Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bcktooyou
#637065

Download Đề tài Nghiên cứu đa hình protein huyết thanh và trình tự vùng điều khiển D-Loop ty thể của ba giống gà- Ri, Mông và Đa cựa miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do chọn đề tài. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2
3. Nội dung nghiên cứu . 3
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
1.1. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI GÀ VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM
CỦA CÁC GIỐNG GÀ NGHIÊN CỨU. 4
1.1.1. Sơ lược về nguồn gốc và vị trí phân loại của gà nhà . 4
1.1.2. Một số đặc điểm của ba giống gà nghiên cứu . 5
1.2. ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH HỌC PHÂN TỬ . 7
1.3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI . 8
1.3.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh máu
của gia cầm . 8
1.3.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu tính đa hình protein huyết
thanh máu . 10
1.3.3. Thành phần protein huyết thanh của gia súc và một số động vật . 11
1.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TY THỂ GÀ . 12
1.4.1. Cấu trúc và chức năng của ty thể . 12
1.4.2. Sự tổng hợp protein trong ty thể . 13
1.4.3. Chủng loại phát sinh của ty thể . 14
1.4.4. MtDNA của động vật có xương sống và mtDNA gà . 14
1.4.5. Tình hình nghiên cứu DNA ty thể gà trên thế giới . 17
1.4.6. Tình hình nghiên cứu DNA ty thể gà ở Việt Nam. 20
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 22
2.1. VẬT LIỆU.22
2.2. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ .22
2.2.1. Hóa chất . 22
2.2.2. Thiết bị .
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23
2.3.1. Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số từ máu của động vật . 23
2.3.2. Kĩ thuật điện di DNA trên gel agarose . 24
2.3.3. Phương pháp điện di SDS-PAGE . 25
2.3.4. Nhân vùng điều khiển D-Loop bằng kĩ thuật PCR . 27
2.3.5. Tinh sạch sản phẩm DNA . 29
2.3.6. Phương pháp xác định trình tự . 30
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 31
3.1. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA BA MẪU GIỐNG GÀ. 31
3.1.1. Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số từ máu gà . 31
3.1.2. Nhân vùng điều khiển D-Loop của DNA ty thể . 33
3.1.3. Xác định trình tự vùng điều khiển của DNA ty thể . 37
3.2. THÀNH PHẦN ĐIỆN DI PROTEIN HUYẾT THANH GÀ THÍ NGHIỆM .43
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––––
HỨA THỊ NGA
NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH PROTEIN HUYẾT THANH VÀ TRÌNH TỰ VÙNG ĐIỀU KHIỂN D-LOOP TY THỂ CỦA BA GIỐNG GÀ: RI, MÔNG VÀ ĐA CỰA
LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC
THÁI NGUYÊN - 2009
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––––
HỨA THỊ NGA
NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH PROTEIN HUYẾT THANH VÀ TRÌNH TỰ VÙNG ĐIỀU KHIỂN D-LOOP TY THỂ CỦA BA GIỐNG GÀ: RI, MÔNG VÀ ĐA CỰA
Chuyên ngành: Di truyền học
Mã số: 60.42.70
LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:PGS.TS NGUYỄN TRỌNG LẠNG
THÁI NGUYÊN - 2009
LỜI CẢM ƠN
tui xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Trọng Lạng - Bộ môn Di truyền học, khoa Sinh học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên đã hƣớng dẫn tui tận tình, chu đáo trong quá trình tui học tập và nghiên cứu.
tui xin chân thành Thank tập thể cán bộ Phòng Công nghệ DNA ứng dụng Viện Công nghệ Sinh học đặc biệt là PGS.TS Nông Văn Hải đã tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để tui hoàn thành bản khóa luận này. Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tui đã đƣợc các anh chị NCS Nguyễn Đăng Tôn, CN Địch Thị Kim Hƣơng, CN Vũ Hải Chi - cán bộ nghiên cứu trong phòng quan tâm, hƣớng dẫn và cho tui những lời khuyên quý báu. tui luôn trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ hết mình đó.
tui xin chân thành Thank các thầy cô và các cán bộ của cơ sở Đào Tạo thuộc Khoa Sinh - KTNN, Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên.
Cuối cùng, tui xin Thank gia đình và bạn bè đã luôn động viên, giúp đỡ tui trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Tác giả luận văn
Hứa Thị Nga
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chúng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn
Hứa Thị Nga
A Adenin
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
bp cs C
ddNTP dNTP DNA
D-Loop EDTA EtBr EtOH Epp
G Kb kDa
mtDNA NXB NADH PBS PCR RNA RNase SDS
T TAE Tm

Base pair (cặp bazơ) Cộng sự
Cytozin
Dideoxynucleside triphosphate Deoxynucleside triphosphate Deoxyribonucleic acid
Displacement loop - đoạn điều khiển ty thể Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Ethidium brommide
Ethanol Eppendorf Guamin kilo base kilo Dalton
DNA ty thể (mitochondrial DNA)
Nhà xuất bản
Nicotinamide adenine dinucleotide Phosphate - buffer saline Polymerase Chain Reaction Ribonucleic Acid
Ribonuclease
Sodium Doecyl Sulphate
Timin
Tris - Acetate - EDTA
Melting Temperature (Nhiệt độ nóng chảy)
Bảng 2.1 Thành phần phản ứng khuếch đại gen ........................................... 28
Bảng 2.2. Chu trình nhiệt ............................................................................. 29
Bảng 2.3. Chu trình nhiệt cho PCR trong máy luân nhiệt GenAmp PCR
System 9700 .......................................................................................... 30
Bảng 3.1. Thống kê các điểm đa hình ở hai mẫu nghiên cứu so với trình tự
chuẩn ..................................................................................................... 41
Bảng 3.2. So sánh mức độ sai khác về trình tự nucleotide ............................ 42
Bảng 3.3. Thống kê sự xuất hiện các băng điện di protein huyết thanh gà thí nghiệm................................................................................................... 45
Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức của DNA ty thể Gà...................................................16
Hình 3.1. Ảnh điện di DNA tổng số ............................................................. 33
Hình 3.2. Ảnh chụp kết quả điện di sản phẩm PCR ...................................... 36
Hình 3.3. So sánh trình tự D-Loop của hai mẫu gà nghiên cứu Ri (RI) và Đa cựa (Da) với trình tự tham khảo mã số AB114078 ................................. 40
Hình 3.4. Quan hệ di truyền của một số giống gà ......................................... 42
Hình 3.5: Phổ điện di SDS – PAGE protein huyết thanh. ............................. 43
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài................................................................................. 2
3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................. 3
Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .......................................................... 4
1.1. SƠ LƢỢC VỀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI GÀ VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM
CỦA CÁC GIỐNG GÀ NGHIÊN CỨU.................................................................. 4
1.1.1. Sơ lƣợc về nguồn gốc và vị trí phân loại của gà nhà ............................. 4
1.1.2. Một số đặc điểm của ba giống gà nghiên cứu ....................................... 5
1.2. ĐẠI CƢƠNG VỀ SINH HỌC PHÂN TỬ ............................................................... 7
1.3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI ......................................................................... 8
1.3.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh máu
của gia cầm .............................................................................................. 8
1.3.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu tính đa hình protein huyết
thanh máu .............................................................................................. 10
1.3.3. Thành phần protein huyết thanh của gia súc và một số động vật ......... 11
1.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TY THỂ GÀ ................................................................ 12
1.4.1. Cấu trúc và chức năng của ty thể ........................................................ 12
1.4.2. Sự tổng hợp protein trong ty thể ......................................................... 13
1.4.3. Chủng loại phát sinh của ty thể ........................................................... 14
1.4.4. MtDNA của động vật có xƣơng sống và mtDNA gà ........................... 14
1.4.5. Tình hình nghiên cứu DNA ty thể gà trên thế giới .............................. 17
1.4.6. Tình hình nghiên cứu DNA ty thể gà ở Việt Nam............................... 20
Chƣơng 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 22
2.1. VẬT LIỆU...............................................................................................................22
2.2. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ....................................................................................22
2.2.1. Hóa chất ............................................................................................. 22
2.2.2. Thiết bị ............................................................................................... 23
2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........................................................................23
2.3.1. Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số từ máu của động vật ................. 23
2.3.2. Kĩ thuật điện di DNA trên gel agarose ................................................ 24
2.3.3. Phƣơng pháp điện di SDS-PAGE ....................................................... 25
2.3.4. Nhân vùng điều khiển D-Loop bằng kĩ thuật PCR .............................. 27
2.3.5. Tinh sạch sản phẩm DNA ................................................................... 29
2.3.6. Phƣơng pháp xác định trình tự ............................................................ 30
Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................................................. 31
3.1. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement