Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baucats10
#639390

Download Đề tài Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước sản xuất Sơn miễn phí

Với thành phần hóa học như trên, nên nước thải từ công đoạn sản xuất sơn và vệ sinh có tính chất ô nhiễm khá cao. Nước thải của nhà máy có chứa nhiều chất gây ô nhiễm với độ phân tán, độ bền nhiệt động học, hoạt tính hóa học khác nhau và có độ độc cao, màu sắc, mùi đặc biệt. Nước thải nhiễm bẩn bởi nguyên liệu đầu, sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối. Trước tiên chúng là các chất tạo màng, dung môi, bột màu, các phụ gia biến tính và hóa dẻo. Những hợp chất này có mặt trong nước thải là tác nhân tạo COD và SS cao
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

CHƯƠNG 1
NOÄI DUNG DÖÏ AÙN
Soá lieäu ñieàu tra:
Dieän tích mặt bằng döï ñònh trieån khai döï aùn.
Keát quûa khaûo saùt ñieàu tra ñòa chaát taïi khu vöïc döï aùn.
Ñaëc tính thaønh phaàn nöôùc thaûi cuûa ñôn vò saûn xuaát.
Theo doõi kieåm tra ñaùnh giaù löu löôïng xaû theo ngaøy, thaùng, muøa cuûa nhaø maùy döï ñònh trieån khai thöïc hieän döï aùn.
Cao trình nguoàn xaû.
Cao trình nguoàn tieáp nhaän.
2. Caùc taøi lieäu cô sôû, nguyeân taéc vaø noäi dung thieát keá:
2.1 Caùc taøi lieäu cô sôû ñöôïc söû duïng:
Nghò ñònh cuûa Chính Phuû veà höôùng daãn thi haønh luaät baûo veä moâi tröôøng soá 175/CP kyù ngaøy 18/10/1994.
Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP ngaøy 07/02/2005 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû
ban haønh qui cheá quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình.
Tieâu chuaån xaây döïng Vieät Nam 33: 2006 “Thoaùt nöôùc – Maïng löôùi ñöôøng
oáng vaø coâng trình – Tieâu chuaån thieát keá”.
Caên cöù Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005 cuûa Boä tröôûng
Boä xaây döïng veà vieäc ban haønh ñònh möùc chi phí tö vaán ñaàu tö vaø xaây döïng;
Ñôn giaù xaây döïng cô baûn cuûa Tỉnh Bình Dương naêm 2007.
Tieâu chuaån thieát keá keát caáu BTCT: TCVN 5574 – 1991.
Tieâu chuaån taûi troïng vaø taùc ñoäng: TCVN 2737 – 1996.
Moät soá taøi lieäu chuyeân ngaønh.
Tieâu chuaån TCVN 5945 – 2005, tieâu chuẩn nöôùc thaûi coâng nghieäp.
2.2 Nguyeân taéc vaø noäi dung hôïp thaønh:
Khi xaùc ñònh coâng xuaát xöû lyù nöôùc thaûi, caàn phaûi caên cöù theo coâng suaát cheá bieán, thaønh phaàn tính chaát khoái löôïng nguyeân lieäu söû duïng. Nhu caàu duøng nöôùc.
Khi xaùc ñònh daây chuyeày xöû lyù caàn phaûi caên cöù theo ñaëc thuø qui trình cheá bieán cuûa nhaø maùy, maët baèng söû duïng, yeâu caàu nöôùc thaûi sau xöû lyù, voán ñaàu tö.
2.3 Nhöõng nguyeân taéc thieát keá hệ thống:
Coâng ngheä xöû lyù nhaát thieát phaûi ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ. Taát caû nhaèm muïc ñích ñaûm baûo chaát löôïng sau xöû lyù.
Heä thoáng vaän haønh ñôn giaûn khoâng caàn ñoøi hoûi ngöôøi coù chuyeân moân cao, ñaûm baûo tính oån ñònh cao.
Chuyeån giao coâng ngheä nhanh nhaát ñeán ngöôøi söû duïng
Chi phí ñaàu tö thaáp, thôøi gian söû duïng thieát bò daøi, chaát löôïng coâng trình oån ñònh phuø hôïp kieán truùc, myõ quan cuûa nhaø maùy.
3. Nhöõng qui phaïm tieâu chuaån cho pheùp:
1. Quy phaïm thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, thoaùt nöôùc cuûa Vieät Nam 20 TCVN 51
2. Tieâu chuaån nöôùc thaûi sau traïm xöû lyù ñöôïc xaû vaøo nguoàn tiếp nhận
3. Luaät baûo veä moâi tröôøng cuûa Vieät Nam.
CHƯƠNG 2
CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ
V.1 QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT:Troän
(Ñònh löôïng nguyeân lieäu loûng vaø khoâ)
Chuaån bò nguyeân lieäu
Phaân taùn
Nghieån toác ñoä cao
Tinh maøu (sôn daàu)
Phoái maøu & pha loaõng
(Sôn nöôùc)
KCS
Boå sung dung moâi
Khoâng ñaït
Loïc tinh
Tinh maøu, so maøu & pha loaõng
KCS
KCS
Ñoùng thaønh phaåm
KCS
Khoâng ñaït
(Sôn daàu)
(Khuaáy toác ñoä cao)
Ñaït
Ñaït
Khoâng ñaït
Ñaït
Boå sung maøu hoaëc dung moâi
Hình 5.1 – Khaùi quaùt coâng ngheä saûn xuaát sôn nöôùc
Troän & phoái maøu
(Ñònh löôïng nguyeân lieäu loûng vaø khoâ)
Chuaån bò nguyeân lieäu
Phaân taùn
Tinh maøu, so maøu & pha loaõng
Ñaït
KCS
Khoâng ñaït
Nghieàn toác ñoä cao
Ñaït
Ñaït
Boå sung maøu hoaëc dung moâi
KCS
Ñoùng thaønh phaåm
Khoâng ñaït
Ñaït
Ñaït
KCS
Boå sung dung moâi
Hình 5.2 – Khaùi quaùt coâng ngheä saûn xuaát sôn daàu
Với công nghệ sản xuất 2 mặt hàng sơn nước sơn dầu như trên, cty đã sử dụng những hợp chất hóa học sau:
TT
THAØNH PHAÀN CHÍNH TRONG SÔN NÖÔÙC
TEÂN VAØ KYÙ HIEÄU SAÛN PHAÅM
TRONG SÔN
NHAØ SAÛN XUAÁT
1
Nhöïa nhuõ töông
- Nhöïa pure acylic: AP-171,AC 261 (R&H)
- Nhöï styren acrylic: AP-2680, Acronal 2960, 63893, Revertex 4019 …
- Nhöïa vinyl acetate: KM …
- Nhöïa vinyl acrylic: PS 130 HQ
- Sôn nöôùc ngoaïi thaát
- Sôn nöôùc noäi thaát
- Sôn nöôùc noäi thaát
- Sôn nöôùc noäi thaát
- Justus – Indonesia
- Nuplex, Thanland
- Nuplex
- Nuplex
2
Phu gia taêng ñaëc
- Taêng ñaëc daïng boät: Esacol ED 20W, Natrosol250HBR, Bermocol EBF 425HQ, Tylose 2000, …
- Taêng ñaëc daïng nöôùc heä polyacrylic: Viscolam 330, Hisol AT 33&TT615, Viscolex 30…
- Taêng ñaëc heä PU: Viscolam PS 202, RM2020 (R&H), DSX 1514 …
- Bentone
- Sôn nöôùc
- Sôn nöôùc
- Sôn nöôùc
- Sôn daàu
- Italia
- Italia
Cognis
3
Phuï gia phaân taùn
- Phuï gia phaân taùn cho sôn boùng: Disp 600, Disp 800, San-Nopco 5040, Hydropalat 40 ...
- Solsperse 8000
- Sôn nöôùc
- Sôn daàu
4
Phuï gia thaám öôùt
Biowet 150R, Triol CF 10, Tritol CF 12, Tritol X405, Orotan 73 A&1124 (R&H) ...
- Sôn nöôùc
- Dow-Cognis, Anh
5
Phuï gia phaù boït
Foamstop CC11, Foamstop MP51N, Foamaster NDW, NXZ, Nopco 309A…
- Sôn nöôùc
Cognis
6
Chaát ñieàu chænh ñoä pH
NH3, Codis 95, AMP 95 ...
- Sôn nöôùc
-
7
Chaát baûo quaûn trong thuøng
- BP-507, BP-15, Acticide BX, Kathon LXE, Kathone C20 (R&H), Mergal K4, Mergal K14, Preventol D6, Prevnentol D7 …
- Sôn nöôùc, sôn daàu
- Thor, Troy, Bayer
8
Chaát dieät naám moác
FAP-771, FAP-492, Acitcide EPW, Acticide EP paste …
- Sôn nöôùc ngoaøi nhaø
- Thor
9
Phuï gia hoã trôï taïo maøng
Texanol
- Sôn nöôùc ngoaøi nhaø
- Huntsman
10
Phuï gia daøn ñeàu
Aronal 4F, BYK-361, Modaflow
Sôn nöôùc
Brazil
11
Boät m,aøu traéng
Titan oxit daïng anatate hoaëc Rutile
Sôn nöôùc, sôn daàu
AÛraäp
12
Caùc loaïi maøu
Caùc loaïi boät voâ cô vaø caùc maøu daïng paste
Sôn daàu, sôn nöôùc
-
13
Caùc loaïi boät ñoän
Calcium carbonat, talc, Cao lanh, Silicate
Sôn daàu, sôn nöôùc
Vieät Nam
14
Chaát taïo maøu
Flexobrite C, Colortrend 888
Sôn daàu, sôn nöôùc
-
15
Nhöïa toång hôïp
Nhöïa Alkyd: AR 1046
Sôn daàu
16
Chaát choáng vaùng
Skino
Sôn daàu
AÛraäp
17
Dung moâi
Xylene
Sôn daàu
Shell
18
Chaát laøm khoâ
Oct Pb 12%, Oct Co
Sôn daàu
AÛraäp
19
Dung moâi
Nöôùc
Sôn nöôùc
Với thành phần hóa học như trên, nên nước thải từ công đoạn sản xuất sơn và vệ sinh có tính chất ô nhiễm khá cao. Nước thải của nhà máy có chứa nhiều chất gây ô nhiễm với độ phân tán, độ bền nhiệt động học, hoạt tính hóa học khác nhau và có độ độc cao, màu sắc, mùi đặc biệt. Nước thải nhiễm bẩn bởi nguyên liệu đầu, sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối. Trước tiên chúng là các chất tạo màng, dung môi, bột màu, các phụ gia biến tính và hóa dẻo. Những hợp chất này có mặt trong nước thải là tác nhân tạo COD và SS cao
V.2 THAØNH PHAÀN LÖU LÖÔÏNG
Vieäc xaùc ñònh chính xaùc thaønh phaàn vaø löu löôïng nöôùc laø yeâu caàu taát yeáu cho vieäc thieát keá vaø xaây döïng heä thoáng xöû lyù, möùc ñoä chính xaùc khoâng ñaûm baûo seõ daãn ñeán nhöõng trôû ngaïi cho vieäc vaän haønh heä thoáng sau naøy, gaây aûnh höôûng khoâng toát ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty. Do ñoù, thaønh phaàn löu löôïng nöôùc vaø dieän tích maët baèng caàn xaây döïng laø caùc thoâng soá quan troïng nhaát trong vieäc löïa choïn vaø quyeát ñònh coâng ngheä xöû lyù.
Nöôùc thaûi vaøo :
Löu löôïng nöôùc thaûi toái ña vaø tính chaát nöôùc thaûi:
- Löu löôïng : m3/ngaøy ñeâm
- Löu löôïng trung bình: 1,25 m3/h.
Baûng 5.1: Tínn chaát nöôùc thaûi saûn xuaát sơn
STT
CHÆ TIEÂU
KEÁT QUÛA PHAÂN TÍCH
TIEÂU CHUAÅN LOAÏI B 5945 -2005
1
pH
4 - 6
5 – 9
2
BOD5
100 – 200mg/l
< 30
3
COD
3.000 – 6.000 mg/l
< 80
4
SS
10.000 – 12.000 mg/l
<50
Nguoàn: trung taâm CENFINEA
V.3 Giới thiệu về công nghệ xử lý:
Trên cơ sở nghiên cứu và thực tế các côn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement