Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girlxinhxinh_timboyyeuyeu
#638090

Download Báo cáo Ảnh hưởng của các loài tảo làm thức ăn lên sự phát triển của quần thể Microsetella norvegica miễn phí

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện tại Khoa Thủy Sản - Trường Đại Học Cần Thơ.
2.2 Vật liệu nghiên cứu
- Nguồn nước: Nước được xử lý theo phương pháp thông thường và để lắng
trong thời gian 24 giờ, sau đó được lọc qua bông gòn trước khi sử dụng để nuôi
Copepoda.
- Nguồn giống: Copepoda M. norvegica được thu thập ở vùng ven biển và trong
các ao nuôi thủy sản của tỉnh Sóc Trăng, mẫu được thu bằng lưới phiêu sinh,
với mắt lưới 60 μm và cho vào bọc nilông có cung cấp oxy. Mẫu sau khi thu
được đưa về phòng thí nghiệm, sau đó tiến hành phân lập mẫu Copepoda M.
norvegica (con cái mang trứng) và nhân giống trong phòng thí nghiệm.
2.3 Bố trí thí nghiệm
Điều kiện thí nghiệm: Copepoda được bố trí nuôi trong cốc Thủy tinh 1 lít, nhiệt
độ duy trì ở 28-30oC, ánh sáng được duy trì bằng đèn huỳnh quang với chu kỳ
chiếu sáng là 12 giờ sáng:12 giờ tối với cường độ khoảng 1.500 lux, sục khí được
đảm bảo liên tục. Nước được thay 2 ngày/lần vào lúc 8 giờ, lượng nước thay
khoảng 20-25%. Hệ thống thí nghiệm được minh họa ở Hình 1.
Tiến hành thí nghiệm: Mẫu sau khi thu sẽ được tiến hành phân lập bằng cách cho
mẫu vào đĩa petri, quan sát dưới kính lúp, dùng ống hút nhựa để hút các cá thể
mang trứng và cho vào lọ nhựa (500 mL) đã chuẩn bị sẵn nước nuôi đã qua xử lý.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 74-81 Trường Đại học Cần Thơ
74
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOÀI TẢO
LÀM THỨC ĂN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA QUẦN THỂ Microsetella norvegica
Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út và Trần Sương Ngọc1
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate suitable food for Copepoda (Microsetella
norvegica) culture. The study was conducted at College of Aquaculture and Fisheries,
Can Tho University with one experiment designed in 1 L glass system installed in a room
with controlled temperature of 29-30oC, salinity of 30 ppt and 1,500 lux of light intensity.
The experiment was set up with four treatments of different algae species including
Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans, Dunaliella tertiolecta and a mixture of the
three (with a ratio of 1:1:1) with 6 replicates each. Copepoda were fed ad libitum daily.
After 29 days of culture, best growth was reorded for M. norvegica fed with algae
mixture, with two distinct population peaks at day 12th (43,367 ± 9,360 ind. L-1) and day
20th (60,667 ± 12,822 ind. L-1). The growth rate of M. norvegica in this treatment was
significantly higher than that of other treatments (P<0.05).
Keywords: Algae, growth, Microsetella norvegica
Title: Effect of algae as food on growth of Microsetella norvegica population
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm ra loại thức ăn phù hợp để ứng dụng trong
việc nuôi sinh khối Copepoda (Microsetella norvegica). Nghiên cứu được tiến hành tại
Khoa Thủy Sản-Trường Đại Học Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí trong phòng với nhiệt
độ được khống chế ở 29-30oC, độ mặn 30‰ và cường độ ánh sáng 1.500 lux trong các
cốc thủy tinh 1L. Thí nghiệm gồm có 4 nghiệm thức tương ứng với 4 loại tảo bao gồm
Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans, Dunaliella tertiolecta và hỗn hợp 3 loài tảo
trên với tỉ lệ 1:1:1 được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 lần lặp lại và Copepoda được
cho ăn thỏa mãn hàng ngày. Qua 29 ngày nuôi, M. norvegica được cho ăn hỗn hợp tảo
có quần thể phát triển tốt nhất với 2 chu kỳ phát triển rõ rệt ở ngày thứ 12 (43.367 ±
9.360 cá thể/L) và ngày thứ 20 (60.667 ± 12.822 cá thể/L) và khác biệt có ý nghĩa
(P<0,05) so với các nghiệm thức khác.
Từ khóa: Tảo, tăng trưởng, Microsetella norvegica
1 GIỚI THIỆU
Copepoda là loài ăn lọc, thức ăn của chúng chủ yếu là tảo. Ở một số loài tảo có
chứa hàm lượng acid béo thiết yếu rất cao như eicosapentanoic acid (20:5n-3)
(EPA) và acid docosahexanoic (22:6n-3) (DHA), cho nên chúng được xem là thức
ăn tươi sống rất tốt bổ sung hàm lượng acid béo cho Copepoda. Khi Copepoda ăn
tảo, nó sẽ thu nhận các acid béo thiết yếu này và sau đó tiến tới cân bằng giữa tỉ lệ
DHA/EPA, với tỉ lệ DHA/EPA bằng 2 là rất tốt cho ấu trùng cá (Dominic và John,
1998). Các loài tảo thường được sử dụng làm thức ăn cho Copepoda là Isochrysis
1 Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 74-81 Trường Đại học Cần Thơ
75
galbana, Chaetoceros gracilis, Dunaliella tertiolecta (Rippingale và Payne, 2001).
Tuy nhiên, mỗi loài tảo có giá trị dinh dưỡng khác nhau, I. galbana có chứa hàm
lượng DHA (22:6n-3) cao, C. gracilis có chứa EPA (20:5n-3) cao, trong khi đó D.
tertiolecta có hàm lượng LNA cao và đây là các acid béo rất cần thiết cho quá trình
sinh trưởng và phát triển của Copepoda. Do đó, để tìm ra giống loài tảo làm thức
ăn thích hợp cho sự phát triển của Copepoda, cho nên nghiên cứu này được tiến
hành với mục tiêu là xác định giống loài tảo làm thức ăn thích hợp nhằm ứng dụng
trong việc nuôi sinh khối Copepoda M. norvegica.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện tại Khoa Thủy Sản - Trường Đại Học Cần Thơ.
2.2 Vật liệu nghiên cứu
- Nguồn nước: Nước được xử lý theo phương pháp thông thường và để lắng
trong thời gian 24 giờ, sau đó được lọc qua bông gòn trước khi sử dụng để nuôi
Copepoda.
- Nguồn giống: Copepoda M. norvegica được thu thập ở vùng ven biển và trong
các ao nuôi thủy sản của tỉnh Sóc Trăng, mẫu được thu bằng lưới phiêu sinh,
với mắt lưới 60 µm và cho vào bọc nilông có cung cấp oxy. Mẫu sau khi thu
được đưa về phòng thí nghiệm, sau đó tiến hành phân lập mẫu Copepoda M.
norvegica (con cái mang trứng) và nhân giống trong phòng thí nghiệm.
2.3 Bố trí thí nghiệm
Điều kiện thí nghiệm: Copepoda được bố trí nuôi trong cốc Thủy tinh 1 lít, nhiệt
độ duy trì ở 28-30oC, ánh sáng được duy trì bằng đèn huỳnh quang với chu kỳ
chiếu sáng là 12 giờ sáng:12 giờ tối với cường độ khoảng 1.500 lux, sục khí được
đảm bảo liên tục. Nước được thay 2 ngày/lần vào lúc 8 giờ, lượng nước thay
khoảng 20-25%. Hệ thống thí nghiệm được minh họa ở Hình 1.
Tiến hành thí nghiệm: Mẫu sau khi thu sẽ được tiến hành phân lập bằng cách cho
mẫu vào đĩa petri, quan sát dưới kính lúp, dùng ống hút nhựa để hút các cá thể
mang trứng và cho vào lọ nhựa (500 mL) đã chuẩn bị sẵn nước nuôi đã qua xử lý.
Hình 1: Hệ thống thí nghiệm và quần thể M. norvegica
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 74-81 Trường Đại học Cần Thơ
76
Copepoda sau khi phân lập được nuôi trong khoảng thời gian từ 3-4 tuần để tăng
số lượng. Thức ăn được sử dụng cho ăn là tảo Chaetoceros calcitrans với mật độ
500.000 tb/mL.
Thí nghiệm Copepoda được bố trí gồm 24 cốc thủy tinh 1 lít, bố trí theo kiểu hoàn
toàn ngẫu nhiên với 4 loại thức ăn khác nhau tương ứng với 4 nghiệm thức, 6 lần
lặp lại. Mật độ thả M. norvegica là 1 cá thể/mL
Nghiệm thức 1 (NTIso): tảo Isochrysis galbana
Nghiệm thức 2 (NTChaeto): tảo Chaetoceros calcitrans
Nghiệm thức 3 (NTDuna): tảo Dunaliella tertiolecta
Nghiệm thức 4 (NTHH): hỗn hợp 3 loài tảo trên với tỉ lệ 1:1:1
2.4 Các thông số theo dõi
Mật độ Copepoda: Số lượng Copepoda bao gồm: nauplius, copepodite và
Copepoda trưởng thành, con cái mang trứng được đếm 2 ngày/lần bằng buồng
đếm Bogorov. Mẫu được đếm 3 lần lặp lại, mỗi lần 5 mL sau khi cố định bằng
dung dịch Lugol. Mật độ trung bình của Copepoda cho 1 mẫu là số trung bình của
3 lần đếm.
Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng đặc thù (specific growth rate) của
Copepoda (Alan Hastings, 1998) được tính bằng công thức:
Trong đó:
No: mật độ Copepoda lúc ban đầu
Nt: mật độ Copepoda tại thời gian t
t: thời gian nuôi (ngày)
Xác định mật độ tảo cho ăn: Mật độ tảo cung cấp cho Copepoda được xác định
bằng buồng đếm Burker, và được tính theo công thức sau (Coutteau, 1996).
Trong đó:
n1: Số tế bào tảo ở buồng đếm thứ nhất
n2: Số tế bào tảo ở buồng đếm thứ hai
d: hệ số pha loãng
Các yếu tố thủy lý hóa: Nhiệt độ và pH được đo 2 lần/ngày vào lúc 8 giờ sáng và 14
giờ chiều. N-NO3-, N-NO2- và TAN được thu 2 ngày/lần và được phân tích tại phòng
thí nghiệm thủy hóa, Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản – ĐHCT.
Phương pháp phân tích
N-NO3-: Phương pháp Salycilate
N-NO2-: Phương pháp muối Diazonium
TAN: Phương pháp Indophenol-blue
r = (ln(Nt) – ln (No))/t
Số tế bào tảo/mL = ((n1+n2)/160) x 106 x d
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 74-81 Trường Đại học Cần Thơ
77
Phương pháp Xử lý số liệu: Các số liệu được xử lý bằng chương trình Exel và so
sánh thống kê bằng phương pháp phân tích ANOVA với phần mềm Statistica 6.0.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO L...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement