Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lehieu_2111
#638306

Download Đề tài Ứng dụng lý thuyết hệ thống vào hoạt động tổ chức cán bộ tại công ty điện thoại Tây Thành Phố miễn phí

Công ty Điện Thoại Tây TP (WHTC) là một đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tập Đòan Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT). Công ty Điện Thoại Tây được thành lập từ ngày 01/01/2003, trên cơ sở từ Công Ty Điện Thoại TP.HCM. Việc phân chia này nhằm đảm bảo sự phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ điện thoại cố định, đường dây thuê bao ADSL.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 2 Hùng Vương, Phường 1, Q.10, TP.HCM.
• Điện thoại: 84-8-8399999
• Fax: 84-8-8396688
• • Email: [email protected]
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA SAU ĐẠI HỌC
Chuyên đề môn Ứng dụng Lý thuyết hệ thống
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HỆ THỐNG VÀO HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
GVHD: PGS.TS Lê Thanh Hà
TS. Hùynh Thanh Tú
Học viên: Hồ Minh Sánh
Lớp Quản trị kinh doanh K16 đêm 2
Cơ sở lý luận về hệ thống và chức năng tổ chức
Khái niệm và các tính chất cơ bản của hệ thống
Khái niệm hệ thống
Hệ thống là tổng thể gồm các bộ phận khác nhau có mối quan hệ tác động qua lại với nhau và được sắp xếp theo một trình tự nhằm tạo thành môt chỉnh thể thống nhất, có khả năng thực hiện được một số chức năng hay mục tiêu nhất định.
Các tính chất cơ bản của hệ thống
Với khái niệm trên, có thể rút ra các tính chất cơ bản của hệ thống:
Tính chất 1: các bộ phận (hay các phần tử) của một hệ thống có mối quan hệ tác động qua lại với nhau và các mối quan hệ đó thường mang tính chất nhân – quả.
Tính chất 2: Bất cứ sự thay đổi nào về lượng cũng như về chất của bất kỳ bộ phận (hay các phần tử) nào đều dẫn đến ảnh hưởng các bộ phận (hay các phần tử) khác của hệ thống và chính hệ thống đó. Mặt khác, bất kỳ sự thay đổi lượng chất của hệ thống đều làm ảnh hưởng các phần tử bên trong hệ thống đó.
Tính chất 3: Tính chất “trồi” của hệ thống.
Nội dung tính chất này có thể hiểu dưới hai khía cạnh sau:
- Một là: những khả năng mới của hệ thống.
- Hai là: sự chênh lệch giữa kết quả đạt được của hệ thống và tổng kết quả của các bộ phận
Chức năng tổ chức và quan điểm hệ thống
Tổ chức thường được coi là quá trình xác định những công việc cần làm, phân công cho các bộ phận và các cá nhân đảm nhận các công việc đó ,thiết lập và tạo ra những mối quan hệ cần thiết trong nội bộvà bên ngòai nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra với hiệu quả tối ưu.
Với cách hiểu như trên và từ quan điểm hệ thống có thể rút ra một số nhân xét sau đây:
1.2.1 Nội dung cơ bản của công tác tổ chức đới với các nhà quản trị bao gồm
Xác lập được cơ cấu tổ chức hợp lý trên cơ sở xúât phát từ những mục tiêu đã hoạch định: Cơ cấu tổ chức quản lý là một tổng thể gồm những bộ phân quản lý với chức năng , quyền hạn nhất định, được phân bổ ở các cấp quản lý khác nhau, có khả năng thực hiện mục tiêu của tổ chức đã vạch ra. Vì vậy, để có thể xây dựng được một cơ cấu tổ chức hợp lý, các nhà quản trị trong quá trình thiết kế cần:
Tính đến các yếu tố như:
Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
Mội trường họat động của doanh nghiệp.
Lĩnh vực và quy mô hgọat động của doanh nghiệp.
Năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý.
V.v..
Trong quá trình thiết kế cơ cấu tổ chứccần trả lời được những câu hỏi sau:
Tầm hạn quản lý và số lượng các cấp trong cơ cấu thường được xác định trên cơ sở nào ?
Việc phân chia các bộ phận trong cơ cấu tổ chức được thực hiện theo nguyên tắc nào ? Ưu và nhược điểm của cách phân chia dó là gí ?
Cơ cấu tổ chức được thiết kế có giúp được những bộ phận và những người dưới quyền phát huy tối đa sức lực và trí tuệ của họ hay không ?
Khả năng thích nghi của cơ cấu tổ chức ở mức nào ?
Việc trả lời các câu hỏi trên sẽ giúp các nhà quản trịđịnh hướng đúng trong quá trình xác định cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý.
Cần thựic hiện qui trình thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý với các bước theo hình vẽ sau:
Khảo sát và phân tích hệ thống quản lý hiện có
Xác định mục tiêu và phương hướng
Xác định quyền hạn và trách nhiệm các cấp
Xác định mối quan hệ giữa các cấp, các bộ phận
Xác định số cấp, số bộ phận từng cấp
Xác định các phần tử chức năng cơ bản
Cơ cấu tổ chức
Hình 1- Quy trình thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý
Thiết lập các mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức
Thiết lập mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức thường được thực hiện theo 2 xu hướng cơ bản. Đó là:
Thứ nhất là: xu hướng phân quyền, tức là giao quyền quyết định cho các bộ phận hay các khâu cấp dưới. Xu hướnh này sẽ mang lại lợi ít nhất địnhcho các nhà quản lý doanh nghiệp như tính phù hợp với thực tiễncủa các quyết định được nâng cáo hơn, công việc thường được triển khai nhanh hơn, tạo được tính chủ động cho cấp dưới trong công việc.
Thứ hai là : xu hướng tậpo trung quyền lực, tức là quyền lực được tập trung vào một số bộ phận hay một số cá nhân nhất định.
Trên thực tế dù là xu hướng nào, khi thiết lập mối quan hệ quyền lực cho các bộ phận hay cá nhân đều cần đảm bảo sự tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm.
Xác định biên chế của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức và trên cơ sở đó tuyển dụng, bố trí và sử dụng người cho phù hợpvới yêu cầu của các công việc.
1.2.2 Định biên và bố trí cán bộ
Việc định biên và bố trí cán bộ có nhiều cách làm, trong đó việc sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống là một phương pháp quan trọng.
Môi trường bên ngòai
Các kế họach của doanh nghiệp
Các kế họach tổ chức
Số lượng người quản lý cần thiết
Nguồn cán bộ quản lý
Phân tích nhu cầu về người quản lý
Nguồn từ bên ngòai
Nguồn từ nội bộ
Tuyển mộ, lực chọn, sắp xếp, đề bạt
Đào tạo và phát triển
Chỉ đạo và kiển tra
Môi trường bên trong
Các chính sách nhân lực
Hệ thống khen thưởng
Hình 2 – Quá trình định biên của tổ chức theo phương pháp tiếp cận hệ thống
Kế họach về nhu cầu cán bộ
Yêu cầu đối với từng cương vị
Đặc điểm cá nhân
Môi trường bên ngòai
Tuyển mộ, lựa chọn, sắp xếp, đề bạt
Môi trường bên trong
Đề bạt, giáng chức, thay thế, cho về hưu
Phát triển
Đánh giá và khen thưởng
Thực hiện công việc của doanh nghiệp
Thực hiện công tác quản lý
Định hướng
Hình 3 – Sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để lựa chọn cán bộ
Việc định biên có quan hệ với tòan bộ hệ thống quản lýđặc biệt là các kế họach của doanh nghiệp. Vì vậy, việc định biên cán bộ phải xuất phát trước hết từ những kế hoạch.
Việc định biên có thể xem như một quá trình hệ thống hóa và quản lýcác nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nó không chỉ bao gồm các công việc tuyển lựa, lựa chọn, sắp xếp mà còn phải giải quyết vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
Việc định biên và lựa chọn cán bộ trên nthực tế có liên quan đến nhiều biến số khác nhau, như công việc hiện nay, công việc sắp tới và các công việc trong tương lai.
Thực trạng của Công ty Điện thoại Tây TP
2.1 Giới thiệu về Công ty Điện thoại Tây TP
Công ty Điện Thoại Tây TP (WHTC) là một đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tập Đòan Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT). Công ty Điện Thoại Tây được thành lập từ ngày 01/01/2003, trên cơ sở từ Công Ty Điện Thoại TP.HCM. Việc phân chia này nhằm đảm bảo sự phục vụ tốt nhất cho...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement