Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Athemar
#638294 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
I- KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 3
1-/ KHÁI NIỆM: 3
2-/ VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 4
II- NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 6
1-/ ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VỀ SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DN 6
2. LỰA CHON SẢN PHẨM THÍCH ỨNG VÀ TIẾN HÀNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT: 10
3-/ LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 11
4-/ TỔ CHỨC HOÀN CHỈNH SẢN PHẨM VÀ ĐƯA HÀNG VÀO KHO THÀNH PHẨM, CHUẨN BỊ HÀNG ĐỂ XUẤT BÁN: 11
5-/ ĐỊNH MỨC DỰ TRỮ THÀNH PHẨM VÀ ĐỊNH GIÁ BÁN 12
6-/ LỰA CHỌN KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP 14
7-/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ XÚC TIẾN BÁN HÀNG 16
8-/ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 21
III- CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 24
IV- NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 25
1- CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: 25
2- CÁC NHÂN TỐ THUỘC VỀ DOANH NGHIỆP 27
CHƯƠNGN II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP TRONG THỜI GIAN QUA 30
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 30
1-/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 30
2-/ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 32
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY : 41
1-/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ MẶT HÀNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 41
2-/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTKVT TRONG 4 NĂM GẦN ĐÂY 43
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 45
1-/ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG VỀ NHU CẦU KHOÁ: 45
2-/ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ VÀ PHƯƠNG ÁN TIÊU THỤ 51
3-/ HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ VÀ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ Ở KHO 53
4-/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 54
5-/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ XÚC TÍÊN YỂM TRỢ BH. 59
6-/ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 64
VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 66
1- NHỮNG THUẬN LỢI TRONG VIỆC TIÊU THỤ 66
2- NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ CÔNG TY GẶP PHẢI 67
CHƯƠNGN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 70
1-/ TỔ CHỨC TỐT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: 70
2-/ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ VÀ PHƯƠNG ÁN TIÊU THỤ 71
3-/ HOÀN THIỆN HỆ MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ 74
4-/ HOẠT ĐỘNG BAO GÓI,DỰ TRỮ VÀ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ 77
5-/ CÔNG TÁC BÁN HÀNG 78
7-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 82
KẾT LUẬN 84
MỤC LỤC 85
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I- KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP
1-/ Khái niệm:
Trong nền kinh tế thị trường, chức năng thương mại được coi là bộ phận hữu cơ, quan trọng của hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp và có mối quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Đối với doanh nghiệp, mỗi sản phẩm sản xuất ra là để bán cho người tiêu dùng. Không phải là không có cơ sở khi người ta nêu phương trâm của sản xuất kinh doanh: “ phục vụ khách hàng như phục vụ vua”, “người tiêu dùng bao giờ cũng có lý” hay “ khách hàng là thượng đế”. Nói một cách khác người tiêu dùng giữ một vị trí trung tâm và là đối tượng chú trọng số một của sản xuất kinh doanh. Như vậy, sản phẩm sản xuất ra phải được tiêu thụ, đó là điều kiện quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là bộ phận quan trọng nhất của hoạt động thương mại doanh nghiệp.
Theo nghĩa hẹp, quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn liền với sự thanh toán giữa người mua và người bán và chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hoá. Theo nghĩa rộng, tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản xuất, thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Còn theo hiệp hội kế toán quốc tế, tiêu thụ (bán hàng) hàng hoá, lao vụ, dịch vụ là việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá, lao vụ dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng, đồng thời thu được tiền hàng hoá hay được quyền thu tiền bán hàng.
Như vậy tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá , quá trình chuyển hoá hình thái giá trị của hàng hoá từ hàng sang tiền. Tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá là đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Qua tiêu thụ, hàng hoá được chuyển từ hình thái hiện vật sang hiện vật sang hình thái giá trị và đồng thời vòng chu chuyển vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hoàn thành. Tiêu thụ giúp cho quá trình tái sản xuất được giữ vững và có điều kiện phát triển.
2-/ Vai trò của tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp
Triết lý kinh doanh của sản xuất hàng hoá là sản phẩm được sản xuất ra để bán nhằm thu lợi nhuận. Do đó tiêu thụ sản phẩm là một trong những nội dung rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp để thực hiện triết lý đó. Thực tế cho thấy, thích ứng với mỗi cơ chế quản lý kinh tế khác nhau, công tác tiêu thụ sản phẩm được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp rất sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Quan hệ giữa các ngành là quan hệ dọc, được kế hoạch hoá bằng chế độ cấp phát, giao nộp sản phẩm hiện vậtcác doanh nghiệp chủ yếu thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh, việc đảm bảo cho nó các yếu tố vật chất như : nguyên vật liệu, nhiên liệu..được cấp trên bao cấp theo các chỉ tiêu cấp phát. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm sản phẩm của doanh nghiệp được thực hiện theo kế hoạch giao nộp sản phẩm với giá cả kinh doanh và địa chỉ do Nhà nước quy định.
Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm được coi là một hoạt động liên quan đến việc bán các sản phẩm đã sản xuất ra. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ thì tính chất hữu ích của sản phẩm mới được xác định, khi đó, giá trị và giá trị sử dụng mới được thực hiện, lao động của người sản xuất hàng hoá nói riêng và của toàn bộ xã hội nói chung mới được thừa nhận. Sản phẩm được tiêu thụ, thể hiện sự thừa nhận của thị trường, của xã hội và khi đó lao động của doanh nghiệp mới thực sự là lao động có ích. Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp và là cơ sở để xác định vị thế của doanh nghịêp trên thị trường. Nó là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian một bên là sản xuất và phân phối và một bên là tiêu dùng. Nó giúp cho người tiêu dùng có được giá trị sử dụng mà mình mong muốn và người sản xuất đạt được mục đích của mình trong kinh doanh. Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chất việc mua và bán các sản phẩm được thực hiện. Giữa hai khâu này có sự khác nhau, quyết định bản chất của hoạt động thương mại đầu vào và hoạt động thương mại đầu ra của doanh nghiệp. Nhà sản xuất, thông qua tiêu thụ có thể nắm bắt thị hiếu, xu hướng tiêu dùng, yêu cầu về sản phẩm, để từ đó mở rộng hướng kinh doanh, tạo ra những sản phẩm mới, tìm kiếm khả năng và biện pháp thu hút khách hàng. chính thông qua tiêu thụ sẽ làm cho sản xuất ngày càng gắn với tiêu dùng hơn. doanh nghiệp có thể sử dụng tốt hơn nguồn lực của mình, tạo dựng một bộ máy kinh doanh hợp lý và có hiệu quả.
Tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng tổng thể các biện pháp về tổ chức, kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tiêu thụ sản phẩm như nắm nhu cầu thị trường, tổ chức sản xuất, tiếp nhận sản phẩm, chuẩn bị hàng hoá và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất. Như vậy, tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp là một hoạt động mang tính nghiệp vụ cao, bao gồm nhiều loại công việc khác nhau liên quan đến các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất và các nghiệp vụ tổ chức quản lý quá trình tiêu thụ.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mrkiem83
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042252 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement