Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lonely_baby2003
#638200

Download Khóa luận Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại công ty TNHH một thành viên Giang Trường miễn phí

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1 Chi phí sản xuất
1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2 Phân loại tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.5.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.5.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.5.5.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.6. Sổ sách sử dụng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6.1 Hình thức nhật ký chung
1.6.2 Hình thức nhật ký chứng từ
1.6.3 Hình thức nhật ký sổ cái
1.6.4 Hình thức chứng từ ghi sổ
1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG TRƯỜNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ kế toán Công ty áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.3. Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại công ty
2.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm
2.3.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và trình tự tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG TRƯỜNG
3.1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Kết luận
Tài liệu tham khảo
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

là các công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng. Giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng cộng chi phí phát sinh từ lúc khởi công đến khi hoàn thành và giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của công trình, hạng mục công trình. Giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành được tính theo công thức:
Giá thành thực tế Chi phí Chi phí Chi phí
khối lượng = SXKD + SXKD - SXKD
XL hoàn thành DDĐK PS trong kỳ DDCK
Các chi phí sản xuất phát sinh cho khối lượng xây lắp hoàn thành được tập hợp theo khoản mục: Chi phí NVL trực tiếp, Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung nên giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành được phản ánh trên thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp như sau:
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
Tên công trình, hạng mục công trình
Tháng năm
Chỉ tiêu
Tổng số
Theo khoản mục chi phí
NVLTT
NCTT
MTC
SXC
1. CPSXKD DD đầu kỳ
2. CPSXKD PS trong kỳ
3. CPSXKD DD cuối kỳ
4. Giá thành sản phẩm hoàn thành
Nếu trong kỳ Công ty có nhiều công trình hoàn thành thì kế toán lập bảng tổng hợp giá thành công trình để làm căn cứ ghi sổ
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 154: Chi phí SXKD dở dang
1.6. Sổ sách sử dụng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang thiết bị kỹ thuật tính toán. Doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các hình thức kế toán sau:
1.6.1. Hình thức Nhật ký chung
* Trình tự ghi sổ
- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
Trường hợp đơn vị mở các sổ nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3,5,10…ngày) hay cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp số nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).
- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh.
Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.
Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân đối số phất sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ nhật ký chung (hay sổ nhật ký chung và các sổ nhật ký đặc biệt sau khi đã trừ số trùng lặp trên các sổ nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.
Sổ kế toán phản ánh chi phí sản xuất: Sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký chi tiền, sổ cái TK621,TK622, …Sổ chi tiết chi phí sản xuất.
* Sơ đồ 1:
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Chứng từ kế toán
Sổ nhật ký
đặc biệt
Sổ nhật ký chung
Sổ cái
Sổ, Thẻ kế toán
chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Bảng tổng hợp
chi tiết
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng hay định kỳ:
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
1.6.2.Hình thức Nhật ký chứng từ.
* Trình tự ghi sổ:
Đặc trưng cơ bản của hình thức này là tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên có của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng nợ. Kết hợp chặc chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài khoản). Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. Sử dụng các mẫu in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính
* Sơ đồ 2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ
Chứng từ kế toán
Bảng kê số 4, 8
Nhật ký chứng
từ số 7
Sổ chi tiết CPSX
Sổ cái
Bảng tổng hợp CPSX
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, Kiểm tra
1.6.3. Hình thức Nhật ký sổ cái
Đặc trưng cơ bản của hình thức này là các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dụng kinh tế trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký sổ cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký sổ cái là các chứng từ kế toán hay Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.
Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái gồm có các loại sổ kế toán sau:
Nhật ký sổ cái
Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Sổ kế toán phản ánh chi phí sản xuất : Nhật ký sổ cái TK 621, 622… Sổ chi tiết chi phí sản xuất.
* Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái
Chứng từ kế toán
Số thẻ kế toán
chi tiết
Bảng tổng hợp kế
toán chứng từ cùng loại
Bảng tổng hợp chi tiết CPSX
Nhật ký sổ cái
Báo cáo tài chính
Sổ quỹ
Ghi chú: : Ghi hàng ngày.
: Ghi cuối tháng.
: Đối chiếu kiểm tra
1.6.4. Hình thức chứng từ ghi sổ
Đặc trưng cơ bản của hình thức này: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái.
Chứng từ ghi sổ do kế toán lập cơ sở từng chứng từ kế toán hay bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hay cả năm (theo số thứ tự trong sổ đăng ký – chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.
Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết.
Sổ kế toán phản ánh chi phí sản xuất: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái TK621, 622. 627..., sổ chi tiết chi phí sản xuất.
Sơ đồ 4: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ
Chứng từ kế toán
Sổ thẻ kế toán
chi tiết
Sổ quỹ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp
chi tiết
Báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại
Sổ cái
Bảng cân đối số phát sinh
Ghi chú : : Ghi hàng ngày.
: Ghi cuối tháng.
: Đối chiếu kiểm tra
1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
* Giới thiệu phần mềm kế toán:
Đối với việc hạch toán trên máy vi tính, khâu đầu tiên của quy trình hạch toán trên máy là khâu thu thập, xử lý phân loại chứng từ và định khoản kế toán. Đây là khâu quan trọng nhất, bởi vì sau khi c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement