Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By conangdeptrai1012c
#639406

Download Đề tài Các giá trị của đa dạng sinh học miễn phí

MỤC LỤC
 
A,Các giá trị trực tiếp:
-Cung cấp lương thực,thực phẩm.
-Cung cấp gỗ.
-Cung cấp song mây.
-Cung cấp chất đốt.
-Cung cấp cây lấy thuốc.
-Cung cấp hoa.
B,Các giá trị gián tiếp:
-Sản phẩm của hệ sinh thái.
-Giá trị về môi trường.
-Quan hệ giữa các loài.
-Tiêu khiển giải trí.
-Khoa học và đào tạo
C,Lựa chọn cho tương lai.
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Đại học Quốc Gia Hà Nội
**********
Đa dạng sinh học
Nhóm VI
CÁC GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
Gíáo viên hướng dẫn :PGS.TS Nguyễn Thị Loan
Sinh viên thực hiện
:Lê Thị Huyền
:Nguyễn Thị Bích Nga
:Trần Thị Thuý Hà
:Truơng Thị Thắm
Lời nói đầu
Đa dạng sinh học đem lại cho cuộc sống của chúng ta những giá trị thật to lớn.Chúng không chỉ cung cấp cho ta lương thực,thực phẩm mà chúng còn đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích về kinh tế, đời sống như chắn sóng,chắn cát..,cung cấp cho chúng ta cả những giá trị to lớn về tinh thần.
MỤC LỤC
A,Các giá trị trực tiếp:
-Cung cấp lương thực,thực phẩm.
-Cung cấp gỗ.
-Cung cấp song mây.
-Cung cấp chất đốt.
-Cung cấp cây lấy thuốc.
-Cung cấp hoa.
B,Các giá trị gián tiếp:
-Sản phẩm của hệ sinh thái.
-Giá trị về môi trường.
-Quan hệ giữa các loài.
-Tiêu khiển giải trí.
-Khoa học và đào tạo
C,Lựa chọn cho tương lai.
NỘI DUNG
A.Các giá trị trực tiếp
1. Lµ nguån cung cÊp lư¬ng thùc vµ thùc phÈm:
- Mét trong gi¸ trÞ cña b¶n chÊt ®a d¹ng sinh häc lµ nguån cung cÊp lương thùc vµ thùc phÈm.
+3.000 loµi/ 250.000 gièng c©y ®îc coi lµ nguån thøc ¨n.
75% chÊt dinh dưìng cung cÊp cho con ngưêi lµ do Lóa, Mú, Ng«, Khoai t©y,M¹ch, Khoai lang, S¾n. Trong ®ã: Lóa, Mú, Ng« cung cÊp h¬n 50% chÊt dinh dìng cho con ngêi.
- Mét sè kh¸c cung cÊp thøc ¨n cho gia sóc.
VÝ dô: ë Pªru qu¶ cña 139 loµi ®· đưîc tiªu thô, trong ®ã cã 120 loµi hoang d¹i, 19 loµi cã nguån gèc tõ hoang vµ ®ưîc trång.
Ngoµi c¸c loµi kh¸c cã thÓ ¨n ®îc, hµng chôc loµi c©y lư¬ng thùc, thùc phẩm míi ®ưîc ph¸t hiÖn vµ đưîc dïng lµm nguyªn liÖu ®Ó chế biến c¸c lo¹i thøc ¨n míi.
VÝ dô: T¶o xo¾n, c«n trïng, cá biÓn ®îc sö dung réng r·i ë ch©u ¢u vµ B¾c Mü.
Trung Quèc ®· cã thªm mét loµi c©y ¨n qu¶ míi lµ D¬ng ®µo Actinidia chinensis ®îc thuÇn ho¸ tõ c©y hoang d¹i
-ViÖc s¨n b¾n thó rõng còng ®em l¹i nguån protein lín cho ngêi d©n vïng n«ng th«n.
VÝ dô: NhiÒu n¬i ë ch©u Phi, thÞt thó rõng chiÕm tû lÖ lín trong nguån cung cÊp protein: Botswana 40%, Negeria 20%, Zaire 75%. ë Negeria cã h¬n 100.000 tÊn chuét lín ®ưîc tiªu thụ lµm thøc ¨n trong mét n¨m.
T¹i mét sè vïng ch©u Phi, c«n trïng lµ thµnh phÇn quan träng trong nguån protein cña ngêi d©n vµ cung cÊp c¸c lo¹i vitamin quan träng . Mét sè vïng däc c¸c con s«ng, hå th× c¸ hoang d¹i lµ nguån protein chÝnh
-Theo FAO n¨m 1986, trªn toµn thÕ giíi thu ®îc 100 triÖu tÊn c¸ ®¸nh b¾t tõ tù nhiªn mçi n¨m.
2.nguồn cung cấp gỗ
- Gç lµ một trong nh÷ng hµng ho¸ quan träng trªn thÞ trêng thÕ giíi, chiÕm tû lÖ lín trong c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu.
VÝ dô : N¨m 1959, tæng céng gi¸ trÞ toµn cÇu cña gç xuÊt khÈu lµ 6 tû USD , phÇn lín lÊy tõ vïng «n ®íi. Nh÷ng níc xuÊt khÈu gç lín lµ:
Mü, Nga, Canada xuÊt khÈu gç trßn vµ gç xÎ.
Mü, Nga, Anh, PhÇn Lan xuÊt khÈu gç Ðp.
C¸c níc nhiÖt ®íi xuÊt khÈu gç nhiÒu lµ : Malaixia, Papua – Niuginª, Gabon xuÊt gç trßn, Mailaixia vµ In®«nªxia xuÊt gç trßn vµ gç Ðp
T¹i c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, thu nhËp tõ gç chiÕm tû lÖ thÊp
3.nguòn cung cấp song mây
- Sau gç, Song m©y lµ nguån tµi nguyªn quan träng thø 2 ®Ó xuÊt khÈu.
- HÇu hÕt, Song m©y lµ c¸c loµi mäc hoang ë §«ng Nam ¸.
VÝ dô : c¸c níc cã c«ng nghiÖp Song m©y lín lµ Philipin, Trung Quèc, Ên §é, Srilanca vµ Th¸i Lan. 90% nguyªn liÖu th« cña toµn thÕ giíi lÊy tõ In®«nªxia. Trung t©m ®a d¹ng cña Song m©y lµ b¸n ®¶o Malaixia víi 104 loµi, trong ®ã 38% lµ ®Æc h÷u.
4.nguồn cung cấp chất đốt
- HÇu hÕt chÊt ®èt lÊy tõ Savan, ró bôi, ®Êt n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, nhu cÇu vÒ cñi ®èt ®ang t¨ng nhanh v× d©n sè ®ang t¨ng nhanh.
VÝ dô : ë c¸c nưíc như Nªpal, Tanzania, Malawi phÇn lín n¨ng lưîng nguyªn sinh lµ do cñi vµ ph©n thó vËt.
- Gi¸ trÞ tiªu thô chÊt ®èt còng cã thÓ tÝnh qua sè cñi ®èt dïng ®Ó sëi vµ ®un nÊu lÊy tõ rõng vµ tr¶ng c©y bôi. Gi¸ trÞ cñi ®ã cã thÓ tÝnh b»ng c¸ch xem bao nhiªu ngêi mua x¨ng hay chÊt ®èt kh¸c. NhiÒu n¬i trªn thÕ giíi , n«ng d©n ®· dùa hoµn toµn vµo cñi lÊy tõ rõng v× hä kh«ng cã tiÒn mua cñi.
5.nguồn cung cấp cây làm thuốc
Trong dân gian ông cha ta từ ngày xưa đã biết dùng thảo mộc để chữa bệnh và rất nhiều thuốc tây ngày nay được chiết suất từ thảo mộc.
Các thuốc có nguồn gốc từ thảo mộc vừa an toàn lại không có nhiều tác dụng phụ như thuốc tây.chúng đơn giản chỉ là những cây cỏ trong vườn nhà ta như cây bông mã đề,cây dâm bụt…Việt Nam được đánh giá là nước đứng thứ 16 trên thế giới về sự phong phú và đa dạng sinh vật. Trong đó, hệ thực vật cũng rất phong phú và đa dạng. Hiện nay, đã biết 10.386 loài thực vật bậc cao có mạch, đoán có thể tới 12.000 loài. Trong số này, nguồn tài nguyên cây làm thuốc chiếm khoảng 30%. Theo tài liệu của Pháp, trước nǎm 1952 toàn Đông Dương chỉ biết có 1350 loài cây thuốc, nằm trong 160 họ thực vật. Sách "Cây thuốc Việt Nam" của Lương y Lê Trần Đức (1997) có ghi 830 cây thuốc .Và theo số liệu mới nhất của Viện dược liệu (2000) thì ở Việt Nam có 3830 loài cây làm thuốc. Chắc chắn đây chưa phải là con số cuối cùng.
Phần lớn cây thuốc Việt Nam mọc hoang dại ở vùng rừng núi, nơi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị xói mòn do nhiều nguyên nhân khác nhau như sự tǎng số dân quá nhanh, đốt nương làm rẫy, khai thác quá mức vv. dẫn đến sự đe dọa tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật
-Một số loài cây rất quen thuộc với chúng ta như cây nhọ nồi,cây vạn niên thanh,cây hoa ngâu,cây đinh lăng,khoai lang….Chúng là những loài thuốc quý trong dân gian và alị không có tác dụng phụ
6.nguồn cung cấp hoa
_Nguồn cung cấp hoa
Đa dạng sinh học đã cung cấp cho chúng ta những loài hoa thật đẹp đem lại không chỉ lợi ích về kinh tế mà còn đem lại sự thư thái trong tâm hồn,làm cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.
Giá trị kinh tế mà các loài hoa đem lại cho chúng ta là rất to lớn.Hắng năm ngành xuất khẩu hoa đem lại một nguồn ngoai tề lớn cho nèn kinh tế quốc dân.
Tham khoả thị trường xuất nhập khẩu 4/07
Thị trường xuất khẩu
Chủng loại
Kim ngạch xuất khẩu (USD)
Nhật Bản
cúc, cẩm chướng, hồng, kỳ lân
404.843,58
Australia
cẩm chướng, hồng
118.641,2
Bỉ
hoa tươi
11.865,7
Đài Loan
cẩm chướng, kỳ lân
3.202,4
Thái Lan
hoa tươi
3.074
Singapore
hồng
2.171,9
Inđônêxia
cẩm chướng, hồng, lys
1.035
Tham khảo một số loại hoa xuất khẩu sang Nhật Bản tháng 07/2008
Chủng loại
Đơn giá (USD/cành)
Kim ngạch (USD)
Cúc
0,21
393.539,84
Cẩm chướng
0,14
195.633,20
Hồng
0,15
37.709,50
Lan
1,00
22.175,00
-Nguồn cung cấp hoa lan:
Công nghiệp hoa lan là thay mặt số một cho ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp ở Đài Loan và số lượng hoa lan trồng ở Đài Nam đứng đầu ở đảo quốc hoa lan này.Năm 2004, Đài Loan có tổ chức cuộc triển lãm hoa lan Châu Á-Thái Bình Dương với trên 20.000 khách tham quan và tổng số tiền thu được từ hoa lan đạt trên 600 triệu Đài tệ
Sở Lâm nghiệp Hoàng Gia Thái Lan đã tổng kết tổng kim ngạch xuất khẩu hoa lan của Thái Lan từ 1986-1988 như sau:
3-6 triệu cây hoa lan/năm
125 triệu hoa cắt cành/năm
Theo họ có lẻ Thái Lan là quốc gia trồng và xuất khẩu hoa lan lớn nhất thế giới.
Thái Lan đã xuất khẩu lên đến 610 loại hoa lan khác nhau trong từng năm một. Nhiều giống hoa lan được nhân giống từ lan rừng cho thấy Thái Lan là một trung tâm phân phối và s
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement