Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#639329 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
1. Đề tài điều tra:
Điều tra, đánh giá thực trạng mạng lưới truyền thông môi trường của các
cơ quan, đơn vị, cá nhân truyền thông môi trường trực thuộc các Công ty quảng
cáo sự kiện môi trường; Câu lạc bộ truyền thông môi trường; Hội bảo vệ thiên
nhiên và môi trường, Trung tâm truyền thông môi trường và đề xuất giải pháp
kiện toàn, củng cố và kế hoạch hoạt động của mạng lưới đến năm 2015.
2. Đặt vấn đề:
Môi trường giờ đây đã trở thành vấn đề chung được toàn thế giới quan tâm.
Cùng với xu thế phát triển chung của thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển
đổi mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh việc mở
mang các đô thị mới và phát triển công nghiệp, nhiều vấn đề về môi trường đã và
đang nảy sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và công cuộc phát triển bền
vững của đất nước. Công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay chưa đáp ứng
được yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường tiếp tục bị ô
nhiễm và suy thoái, có lúc, có nơi ở ,mức độ nghiêm trọng; việc thi hành pháp luật
về bảo vệ môi trường chưa nghiêm, ý thức tự giác bảo vệ và giữ gìn môi trường nơi
công cộng chưa trở thành thói quen, nếp sống của đại bộ phận dân cư. Một trong
những nguyên nhân chính của tình trạng trên là do nhận thức và thái độ của con
người đối với môi trường còn hạn chế. Do những nguyên nhân chủ quan và khách
quan ở tất cả các khu vực trên toàn quốc, những thông tin, kiến thức về môi trường
và đặc biệt là nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa đến được
sâu rộng với người dân. Các hoạt động cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về
sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho cộng đồng tuy đang được tiến
hành với hình thức tuyên truyền thông qua nhiều kênh truyền thông, nhưng dàn
trải, thiếu trọng tâm và chưa có một khung kế hoạch hành động chung được đầu tư
như một chương trình trọng điểm, ngang với tầm quan trọng của nó, do vậy nên
hiệu quả chưa cao.
Từ đó, một vấn đề cần đặt ra là phải tăng cường công tác giáo dục bảo vệ
môi trường trong các cán bộ các cấp và quần chúng nhân dân. Và truyền thông môi
trường đang ngày càng được chú ý và đang từng bước khẳng định vai trò của mình
trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về nghĩa vụ, trách nhiệm cá nhân và tập
thể đối với môi trường nói chung và công tác bảo vệ môi trường nói riêng. Nhận
thức được vai trò của công tác truyền thông môi trường trong việc nâng cao nhận
thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có
nhiều chủ trương, đường lối và chính sách cụ thể nhằm phát huy vai trò của truyền
thông môi trường như :
- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến 2010 và định hướng đến năm
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về nhận thức môi trường, Chiến
lược đưa ra 2 giải pháp chính là “Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách
nhiệm bảo vệ môi trường” và “Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường”.
- Nghị quyết số 41 – NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị
với quan điểm “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân
loại; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an
ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Nghị quyết đã
nêu một trong những giải pháp chính trong sự nghiệp bảo vệ môi trường là: “Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ
môi trường”…
Hiện nay có rất nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang tham gia công tác truyền
thông môi trường, song chưa có hoạt động thống kê đánh giá, khâu nối và định
hướng hoạt động truyền thông môi trường cho các đơn vị, cá nhân để đạt hiệu quả
cao nhất về truyền thông môi trường. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần tổng
kết, đánh giá được vai trò và hiệu quả mà truyền thông môi trường đem lại trong
công cuộc bảo vệ môi trường, từ đó có những đề xuất và biện pháp để kiện toàn và
đổi mới hoạt động của mạng lưới truyền thông môi trường trong bối cảnh hội nhập
quốc tế.
3
2. Mục đích điều tra
- Đánh giá được thực trạng hoạt động/ công tác truyền thông môi trường của
các Công ty quảng cáo sự kiện môi trường; Câu lạc bộ truyền thông môi trường;
Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Trung tâm truyền thông môi trường tại Việt
Nam trong thời gian qua
- Đề xuất giải pháp kiện toàn, củng cố và kế hoạch hoạt động của mạng lưới
truyền thông môi trường đến năm 2015.
3. Nội dung điều tra
- Thống kê đánh giá thực trạng hoạt động/ công tác truyền thông môi trường các
Công ty quảng cáo sự kiện môi trường; Câu lạc bộ truyền thông môi trường; Hội
bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Trung tâm truyền thông môi trường tại Việt
Nam:
+ Tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại, Fax, Email, Website, Người liên hệ…;
+ Năng lực của đơn vị đáp ứng công tác truyền thông môi trường;
+ Thành tựu trong công tác truyền thông môi trường của đơn vị
+ Phương hướng nhiệm vụ truyền thông của đơn vị đến 2015
- Thống kê đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đang trực tiếp tham gia hoạt động
truyền thông môi trường:
+ Họ tên, năm sinh, giới tính, học vị;
+ Đơn vị công tác, chức vụ, địa chỉ cơ quan, điện thoại, Fax, Email
+ Kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích của cá nhân trong công tác truyền
thông môi trường từ 2005 – 2010
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá xây dựng danh bạ mạng lưới truyền thông môi
trường quốc gia
- Kiến nghị, đề xuất các chương trình hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới.
4. Phương pháp điều tra
- Điều tra trực tiếp
- Điều tra gián tiếp qua phiếu điều tra
- Điều tra gián tiếp qua các kênh thông tin đại chúng
5. Hiện trạng của các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
môi trường.
Kết quả điều tra nhóm Tổ chức/cơ quan/đơn vị:
5.1 Công ty quảng cáo sự kiện môi trường :
5.2. Câu lạc bộ truyền thông môi trường
5.3. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường
5.4. Trung tâm truyền thông môi trường
Kết quả điều tra thống kê nhóm cá nhân tham gia mạng lưới:
phân nhóm….
6. Phân tích đánh giá kết quả
6.1. Công ty quảng cáo sự kiện môi trường
Tại Việt Nam hiện có hàng trăm công ty hoạt động trong lĩnh vực môi
trường, chủ yếu về các lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại, dịch vụ và tư vấn về môi
trường; thiết kế và thi công các hệ thống xử lý; kinh doanh về lĩnh vực môi trường.
Hàng năm, các công ty đều tham gia tích cực vào nhiều hoạt động môi trường do
Bộ, Ban , Ngành, Đoàn thể ... phát động và nhiều đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và
Môi trường tuyên dương về những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi
trường.
Các công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường đều có tổ chức khoa
học, nhân lực hầu hết có trình độ đại học, trên đại học tuy nhiên số lượng cán bộ
chuyên trách về môi trường ở một số đơn vị còn ít nên các hoạt động về môi trường
vẫn còn hạn chế. Ngoài các cán bộ kiêm nhiệm, một số đơn vị có đội ngũ cộng tác
viên, tình nguyện viên là sinh viên ở các trường đại học tham gia rất tích cực vào
các hoạt động môi trường như Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông Văn hóa –
Giáo dục – Môi trường Pi , ...
Các công ty đều được trang bị máy tính có kết nối Internet, các thiết bị
phụ trợ hiện đại tạo điều kiện cho việc thu thập và trao đổi thông tin, đặc biệt là các
thông tin về môi trường. Đa số các đơn vị đã xây dựng và phát triển các trang thông
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1015203 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement