Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lung.i3u_kut3
#638319

Download Đề tài Công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH HD Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh: 2
I. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty. 2
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 3
3.Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty 6
4. Kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây. 7
II. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty. 9
1. Hình thức kế toán trong công ty. 9
3.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 12
4.Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở công ty. 13
Chương II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH HD Việt Nam. 14
I. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH HD Việt Nam. 14
1. Thủ tục, chứng từ sử dụng: 14
2. Tài khoản, sổ sách sử dụng: 14
2.1 Tài khoản sử dụng. 14
2.2 Sổ sách sử dụng 16
3. Trình tự hạch toán. 16
3.1 Hạch toán tổng hợp tại công ty: 16
3.2 Hạch toán chi tiết: 17
II. Hach toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH HD Việt Nam: 19
1. Tài khoản sử dụng: 20
2. Phương pháp hạch toán. 20
2.1 Phương pháp hạch toán tổng hợp tại công ty: 21
2.2 Phương pháp hạch toán chi tiết 21
Chương III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH HD Việt Nam 24
I. Nhận xét chung về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH HD Việt Nam 24
1.Ưu điểm: 24
2.Nhược điểm: 26
II. Những ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 28
KẾT LUẬN 32
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

mưu với giám đốc trong quá trình quản lý và điều hành quá trình sử dụng vốn của công ty; ghi chép,phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ mọi phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty; hướng dẫn, kiểm tra giám sát mọi hoạt động tài chính của công ty theo đúng chế độ chính sách; theo dõi tổng hợp báo cáo tài chính theo chế độ nhà nước; phân chia lợi nhuận thực hiện theo điều lệ của công ty.
_Phòng kỹ thuật: thực hiện lắp đặt, sửa chữa các thiết bị của công ty; thiết kế và viết các phần mềm.
_ Phòng bảo hành: Sửa chữa, bảo trì, bảo hành máy móc thiết bị, dịch vụ cảu khách hàng do công ty cung cấp; chăm sóc khách hàng.
4. Kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây.
Đơn vị tính: Viêt Nam đồng (VNĐ)
TT
Chỉ tiêu
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
1
Tổng tài sản
27.209.472.055
37.764.104.479
25.924.325.808
2
Tổng nợ phải trả
23.442.844.465
28.891.903.055
13.067.334.277
3
Vốn kinh doanh
3.766.627.590
8.827.201.424
12.856.991.531
4
Doanh thu
50.763.969.404
90.264.733.185
61.248.746.915
5
Lợi nhuận trước thuế
1.513.697.007
5.558.372.637
3.985.375.687
6
Lợi nhuận sau thuế
1.513.697.007
5.126.794.743
3.985.375.687
Giải thích về kết quả kinh doanh của công ty:
Công ty chia ra làm 2 lĩnh vực hoạt động kinh doanh là hoạt động thương mại và hoạt động sản xuất phần mềm. Trong đó:
- Lợi nhuận của hoạt động thương mại thì bị chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Hoạt động sản xuất phần mềm đang được Nhà nước khuyến khích sản xuất nên lợi nhuận không phải chịu thuế thu nhập doanh ngiệp.
* Trong năm 2008
- Lợi nhuận trước thuế trong lĩnh vực hoạt động thương mại bị lỗ 167.667.200 đồng nên không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
- Lợi nhuận trước thuế của hoạt động sản xuất phần mềm là 1.681.364.207 đồng.
Vậy lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế của công ty là 1.513.697.007 đồng.
* Trong năm 2009:
- Lợi nhuận trước thuế của hoạt động thương mại là 2.463.197.433 đồng, và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là:431.577.894 đồng, nên lợi nhuận sau thuế của hoạt động thương mại là: 2.031.619.539 đồng
- Lợi nhuận của hoạt động sản xuất phần mềm là: 3.095.176.204 đồng
Vậy lợi nhuận trước thuế của công ty là 5.558.372.637 đồng, lợi nhuận sau thuế là: 5.126.794.743 đồng.
* Trong năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế của hoạt động thương mại là -962.784.673 đồng
- Lợi nhuận trước thuế của hoạt động sản xuất phần mềm là: 4.948.161.360 đồng.
Vậy lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế của công ty là: 4.948.161.360 đồng.
Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.
Hình thức kế toán trong công ty.
Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH HD Việt Nam là hình thức tập trung nghĩa là toàn bộ công tác kế tóan trong doanh nghiệp được tiến hành tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp. Ở các bộ phận khác không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán ban đầu, thu nhận kiểm tra chứng từ, ghi chép sổ sách hạch toán nghiệp vụ phục vụ cho nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh của từng bộ phận đó, lập báo cáo nghiệp vụ và chuyển chứng từ cùng báo cáo về phòng kế toán doanh nghiệp để xử lý và tiến hành công tác kế toán.
  - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Việt Nam đồng.
Tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
Phương pháp tính giá vốn hàng bán: phương pháp đích danh.
Phương pháp kế toán hàng tồn kho :
. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kiểm kê định kỳ
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Khấu hao đường thẳng.
Hình thức kế toán trong công ty áp dụng hình thức nhật ký chung, bổ sung thêm hình thức kế toán trên máy vi tính. Kỳ hạch toán của công ty là 1 tháng, niên độ kế toán là 1 năm (từ ngày 01/01 đến 31/12).
. Đặc điểm của hình thức nhật ký chung: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ trước hết phải được phản ánh theo thứ tự thời gian vào sổ nhật ký chung hay nhật ký đặc biệt (nếu có). Sau đó căn cứ vào nhật ký chung hay nhật ký đặc biệt, kế toán ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh váo sổ cái theo từng dối tượng kế toán.
. Trình tự ghi sổ: hằng ngày căn cứ vào các chứng từ phát sinh, kế toán ghi các số liệu vào sổ nhật ký chung. Sau đó, căn cứ số liệu ghi trên nhật ký chung để ghi vào các TK phù hợp trên sổ cái. Các số liệu liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng được đồng thời ghi vào các sổ thẻ chi tiết tương ứng. Cuối tháng, quý, năm cộng các số liệu trên sổ cái, tính số dư để lập bảng cân đối số phát sinh.
. Kế toán công ty có mở sổ nhật ký đặc biệt.
. Sơ đồ hạch toán:
Chứng từ kế toán
Sổ nhật ký chung
Sổ cái
Bảng cân đối phát sinh
Báo cáo tài chính
Sổ nhật ký đặc biệt
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
: Đối chiếu.
: Ghi cuối tháng
: Ghi hàng ngày.
2. Tổ chức bộ máy kế toán:
Phòng kế toán của công ty TNHH HD Việt Nam gồm có 4 người, được chia thành kế toán thuế, kế toán kho, kế toán quỹ, kế toán công nợ.
Sơ đồ bộ máy kế toán như sau:
Kế toán trưởng
Kế toán công nợ
Kế toán kho (kiêm thủ quỹ)
Kế toán thuế
Trong đó:
Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp là người tổ chức chỉ đạo mọi mặt công tác kế toán, kê tài chính trong toàn công ty và phải chịu trách nhiệm trước công ty về hoạt động của các nhân viên kế toán; có quyền đề xuất với giấm đốc về các quyết định tài chính phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
Kế toán kho kiêm thủ quỹ có nhiệm vụ kiểm kê hàng hóa xuất-nhập, quản lý hàng hóa; thu chi tiền mặt, quản lý tiền mặt, ghi chép quỹ và báo cáo quỹ hàng ngày.
Kế toán công nợ nắm rõ tình hình công nợ của công ty một cách chính xác nhất. Có nhiệm vụ theo dõi và thanh toán tiền lương và phụ cấp cho công nhân viên, theo dõi tình hình tạm ứng, thanh toán của khách hàng. Ngoài ra còn lập phiếu thu, chi tiền mặt theo chứng từ và cuối tháng lập báo cáo quyết toán số quỹ tiền mặt.
Kế toán thuế: thực hiện kê khai các nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước.Lập các báo cáo thực hiện với các cơ quan thuế và các cơ quan có chức năng. Giao dịch với các cơ quan thuế và có nhiệm vụ đi nộp thuế.
3.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty.
Công ty TNHH HD Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48/QĐ-BTC. Vì công ty là doanh nghiệp có quy mô hoạt động kinh doanh không lớn nên áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 sẽ có hệ thống tài khoản đơn giản hơn của quyết định số 15.
Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo mẫu riêng và gồm các biểu mẫu sau:
Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN)
Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DNN)
Thuyết minh báo cáo tài chính. (Mẫu số B09-DNN)
- Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số F01-DNN)
4.Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở công ty.
Phòng kế toán của công ty chỉ gồm 4 người và do đây là công ty cung cấp các phần mềm, thiết bị kỹ thuật nên đựơc trang bị máy tính đầy đủ. Không những chỉ phòng kế toán được trang bị máy tính mà tất c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement