Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kenvil_cz
#638282

Download Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Long miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1. Đặc điểm chung về ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm ngành xây lắp 3
2. Yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
2.1 Yêu cầu trong công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
2.2 Nhiệm vụ trong công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5
3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 6
3.1 Khái niệm về chi phí sản xuất 6
3.2 Phân loại chi phí sản xuất 6
4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
4.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
5. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11
5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12
5.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 13
5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 15
 
6. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh gía sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 18
6.1 Tập hợp chi phí sản xuất 18
6.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 19
7. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp 20
7.1 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 20
7.2 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 21
7.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
8. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp 24
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH LONG
1. Khái quát chung về công ty 26
1.1 Quá trình hình thành và phát triền của công ty 26
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 27
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 28
1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 30
2. Nguyên tắc, đối tượng và Phân loại kế toán chi phí sản xuất tại côngty CP xây dựng công trình Thành Long 34
2.1 Nguyên tác kế toán chi phí sản xuất 34
2.2 Đối tượng và phn loại kế toán chi phí sản xuất tại công ty 34
3. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty CP xây dụng công trình Thành Long 35
3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 35
3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 44
3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 52
3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 58
3.5 Tập hợp chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 66
4. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 66
4.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 66
4.2 Phương pháp kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 67
4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 68
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
1. Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty 71
2. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty 71
3. Nhưng khó khăn, tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính gái thành tại công ty 72
4. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 74
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

n gây ra chênh lệch đó.
Giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp
=
Giá thành định mức của sản phẩm xây lắp
+
-
Chênh lệch do thay đổi định mức
+
-
Chênh lệch do thoát ly định mức
Ø Phương pháp tổng cộng chi phí
Phương pháp này được áp dụng thích hợp đối với công việc xây dựng các công trình lớn, phức tạp và quá trình xây lắp có thể chia ra cho các đội sản xuất khác nhau.Khi đó đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng đội sản xuất, còn đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành cuối cùng.
Để tính giá thành sản phẩm cuối cùng phải tổng hợp chi phí sản xuất trừ đi chi phí thực tế của sản phẩm dở dang cối kỳ của từng đội và cộng thêm chi phí thực tế của sản phẩm dở dang đầu kỳ. Công thức:
Z = Dđk + C1+ C2+ C3…+ Cn – Dck
Trong đó
Z : giá thành thực tế toàn bộ công trình
Dđk : Chi phí thực té sản phẩm dở dang đầu kỳ
C1, C2,…Cn : Chi phí sản xuất ở từng đội sản xuất hay từng hạng mục công trình của một công trình
Dck : Chi phí thực tế của sản phẩm dở dang cuối kỳ
8. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây dựng
Tuỳ theo đặc điểm SXKD, điều kiện của mình mà doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán cho phù hợp. Đồng thời cũng tuỳ các hình thức kế toán mà áp dụng các loại sổ khác nhau để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đó cho phù hợp.
Ø Hình thức nhật ký chung
Bao gồm các sổ:
Sổ nhật ký chung : Dùng để ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, bên cạnh đó thực hiện việc phản ánh theo quan hệ đối ứng TK làm căn cứ ghi sổ cái
Sổ cái tài khoản :Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo từng tài khoản như sổ cái TK 621, 622,623….
Sổ chi tiết các tài khoản : Được mở cho từng đối tượng kế toán cần theo dõi chi tiết mà trên sổ tổng hợp không phản ánh được như sổ chi tiết 621, 622,….
Ø Hình thức chứng từ ghi sổ
Bao gồm các sổ như:
Sổ đăng ký chúng từ ghi sổ
Sổ cái tài khoản
Sổ chi tiết tài khoản
Ø Hình thức nhật ký - sổ cái
Bao gồm các sổ:
Nhật ký sổ cái
Các sổ kế toán chi tiết
Ø Hình thức nhật ký chứng từ
Bao gồm các sổ:
Nhật ký chúng từ
Bảng kê
Sổ cái
Sổ kế toán chi tiết
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH LONG
1. Khái quát chung về công ty
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
- Tên công ty : CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH LONG
- Tên tiếng anh : Thanh Long work construction joint stock company
- Trụ sở : Số 215A Đường 208 An Đồng – An Dương - Hải Phòng
- Mã số thuế : 0200.759958
- Điện thoại : 0313.913300
Fax : 0313.913301
- Tài khoản của công ty được mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Phòng. Số tài khoản : 321.100.00.307.302
Công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Long tiền than là một đội xây dựng của công ty Thành Long. Sau đó đến năm 2005 thành lập xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty Thành Long. Đến ngày 08 tháng 02 năm 2006 được đổi tên thành công ty CP xây dựng công trình Thành Long.
Từ khi còn là một đội xây dựng công ty đã tham gia nhiều công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực công nghiệp dân dụng , giao thông, thuỷ lợi ….
Cho đến nay, công ty đã đào tạo và có được một đội ngũ quản lý cán bộ kỹ thuật năng động, giàu kinh nghiệm cùng với lực lượng công nhân lành nghề, thi công nhiều công trình đạt chất lượng cao.
Các thiết bị, xe, máy thi công của công ty có đủ chủng loại với chức năng kỹ thuật hiện đại, đẩm bảo tcho thi công các công trình có chức năng kỹ thuật phức tạp , quy mô lớn đòi hỏi kỹ thuật cao, tiến độ mạnh.
Trong quá trình phát triển của mình, công ty luôn khẳng định uy tín của mình bằng các sản phẩm, công trình có chất lượng cao, tiến độ thi công nhanh, vì vậy đã được nhiều cơ quan và các chủ đầu tư đánh giá cao
Tóm tắt tình hình tài chính của công ty trong 2 năm gần đâyư
Số TT
Tài sản
Năm 2007
Năm 2008
01
Tài sản cố định
8.837.863.000
10.245.758.000
02
Tài sản lưu động
21.410.090.000
24.215.546.000
03
Vốn kinh doanh
7.000.00.000
7.000.000.000
04
Doanh thu thuần
27.500.000.000
35.354.000.000
05
Giá vốn hàng bán
26.970.564.000
34.564.084.700
TT
Năm
Doanh thu VNĐ
1
Năm 2007
27.500.000.000
2
Năm 2008
35.354.000.000
1.2 Đặc điểm họat động sản xuất kinh doanh của công ty
Công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Long là đơn vị có tư cách pháp nhân với chức năng sản xuất theo lĩnh vực:
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng các công trình kỹ thuật khác như: công trình công nghiệp, công trình thuỷ, thuỷ lợi, công trình nhà máy chuyên ngành đóng tàu
Hoạt động xây dưng chuyên dụng : tư vấn xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng , lập hồ sơ dự thầu , kinh doanh tổng thầu các công trình xây dựng , công nghiệp, san lấp mặt bằng, nạo vét công trình thuỷ.
Giám đốc
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
P. Tài chính- Kế toán
P. Kế hoạch - Kỹ thuật
Đ ội cơ g ới
Đội xây dựng số 1
Đội xây dựng số 2
Đội xây dựng số 6
Đội xây dựng số 5
Đội xây dựng số 4
Đội xây dựng số 3
P. Tổ chức – Hành chính
Phó giám đốc
Trong đó:
Ø Giám đốc công ty
Giám đốc công ty chịu trách nhiệm điều hành chung và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị
Ø Phó giám đốc công ty
Phó giám đốc công ty trực tiếp điều hành sản xuất, điều dộng nhân lực và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty
Ø Phòng Tài chính - Kế toán
Bộ phận kế toán có trách nhiệm tập hợp các hoá đơn chứng từ, các cân đối sổ sách kế toán, theo dõi công nợ , theo dõi quá trình xuất, nhập vật tư, làm thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán công trình, chịu trách nhiệm trước giám đốc.
Ø Bộ phận kế hoạch kỹ thuật
Bộ phận kế hoạch có trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất với các công trình yêu cầu phải đấu thầu, kiểm tra đối chiếu giữa bảng vẽ thi công với dự toán, tiên lượng, bóc tách chi tiết toàn bộ khối lượng vật tư của công trình, lập phương án và tiến độ thi công, lập phương án phòng chống cháy nổ, bảo cệ môi trường,…kết hợp với các dội trưởng báo cáo thường xuyên với phó giám đốc công ty, liên hệ với chủ đầu tư tìm vị trí xây lán trại, khu vực tập kết vật liệu…..
Ø Bộ phận tổ chức hành chính
Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, con người.Phòng tỏ chức hành chính tham mưu cho giám đốc về công tác cán bộ sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành quản lý sản xuất trực tiếp và đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình sản xuất, phòng tổ chức còn tham mưu cho giám đốc về tổ chức lao dộng trên cơ sở sử dụng lao động có hiệu qủa và tính lương cho cán bộ công nhân viên theo đơn giá quy định của công ty và chính sách trả lương của Nhà nước.
Ø Các đội xây dựng
Đứng đầu là đội trưởng chỉ đạo công nhân, giao việc cụ thể đến từng nhóm, cá nhân theo công việc của Phó giám đốc công ty g...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement