Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By onlyone_yunho_tvxq
#637094

Download Đề tài Tên ứng dụng công nghệ Gis trong điều chế rừng-Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông miễn phí

MỤC LỤC
1 Đặt vấn đề . 7
2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 9
2.1 Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS) . 9
2.2 Định nghĩa về điều chế rừng . 10
2.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên - môi
trường trên thế giới . 10
2.4 Thảo luận về vấn đề nghiên cứu . 15
3 Đối tượng nghiên cứu. 17
3.1 Đối tượng nghiên cứu cụ thể . 17
3.2 Tổng quan về khu vực nghiên cứu. 17
3.2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu . 17
3.2.2 Điều kiện kính tế - xã hội khu vực nghiên cứu. 21
4 Mục tiêu - nội dung và phương pháp nghiên cứu . 24
4.1 Mục tiêu nghiên cứu và giói hạn của đề tài . 24
4.1.1 Về mặt lý luận . 24
4.1.2 Về mặt thực tiễn . 24
4.2 Nội dung nghiên cứu . 24
4.3 Phương pháp nghiên cứu . 25
4.3.1 Phương pháp luận tổng quát . 25
iv
4.3.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể: . 25
4.3.3 Phân tích xử lý số liệu - Hình thành bộ công cụ phục vụ công tác điều chế
rừng: Error! Bookmark not defined.
5 Kết quả và thảo luận . 34
5.1 Đánh giá khả năng ứng dụng các loại ảnh và bản độ hiện trạng hiện hành
34
5.1.1 Phân tích - xử lý bản đồ hiện trạng . 34
5.1.2 Đánh giá độ chính xác của ảnh viễn thám trong công tác điều chế: . 36
5.2 Kết quả phân tích - xử lý số liệu . Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Quan hệ tăng trưởng ZD/ 5 năm theo D1.3: Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Kết quả mô hình N/ D và N- 5 năm / D của rừng thường xanh . Error!
Bookmark not defined.
5.2.3 Kết quả xây dựng mô hình ZM/D và ZM - 5 năm/ DError! Bookmark not
defined.
5.2.4 Kết quả phân cấp- mã hoá các nhóm nhân tố địa hình, đất đai, khí hậu,
nhân tác . Error! Bookmark not defined.
5.3 Xây dựng bản đô chuyên đề khu vực phục vụ công tác điều chế rừng
Error! Bookmark not defined.
5.3.1 Xây dựng bản đồ trạng thái khu vực nghiên cứu::Error! Bookmark not
defined.
5.3.2 Xây dựng bản đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chế rừng . Error!
Bookmark not defined.
5.4 Giới thiệu cách hình thành các bản đồ chuyên đề bằng phần mềm Map
Info Error! Bookmark not defined.
5.4.1 Cách hình thành lớp bản đồ chuyên đề kỹ thuật lâm sinh : . Error!
Bookmark not defined.
5.4.2 Cách hình thành lớp bản đồ chuyên đề về luân kỳ khai thác :
6 Kết luận và đề nghị . 54
6.1 Kết luận . 54
6.2 Kiến nghị: . 55
Tài liệu tham khảo . 56
Phụ lục . 56
Phụ lục1: Mẫu biểu điều tra ngoài thực địa . 56
Phụ lục 2: Kết quả xư lý số liệu bằng phần mềm Stẩtgphacs Plus . 58
Phụ lục 3: Bảng số liệu . 61++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

i
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA NÔNG LÂM NGHỆP
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tên Đề Tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RỪNG
Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông
Họ và tên tác giả: Hoàng Trọng Khánh
Ngành học: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường
Khoá học: 2003 - 2007
Dăk Lăk, tháng 9 năm 2007
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP
ii
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RỪNG
Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Bảo Huy
Họ và tên tác giả: Hoàng Trọng Khánh
Ngành học: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường
Khóa học: 2003 - 2007
Đăk Lăk, tháng 09 năm 2007
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tui xin chân thành Thank tới:
Tập thể các thầy cô giáo trong Khoa Nông Lâm Nghiệp đã tận tình truyền đạt
kiến thức cũng như hướng dẫn những knh nghiệm thực tế giúp cho tui có được những
kiến thức quý báu về nghành nghề của mình cũng như giúp tui có thêm những những
kỹ năng, những bài học kinh nghiệm từ thực tế.
tui xin chân thành Thank đến PGS.TS Bảo Huy, người đã tận tình giúp đỡ và
hướng dẫn tui hoàn thành đề tài này.
iii
Tập thể lớp Quản lý tài nguyên rừng và môi trường K2003 đã gắn bó và giúp đỡ
tui trong suốt quá trình học cũng như trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp.
Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Lâm trường Quảng Tân đã giúp tui trong
qúa trình thu thập số liệu ở cơ sở, và hướng dẫn tui những kinh nghiêm thực tế.
Cộng đồng người dân trong buôn Bon Bu Nơ,xã Quảng Tân đã giúp tui trong
quá trình trong điều tra rừng.
Gia đình và những người thân của tui đã giúp đỡ tui về mọi mặt để tui có thể
hoàn thành được luận văn này.
Xin chân thành Thank
Buôn Ma Thuột, tháng 9 năm 2007
Sinh viên
Hoàng Trọng Khánh
MỤC LỤC
1  Đặt vấn đề ..................................................................................................... 7 
2  Tổng quan vấn đề nghiên cứu ..................................................................... 9 
2.1  Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS) ................................................. 9 
2.2  Định nghĩa về điều chế rừng .......................................................................... 10 
2.3  Tình hình nghiên cứu và ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên - môi
trường trên thế giới .................................................................................................. 10 
2.4  Thảo luận về vấn đề nghiên cứu .................................................................... 15 
3  Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 17 
3.1  Đối tượng nghiên cứu cụ thể .......................................................................... 17 
3.2  Tổng quan về khu vực nghiên cứu ................................................................. 17 
3.2.1  Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu ..................................................... 17 
3.2.2  Điều kiện kính tế - xã hội khu vực nghiên cứu........................................... 21 
4  Mục tiêu - nội dung và phương pháp nghiên cứu ................................... 24 
4.1  Mục tiêu nghiên cứu và giói hạn của đề tài .................................................. 24 
4.1.1  Về mặt lý luận ............................................................................................ 24 
4.1.2  Về mặt thực tiễn ......................................................................................... 24 
4.2  Nội dung nghiên cứu ....................................................................................... 24 
4.3  Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 25 
4.3.1  Phương pháp luận tổng quát ..................................................................... 25 
iv
4.3.2  Phương pháp nghiên cứu cụ thể: ............................................................... 25 
4.3.3  Phân tích xử lý số liệu - Hình thành bộ công cụ phục vụ công tác điều chế
rừng: Error! Bookmark not defined. 
5  Kết quả và thảo luận .................................................................................. 34 
5.1  Đánh giá khả năng ứng dụng các loại ảnh và bản độ hiện trạng hiện hành
34 
5.1.1  Phân tích - xử lý bản đồ hiện trạng ........................................................... 34 
5.1.2  Đánh giá độ chính xác của ảnh viễn thám trong công tác điều chế: ....... 36 
5.2  Kết quả phân tích - xử lý số liệu ........................ Error! Bookmark not defined. 
5.2.1  Quan hệ tăng trưởng ZD/ 5 năm theo D1.3: Error! Bookmark not defined. 
5.2.2  Kết quả mô hình N/ D và N- 5 năm / D của rừng thường xanh ......... Error!
Bookmark not defined. 
5.2.3  Kết quả xây dựng mô hình ZM/D và ZM - 5 năm/ DError! Bookmark not
defined. 
5.2.4  Kết quả phân cấp- mã hoá các nhóm nhân tố địa hình, đất đai, khí hậu,
nhân tác ................................................................... Error! Bookmark not defined. 
5.3  Xây dựng bản đô chuyên đề khu vực phục vụ công tác điều chế rừng
Error! Bookmark not defined. 
5.3.1  Xây dựng bản đồ trạng thái khu vực nghiên cứu::Error! Bookmark not
defined. 
5.3.2  Xây dựng bản đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chế rừng ............ Error!
Bookmark not defined. 
5.4  Giới thiệu cách hình thành các bản đồ chuyên đề bằng phần mềm Map
Info Error! Bookmark not defined. 
5.4.1  Cách hình thành lớp bản đồ chuyên đề kỹ thuật lâm sinh : ............... Error!
Bookmark not defined. 
5.4.2  Cách hình thành lớp bản đồ chuyên đề về luân kỳ khai thác : .......... Error!
Bookmark not defined. 
6  Kết luận và đề nghị .................................................................................... 54 
6.1  Kết luận ............................................................................................................ 54 
6.2  Kiến nghị: ......................................................................................................... 55 
Tài liệu tham khảo ............................................................................................. 56 
Phụ lục ................................................................................................................. 56 
Phụ lục1: Mẫu biểu điều tra ngoài thực địa .......................................................... 56 
Phụ lục 2: Kết quả xư lý số liệu bằng phần mềm Stẩtgphacs Plus ..................... 58 
Phụ lục 3: Bảng số liệu ............................................................................................ 61 
v
vi
Danh mục từ viết tắt:
FAO ( Food and Agriculture Organizatin): Tổ chức Nông lương thế giới
GIS (Geographic Information System): Hệ thống thông tin địa lý.
QLBVR: Quản lý bảo vệ rừng.
QL: Quốc lộ.
UNDP (United National Development Programme): Chương trình phát triển
Liên Hiệp quốc
VSV: vi sinh vật.
WRI ( World Resouce International): Viện Tài nguyên Thế giới
vii
Danh sách các bảng biểu:
Bảng 3.1: Diện tích đất xã Đăk R’Til ............................................................................ 20 
Bảng 3.2: Hiện trạng rừng và đất rừng phân chia theo trạng thái và chức năng (đây là
hiện trạng và diện tích tính ở thời điểm 2005) ....................................................... 20 
Bảng 4.1: Mô tả và mã hoá các nhân tố sinh thái, nhân tác ........................................... 30 
Bảng 5.1: Phân loại trạng thái hiện tr...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement