loûng thöïc hieän trong phaàn loø quay . Nhôø vaäy loø quay giaûm bôùt chieàu daøi , naêng löôïng tieát kieäm hôn nhieàu so vôùi nung clinker baèng phöông phaùp öôùt . Vaán ñeà moâi tröôøng cuõng ñöôïc coi laø deã giaûi quyeát hôn .
1> Nung clinker trong loø ñöùng
Loø ñöùng laø thieát bò coù khoaûng khoâng laøm vieäc daïng thaùp ñöùng , tieát kieäm troøn hoaëc caùc hình daïng khaùc . Chieàu cao loø thöôøng laø L= 8÷12 m , ñöôøng kính D = 2.4÷ 3 m . Nhieân lieäu ñöôïc troän vôùi phoái lieäu vaø ñöôïc taïo thaønh vieân tröôùc khi naïp vaøo loø . Nhôø vaäy , nhieân lieïu chaùy truyeàn nhieät tröïc tieáp cho phoái lieäu taïo hieäu quaû söû duïng nhieät töông ñoái cao .
Quùa trình hoùa lyù xaûy ra theo chieàu cao loø . Theo chieàu cao , loø ñöùng ñöôïc chia ra caùc khu vöïc nhö sau :
Khu vöïc saâyù nung noùng
Khu vöïc phaân huûy ñaát seùt vaø cacbonat
Khu vöïc nung luyeän vaø keát khoái
Khu vöïc laøm laïnh
Quùa trình hoùa lyù coøn xaûy ra theo tieát dieän loø . Gaàn töôøng loø , trôû löïc thaáp giaù maïnh , nhieân lieäu deã chaùy neân nhieät ñoä cao . Theo chieàu töø töôøng loø vaøo , luùc vieân lieä ñaït nhieät ñoä cao bò co laïi vaø theo xu höôùng vaän chuyeån rôi theo chieàu loøng chaûo vaøo taâm laøm cho trôû löïc gioù caøng vaøo taâm caøng cao , toác ñoä gioù caøng vaøo taâm caøng yeáu . Do ñoù , vuøng taâm loø laø vuøng saáy ñoát noùng , keá tieáp laø vuøng phaân huûy , tieáp theo laø vuøng lieäu ôû khu vöïc toûa nhieät vaø gaàn töôøng loø laø vuøng keát khoái .
Quùa trình hoùa lyù khi nung clinker trong loø ñöùng coøn dieãn ra ngay trong moät vieân lieäu . Gío noùng töø phía döôùi leân bao quanh vieân lieäu vaø saáy khoâ beà maët bieân lieäu .Oxy khuyeách taùn vaøo beà maët vieân lieäu laøm cho haït than treân beà maët vieân lieäu chaùy toûa nhieät thöïc hieän quaù trình saáy , nung noùng , phaân huûy nhieät …
Khi beà maët haït phoái lieäu noùng ñoû ñaït 1300 ñoä c thì lôp beân trong ñang ôû nhieät ñoä döôùi 1000ñoä c , thöïc hieän quaù trình phaân huûy cacbonat coøn taâm haït phoái lieäu coøn ñang ôû giai ñoaïng saáy vaø ñoát noùg . Khi nhieân lieäu lôùp beân trong chaùy thì nhieân lieäu lôùp ngoaøi cuøng ñaõ chaùy heát . Nhieät ñoä do bò ñoát noùng toûa ra vaø do caùc vieân lieäu xung quanh toûa ra laøm cho lôùp ngoaøi keát khoái , trong khi ñoù lôùp beân trong coøn ôû giai ñoaïn toûa nhieät , tieáp theo laø lôùp phaân huûy caùcbonat vaø trong cuøng laø lôùp saáy khoâ .Vì vaäy caàn khoaûng thôøi gian daøi ñeå keát thuùc quaù trình taïo khoaùng clinker trong vieân lieäu neân naêng suaát cuûa loø ñöùng thaáp .
2> Heä thoáng sp
Ñoùng vai troø quyeát ñònh trong vieäc tieát kieäm naêng löôïng nhieät cuûa loø nung clinker XMP phöông phaùp khoâ.
Goàm heä thoáng xyclon nhieàu taàng maéc noái tieáp.Maãu taàng coù 1 hoaëc nhieàu xyclon (thöôøng laø boán taàng).Phía trong caùc xyclon thöôøng ñöôïc laép gaïch chòu löûa cao nhoâm.
Heä thoáng xyclon 4 baäc , chieàu cao chung thieát bò khoaûng 50m, thôøi gian nguyeân lieäu löu trong heä thoáng SP khoaûng 25s.
2.1 Nguyeân lí hoaït ñoäng
Boät phoái lieäu ñaõ nghieàn mòn ñi vaøo caùc xyclon ôû traïng thaùi lô löûng coù khaû naêng trao ñoåi nhieät raát maïnh vôùi khí noùng do haàu nhö toaøn boä beà maët haït tham gia trao ñoåi nhieät.Haït phoái lieäu raén chuyeån ñoäng xoaùy voøng theo höôùng töø treân xuoáng döôùi, ñi töø xyclon naøy vaøo xyclon khaùc coù nhieät ñoä cao hôn.Moät phaàn buïi phoái lieäu tuaàn hoaøn trôû laïi xyclon phía treân.Ban ñaàu boät phoái lieäu ñöôïc ñöa vaøo xyclon baäc I vaø di chuyeån ñeán xyclon baäc III , moät phaàn tuaàn hoaøn trôû laïi xyclon baäc II. Boät phoái lieäu töø xyclon baäc II xuoáng xyclon baäc IV, moät phaàn tuaàn hoaøn trôû laïi xyclon baäc III . Boät phoái lieäu töø xyclon baäc III rôùt xuoáng loø quay , moät phaàn tuaàn hoaøn trôû laïi xyclon baäc IV ,sau ñoù xuoáng loø quay.Khí thaûi töø loø vôùi nhieät ñoä 900÷10000C ñöôïc hoài löu , daãn vaøo caùc xyclon chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu doøng buïi phoái lieäu, truyeàn nhieät cho phoái lieäu.Khi ra khoûi xyclon khí thaûi coù nhieät ñoä 250 ÷ 3000C ñi qua caùc thieát bò loïc buïi tónh ñieän roài thaûi ra ngoaøi .Trong khí thaûi cuûa loø quay coù raát nhieàu buïi.Heä thoáng xyclon coù taùc duïng trao ñoåi nhieät toát vaø thu hoài laïi löôïng buïi lôùn.Ngoaøi nhieät do khí thaûi töø loø quay coù theå troän than nghieàn mòn trong phoái lieäu, naâng cao hieäu suaát nhieät.Qua caùc xyclon , phoái lieäu coù nhieät ñoä 650-8000C.ÔÛ nhieät ñoä naøy keát thuùc caùc quaù trình saáy, maát nöôùc hoaù hoïc, moät phaàn phaân huûy caùc muoái cacbonat trong phoái lieäu.
2.2-Nhöõng bieán ñoåi hoaù lí cô baûn
Trong heä thoáng SP , caùc bieán ñoåi hoaù lí töoâng öùng vôùi giai ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình nung luyeän, tôùi khoaûng 8000C.Nhöõng bieán ñoåi trong giai ñoaïn naøy chuû yeáu ôû pha raén.
Xyclon baäc I:
Nhieät ñoä khí ñaàu vaøo khoaûng 5000C, sau khi trao ñoåi nhieät vôùi boät nguyeân lieäu, nhieät ñoä khí ñaàu ra khoaûng 3000C.Phoái lieäu vaøo coù nhieät ñoä khoaûng 50-600C, phoái lieäu ra coù nhieät ñoä khoaûng 2500C.Quaù trình chuû yeáu trong xyclon baäc I laø saáy. Xyclon baäc I thöôøng goàm 2 xyclon coù baùn kính nhoû hôn vaø daøi hôn so vôùi caùc xyclon coøn laïi ñeå löôïng buïi theo khí thaûi ra ngoaøi laø ít nhaát.
Xyclon baäc II:
Nhieät ñoä khí ñaàu vaøo(töø xyclon baäc III) khoaûng 6500C, nhieät ñoä khí ñaàu ra khoaûng 5000C. Phoái lieäu vaøo coù nhieät ñoä khoaûng 2500C, phoái lieäu ra coù nhieät ñoä khoaûng 4500C. Quaù trình chính laø quaù trình saáy vaø baét ñaàu maát nöôùc hoaù hoïc, caùc chaát höõu cô chaùy.
Xyclon baäc III:
Nhieät ñoä khí ñaàu vaøo(töø xyclon baäc IV) khoaûng 8000C, nhieät ñoä khí ñaàu ra khoaûng 6500C(vaøo xyclon baäc II). Phoái lieäu vaøo coù nhieät ñoä khoaûng 5000C, phoái lieäu ra coù nhieät ñoä khoaûng 6500C. Quaù trình chính laø quaù trình ñaát seùt maát nöôùc hoaù hoïc, caùc haït caùt bieán ñoåi thuø hình β-SiO2→α-SiO2 (5730C), baét ñaàu phaân huûy cacbonat.Taïp chaát höõu cô laãn trong nguyeân lieäu hoaëc boät than troän vaøo nguyeân lieäu cuõng seõ chaùy noát trong giai ñoaïn naøy.
Xyclon baäc IV:
Nhieät ñoä khí ñaàu vaøo cuûa xyclon baäc IV khoaûng 11000C(laø nhieät ñoä khí thaûi töø loø quay hoaëc nhieät ñoä khí laøm nguoäi clinker töø thieát bò laøm nguoäi), nhieät ñoä khí ñaàu ra khoaûng 8000C ñöôïc ñua vaøo xyclon baäc III. Phoái lieäu vaøo coù nhieät ñoä khoaûng 6500C, phoái lieäu ra coù nhieät ñoä khoaûng 8000C ñi vaøo loø quay nung clinker. Quaù trình chính laø taän duïng nhieät khí thaûi töø loø nung ñoát noùng boät phoái lieäu.Maëc duø nhieät khí thaûi 1000-11000C, ngöng quaù trình cacbonat hoaù CaCO3→CaO + CO2 raát nhoû (10-15%).Nhö vaäy ñeå taêng hieäu quaû cacbonat hoùa, phaûi thieát keá thieát b...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement