Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baodang_letran45
#638251

Download Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5
1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6
1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12
1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 13
1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 15
1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18
1.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 20
1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 26
1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 30
1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 32
1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34
1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 34
1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 35
1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 35
1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 35
1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 36
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36
1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 37
1.4.3.2. Phương pháp định mức 37
1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 38
1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 39
1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 39
1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40
1.5.1. Hình thức kế toán 40
1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 41
1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 42
1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 43
1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 47
2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 47
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 50
2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 52
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 57
2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 92
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
3.2.1. Những ưu điểm 92
3.2.2. Những mặt hạn chế 93
3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 93
3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 94
3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 94
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 96
3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 96
3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 96
3.3.3. Về công tác hạch toán 96
3.3.4. Về sổ sách kế toán 99
KẾT LUẬN 103
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ồ 13: Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Sổ (thẻ )
kế toán chi tiết
Sổ quỹ
Bảng tổng hợp
chứng từ gốc
Bảng tổng hợp
chi tiết
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ
Sổ cái
Bảng cân đối
số phát sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào sổ cái. Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào các sổ (thẻ) kế toán chi tiết.
- Cuối tháng phải khoá sổ, tính số phát sinh bên nợ, bên có và số dư của các TK trên sổ cái để từ đó lập bảng cân đối số phát sinh.
- Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.
1.5.1.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ
- Các nguyên tắc cơ bản.
+ Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên có của các TK kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng nợ.
+ Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian về việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế.
+ Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết.
+ Sử dụng các mẫu sổ in sẵn, các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế tài chính và lập báo cáo tài chính.
Sơ đồ 14: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chứng từ.
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Thẻ, sổ kế toán chi tiết
Bảng kê
Nhật ký chứng từ
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc ghi trực tiếp vào các nhật ký chứng từ hay bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.
Cuối tháng đối chiếu số liệu trên các nhật ký chứng từ với các sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào sổ cái.
Số liệu tổng cộng trong sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong nhật ký chứng từ, bảng kê và các bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG
2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Cuối thập kỷ 60, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang đi vào giai đoạn ác liệt nhất, Đảng và Nhà nước ta đã hoạch định chiến lược xây dựng nhất là xây dựng các Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng để ngay sau khi thống nhất nước nhà, nhân dân ta có thể bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước.
Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng được hình thành và phát triển qua một thời gian dài.
Đầu tiên, Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng là một xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng trực thuộc Công ty vận tải và xếp dỡ đường thuỷ nội địa.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thị trường có nhiều biến động, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, đất nước, càng ngày nhu cầu xây dựng, kiến thiết nhà cửa, công trình ngày càng cao, đội lớn mạnh dần. Để phù hợp với quá trình phát triển không ngừng của đất nước, đội đã chuyển cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng năm 1999.
Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng được thành lập theo quyết định số 100/1999/QĐ - BGTVT ngày 11/01/1999 của Bộ giao thông vận tải trên cơ sở làễpí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng thuộc Công ty vận tải và xếp dỡ đường thuỷ nội địa.
Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng là Doanh nghiệp Nhà nước.
Tên Công ty hiện nay: Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.
Trụ sở Công ty: Đường Hoàng Diệu - phường Thanh Bình - thị xã Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình
Điện thoại liên hệ: 030.874 805
Fax: 030.873 215
Giấy phép đăng ký kinh doanh: 055669 ngày 27/02/1999 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp.
Có tài khoản số: 710A - 01523 - Ngân hàng công thương Ninh Bình
7301 - 0231 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Ninh Bình
Mã số thuế: 2700243273
Các ngành nghề kinh doanh :
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Xây dựng công trình công nghiệp
- Xây dựng công trình dân dụng.
- Xây dựng công trình giao thông.
- San lấp mặt bằng.
- Vận chuyển hàng hoá bằng ô tô và xếp dỡ hàng.
Kinh doanh dịch vụ khác.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thi công và bàn giao nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp... có giá trị cao, đúng tiến độ. Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình quan trọng như công trình Trụ sở công an Phường Tân Thành, công trình Cảng vụ II...
Các công trình là sản phẩm của Công ty đã được các chủ đầu tư, tư vấn trong và ngoài nước đánh giá cao , đặc biệt trong lĩnh vực tổng thầu, dự án tư vấn đầu tư xây dựng, dịch vụ đất đai, giải phóng mặt bằng...
Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường, đóng góp một phần không nhỏ cho quá trình phát triển không ngừng của nền kinh tế, cho ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống người lao động.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.
Do đặc thù của nghành xây dựng cơ bản là nghành sản xuất độc lập, có đặc thù riêng về mặt sản xuất. Do vậy phải có tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của nghành cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Lực lượng lao động của công ty được tổ chức thành các đội công trình, mỗi đội có thể phân thành các tổ sản xuất theo yêu cầu thi công thực tế tuỳ từng trường hợp vào nhu cầu sản xuất và đúng theo quy định của pháp luật nhằm đưa lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội công ty đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất.
Công ty có thể theo dõi được chính xác đầy đủ chi phí bỏ ra cho từng công trình, hạng mục công trình.
2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng
Sơ đồ 15: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất xây lắp
Mua vật tư, bố trí nhân công
Nghiệm thu bàn giao công trình
Thanh toán
Tổ chức thi công XL CT
Nhận thầu
Lập kế hoạch thi công
Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây lắp nên quy trình công nghệ của công ty có đặc điểm sau:
Sản xuất liên tục trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi công trình đều có dự toán thiết kế riêng và thi công ở các địa điểm khác nhau. Do vậy quy trình cô...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement