Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tracy_terry
#639439

Download Tổng hợp đề thi vào lớp 10 - Môn Hóa miễn phí

Khử hoàn toàn 2,4gam hỗn hợp CuO và oxit sắt bằng hiđro dư, đun nóng; sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn vừa thu được bằng dung dịch axit HCl (dư), khi phản ứng kết thúc, thu được 0,448 lit khí hiđro (ở đktc).
a. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
b. Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại có trong 2,4 gam hỗn hợp ban đầu.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Đề thi Tuyển sinh THPT Khối Chuyên ĐH KHTN HN
Năm: 2005
Môn: Hoá học
Câu I:
Trong phòng thí nghiệm có 7 bình thủy tinh không màu bị mất nhãn, mỗi bình đựng một chất khí hay một chất lỏng sau đây: metan, etilen, benzen, khí cacbonic, khí sunfuro, rượu etylic, axit axetic. Chỉ được dung thêm nước, nước vôi trong, nước brôm, đã vôi; hãy cho biết phương pháp nhận ra từng chất. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).
Câu II:
Các hợp chất hữu cơ A,B,C,D (chứa các nguyên tố C, H, O), trong đó khối lượng mol của A bằng 180g. Cho A tác dụng với oxit kim loại R2O trong dung dịch NH3 tạo ra kim loại R. Cho A chuyển hóa theo sơ đồ:
+B
A > B > C > D
Hãy chọn các chất thích hợp để viết các phương trình phản ứng.
Câu III:
Có một loại oleum X trong đó SO3 chiếm 71% theo khối lượng. Lấy a gam X hòa tan vào b gam dung dịch H2SO4 c% được dung dịch Y có nồng độ d%. Lập biểu thức tính d theo a, b, c.
Câu IV:
E là oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa x gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chẩt rắn còn lại trong ống sứ là y gam. Hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu được 3,7x gam muối G. Gỉa thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Xác định công thức của E, G. Tính thể tích NO (đktc) theo x, y.
Chuyên mục: Thư viện đề
Ngày đưa tin: 05/03/2009
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN HÓA NĂM HỌC 2007-2008 (BẢNG B)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
            KHÁNH HÒA                                  NĂM HỌC 2007-2008
                                                                        MÔN THI : HÓA HỌC – CẤP THCS (Bảng B)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             Ngày thi : 18 – 3 – 2008
  (Đề thi này có 1 trang)                         Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Baøi 1: (4,00 ñieåm)
1) Trong phòng thí nghiệm thường điều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl, khí CO2 tạo ra bị lẫn một ít khí HCl (hiđroclorua) và H2O (hơi nước). Làm thế nào để thu được CO2 tinh khiết.
2) Từ glucô và các chất vô cơ cần thiết , viết các các phương trình phản ứng điều chế
    Etylaxetat.
Bài 2 (5,00 điểm)
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
a.  Fe3O4 + H2SO4(loãng)  B + C + D               b. B + NaOH  E  +  F                     
c. E + O2 + D  G                                              d. G  Q + D                                 
e. Q +  CO (dư)  K + X                                g. K + H2SO4 (loãng)  B + H2↑          
2. Xác định khối lượng của FeSO4.7H2O cần dùng để hòa tan vào 372,2 gam nước để điều chế được dung dịch FeSO4 3,8%.
3. Tính khối lượng anhyđrit sunfuric (SO3) và dung dịch axit sunfuric 49 % (H2SO4 49%) cần dùng để điều chế 450 gam dung dịch H2SO4 83,3%.
 Baøi 3: (3,00 ñieåm)
Khử hoàn toàn 2,4gam hỗn hợp CuO và oxit sắt bằng hiđro dư, đun nóng; sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn vừa thu được bằng dung dịch axit HCl (dư), khi phản ứng kết thúc, thu được 0,448 lit khí hiđro (ở đktc).  
a.      Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
b.      Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại có trong 2,4 gam hỗn hợp ban đầu.
Baøi 4: (4,00 ñieåm)
1) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm khí hiđro clorua và khí hiđro bromua vào nước thu được dung dịch trong đó nồng độ phần trăm của 2 axit bằng nhau. Hãy xác định tỉ lệ thể tích của các khí có trong hỗn hợp A.
2) Cho 105 ml dung dịch HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05g/ml) vào 455 ml dung dịch NaOH 5% (khối lượng riêng là 1,06g/ml) được dung dịch A. Thêm 367,5 gam dung dịch H2SO4 8% vào dung dịch A được dung dịch B. Đem làm bay hơi dung dịch B rồi đun nóng ở 5000C thu được chất rắn là một muối khan có khối lượng m gam. Tính giá trị của m.
Baøi 5: (4,00 ñieåm)
Có dung dịch X chứa 2 muối của cùng một kim loại.
TN1 : Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được kết tủa A chỉ chứa một muối. Nung toàn bộ kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được 0,224 lít khí B (đktc) có tỉ khối đối với hiđro là 22 ;  khí B có thể làm đục nước vôi trong.
TN 2 : Lấy 100ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 (lượng vừa đủ) thu được 2,955 gam kết tủa A và dung dịch chỉ chứa NaOH.
Tìm công thức và nồng độ mol của các muối trong dung dịch X.
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN HÓA NĂM HỌC 2006-2007 (VÒNG 1)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ
            KHÁNH HÒA                                   NĂM HỌC 2006-2007
                                                                        MÔN THI : HÓA HỌC (Vòng 1)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian phát đề)
            BẢNG A                                Ngày thi : 23 – 3 – 2007
(Đề thi có 2 trang)
Câu 1 :4,50 điểm
1. Có những muối sau : (A) : CuSO4 ; (B) : NaCl ; (C) : MgCO3 ; (D) : ZnSO4 ; (E) : KNO3 .
Hãy cho biết muối nào :
            a) Không nên điều chế bằng phản ứng của kim loại với axit . Vì sao ?
            b) Có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch axit H2SO4 loãng.
            c) Có thể điều chế bằng phản ứng của dung dịch muối cacbonat với dung dịch  axit clohidric.
            d) Có thể điều chế bằng phản ứng trung hòa giữa hai dung dịch.
            e) Có thể điều chế bằng phản ứng của muối cacbonat không tan với dung dịch axit sunfuric.
2. Có các lọ đựng riêng rẽ các dung dịch không dán nhãn : NaCl, NaOH, H2SO4 , HCl, Ba(OH)2, MgSO4. Không dùng thêm thuốc thử khác, hãy trình bày cách phân biệt và viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 2 : 3,75 điểm
1. Từ CuS, H2O, NaCl, các phương tiện và các điều kiện phản ứng, viết các phương trình phản ứng  hóa học điều chế Cu(OH)2.
2. Cho 44gam hỗn hợp muối NaHSO3 và NaHCO3 phản ứng hết với dung dịch H2SO4 trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp khí A và 35,5gam muối Na2SO4 duy nhất. Trộn hỗn hợp khí A với oxi thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với hidro là 21. Dẫn hỗn hợp khí B đi qua xúc tác V2O5 ở nhiệt độ thích hợp, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí C gồm 4 chất có tỉ khối so với  hidro là 22,252.
            Viết các phương trình hóa học và tìm thành phần % về thể tích của SO3 trong hỗn hợp khí C.
Câu 3 :  4,50 điểm
1. Có hỗn hợp hai muối : Na2CO3.10H2O và CuSO4.5H2O . Bằng thực nghiệm, hãy nêu cách xác định thành phần% khối lượng từng muối trong hỗn hợp.
2. Cho sơ đồ các phản ứng : 
(A)    ®      (B)   +   (C)   +  (D)      ;            (C) +   (E)     ®   (G)   +   (H)   +  (I)
(A) +   (E)    ®     (G)   +   (I)    +  (H)   +   (K)   ;  (K) +   (H)    ®    (L)   +   (I)    +  (M)     
Hoàn thành cá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement