Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By echxanhdethuong17
#638074

Download Tiểu luận Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất nguyên liệu và thu mua nguyên liệu của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn miễn phí

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn! ii
Mục lục iii
Danh mục bảng vii
Danh mục bản đồ viii
Danh mục sơ đồ viii
Danh mục từ viết tắt ix
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
1.2.1 Mục tiêu chung 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vị nghiên cứu 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
PHẦN 2: CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 4
2.1 Cơ sở lý luận 4
2.1.1 Cơ sở lý luận về nguyên liệu và hoạt động thu mua nguyên liệu 4
2.1.1.1 Khái niệm về nguyên liệu và hoạt động thu mua nguyên liệu 4
2.1.1.2 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vùng nguyên liệu. 6
2.1.2 Khái niệm, đặc điểm của mía nguyên liệu 7
2.1.2.1 Khái niệm mía nguyên liệu 7
2.1.2.2 Khái niệm và ý nghĩa hình thành vùng nguyên liệu 8
2.1.2.3 Hoạt động đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 9
2.1.2.4 Hoạt động thu mua mía nguyên liệu 10
2.1.2.5 Hệ thống đánh giá chất lượng mía nguyên liệu. 11
2.1.3 Đánh giá hiệu quả đầu tư sản xuất và thu mua nguyên liệu 11
2.2 Cơ sở thực tiễn 12
2.2.1 Một số vấn đề về sản xuất và thu mua mía nguyên liệu trên thế giới 12
2.2.2 Một số vấn đề về sản xuất và thu mua mía nguyên liệu tại Việt Nam hiện nay 12
PHẦN 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 15
3.1.1 Lịch sử phát triển của Công ty cổ phần Lam Sơn 15
3.1.2 Đặc điểm của Công ty 18
3.1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý Công ty mía đường Lam Sơn 18
3.1.2.2 Nguồn lực lao động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 21
3.1.2.3 Tình hình nguồn vốn của Công ty 24
3.1.2.4 Vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 25
3.1.3 Tình hình sản xuất và kinh doanh của Công ty 26
3.2 Phương pháp nghiên cứu 29
3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 29
3.2.2 Thu thập số liệu 30
3.2.2.1 Số liệu thứ cấp 30
3.2.2.2 Số liệu sơ cấp 30
3.2.3 Xử lý, phân tích và tổng hợp số liệu 32
3.2.3.1 Phương pháp xử lý số liệu 32
3.2.3.2 Phương pháp phân tổ thống kê 32
3.2.3.3 Phương pháp so sánh 32
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33
4.1 Thực trạng và kết quả đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 33
4.1.1 Thực trạng đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 33
4.1.1.1 Cơ cấu tổ chức chỉ đạo sản xuất mía 33
4.1.1.2 Kênh chuyển tải vốn đầu tư 35
4.1.1.3 Các cách đầu tư của Công ty 36
4.1.1.3.1 Đầu tư trực tiếp cho các hộ trồng mía 36
4.1.1.3.2 cách đầu tư qua khối Nông trường quốc doanh 38
4.1.1.4 Tình hình đầu tư sản xuất mía trong giai đoạn 2005 - 2008 39
4.1.1.5 Tình hình đầu tư của các hộ điều tra 41
4.1.2 Kết quả đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 42
4.1.2.1 Mức đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất mía 42
4.1.2.2 Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững 43
4.2 Thực trạng và kết quả thu mua mía nguyên liệu của Công ty 45
4.2.1 Thực trạng thu mua mía nguyên liệu của Công ty 45
4.2.1.1 Ký hợp đồng đầu tư sản xuất và mua bán mía 45
4.2.1.2 Quy trình thu mua mía 45
4.2.1.3 Hình thức thu mua mía 47
4.2.1.4 Giá và công tác thanh toán 48
4.2.2 Kết quả thu mua mía nguyên liệu 49
4.2.2.1 Sản lượng mía các vụ 49
4.2.2.2 Sản lượng mía bình quân 52
4.2.2.3 Kết quả thực hiện kế hoạch sản lượng của công ty 53
4.2.2.4 Chất lượng mía qua 3 vụ 56
4.3 Đánh giá hiệu quả đầu tư sản xuất mía nguyên liệu và thu mua mía nguyên liệu của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 57
4.3.1 Hiệu quả kinh tế 57
4.3.1.1 Mức đáp ứng công suất ép cho hai nhà máy 57
4.3.1.2 Hiệu quả đầu tư theo vốn trên đơn vị diện tích 59
4.3.1.3 Lợi nhuận/ tấn mía nguyên liệu 60
4.3.2 Hiệu quả xã hội 61
4.3.2.1 Tạo việc làm cho người dân 61
4.3.2.2 Nâng cao thu nhập cho người trồng mía 62
4.3.2.3 Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng Lam Sơn phát triển 64
4.4 Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động đầu tư sản xuất mía và thu mua mía nguyên liệu 65
4.4.1 Thuận lợi 65
4.4.2 Khó khăn 66
4.5 Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất mía và thu mua mía nguyên liệu 67
4.5.1 Kiện toàn và tăng cường tổ chức bộ máy của Xí nghiệp nguyên liệu 67
4.5.2 Giải pháp về chính sách đầu tư cho người trồng mía 67
4.5.3 Giải pháp về các hình thức tổ chức sản xuất 68
4.5.4 Giải pháp về cách tiêu thụ 68
4.5.5 Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa công ty và người trồng mía. 70
4.5.5.1 Hỗ trợ cho các hộ trồng mía. 70
4.5.5.2 Biện pháp tạo mối quan hệ mật thiết của công ty với người trồng mía. 71
4.5.6 Các giải pháp khác 72
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74
5.1 Kết luận 74
5.2 Kiến nghị 76
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tr­êng ®¹I häc n«ng nghiÖp hµ néi
khoa kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
------( ( (------
LÊ KINH NAM
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU VÀ THU MUA NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
luËn v¨n tèt nghiÖp ®¹i häc
Tên sinh viên : LÊ KINH NAM
Chuyên ngành đào tạo : Kinh tế nông nghiệp
Lớp : KT 50B
Niên Khoá : 2005 – 2009
Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN THỊ THU QUỲNH
Hµ Néi - 2009
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi. Số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa từng được sử dụng trong bất cứ luận văn, luận án nào.
tui xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đều đã được Thank và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày16 tháng 05 năm 2009
Sinh viên
Lê Kinh Nam
LỜI CẢM ƠN!
Trong thời gian 4 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, tui được sự dạy dỗ chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là các giảng viên trong Khoa Kinh tế & PTNT đã giúp đỡ tui tích lũy kiến thức cơ bản cũng như đạo đức tư cách con người. Đến nay tui đã hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất nguyên liệu và thu mua nguyên liệu của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn” dưới sự giúp đỡ, bảo ban cặn kẽ tận tình của các thầy cô giáo trong khoa. Nhân dịp tổng kết thực tập, cũng là dịp tổng kết 4 năm học tui xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các tập thể và các cá nhân đã giúp đỡ tui trong suốt quá trình học tập và thực tập.
Trước tiên, tui xin gửi lời Thank tới cô giáo Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã trực tiếp hướng dẫn tui trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
tui xin chân thành Thank toàn thể các cán bộ trong Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã giúp đỡ nhiệt tình trong thời gian tui thực tập tại công ty.
tui xin trân trọng Thank gia đình và toàn thể bạn bè đã là nguồn động viên khích lệ và là động lực để tui nỗ lực cố gắng trong suốt quá trình học tập.
Do thời gian thực tập ngắn cộng với trình độ năng lực bản thân hạn chế nên bài luận văn tốt nghiệp của tui không tránh khỏi những sai sót, kính mong sự đóng góp ý kiến của thầy, cô, các anh chị và bạn bè để bài luận văn ngày một hoàn thiện hơn.
tui xin trân trọng Thank sự cộng tác của mọi người!
Hà Nội, ngày16 tháng 05 năm 2009
Sinh viên
Lê Kinh Nam
MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn! ii
Mục lục iii
Danh mục bảng vii
Danh mục bản đồ viii
Danh mục sơ đồ viii
Danh mục từ viết tắt ix
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
1.2.1 Mục tiêu chung 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vị nghiên cứu 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
PHẦN 2: CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 4
2.1 Cơ sở lý luận 4
2.1.1 Cơ sở lý luận về nguyên liệu và hoạt động thu mua nguyên liệu 4
2.1.1.1 Khái niệm về nguyên liệu và hoạt động thu mua nguyên liệu 4
2.1.1.2 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vùng nguyên liệu. 6
2.1.2 Khái niệm, đặc điểm của mía nguyên liệu 7
2.1.2.1 Khái niệm mía nguyên liệu 7
2.1.2.2 Khái niệm và ý nghĩa hình thành vùng nguyên liệu 8
2.1.2.3 Hoạt động đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 9
2.1.2.4 Hoạt động thu mua mía nguyên liệu 10
2.1.2.5 Hệ thống đánh giá chất lượng mía nguyên liệu. 11
2.1.3 Đánh giá hiệu quả đầu tư sản xuất và thu mua nguyên liệu 11
2.2 Cơ sở thực tiễn 12
2.2.1 Một số vấn đề về sản xuất và thu mua mía nguyên liệu trên thế giới 12
2.2.2 Một số vấn đề về sản xuất và thu mua mía nguyên liệu tại Việt Nam hiện nay 12
PHẦN 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 15
3.1.1 Lịch sử phát triển của Công ty cổ phần Lam Sơn 15
3.1.2 Đặc điểm của Công ty 18
3.1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý Công ty mía đường Lam Sơn 18
3.1.2.2 Nguồn lực lao động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 21
3.1.2.3 Tình hình nguồn vốn của Công ty 24
3.1.2.4 Vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 25
3.1.3 Tình hình sản xuất và kinh doanh của Công ty 26
3.2 Phương pháp nghiên cứu 29
3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 29
3.2.2 Thu thập số liệu 30
3.2.2.1 Số liệu thứ cấp 30
3.2.2.2 Số liệu sơ cấp 30
3.2.3 Xử lý, phân tích và tổng hợp số liệu 32
3.2.3.1 Phương pháp xử lý số liệu 32
3.2.3.2 Phương pháp phân tổ thống kê 32
3.2.3.3 Phương pháp so sánh 32
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33
4.1 Thực trạng và kết quả đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 33
4.1.1 Thực trạng đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 33
4.1.1.1 Cơ cấu tổ chức chỉ đạo sản xuất mía 33
4.1.1.2 Kênh chuyển tải vốn đầu tư 35
4.1.1.3 Các cách đầu tư của Công ty 36
4.1.1.3.1 Đầu tư trực tiếp cho các hộ trồng mía 36
4.1.1.3.2 cách đầu tư qua khối Nông trường quốc doanh 38
4.1.1.4 Tình hình đầu tư sản xuất mía trong giai đoạn 2005 - 2008 39
4.1.1.5 Tình hình đầu tư của các hộ điều tra 41
4.1.2 Kết quả đầu tư sản xuất mía nguyên liệu 42
4.1.2.1 Mức đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất mía 42
4.1.2.2 Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững 43
4.2 Thực trạng và kết quả thu mua mía nguyên liệu của Công ty 45
4.2.1 Thực trạng thu mua mía nguyên liệu của Công ty 45
4.2.1.1 Ký hợp đồng đầu tư sản xuất và mua bán mía 45
4.2.1.2 Quy trình thu mua mía 45
4.2.1.3 Hình thức thu mua mía 47
4.2.1.4 Giá và công tác thanh toán 48
4.2.2 Kết quả thu mua mía nguyên liệu 49
4.2.2.1 Sản lượng mía các vụ 49
4.2.2.2 Sản lượng mía bình quân 52
4.2.2.3 Kết quả thực hiện kế hoạch sản lượng của công ty 53
4.2.2.4 Chất lượng mía qua 3 vụ 56
4.3 Đánh giá hiệu quả đầu tư sản xuất mía nguyên liệu và thu mua mía nguyên liệu của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 57
4.3.1 Hiệu quả kinh tế 57
4.3.1.1 Mức đáp ứng công suất ép cho hai nhà máy 57
4.3.1.2 Hiệu quả đầu tư theo vốn trên đơn vị diện tích 59
4.3.1.3 Lợi nhuận/ tấn mía nguyên liệu 60
4.3.2 Hiệu quả xã hội 61
4.3.2.1 Tạo việc làm cho người dân 61
4.3.2.2 Nâng cao thu nhập cho người trồng mía 62
4.3.2.3 Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng Lam Sơn phát triển 64
4.4 Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động đầu tư sản xuất mía và thu mua mía nguyên liệu 65
4.4.1 Thuận lợi 65
4.4.2 Khó khăn 66
4.5 Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất mía và thu mua mía nguyên liệu 67
4.5.1 Kiện toàn và tăng cường tổ chức bộ máy của Xí nghiệp nguyên liệu 67
4.5.2 Giải pháp về chính sách đầu tư cho người trồng mía 67
4.5.3 Giải pháp về các hình thức tổ chức sản xuất 68
4.5.4 Giải pháp về cách tiêu thụ 68
4.5.5 Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa công ty và người trồng mía. 70
4.5.5.1 Hỗ trợ cho các hộ trồng mía. 70
4.5.5.2 Biện pháp tạo mối quan hệ mật thiết của công ty với người trồng mía. 71
4.5.6 Các giải pháp khác 72
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74
5.1 Kết luận 74
5.2 Kiến nghị 76
DANH MỤC BẢNG ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement