Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thangngaydaukho_nguoitoikhongyeu
#638283 LInk tải miễn phí cho ae ketnoi

MỤC LỤC
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
1. lyù do choïn ñeà taøi. 1
2. Mục Tiêu nghiên cứu: 1
3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu. 2
3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2
3.2 Phạm vi nghiên cứu. 2
a. không gian 2
b. Thời gian 2
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 3
1. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3
1. 1 Vài nét sơ lược về công ty 3
1. 2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 3
1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy. 4
2. Cơ sở lý luận và thực tiễn. 5
2.1. Cơ sở lý luận. 5
2.1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 5
2.1.2 Các nội dung và lý luận liên quan. 6
a. Bộ tiêu chuẩn SA8000: 6
b. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000. 7
c. Bộ quy tắc ứng xử CoC 9
2. 2. Cơ sở thực tiễn. 11
2.2.1 Vấn đề CSR ở các nước phát triển: 11
2.2.2 Vấn đề CSR ở Việt Nam. 12
3. Lợi ích của việc thực hiện CSR. 14
3.1 Giảm chi phí và tăng năng suất 14
3.2 Tăng doanh thu 15
3.3 Nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty 15
3.4 Thu hút nguồn lao động giỏi 15
3.5 Ví dụ ở Việt Nam 16
Chương 2 : THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SA8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM 17
1.Các yêu cầu của tiêu chuẩn SA8000 khi áp dụng tại công ty: 17
1.1. Điều khoản chung 17
1.2. Đào tạo và học nghề: 18
1.3. Quan hệ lao động 18
1.4. Chế độ tiền lương 19
1.5. Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi 19 1.6. An toàn vệ sinh lao động 20
1.7. Hệ thống quản lý thực hiện và kiểm tra giám sát 22
2. Tác động của SA8000 đối với hoạt động kinh doanh của công ty. 22
2.1 Tác động đến người lao động 22
2.2 Tác động đến khách hang 22
2.3 Về thị trường: 23
2.4 Về kinh tế: 23
2.5 Quản lý rủi ro: 23
3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty khi áp dụng tiêu chuẩn SA8000 24
3.1 Thuận lơi. 24
3.2 Khó khăn. 24
Chương 3 : GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 26
1.Nhận xét chung về công tác quản trị chất lượng tại Công ty. 26
1.1Ưu điểm: 26
1.2Nhược điểm: 26
2. Một số kiến nghị 26
KẾT LUẬN 28
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU


1. lyù do choïn ñeà taøi.
Một công ty phải làm gì để có thể được xã hội đánh giá là một công ty tốt và phát triển bền vững?Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhàn nước tới đâu?Luật nên quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đến mức độ nào thì hợp lý?Và phải chăng người tiêu dùng ở những nước đang phát triển như Việt Nam có quá ít quyền lực,dễ bị tổn thương,hay họ không ý thức được đầy đủ và sử dụng hết các quyền và phương tiện của mình để bảo vệ lợi ích chính đáng của họ?Nhằm góp phần giải đáp các câu hỏi trên,chúng tui tiếp cận từ góc độ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này với suy nghĩ rằng nền kinh tế phát triển đều đã từng đối mặt với vấn đề chúng ta gặp phải ngày hôm nay,do đó những cuộc tranh luận và giải pháp của họ rất đáng để chúng ta tham khảo.
Kể từ khi xuất hiện khái niệm Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp(corporate social responsibility – CSR)lần đầu tiên vào năm 1953,chủ đề này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai trường phái chính trị “đại diện” và “đa bên” trong quản trị công ty;trên bình diện lớn hơn,đây là sự tranh chấp giữa chủ nghĩa tư bản tự do(bảo thủ,cánh hữu) và chủ nghĩa tư bản xã hội(dân chủ,cánh tả).Nội dung chính của cuộc tranh luận xoay quanh hai vần đề then chốt trong CSR là: bản chất của doanh nghiệp hiện đại,và mối quan hệ ba bên:doanh nghiệp – xã hội – nhà nước.
Trong tình Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM có những bước phát triển nhất định cũng gặp không ít khó khăn vừa cạnh tranh với nền kinh tế thị trường, vừa có sự xâm nhập của các mặt hàng nước ngoài . Từ đó, vấn đề là làm thế nào để có thể cung cấp thông tin kịp thời về tình hình tiêu thụ hàng hóa trong mạng lưới tiêu thụ của Công Ty, cũng như xác định kết quả kinh doanh của từng kênh phân phối là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đới với doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện cạch tranh mạnh mẽ trong những mặt hàng kinh doanh như hiện nay.
Xuất phát từ sự cần thiết về cách quản lí Công Ty một cách hiệu quả, từ ý tưởng đó, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài : “THỰC TRẠNG VIỆC THƯC HIỆN TIÊU CHUẨN SA8000 ” tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM. Và chuyên đề có kết cấu gồm :
Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
Chương 2 : THỰC TRẠNG VIỆC THƯC HIỆN TIÊU CHUẨN SA8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Chương 3 : GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
2. Mục Tiêu nghiên cứu:
Tình hình thực hiện Bộ tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM. Tập trung nghiên cứu vào nội dung thực hiện tiêu chuẩn SA8000 tại công ty.

3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu.
3.1 Đối tượng nghiên cứu.
Bộ tiêu chuẩn thực hiện trách nhiệm xã hội.
Quy định pháp luật ở Việt Nam:
Quyết định 144/2006/QD – thời gian ngày 20/06/2006. Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu TCVN 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Nghi định số 60/2003/ND – CP ngày 6/6/2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước.
Thông tư số 79/2005/TT – BTC ngày 15/9/2005 của bộ tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức nhà nước.
Thông tư số 100/2006/TT – BTC ngày 22/10/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công ty xây dượng các văn bản quy phạm pháp luật.
Quyết định số 2885/QD – BKHCN v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 – hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu.
3.2 Phạm vi nghiên cứu.
a. không gian:ở Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM ,Quy trình này được áp dụng trong bộ phận thuộc nội bộ, và các bộ phận phòng ban của Công ty.
b. Thời gian : Ngày 22 tháng 02 năm 2011 đến ngày 10 tháng 03 năm 2011.

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuấtt kinh doanh của công ty.
1. 1 Vài nét sơ lược về công ty.
Tên giao dịch : Công ty cổ phần cơ khí luyện kim
Tên viết tắt :SADAKIM
Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại :0613836170
Fax :0613836774
Thành lập :03/1997.
1. 2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh.
- Ngoài những mặt hàng truyền thống phục vụ luyện gang thép như nhửng đặt hàng từ các công ty trực thuộc Tổng công ty Thép Miền Nam và một số công ty thuộc khu vực Đà Nẵng và miền Bắc. Công ty còn sản xuất những mặt hàng phục vụ các công ty trong ngành mía đường như Nhà máy đường Sóc Trăng, Nhà máy đường Hiệp Hòa ( Long An )…..và một số trang thiết bị phục vụ ngành xi măng cốt thép.
- Công ty đang đưa vào hoạt động đúc một số mặt hang xuất khẩu như má phanh xe lửa, dao cào tuyết xuất khẩu qua Canada, đúc các mặt hang vò động cơ cho hang Toshiba, Nhật Bản.
- Hiện nay, Công ty cổ phần cơ khí luyện kim là thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam, cơ quan thay mặt cho ngành gang thép Việt Nam, cung ứng đa dạng các mặt hàng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hangtrannl5
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1033609 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement