Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#638269

Download Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mai. 3
1.1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3
1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 4
1.2. Kế toán bán hàng. 5
1.2.1. Các cách bán hàng 5
1.2.1.1. cách bán hàng trực tiếp. 5
1.2.1.2. cách gửi hàng. 6
1.2.1.3. cách bán hàng qua đại lý. 6
1.2.1.4. cách bán hàng trả góp, trả chậm. 6
1.2.1.5. cách hàng trao đổi hàng 6
1.2.1.6. Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác. 7
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 7
1.2.2.1. Các phương pháp xác định trị giá vốn của hàng hóa. 7
1.2.2.2. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng hóa. 7
1.2.2.3. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 11
1.2.3 Kế toán tổng hợp bán hàng 14
1.2.3.1 Chứng từ kế toán 14
1.2.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng 15
1.2.3.3 Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 17
1.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 19
1.3.2 Kế toán chí phí quản lý doanh nghiệp 21
1.4 Kế toán xác định kết quả bán hàng 22
1.4.1 Nội dung và tài khoản sử dụng 22
1.4.2 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 23
1.5 Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 24
1.6. Sự cần thiết của việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán. 24
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 26
2.1. Đặc điểm ching của công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 26
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 26
2.1.2.Đặc điểm công tác kế toán của công ty: 28
2.1.3. Tổ chức tài khoản kế toán tại công ty 33
2.1.4. Tình hình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 33
2.2. Thực tế tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 35
2.2.1.cách bán hàng 35
2.2.1.1. cách bán hàng trực tiếp 35
2.2.1.2. cách gửi hàng đi bán. 36
2.2.1.3. cách đại lý ký gửi. 36
2.2.2. Phương pháp tính thuế. 36
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 37
2.2.3.1. Tổ chức chứng từ, tài khoản sử dụng. 37
2.2.3.2. Quy trình ghi sổ: 38
2.2.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 42
2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 46
2.2.4.1. Trị giá vốn của hàng xuất kho: 46
2.2.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 46
2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 50
2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 55
2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 57
CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 60
3.1. Nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi. 60
3.1.1. Ưu điểm: 60
3.1.2. Khó khăn 62
3.2. Một số ý kiến cần đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 63
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 63
3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 65
KẾT LUẬN 68
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

, quy mô và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, cần đảm bảo sự đồng bộ giữa cơ sở vật chất kỹ thuật với trình độ của cán bộ kế toán, đảm bảo tính tự động hóa, tính an toàn đồng thời tiết kiệm và có hiệu quả.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI
2.1. Đặc điểm ching của công ty thương mại và dịch vụ Tràng Thi.
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty.
Công ty TM-DV Tràng Thi là một doanh nghiệp nhà nước độc lập có quy mô lớn. Do vậy cơ cấu tổ chức của công ty được thiết kế trên cơ sở các quy định của luật doanh nghiệp nhà nước và thực tế hoạt động kinh doanh của công ty.
Cụ thể cơ cấu của công ty gồm: Ban giám đốc, ba phòng chức năng ( phòng tổ chức hàng chính, phòng kế toán tài chính và phòng nghiệp vụ kinh doanh), 12 cửa hàng, xí nghiệp nằm rải rác trên địa bàn Hà Nội.
Ban giám Đốc công ty bao gồm:một giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy và năm phó giám đốc. Giams Đốc là thay mặt pháp nhân về pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành. Giám Đốc là người tổ chức điều hành bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty quyết định các chiến lược kinh doanh. Giúp việc cho giám đốc có năm phó giám đốc, chịu trách nhiệm các công việc được phân công hay ủy quyền và báo cáo các công việc được giao.
Phòng tổ chức hành chính là một đơn vị tổng hợp thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mang tính chất khác nhau trong công ty: Lao động, tiền lương, thanh tra, bảo vệ, thi đua khen thưởng, bảo hộ lao động, lưu trữ hồ sơ y tế… Đây là bộ phận trung gian truyền đạt và xử lý thông tin hành chính giữa giám đốc và các đơn vị khác.
Phòng kế toán là một đơn vị chuyên chức năng. Nơi đây tập trung sổ sách kế toán, các phân tích về tình hình kinh doanh, chỉ tiêu của công ty. Phòng kế toán tài chính có nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế toán công ty, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính kế toán và công tác kế toán của đơn vị trực thuộc. Đồng thời phòng kế toán còn có nhiệm vụ cung cấp số liệu kịp thời, đầy đủ, chính xác cho ban giám đốc công ty, giúp cho họ đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.
Phòng nghiệp vụ kinh doanh là một đơn vị chuyên chức năng. Phòng này có nhiệm vụ tham mưu cho ban Giasm đốc mà trước hết là các chiến lược kinh doanh. Ngoài ra nó còn theo dõi, đôn đốc thực iện kế hoạch của các đơn vị, chịu trách nhiệm giao dịch kinh doanh trong và ngoài nước, tổ chức tìm kiếm bạn hàng, tổ chức giao nhận và bán hàng cho công ty. Phòng nghiệm vụ kinh doanh là một bộ phận quan trọng của công ty, mọi hoạt động của nó ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả hoạt động của công ty.
12 đơn vị trực thuộc của công ty là những cửa hàng, trung tâm thương mại dịch vụ, xí nghiệp nằm rải rác trên địa bàn Hà Nội.
Danh sách các đơn vị là:
Siêu thị điện máy số 10B Tràng Thi.
Trung tâm TM-DV 14 Tràng Thi.
Trung tâm TM-DV Cửa Nam.
Trung tâm TM-DV Cát Linh.
Trung tâm TM-DV Đại La.
Trung tâm TM-DV Hàng Đào.
Trung tâm TM-DV 24 Thuốc Bắc.
Trung tâm TM-DV giảng Võ.
Trung tâm kinh doanh tổng hợp Thanh Trì.
Trung tâm kinh doanh tổng hợp Đông Anh.
Xí nghiệp sữa chữa điện lạnh.
Xí nghiệp mô tô- xe máy.
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty biễu diễn như sau:
BAN GIÁM ĐỐC
Phòng nghiệp vụ kinh doanh
Phòng kế toán
tài chính
Phòng tổ chức hành chính
Phòng nghiệp vụ kinh doanh
Phòng tổ chức hành chính
12 Đơn vị trực thuộc
2.1.2.Đặc điểm công tác kế toán của công ty:
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh cũng như điều kiện và trình độ quản lý, công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán. Phòng kế toán công ty là nơi tập trung xử lý và tổng hợp số liệu kế toán của toàn cong ty nhưng những hoạch toán ban đầu được thực hiện tại các cửa hàng xí nghiệp… trực thuộc công ty. Công ty TM-DV Tràng Thi là một doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn phân tán, các đơn vị trực thuộc có mức phân cấp quản lý tài chính khác nhau nhưng khá độc lập với công ty. Thế nên, mô hình quản lý này rất phù hợp với công ty.
Tại các đơn vị trực thuộc của công ty luôn có một bộ phận tiến hành công tác kế toán phản ánh những hoạt động kinh doanh xảy ra của đơn vị trực thuộc đó. Những đơn vị trực thuộc tiến hành lập các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh… một cách độc lập với công ty, các chứng từ hạch toán (hóa đơn, bảng kê thuế…) đều lấy mã số thuế của công ty và các báo cáo này chỉ mang tính chất là các báo cáo bộ phận dùng để theo dõi tình hình tài chính của từng đơn vị trực thuộc cũng như căn cứ để các kế toán viên ở phòng kế toán công ty tổng hợp số liệu.
Phòng kế toán công ty có nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp các tài liệu kế toán từ các phòng kế toán của các đơn vị trực thuộc gửi riêng, thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết đối với các nghiệp vụ kế toán tài chính có liên quan đến hoạt động chung của toàn công ty, lập báo cáo kế toán của công ty, hướng dẫn kiểm tra về một nghiệp vụ đối với công ty trực thuộc.
Mọi công tác kế toán của công ty được triển khai thực hiện đều do trưởng phòng kế toán tài chính thực hiện dưới sự chỉ đạo của công ty.
Phòng kế toán có 9người, mỗi nhân viên kế toán có chức năng và nhiệm vụ khác nhau nhưng thống nhất trong bộ máy kế toán.
Kế toán trưởng: (kiêm trưởng phòng).
Là người điều hành toàn bộ công tác hạch toán công ty về mặt tài chính.
Kế toán trưởng trực tiếp làm bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, công tác tài vụ của công ty và chịu trách nhiệm về tất cả các phần mềm kế toán.
Phó phòng thứ nhất:
Là kế toán tổng hợp, theo dõi công tác hạch toán nội bộ, hạch toán ngân
Sách.
Kê khai các loại thuế hàng tháng, năm theo quy định của Nhà nước: lập tờ khai thuế, quyết toán các loại thuế của công ty theo quy định: thuế GTGT, TNDN, TNCN…
Làm báo cáo kết quả kinh doanh biểu B02.
Phó phòng thứ hai:
Theo dõi đầu tư xây dưng cơ bản, các khoản vay, phải trả khác dài hạn,
Trực tiếp làm biểu lưu chuyển tiền tệ.
Kế toán tiền mặt:
Chịu trách nhiệm theo dõi về việc thu chi tiền mặt,
Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi do ké toán thanh toán lập để lên báo cáo, phiếu chi.
Kế toán TSCĐ, chi phí, lương, CCDC:
Phụ trách việc theo dõi sự biến động tăng giảm TSCĐ, khấu hao tài sản cố định.
Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn khấu hao.
Tập hợp chi phí phát sinh trong công tác tính lương phải trả người lao động, quản lý CCDC xuất lương cho các bộ phận.
Kế toán thanh toán toàn bộ và tạm ứng:
Là nhân viên kế toán có nhiệm vụ theo dõi các khoản phải thu, phải trả đối với các đơn vị trực thuộc của côngty và khoản phải tạm ứng cho nhân viên.
Kế toán kho:
Theo dõi toàn bộ tình hình nhập xuất kho hàng tồn kho của công ty.
Kiểm soát quá trình xuất hàng hóa theo đúng nguyên tắc.
Kiểm soát quá trình giải quyết hàng tồn đối với mặt hàng tồn ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement