Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kha_li
#638109

Download Đề tài So sánh năng suất và khả năng chịu ngập của tám giống - Dòng cao lương miễn phí

MỤC LỤC
Nội dung Trang
CẢM TẠ i
TÓM LƯỢC ii
MỤC LỤC iii
DANH SÁCH BẢNG v
DANH SÁCH HÌNH vi
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
2.1. Sơ lược về cây cao lương 3
2.1.1. Nguồn gốc 3
2.1.2. Đặc điểm sinh học của cây cao lương 3
2.1.3. Yêu cầu về sinh thái của cao lương 7
2.1.4. Phân loại thực vật 11
2.1.5. Khả năng sử dụng cao lương 12
2.2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn và nhu cầu dinh
dưỡng của bò 14
2.2.1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn 14
2.2.2. Nhu cầu về thức ăn của bò 16
2.3. Hiện trạng nuôi bò ở đồng bằng sông Cửu Long 18
Chương3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1. Vật liệu nghiên cứu 20
3.2. Phương pháp nghiên cứu 20
3.2.1. cách canh tác 20
3.2.1.1. Thí nghiệm so sánh năng suất 22
3.2.1.2. So sánh khả năng chịu ngập 22
3.2.2. Phân tích số liệu 25
Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26
4.1. Ghi nhận tổng quát 26
4.2. Đặc điểm nông học 28
4.2.1. Thời gian sinh trường của cây 28
4.2.2. Chiều cao cây 29
4.2.3. Số chồi 32
4.3. Hàm lượng protein và vật chất khô 34
4.3.1. Hàm lượng protein 34
4.3.2. Hàm lượng vật chất khô 35
4.4. Năng suất 36
4.4.1. Năng suất khô lúc70NSKG 36
4.4.2. Năng suất tươi 38
4.4.3. Năng suất lúc thu hoạch 39
4.5. Khả năng chịu ngập 41
4.5.1. Thời gian chịu ngập 41
4.5.2. Biến động chiều cao cây khi xử lý ngập 42
4.5.3. Biến động số lá của các giống trong thời gian xử lý
ngập nước 44
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46
5.1. Kết luận 46
5.2. Kiến nghị 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
PHỤ CHƯƠNG 50++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
LỮ THỊ KIM DUNG
MSSV: DPN010699
SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU NGẬP CỦA TÁM
GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG
TRỒNG TRONG CHẬU
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
i
Tháng 6 . 2005
SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU NGẬP
CỦA TÁM GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG
TRỒNGTRONG CHẬU
Do sinh viên: LỮ THỊ KIM DUNG thực hiện và đệ nạp
Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xét duyệt
Long xuyên, ngày……tháng….năm ……..200…
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
ii
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp thuận luận văn đính kèm
với tên đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU NGẬP
CỦA TÁM GIỐNG/DÒNGCAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU
Do sinh viên: LỮ THỊ KIM DUNG
Thực hiện và bảo vệ trước Hội đồng ngày:……………………………
Luận văn đã được Hội đồng đánh giá ở mức:…………………………
Ý kiến của Hội đồng:…………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Long xuyên, ngày…..tháng…..năm 2005
DUYỆT Chủ Tịch Hội đồng
BAN CHỦ NHIỆM KHOA NN-TNTN (Ký tên)
iii
TIỂU SỬ CÁ NHÂN
Họ và tên: LỮ THỊ KIM DUNG
Ngày tháng năm sinh: 1982
Nơi sinh: Phú hiệp – Phú Tân – An Giang
Con Ông: LỮ VĂN NHÃ
và Bà: HUỲNH THỊ NÊU
Địa chỉ: Phú hiệp – Phú Tân – An Giang
Đã tốt nghiệp phổ thông năm: 2001
Vào Trường Đại học An Giang năm: 2001 học lớp: DH2PN2 khoá:
2001 – 2005 thuộc Khoa Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên và đã tốt
nghiệp kỹ sư ngành Phát Triển Nông Thôn năm: 2005
iv
LỜI CẢM TẠ
tui xin chân thành cảm tạ:
Ban giám hiệu trường Đại học An Giang và Ban Chủ
Nhiệm khoa NN-TNTN và các Thầy Cô bộ môn Cây Trồng
đã tạo mọi điều kiện cho tui hoàn thành tốt Luận văn Tốt
nghiệp.
Sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn:
Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân
Giáo viên chủ nhiệm lớp DH2PN2 :
Cô Nguyễn Thị Hạnh Chi, Nguyễn Thị Thu Hồng
các bạn sinh viên đã nhiệt tình giúp đỡ tui trong quá
trình làm thí nghiệm:Mai Xuân Thảo, Nguyễn Thị Khánh Ly,
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Bá Lộc,
Lê Bá Phúc, Nguyễn Minh Trí
v
TÓM LƯỢC
Cao lương là loại cây thức ăn có khả năng chịu hạn và chịu được
ngập, năng suất thân lá cao và có giá trị dinh dưỡng, có thể dùng cung cấp
thức ăn cho bò trong suốt mùa lũ. Cây cao lương là loại cây có nhiều giá trị
sử dụng: thân lá làm thức ăn cho gia súc, trồng trên đất tốt cao lương cho 60-
70 tấn thân lá trên 4 lần cắt, năng suất xanh trung bình 40 tấn trên ha. Theo kế
hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn AG trong giai đoạn (2005 -
2010) tỉnh dự kiến sẽ tăng số đàn bò toàn tỉnh khoảng 67796 con. Để có thể
phát triển đàn bò tốt hơn cần được cung cấp nguồn thức ăn đầy đủ và đa
dạng, nhất là vùng bị ảnh hưởng lũ. Từ sự cần thiết trên, chúng tui thực hiện
đề tài nghiên cứu “So sánh năng suất và khả năng chịu ngập của 8 giống/dòng
cao lương trồng trong chậu”.
Thí nghiệm bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên. Tám nghiệm
thức là 8 giống/dòng cao lương, bảy lần lặp lại, trong đó ba lần lặp lại bố trí
so sánh khả năng chịu ngập, còn bốn lần lặp lại bố trí so sánh năng suất. So
sánh khả năng chịu ngập được tiến hành ở thời điểm 70 ngày sau khi gieo,
mỗi giống/dòng lấy 3 chậu (3 lặp lại), được đặt vào trong bồn có khả năng
giữ nước, bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lặp lại. So sánh năng suất được thực
hiện với 4 lần lặp lại, các chỉ tiêu theo dõi: chiều cao, số chồi, sinh khối năng
suất, hàm lượng protein và vật chất khô.
Kết quả thí nghiệm:
Các giống có năng suất thân lá tươi tương đương nhau ở giai đoạn 70
ngày. Nhưng lúc thu hoạch năng suất thân lá cao là giống No.48762, 2-1-6-
7 và giống đối chứng năng suất hạt cao.
Giống 2-1-6-7, Cross 45/6 và EC21411 có hàm lượng vật chất khô cao
Giống EC21411 có hàm lượng protein thân cao nhất, Giống S26B có hàm
lượng protein lá cao nhất
Khả năng chịu ngập cao gồm giống 2-1-6-7 và giống đối chứng
vi
MỤC LỤC
Nội dung Trang
CẢM TẠ i
TÓM LƯỢC ii
MỤC LỤC iii
DANH SÁCH BẢNG v
DANH SÁCH HÌNH vi
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
2.1. Sơ lược về cây cao lương 3
2.1.1. Nguồn gốc 3
2.1.2. Đặc điểm sinh học của cây cao lương 3
2.1.3. Yêu cầu về sinh thái của cao lương 7
2.1.4. Phân loại thực vật 11
2.1.5. Khả năng sử dụng cao lương 12
2.2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn và nhu cầu dinh
dưỡng của bò 14
2.2.1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn 14
2.2.2. Nhu cầu về thức ăn của bò 16
2.3. Hiện trạng nuôi bò ở đồng bằng sông Cửu Long 18
Chương3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1. Vật liệu nghiên cứu 20
3.2. Phương pháp nghiên cứu 20
3.2.1. cách canh tác 20
3.2.1.1. Thí nghiệm so sánh năng suất 22
3.2.1.2. So sánh khả năng chịu ngập 22
3.2.2. Phân tích số liệu 25
Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26
4.1. Ghi nhận tổng quát 26
4.2. Đặc điểm nông học 28
4.2.1. Thời gian sinh trường của cây 28
4.2.2. Chiều cao cây 29
4.2.3. Số chồi 32
4.3. Hàm lượng protein và vật chất khô 34
4.3.1. Hàm lượng protein 34
4.3.2. Hàm lượng vật chất khô 35
4.4. Năng suất 36
4.4.1. Năng suất khô lúc70NSKG 36
4.4.2. Năng suất tươi 38
4.4.3. Năng suất lúc thu hoạch 39
4.5. Khả năng chịu ngập 41
4.5.1. Thời gian chịu ngập 41
4.5.2. Biến động chiều cao cây khi xử lý ngập 42
vii
4.5.3. Biến động số lá của các giống trong thời gian xử lý
ngập nước 44
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46
5.1. Kết luận 46
5.2. Kiến nghị 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
PHỤ CHƯƠNG 50
viii
ix
DANH SÁCH BẢNG
Bảng
số
Tựa bảng
Trang
1
Một vài dị thường sinh lý và những đặc điểm liên quan
đến con đường C4 5
2 Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cao lương 7
3 Hàm lượng protein trong thức ăn 17
4 Tiêu chuẩn khẩu phần ăn cho bò thịt 18
5 Danh sách các giống/dòng cao lương trồng trong thí nghiệm 20
6 Tình hình khi tương tai TP Long Xuyên trong thời gian lam thi nghiêm 26
7 Mực nước lũ trung bình qua các tháng trong năm 27
8 Thành phần dinh dưỡng của đất thí nghiệm 27
9 Thời gian sinh trưởng của các giống 28
10 Động thái tăng trưởng chiều cao của các giống/dòng cao lương 30
11 Hàm lượng Protein trong thân lá Cao Lương 32
12 Hàm lượng vật chất khô trong thân lá Cao Lương 35
13 Năng suất Khô của thân lá cao lương ở giai đoạn 70 NSKG 37
14 Năng suất tươi thân lá ở giai đoạn 70 NSKG 38
15 Trọng lượng thân lá tươi và hạt khi thu hoạch 40
16 Chiều cao cây (cm) sau khi xử lý ngập 5 ngày 42
17 Chiều cao cây 90 NSKG không xử lý ngập và xử lý ngập (cm) 43
18 Biến đổi số lá trên cây trong thời gian xử lý ngập
44
x
DANH SÁCH HÌNH
Hình
số
Tựa hình Trang
1 Thành phần dinh dưỡng bên t...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By uyenta2008
#677379 Admin ơi, cho mình hỏi, mình không tìm thấy link download của tài liệu
Bạn có thể link cho mình được không, những bài có liên quan đến cao lương nhé
Thank bạn rất nhiều
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#677380 Bạn download ở link này
Pass giản nén là ketnooi.com
nhớ thank chủ thớt nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement