Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Howe
#638248

Download Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm
1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
2. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng kế toán giá thành sản phẩm
2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
2.2. Đối tượng tính giá thành
2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng kế toán tính giá thành
3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
4.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường xuyên
4.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
6. Sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
1. Đặc điểm chung của công ty da giầy Hà Nội
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty da giầy Hà Nội
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất tại công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất
1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất giầy
2. Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty da giầy Hà Nội
2.1. Nội dung chi phí và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở công ty da giầy Hà Nội
2.2. Tài khoản sử dụng trong việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất của các đơn hàng
2.3. Các chứng từ, bảng biểu dùng cho việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất trong tháng cho các đơn hàng
2.4. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất phát sinh ở công ty da giầy Hà Nội
2.5. Hạch toán các khoản mục chi phí
2.5.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.5.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.5.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
1. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
1.1. Ưu điểm
1.2. Hạn chế còn tồn tại
2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
KẾT LUẬN
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

cán bộ công nhân viên trong đó số nhân dân quản lý là 81 người, bộ máy quản lý của công ty được bố trí như sau:
- Ban giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc
- Giám đốc điều hành chung cả công ty và trực tiếp điều hành các bộ phận sau:
+ Phòng kinh doanh
+ Phòng tổ chức
+ Phòng xuất khẩu
+ Phòng tài chính kế toán
+ Liên doanh Việt Hà - Tungshing
Phó Giám đốc kinh doanh là người được uỷ quyền đầy đủ để điều hành công ty khi giám đốc đi vắng từ một ngày trở lên PGĐ kinh doanh trực tiếp điều hành bộ phận sau:
+ Văn phòng công ty
+ Xí nghiệp gò
Phó giám đốc kỹ thuật chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phương án hoạt động cho các bộ phận, lĩnh vực mà mình phụ trách, phó giám đốc kỹ thuật là người trực tiếp điều hành các bộ phận sau:
+ Trung tâm kỹ thuật lấy mẫu
+ Phòng ISO
+ Xí nghiệp may
+ Xí nghiệp cao su
Trợ lý giám đốc có chức năng là thư ký tổng hợp văn thư liên lạc và tham mưu cho giám đốc.
Phòng tài chính kế toán là nơi cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, chính xác về tình hình tài chính cũng như nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình biến động các tài sản trong công ty, giúp cho giám đốc nắm rõ hiện trạng sản xuất kinh doanh của công ty để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời.
Phòng kinh doanh: có chức năng phục vụ cho sản xuất kinh doanh trực tiếp của công ty. Phòng thực hiện việc xây kế hoạch, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện, tìm kiếm và đảm bảo các yếu tố đầu vào theo phân cấp của công ty kịp thời và hiệu quả cho các nhu cầu nội bộ của công ty.
Phòng xuất nhập khẩu: có nhiệm vụ nhập vật tư, máy móc, hoá chất cho sản xuất, xuất khẩu thành phẩm. Hơn nữa còn tham mưu cho giám đốc trong việc lựa chọn khách hàng xuất nhập khẩu và các biện pháp công tác xuất nhập khẩu.
Phòng quản lý chất lượng: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PGĐ kỹ thuật, phòng thực hiện chức năng quản lý chất lượng thống nhất toàn bộ công ty trên cơ sở duy trì giám sát, kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện bằng văn bản quy định của hệ thống chất lượng của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001.
Văn phòng công ty: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PGĐ kinh doanh, văn phòng có chức năng giúp việc cho ban giám đốc công ty trong lĩnh vực hành chính, tổng hợp và đối ngoại.
Với bộ máy quản lý sản xuất như vậy trong thời gian qua công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Doanh thu không ngừng tăng lên qua các năm, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đời sống cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện.
BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI
Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Trung tâm kỹ thuật số
Phòng ISO
Phòng kinh doanh
Phòng xuất nhập khẩu
Phòng TCKT
Phòng tổ chức
Văn phòng
XN may
NX cao su
Xưởng cơ điện
XN gò
Liên doanh Việt Hà Tungshing
XN gò
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất:
Để đáp ứng yêu cầu của quy trình công nghệ công ty da giầy Hà Nội tổ chức sản xuất với 3 xí nghiệp: xí nghiệp may, xí nghiệp cao su, xí nghiệp gò ráp và một xưởng là xưởng cơ điện.
Xưởng cơ điện gồm 2 bộ phận: bộ phận mộc lề và bộ phận cơ khí có nhiệm vụ sản xuất các trang thiết bị phục vụ cho các xí nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng cho các trang thiết bị này, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục và thuận lợi.
Xí nghiệp may gồm 2 xưởng: xưởng may, xưởng chặt có nhiệm vụ sản xuất và cung cấp mũ, giầy, đọn tẩy cho xí nghiệp gò ráp để chế tạo ra sản phẩm giầy.
Xí nghiệp cao su được chia thành 2 bộ phận: bộ phạn mài dám đế, bộ phận luyện ép đế. Xí nghiệp có nhiệm vụ chế biến ra các sản phẩm từ cao su để cung cấp cho xây dựng gò ráp.
Xí nghiệp gò ráp sau khi nhận được các loại vật tư, bán thành phẩm từ xí nghiệp may, xí nghiệp cao su sẽ tiếp tục quy trình sản xuất để hoàn thành sản phẩm.
1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất giầy
Mặt hàng chính của công ty hiện nay là giầy da và giầy vải. Ngoài ra công ty còn chế tạo các sản phẩm từ cao su để phục vụ cho quá trình sản xuất giầy da, dầy vải. Do vậy, công ty còn có các bộ phận pha chế hoá chất để phục vụ cho việc chế biến cao su và công đoạn sản xuất giầy như làm mềm da, nhuộm vải. Nhìn chung các quy trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm đều khá phức tạp mang tính chất liên tục. Tuy nhiên thời gian từ khi đưa nguyên liệu vào sản xuất đến khi nhập kho thành phẩm tương đối ngắn, cụ thể như sau:
- Phân xưởng may mũ giầy: tiếp nhận các chi tiết là sản phẩm của phân xưởng chuẩn bị sản xuất chuyển sang và tiến hành may thành mũ giầy hoàn chỉnh, công đoạn may này đòi hỏi nhân công phải có tay nghề cao, cẩn thận trong công đoạn vì nó là công đoạn khó cần thao tác kỹ thuật như: đấu thầu, vào nẹp ô dê, đường viền, đột dập ô dê. Mũ giầy hoàn chỉnh phải được vệ sinh sạch sẽ kiểm hoá từng đôi đạt yêu cầu mới chuyển cho phân xưởng giầy gò thành giầy hoàn chỉnh.
- Phân xưởng giầy đảm nhiệm khâu cuối cùng của quy trình sản xuất là hoàn chỉnh giầy thành phẩm. Tại đây với mũ giầy từ phân xưởng may và đế cao su từ xí nghiệp cao su cùng với nguyên liệu phụ trách như sau: dây giầy, túi nilon, giấy lót. Phân xưởng tiến hành gò giầy trên cơ sở có khuôn mẫu đó là phom giầy, sản phẩm gò này được lưu hoá cũng phải được vệ sinh, tẩy bẩn và kiểm hoá sau đó được tổ đóng đưa sản phẩm của phân xưởng mình vào thùng hộp bảo quản chờ làm thủ tục xuất khẩu.
Để phục vụ cho các xí nghiệp gò giầy thì xí nghiệp cao su có nhiệm vụ chế biến cao su. Phân xưởng này sử dụng các nguyên liệu là cao su và các loại hoá chất khác. Trước tiên là luyện cán khô cao su, sau đó đưa các chất xúc tác để cán tinh cao su đưa hỗn hợp này vào máy cán, cán mỏng theo quy trình kỹ thuật chặt thành đế cán, bím giầy, nẹp ô dê. Nếu giầy có sử dụng đế đúc thì phần hỗn hợp này sẽ được chuyển sang phân xưởng ép để ép thành đế. Sản phẩm của xí nghiệp cao su được phân xưởng giầy kết hợp với mũ giầy gò thành giầy hoàn chỉnh.
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIẦY
Vải da
Chặt mảnh
May
Cao su
Tinh luyện
Chuẩn bị gò
Gò ráp
Hấp
Cắt riềm, dán kín, xỏ dây
Hoàn tất sản phẩm
Sản phẩm giầy
Kiểm nghiệm
Nhập kho
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
Công ty là đơn vị hạch toán độc lập trong tổng công ty da giầy Việt Nam. Hình thức kế toán của công ty là nửa tập trung, nửa phân tán. Công việc kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh ở các bộ phận trực thuộc do phòng kế toán ở bộ phận đó thực hiện rồi định kỳ tổng hợp số liệu rồi định kỳ gửi về phòng kế toán công ty lập báo cáo tài chính.
Các bộ phận trực thuộc của công ty dều có phòng kế toán riêng nhưng theo dõi những phần kế toán chủ chốt ở bộ phận trực thuộc. Cuối kỳ lập báo cáo tổng hợp gửi về phòng kế toán ở công ty. Theo biên chế phòng kế toán có 6 người:
- Trưởng phòng kế toán: Có nhiệm vụ điều hành bộ máy kế toán, thực chỉ theo đúng chế độ chính sách, hướng dẫn chỉ đạo kiểm ra các hoạt động của các nhân viên kế toán ở bộ phận trực thuộc cũng nh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement