Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyentran_quang
#638238

Download Đề tài Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ: Ưu nhược điểm và điều kiện vận dụng miễn phí

Kế toán nhập kho thành phẩm:
- Nhập kho thành phẩm do bộ phận sản xuất hoàn thành hay từ thuê ngoài gia công, chế biến:
Nợ TK 155 :Thành phẩm.
Có TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
- Nhập lại kho thành phẩm gửi bán bị khách hàng trả lại:
Nợ TK 155 : Thành phẩm.
Có TK 157 : Hàng gửi bán.
- Nhập lại kho thành phẩm đã tiêu thụ bị trả lại:
Nợ TK 155 : Thành phẩm
Có TK 632 : Giá vốn hàng bán
- Kiểm kê phát hiện thừa thành phẩm nhưng chưa rõ những nguyên nhân:
Nợ TK 155 : Thành phẩm
Có TK 3381 : Phải trả phải nộp khác
- Khi có quyết định điều chỉnh tăng giá gốc thành phẩm tồn kho:
Nợ TK 155 : Thành phẩm
Có TK 412 : Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Kế toán xuất kho thành phẩm:
- Xuất thành phẩm bán theo cách tiêu thụ trực tiếp:
Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
Có TK 155 ¬: Thành phẩm
- Xuất thành phẩm bán theo cách gửi hàng, kí gửi đại lý:
Nợ TK 157 : Hàng gửi bán
Có TK 155 ¬: Thành phẩm
- Khi xuất kho thành phẩm đem góp vốn liên doanh, liên kết phần chênh lệch giữa giá xuất kho và giá đánh giá của hội đồng liên doanh được phản ánh ở tài khoản 711 hay 811.
Nợ TK 128 : Đầu tư ngắn hạn khác
Nợ TK 222 : Vốn góp liên doanh
Nợ TK 223 : Đầu tư vào công ty liên kết
Nợ TK 811 : Chi phí khác (nếu giá xuất kho > giá thỏa thuận)
Có TK 155 : Thành phẩm
Có TK 711 : Thu nhập khác (nếu giá xuất kho < giá thỏa thuận)
- Xuất kho thành phẩm giao cho khách hàng để thay thế sản phẩm bảo hành không sửa chữa được:
Nợ TK 6415 : Chi phí bảo hành sản phẩm
Có TK 155 : Thành phẩm
- Xuất biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trả lương, thưởng cho nhân viên:
Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
Có TK 155 : Thành phẩm
- Xuất thành phẩm trao đổi vật tư, công cụ dụng cụ:
Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
Có TK 155 : Thành phẩm
- Xuất gia công, chế biến:
Nợ TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Có TK 155 : Thành phẩm
- Kiểm kê phát hiện thiếu thành phẩm nhưng chưa rõ những nguyên nhân:
Nợ TK 1381 : Tài sản thiếu chờ xử lý
Có TK 155 : Thành phẩm
- Khi có quyết định điều chỉnh giảm giá gốc thành phẩm tồn kho:
Nợ TK 412 : Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Có TK 155 : Thành phẩm
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

, kinh doanh trong kỳ. Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước, thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.
Kế toán hàng tồn kho phải đồng thời chi tiết cả về giá trị và hiện vật theo từng thứ, từng loại, quy cách vật tư, hàng hoá theo từng địa điểm quản lý và sử dụng, luôn luôn phải đảm bảo sự khớp, đúng cả về giá trị và hiện vật giữa thực tế về vật tư, hàng hoá với sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Trong một doanh nghiệp (một đơn vị kế toán) chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên, hay phương pháp kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hoá và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán.
PHẦN 2: HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ. ƯU – NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP
2.1. HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN. ƯU – NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG.
2.1.1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
2.1.1.1. Hạch toán NVL, CCDC
Kế toán biến động tăng nguyên vật liệu, CCDC
NVL, CCDC mua ngoài:
* Khi mua NVL, CCDC dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế trị giá gia tăng theo phương pháp khấu trừ , kế toán ghi:
Nợ TK 152, 153 : Nguyên vật liệu, CCDC
Nợ TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331… : Tổng giá thanh toán
* Khi mua NVL, CCDC dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hay chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh giá trị NVL, CCDC mua ngoài bao gồm cả thuế GTGT
Nợ TK 152,153 : NVL, CCDC
Có TK 111,112, 331… : Tổng giá thanh toán
* Khi nhập khẩu NVL, CCDC:
Nợ TK 152, 153 :Nguyên vật liệu,CCDC
Có TK 3333 :Thuế nhập khẩu
Có TK 111, 112,331… :Tổng giá trị thanh toán
- Đối với thuế trị giá gia tăng hàng nhập khẩu :
+ Nếu hàng nhập khẩu dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì sẽ được khấu trừ
Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu
+ Nếu hàng nhập khẩu dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng hay nộp thuế trị giá gia tăng theo phương pháp trực tiếp hay được trang trải bằng nguồn kinh phí khác thì thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu được tính vào giá trị hàng mua vào, ghi:
Nợ TK 152, 153 : NVL, CCDC
Có TK 3331 : Thuế trị giá gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu
* Đối với NVL, CCDC mua về dùng đồng thời cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng không thể tách riêng được thì kế toán ghi:
Nợ TK 152, 153 : NVL, CCDC
Nợ TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
Có TK 111,112,331 : Tổng giá thanh toán
Cuối kỳ kế toán tính và xác định thuế trị giá gia tăng đầu vào được khấu trừ, không được khấu trừ trên cơ sở phân bổ theo tỷ lệ doanh thu .
- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong kỳ
Nợ TK 3331 : Thuế trị giá gia tăng phải nộp
Có TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
- Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ trong kỳ thì sẽ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ:
Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
Có TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
* Khi mua NVL, CCDC mà hóa đơn về nhưng hàng chưa về thì kế toán lưu hóa đơn vào tệp hồ sơ “hàng chưa về”, nếu cuối tháng hàng về thì ghi sổ bình thường,.Nếu cuối tháng hàng chưa về thì phản ánh ở tài khoản 151
- Nếu đơn vị tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ :
Nợ TK 151 : Hàng mua đang đi trên đường
Nợ TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
Có TK 111,112,331 : Tổng giá thanh toán
- Nếu đơn vị áp dụng phương pháp thuế trực tiếp :
Nợ TK 151 : Hàng mua đang đi trên đường
Có TK 111,112, 331 : Tổng giá thanh toán
* Nếu trường hợp NVL, CCDC về nhập kho thiếu so với hóa đơn mà chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý
- Nếu đơn vị áp dụng phương pháp thuế khấu trừ
Nợ TK 152, 153 : NVL, CCDC (giá thực tế thực nhập)
Nợ TK 1381 : Tài sản thiếu chờ xử lý (ghi phần thiếu)
Nợ TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
Có TK 331 : Phải trả cho người bán
Nếu xác định được bồi thường thì thay TK 1381 bằng TK 1388:
Nợ TK 152, 153 : NVL, CCDC (giá thực tế nhập)
Nợ TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
Nợ TK 1388 :Phải thu khác (ghi phần thiếu)
Có TK 331 : Phải trả cho người bán
- Nếu đơn vị áp dụng phương pháp thuế trực tiếp:
Nợ TK 152, 153 : NVL,CCDC (giá trị nhập)
Nợ TK 1381 : Tài sản thiếu chờ xử lý (giá trị thiếu)
Có TK 331 : Phải trả cho người bán
Nếu xác định được bồi thường thì thay TK 1381 bằng TK 1388
Nợ TK 152,153 : NVL, CCDC (giá trị nhập)
Nợ TK 1388 : Phải thu khác (giá trị thiếu)
Có TK 331 : Phải trả cho người bán
* Nếu NVL ,CCDC thừa so với hóa đơn
- Nếu nhập luôn số thừa :
+ Nếu đơn vị áp dụng phương pháp thuế khấu trừ
Nợ TK 152,153 : NVL,CCDC (Ghi giá trị nhập)
Nợ TK 133 : Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ
Có TK 331 : Phải trả người bán (Theo hóa đơn )
Có TK 3381 : Giá trị thực tế của NVL, CCDC thừa
+ Nếu đơn vị áp dụng phương pháp thuế trực tiếp
Nợ TK 152,153 : NVL, CCDC (ghi giá trị nhập)
Có TK 331 : Phải trả người bán (Theo hóa đơn )
Có TK 3381 : Giá trị thực tế của NVL, CCDC thừa
- Nếu số thừa coi như giữ hộ thì phần thừa sẽ ghi vào tài khoản 002
* Trong kỳ nếu NVL,CCDC về nhưng chưa có hóa đơn thì nhập kho NVL theo giá tạm tính.
Nợ TK 152,153 : NVL, CCDC
Có TK 331 : Phải trả cho người bán
F Sang tháng sau khi nhận được hóa đơn thì kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá tạm tính sang giá thực tế theo hóa đơn bằng bút toán ghi bổ sung
* Đối với các chi phí thu mua NVL, CCDC thì kế toán
Nợ TK 152,153 : NVL, CCDC
Nợ TK 133 : Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Có TK 111, 112 ,331 : Tổng giá thanh toán
NVL, CCDC nhận góp vốn liên doanh:
- Giá trị NVL, CCDC nhận góp vốn liên doanh phải được hội đồng liên doanh góp vốn liên doanh đánh giá, xác định là vốn góp
Nợ TK 152, 153 : NVL, CCDC
Có TK 411 : Nguồn vốn kinh doanh
Có 111,112,331 : Chi phí doanh nghiệp bỏ thêm
NVL, CCDC tự chế biến
* Căn cứ vào các chứng từ tài liệu kế toán liên quan đến chi phí cho quá trình tự chế biến
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Có TK 152,153 : NVL, CCDC
Có TK 111 : tiền mặt
Có TK 112 : TGNH
Có TK 331 : Phải trả người bán
Có TK 334 : Phải trả công nhân viên
* Khi NVL, CCDC tự chế biến hoàn thành nhập kho kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho, ghi giá trị NVL, CCDC nhập kho theo giá tạm tính
Nợ TK 152,153 : NVL, CCDC
Có TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở damg
Cuối tháng tính được giá thực tế NVL, CCDC tự chế biến nhập kho trong tháng, kế toán điều chỉnh số l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement