Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cristiano_ronallam
#639106

Download Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại vận tải Trung Dũng miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Một số nét về doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 3
1.1.1 Doanh thu. 3
1.1.1.1 Khái niệm. 3
1.1.1.2 Các loại doanh thu và phương pháp xác định doanh thu. 3
1.1.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu. 6
1.1.2 Chi phí. 7
1.1.2.1 Khái niệm. 7
1.1.2.2 Các loại chi phí. 7
1.1.3 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 11
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 12
1.2 Nội dung hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 13
1.2.1 Kế toán doanh thu. 13
1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 13
1.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ. 15
1.2.1.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu. 16
1.2.1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 17
1.2.2 Kế toán chi phí. 18
1.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán. 18
1.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 19
1.2.2.3 Kế toán chi phí tài chính. 20
1.2.2.4 Kế toán chi phí khác. 20
1.2.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 21
1.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 22
 
1.3 Tổ chức lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 22
1.4 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức kế toán. 23
1.4.1 Các hình thức kế toán. 23
1.4.2 Tổ chức bộ máy kế toán. 26
1.4.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung. 26
1.4.2.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán. 27
1.421.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán. 27
Chương 2
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG DŨNG
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Trung Dũng. 28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 28
2.1.1.1 Tên, địa chỉ của Công ty. 28
2.1.1.2 Thời điểm thành lập và quá trình phát triển. 28
2.1.1.3 Thực trạng tài chính. 29
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý. 30
2.1.2.1 Bộ máy quản lý. 30
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 31
2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình công nghệ . 32
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 33
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 33
2.1.4.2 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán. 34
2.2 Thực trạng về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác dịnh kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Trung Dũng năm 2008. 35
2.2.1 Kế toán doanh thu và chi phí. 35
2.2.1.1 Kế toán doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh. 35
2.2.1.2 Kế toán doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính. 50
2.2.1.3 Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 56
2.2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 62
 
2.2.3 Tổ chức lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 66
2.2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Trung Dũng. 67
2.2.4.1 Những ưu điểm. 67
2.2.4.2 Những hạn chế. 69
2.2.4.3 Các nguyên nhân cơ bản của hạn chế. 70
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUNG DŨNG
3.1 Những nhận xét, đánh giá chung về Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Trung Dũng. 71
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Trung Dũng. 72
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện. 72
3.2.2 Yêu cầu của hoàn thiện. 72
3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Trung Dũng. 73
KẾT LUẬN 80
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g dầu đang có xu hướng tiến tới mua tầu để vận chuyển xăng dầu cho mình.
Tài chính
Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, nó phản ánh đầy đủ các mặt số lượng, chất lượng của sản xuất kinh doanh, phản ánh kết quả sử dụng các yếu tố cơ bản của sản xuất như lao động, vật tư, tiền vốn, tài sản... và là nguồn quan trọng để tái sản xuất mở rộng doanh nghiệp.
Năm 2008 là năm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có sự biến động rất lớn. Việc kinh doanh vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu đạt kết quả tốt làm doanh thu tăng đáng kể. Nhưng đây cũng là giai đoạn có nhiều sự thay đổi về chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động làm chi phí cũng tăng vọt. Sự biến động mạnh mẽ về giá dầu trên thế giới làm giá xăng đầu tăng lên khiến chi phí nhiên liệu tăng cao.
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý.
2.1.2.1 Bộ máy quản lý.
PHÒNG KINH DOANH
CHỦ TỊCH HĐQT kiêm
GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ
PHÒNG HÀNH CHÍNH
P. GIÁM ĐỐC KINH DOANH
P. GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH
Giải thích: Quan hệ trực tuyến
Sơ đồ 2.1.1: Bộ máy quản lý công ty.
Công ty CP TMVT Trung Dũng gồm có: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban nghiệp vụ.
1 Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.
1 Phó GĐ kinh doanh.
1 Phó GĐ tài chính.
Các phòng ban:
Phòng Kế toán - Tài vụ.
Phòng Kinh doanh.
Phòng Kỹ thuật - Vật tư.
Phòng Hành chính.
Các đơn vị trực thuộc:
Đội tầu vận tải biển.
Đội tầu vận tải sông.
Các phương tiện bán lẻ xăng dầu.
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
Đứng đầu công ty là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty. Giúp cho giám đốc là hai phó giám đốc: Tài chính và Kinh doanh.
Các phòng ban, các phương tiện vận tải do giám đốc công ty quyết định thành lập hay giải thể.
Phòng kế toán tài vụ: Tham mưu cho giám đốc trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, làm các nghiệp vụ kế toán. Định biên 4 người.
Phòng kinh doanh: Tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu, nghiên cứu đề xuất cho giám đốc ký kết các hợp đồng vận tải, hợp đồng mua bán xăng đầu; tham mưu cho giám đốc mở những tuyến vận tải với những loại phương tiện phù hợp có hiệu quả, xây dựng giá cước vận tải trên những tuyến mới. Định biên 6 người.
Phòng kỹ thuật vật tư: Tham mưu cho giám đốc về tình trạng kỹ thuật của đội tầu, lập kế hoạch sửa chữa định kỳ thường xuyên cho đội tầu và cùng với phòng tài vụ rà soát giá tiền sửa chữa cho từng phương tiện. Định biên 3 người.
Phòng hành chính: định biên 2 người.
2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình công nghệ .
a. Cơ sở vật chất kỹ thuật.
Đội tầu sông vận tải xăng dầu: Gồm 3 phương tiện có trọng tải từ 300 - 700T.
Các phương tiện bán lẻ xăng dầu trên sông gồm 4 phương tiện: có trọng tải từ 100 - 450 T.
Đội tầu vận tải container đường sông gồm 23 phương tiện có sức chở: 24 teus, 48 teus và 96 teus, trọng tải từ 700 – 2.500 tấn.
Các đội tầu bán xăng dầu, ngoài phục vụ cho chính đội tầu vận tải của công ty còn phục vụ bán lẻ cho các đội tầu khác, đội tầu này được trang bị cột bơm hiện đại, các trang thiết bị PCCC hiện đại khác... vừa đảm bảo uy tín với khách hàng vừa đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.
Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty là nhiên liệu: Dầu Diesel, dầu Mazut và nhớt các loại.
b. Quy trình công nghệ.
Hầu hết các mặt hàng kinh doanh của Công ty đều ở dạng lỏng nên hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ, kho tàng của Công ty được xây dựng và trang bị phù hợp với mặt hàng kinh doanh, đáp ứng công tác giao nhận, bảo quản dự trữ, cấp phát loại hàng ở dạng lỏng, dễ cháy nổ.
Hệ thống công nghệ thiết bị bao gồm:
Hệ thống bể chứa xăng dầu.
Hệ thống kho chứa hàng.
Hệ thống đường ống công nghệ.
Cột bơm nhiên liệu.
Máy bơm các loại.
Quy trình công nghệ cấp nhận và cấp phát xăng dầu như sau:
Các loại xăng dầu nhập về sau khi làm thủ tục kiểm tra giám định xác định số lượng và chất lượng, được bơm lên các bể chứa của kho để xác định số lượng tồn chứa, dữ trữ, cấp phát hàng ngày. Mỗi loại xăng dầu được đựng vào một bể riêng biệt (téc) theo hệ thống đường ống riêng biệt để đảm bảo đúng phẩm chất và tránh nhầm lẫn khi giao nhận.
Khách hàng có thể nhận xăng dầu tại kho của Công ty bằng phương tiện vận tải của khách hàng hay thuê phương tiện vận tải của Công ty tuỳ theo hợp đồng mua bán giữa hai bên. Tầu của Công ty được phép bán lẻ không hạn chế số lượng cho mỗi đối tượng khách hàng có nhu cầu và cần ngay. Trường hợp khác phải được sự đồng ý của giám đốc Công ty.
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán.
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
KẾ TOÁN ĐẦU VÀO, KÊ KHAI THUẾ
THỦ QUỸ
KẾ TOÁN THANH TOÁN CÔNG NỢ
Sơ đồ 2.1.2: Tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước giám đốc, tổ chức điều hành công tác kế toán, đôn đốc, giám sát và kiểm tra công việc do kế toán viên thực hiện. Đồng thời làm nhiệm vụ thực hiện chế độ tài chính kế toán của Nhà nước tại công ty, lập BCTC và kiêm nhiệm kế toán chi tiết một số phần hành.
Kế toán thanh toán, công nợ: Đảm bảo việc kế toán thanh toán nội bộ. Hàng ngày tiếp nhận các chứng từ thanh toán thu chi tiền mặt, thanh toán và hạch toán hoàn thiện chứng từ vay ngân hàng. Theo dõi công nợ khách hàng.
Kế toán đầu vào và kê khai thuế: Theo dõi giá dầu nhớt hàng ngày, đơn giá nhập xuất dầu nhớt và kê khai thuế GTGT.
Thủ quỹ: Thực hiện thu, chi tiền mặt khi nhận được các chứng từ hợp lệ. Theo dõi sổ quỹ tiền mặt.
2.1.4.2 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán.
Công ty CP TMVT Trung Dũng có hệ thống kế toán độc lập, hình thức kế toán áp dụng gồm :
Hình thức tổ chức công tác kế toán: Tập trung.
Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức Nhật ký chung.
Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Kỳ kế toán: Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc vào ngày 31/12/2008).
Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam.
Chứng từ
Sổ Nhật ký chung
Báo cáo tài chính
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cái
Bảng cân đối số phát sinh
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu
Sơ đồ 2. 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức NKC.
Giải thích: Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán vào Sổ NKC. Sau đó dựa vào số liệu đã ghi Sổ NKC để vào Sổ Cái tài khoản liên quan.
Cuối tháng kế toán lập BCĐPS sau khi đã đối chiếu số liệu phù hợp. Đó là cơ sở để lập báo cáo tài chính.
BCTC của công ty được lập theo quy định của Nhà nước gồm:
Bảng cân đối kế toán.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
Công tác kế toán của Công ty thực hiện đúng theo những quy định mà Nhà nước ban hành về chế độ kế toán.
Hiện nay Công ty đang đưa kế toán máy v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement