Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By benamkhocnhe_102
#638262 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý Do Chọn Đề Tài 1
2. Mục Đích Nghiên Cứu: 1
3.Phạm Vi Nghiên Cứu: 1
4. Phương Pháp Nghiên Cứu: 1
5. Kết Cấu Nội Dung Nghiên Cứu: 2
Phần 1: Giới Thiệu Chung Về Doanh Nghiệp 2
1.1 Tổng Quan Về Doanh Nghiệp 2
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.1.2 Cơ cấu tổ chức 3
1.1.2.1 Loại hình Doanh Nghiệp 3
1.1.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 3
1.1.2.3 Nhiệm vụ của các bộ phận 4
1.1.3 Những thuận lợi và khó khăn 4
1.1.3.1 Những thuận lợi: 4
1.1.3.2 Những khó khăn: 5
1.2 Tổ Chức Quản Lý Sản Xuất Kinh Doanh 5
1.2.1 Sơ đồ thể hiện quy mô hoạt động của doanh nghiệp 5
1.2.2 Lĩnh vực và hình thức hoạt động 5
1.2.2.1 Lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh 5
1.2.2.2 Hình thöùc hoaït ñoäng kinh doanh: 5
1.3 Tổ Chức Công Tác Kế Toán 5
1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 5
1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 6
1.3.3 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận 7
1.3.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng 8
1.3.5 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 9
1.3.5.1 Tổ chức sử dụng tài khoản kế toán 9
1.3.5.2 Tổ chức sử dụng chế độ chứng từ kế toán 9
1.3.5.3 Toå chöùc söû duïng cheá ñoä soå saùch keá toaùn: 10
1.3.5.4 Toå chöùc söû duïng baùo caùo keá toaùn: 10
1.3.5.6 Toå chöùc trang bò caùc phöông tieän coâng ngheä phuïc vuï coâng taùc keá toaùn: 10
Phần 2: Cơ Sở Lý Luận 11
2.1 Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa. 11
2.1.1 Những vấn đề chung về mua bán hàng hóa. 11
2.1.1.1 Các khái niệm 11
2.1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu: 11
2.1.1.3 Các cách mua bán hàng hóa 12
2.1.1.4 Các phương pháp tính giá hàng hóa 14
2.1.1.5 Phương pháp hạch toán chi thu mua hàng hóa: 16
2.1.2 Chứng từ sử dụng 16
2.1.2.1 Mua hàng: 16
2.1.2.2 Bán hàng: 17
2.1.3 Sổ kế toán chi tiết 17
2.1.4 Kế toán chi tiết mua bán hàng hóa 18
2.1.5 Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 20
2.1.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 27
2.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa 27
2.2 Kế Toán Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiêp 28
2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng. 28
2.2.1.1 Nội dung kế toán 28
2.2.1.2 Chứng từ sử dụng: 28
2.2.1.3 Kế toán chi tiết: 29
2.2.1.4 Kế toán tổng hợp 29
2.2.1.5 Sơ đồ kế toán tài khoản 641 30
2.2.2 Kế toán chi phí quản lý Doanh Nghiệp 31
2.2.2.1 Nội dung kế toán 31
2.2.2.2 Chứng từ kế toán 31
2.2.2.3 Kế toán chi tiết: 31
2.2.2.4 Kế toán tổng hợp: 32
2.2.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp: 33
2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 34
2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 34
* Nội dung kế toán 34
* Chứng từ sử dụng: 34
*Tài khoản kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 35
2.3.2 Kế toán chi phí tài chính: 35
* Nội dung kế toán: 35
* Tài khoản kế toán.36
2.4 Kế Toán Thu Nhập Khác Và Chi Phí Khác 37
2.4.1 Khái niệm 37
2.4.2 Kế toán thu nhập khác 37
* Nội dung kế toán: 37
* Chứng từ kế toán được sử dụng: 37
* Tài khoản kế toán thu nhập khác 38
2.4.3 Kế toán chi phí khác 38
*Nội dung kế toán: 38
* Chứng từ kế toán được sử dụng: 38
*Tài khoản kế toán sử dụng 39
2.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 39
2.5.1 Các vấn đề chung về xác định kết quả kinh doanh 39
2.5.2 Tài khoản kế toán: 41
2.5.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 42
Phần 3: Thực Trạng Tại Đơn Vị Thực Tập 43
3.1 Kế Toán Chi Tiết 43
3.1.1 Kế toán mua bán hàng hóa 43
3.1.1.1 Phương pháp tính giá hàng hóa: 43
3.1.1.2 Lập chứng từ 44
* Chứng từ mua hàng 44
* Chứng từ bán hàng: 59
3.1.1.3 Sổ (thẻ) chi tiết tình hình mua bán hàng hóa 74
3.1.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 100
3.1.2.1 Nội dung 100
*Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100
*Chi phí bán hàng: 100
3.1.2.2 Lập chứng từ 101
*Chi phí quản lý doanh nghiệp 101
* Chi phí bán hàng: 109
3.1.2.3 Sổ chi tiết 114
*Chi phi quản lý DN 114
*Chi phi bán hàng 115
3.1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 116
3.2 Kế Toán Tổng Hợp 118
3.2.1 Sổ nhật ký chung: 118
3.2.2 Sổ cái các tài khoản 121
Phần 4: Phân Tích, Đánh Giá Và Giải Pháp 129
4.1 Phân Tích 129
4.1.1 So sánh giữa báo cáo kết quả bán hàng tháng 04 so với tháng 3 năm 2010. 129
4.1.1.1 Tài liệu phân tích 129
4.1.1.2 Bảng phân tích 131
4.1.1.3 Nhận xét 131
4.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận 132
4.1.2.1 Tài liệu phân tích: 132
4.1.2.2 Bảng phân tích 134
4.1.2.3 Nhận xét: 135
4.1.3 Phân tích mối quan hệ của từng mặt hàng trong tổng các mặt hàng 136
4.1.3.1 Tài liệu phân tích: 136
4.1.3.2 Bảng phân tích: 137
4.1.3. 3 Nhận xét: 139
4.2 Đánh giá về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh 140
Đánh giá sự khác nhau giữa kiến thức đã học và tiếp xúc thực tế: 140
Đánh giá chung về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh: 140
4.3 Giải pháp – kiến nghị: 141
KẾT LUẬN 142

LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý Do Chọn Đề Tài
Kể từ khi nước ta gia nhập WTO đến nay,Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn.Thị trường dường như trở nên sơi động hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh nhộn nhịp hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng nĩng hẳn lên…Bên cạnh cánh cửa thuân lợi, chúng ta cũng phải đối đầu với những khĩ khăn, thử thách khơng kém, nhất là về cạnh tranh…Trong một xã hội đang từng giờ thay đổi như thế này thì việc xác định mặt hàng sản xuất kinh doanh ở các Doanh nghiệp nĩi chung và Doanh nghiệp thương mại nĩi riêng là hết sức quan trọng và khĩ khăn, hơn thế nữa là làm sao để nĩ cĩ thể đến tay người tiêu dùng và được họ chấp nhận thì càng khĩ khăn hơn rất nhiều, song song đĩ cũng cần tiết kiệm tối đa các khoản chi phí… vì đây là những vấn đề quyết định trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như là sự tồn tại của họ trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đĩ đĩ, nên trong số các phần kế tốn được học tập và khảo sát thực tế, tơi quyết định chọn đề tài: “ Kế Tốn Mua Bán Hàng Hĩa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” tại Doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh để làm cơ sở nghiên cứu của mình.
2. Mục Đích Nghiên Cứu:
Thơng qua việc nghiên cứu đề tài này cho thấy được tầm quan trọng của việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh, cách thức kinh doanh…làm sao để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp.
3.Phạm Vi Nghiên Cứu:
Do thời gian thực tập và kiến thức cĩ hạn nên đề tài chỉ tập trung đi vào hạch tốn phần mua bán hàng hĩa và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 4 năm 2010.
4. Phương Pháp Nghiên Cứu:
Bài báo cáo cĩ sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích, so sánh…


5. Kết Cấu Nội Dung Nghiên Cứu:
Nội dung nghiên cứu gồm 4 phần:
Phần 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh
Phần 2: Cơ sở lý luận
Phần 3: Thực trạng kế tốn tại đơn vi thực tập
Phần 4: Phân tích, đánh giá và giải pháp
Phần 1: Giới Thiệu Chung Về Doanh Nghiệp
Tư Nhân Duy Thanh
1.1 Tổng Quan Về Doanh Nghiệp
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng tăng lên, trong đó nhu cầu về cái đẹp, chất lượng, mẫu mã là rất cần thiết đặc biệt nhu cầu đi lại và làm việc hay sinh hoạt thì diễn ra thường xuyên thường ngày, do đĩ rất cần cĩ phương tiện tốt để đi lại làm việc dễ dàng thuận tiện hơn, nhưng nĩ sẽ khơng tránh khỏi những hư hỏng nhỏ nhặt cho nên cần cĩ những hàng hĩa, phụ tùng mới thay thế để cải thiện cho những phương tiện này đảm bảo lao động và làm việc được tốt hơn. Do đó ngoài những hàng hóa phục vụ cho sinh hoạt bình thường của con người thì cũng rất cần những hàng hóa, phụ tùng thay thế cho những phương tiện như: Nhớt xe máy, vỏ ruột xe máy, bình ăcquy, phụ tùng xe máy,…để nhằm nâng cao tính cách, tác phong của họ( lịch sự, sang trọng, trang nhã hợp thời trang…) phù hợp với xã hội ngày nay.
Xã hội ngày nay không ngừng phát triển các nhà sản xuất không ngừng nâng cao cải cách mẫu mã, chức năng công dụng của hàng hóa nhằm phục vụ mọi tầng lớp, mọi đối tượng, qua đó cũng đóng góp phần nào vào trong xã hội đầy văn minh và lành mạnh.
Nắm bắt được nhu cầu đó DNTN Duy Thanh quyết định tìm đối tác liên doanh để phân phối độc quyền các sản phẩm dầu nhớt và phụ tùng xe máy…và tìm khách hàng tiêu thu sản phẩm.
DNTN Duy Thanh phân phối các sản phẩm của mình tại thị trường TP Cần Thơ và Tỉnh Hậu Giang.
DNTN Duy Thanh đăng ký Giấy Phép Kinh Doanh lần đầu vào ngày 03 tháng 12 năm 2003 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Cần Thơ,Số GPKD: 5701000851, ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh là vào ngày 15 tháng 12 năm 2003.Đến nay DN đăng ký cấp lại và thay đổi lần 08 vào ngày 28 tháng 05 năm 2008.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By banhquy32
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991054 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement