Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thiensu408
#637103

Download Đề tài Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang miễn phí

 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU. 6
1. Đặt vấn đề .6
2. Mục đích nghiên cứu.7
3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.7
4. Khối lượng và cấu trúc luận văn .7
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 9
1.1. Xói mòn đất và các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất .9
1.1.1. Xói mòn đất. 9
1.1.2. Các quá trình xói mòn đất . 9
1.1.2.1. Xói lở sông suối. 9
1.1.2.2. Xói mòn và rửa trôi bề mặt . 10
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất . 10
1.1.3.1. Ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu đến xói mòn đất . 11
1.1.3.2. Ảnh hưởng của địa hình đến xói mòn đất. 11
1.1.3.3. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến xói mòn đất . 13
1.1.3.4. Ảnh hưởng của đất đến quá trình xói mòn đất . 13
1.1.3.5. Ảnh hưởng của con người đến xói mòn đất . 13
1.2. Nghiên cứu xói mòn đất trên thế giới .14
1.2.1. Các xu hướng mới trong nghiên cứu xói mòn . 14
1.2.2. Các phương pháp đánh giá xói mòn đất [30] . 15
1.2.3. Các mô hình đánh giá xói mòn đất . 16
1.2.3.1. Mô hình kinh nghiệm . 16
1.2.3.2. Mô hình nhận thức . 22
1.3. Nghiên cứu xói mòn đất ở Việt Nam.23
1.4. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá xói mòn đất .28
1.4.1. Sự hình thành và phát triển của GIS. 28
1.4.2. Ứng dụng GIS trực tiếp xây dựng bản đồ xói mòn . 29
1.4.3. Ứng dụng GIS và mô hình hóa tính toán xói mòn đất . 30
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI . 33
KHU VỰC NGHIÊN CỨU . 33
2.1. Điều kiện tự nhiên .33
2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình . 33
2.1.1.1. Vị trí địa lý . 33
2.1.1.2. Địa hình . 34
2.1.2. Khí hậu, thuỷ văn . 35
2.1.2.1. Khí hậu . 35
2.1.2.2. Thuỷ văn . 37
2.1.3. Thổ nhưỡng. 38
2.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng . 40
 
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .43
2.2.1. Thành phần dân tộc và phân bố dân cư . 43
 
 
 
2.2.2. Y tế, giáo dục[21] . 43
2.2.3. Giao thông . 44
2.2.4. Tình hình phát triển sản xuất huyện Sơn Động . 44
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 45
3.1. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu.45
3.2. Thời gian nghiên cứu .45
3.3. Nội dung nghiên cứu .45
3.4. Phương pháp nghiên cứu .46
3.4.1. Ngoại nghiệp. 46
3.4.2. Nội nghiệp . 47
3.4.2.1. Hệ số mưa (R) . 47
3.4.2.2. Hệ số thổ nhưỡng (K) . 49
3.4.2.3. Hệ số độ dốc (S) và chiều dài sườn dốc (L). 51
3.4.2.4. Hệ số thực bì (C) . 53
3.4.2.5. Hệ số các công trình bảo vệ đất (P) . 54
3.4.2.6. Thành lập bản đồ xói mòn tiềm năng huyện Sơn Động (V). 55
3.4.2.7. Thành lập bản đồ xói mòn huyện Sơn Động (A) . 55
3.4.3. Quy trình nghiên cứu . 56
3.4.3.1. Xây dựng các bản đồ đơn thành phần:. 56
3.4.3.2. Xây dựng bản đồ xói mòn tiềm năng và xói mòn thực tế: . 56
3.5. Cơ sở tài liệu.57
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 59
4.1. Xây dựng bản đồ xói mòn tiềm năng và xói mòn thực tế huyện Sơn Động .59
4.1.1. Xây dựng bản đồ hệ số xói mòn do mưa (R) . 59
4.1.2. Thành lập bản đồ hệ số kháng xói của đất (K) . 60
4.1.3. Thành lập bản đồ hệ số địa hình (LS) . 62
4.1.4. Thành lập bản đồ hệ số lớp phủ thực vật (C) . 63
4.1.5. Bản đồ hệ số canh tác (P) . 65
4.1.6. Bản đồ xói mòn tiềm năng huyện Sơn Động . 66
4.1.7. Bản đồ xói mòn huyện Sơn Động. 69
4.2. Kiểm chứng kết quả nghiên cứu .72
4.3. Ảnh hưởng biến động lớp phủ thực vật tới xói mòn đất huyện Sơn Động .73
4.3. Một số đề xuất cho khu vực nghiên cứu .74
4.3.1. Đối với khu vực xói mòn cấp 1 - Cấp không xói mòn . 74
4.3.2. Đối với khu vực xói mòn cấp 2 - Cấp ít nguy hại . 74
4.3.3. Đối với khu vực xói mòn cấp 3 - Cấp nguy hại . 75
4.3.4. Đối với khu vực xói mòn cấp 4 - Cấp rất nguy hại . 75
4.3.5. Đối với khu vực xói mòn cấp 5 - Cấp cực kỳ nguy hại . 75
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 77
1. Kết luận: .77
2. Kiến nghị: .77
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------
HOÀNG TIẾN HÀ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ DỰ BÁO XÓI MÕN ĐẤT HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG
CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC
Mã số: 60.62.60
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: - TS. NGUYỄN VĂN SINH
- TS. ĐỖ THỊ LAN
THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------
HOÀNG TIẾN HÀ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ DỰ BÁO XÓI MÕN ĐẤT HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC
THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
LỜI CẢM ƠN
Luận văn đƣợc hoàn thành theo chƣơng trình đào tạo cao học khoá 14 tại trƣờng Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.
Hoàn thành luận văn thạc sỹ này, tui đã đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu, khoa đào tạo Sau đại học trƣờng Đại học Nông lâm. Nhân dịp này tui xin bày tỏ lòng biết ơn đến sự giúp đỡ quý báu đó.
tui xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh - Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Tiến sĩ Đỗ Thị Lan - Giảng viên khoa Tài nguyên - Môi trƣờng, trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ dẫn, nhiệt tình giúp đỡ tui hoàn thành luận văn.
Luận văn có ý kiến tham gia của Thạc sỹ Đỗ Văn Thanh, giảng viên trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội; Thạc sỹ Hà Quý Quỳnh, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, tui xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn đến sự giúp đỡ quý báu đó.
tui xin Thank sự giúp đỡ của Lãnh đạo, cán bộ công chức các cơ quan: UBND huyện Sơn Động, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng, Phòng Thống kê, Trung tâm khí tƣợng thủy văn huyện Sơn Động đã tạo điều kiện và giúp đỡ tui trong quá trình thu thập các tài liệu phục vụ luận văn.
tui cũng xin chân thành Thank Lãnh đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm đã tạo điều kiện cho tui đƣợc tham gia khóa học và những điều kiện tốt nhất để tui học tập, nghiên cứu luận văn này.
Cuối cùng, tui xin bày tỏ lòng biết ơn đến ngƣời thân, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tui trong thời gian qua.
Một lần nữa, tui xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009
Tác giả
Hoàng Tiến Hà
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 6
1. Đặt vấn đề ............................................................................................................................6
2. Mục đích nghiên cứu............................................................................................................7
3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu..............................................................................................7
4. Khối lƣợng và cấu trúc luận văn .........................................................................................7
Chƣơng 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................... 9
1.1. Xói mòn đất và các nhân tố ảnh hƣởng đến xói mòn đất .................................................9
1.1.1. Xói mòn đất...................................................................................................... 9
1.1.2. Các quá trình xói mòn đất ................................................................................ 9
1.1.2.1. Xói lở sông suối......................................................................................... 9
1.1.2.2. Xói mòn và rửa trôi bề mặt ...................................................................... 10
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất ........................................................ 10
1.1.3.1. Ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu đến xói mòn đất ............................... 11
1.1.3.2. Ảnh hưởng của địa hình đến xói mòn đất................................................. 11
1.1.3.3. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến xói mòn đất .................................... 13
1.1.3.4. Ảnh hưởng của đất đến quá trình xói mòn đất ......................................... 13
1.1.3.5. Ảnh hưởng của con người đến xói mòn đất .............................................. 13
1.2. Nghiên cứu xói mòn đất trên thế giới .............................................................................14
1.2.1. Các xu hướng mới trong nghiên cứu xói mòn ................................................. 14
1.2.2. Các phương pháp đánh giá xói mòn đất [30] ................................................. 15
1.2.3. Các mô hình đánh giá xói mòn đất ................................................................. 16
1.2.3.1. Mô hình kinh nghiệm ............................................................................... 16
1.2.3.2. Mô hình nhận thức .................................................................................. 22
1.3. Nghiên cứu xói mòn đất ở Việt Nam...............................................................................23
1.4. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá xói mòn đất .........................28
1.4.1. Sự hình thành và phát triển của GIS............................................................... 28
1.4.2. Ứng dụng GIS trực tiếp xây dựng bản đồ xói mòn .......................................... 29
1.4.3. Ứng dụng GIS và mô hình hóa tính toán xói mòn đất ..................................... 30
CHƢƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI ....................................................... 33
KHU VỰC NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 33
2.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................................33
2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình ...................................................................................... 33
2.1.1.1. Vị trí địa lý .............................................................................................. 33
2.1.1.2. Địa hình .................................................................................................. 34
2.1.2. Khí hậu, thuỷ văn ........................................................................................... 35
2.1.2.1. Khí hậu ................................................................................................... 35
2.1.2.2. Thuỷ văn ................................................................................................. 37
2.1.3. Thổ nhưỡng.................................................................................................... 38
2.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng .............................................................................. 40
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................................43
2.2.1. Thành phần dân tộc và phân bố dân cư .......................................................... 43
2.2.2. Y tế, giáo dục[21] .......................................................................................... 43
2.2.3. Giao thông ..................................................................................................... 44
2.2.4. Tình hình phát triển sản xuất huyện Sơn Động ............................................... 44
Chƣơng 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........... 45
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu..................................................45
3.2. Thời gian nghiên cứu ......................................................................................................45
3.3. Nội dung nghiên cứu ..................................................
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement