Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mavuong_lechibinh
#637025

Download Đề tài Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Thái Nguyên miễn phí

MỤC LỤC
Chương I - MỞ ĐẦU . 1
1.1- Đặt vấn đề .1
1.2- Mục đích và Yêu cầu của đề tài .2
1.2.1- Mục đích .2
1.2.2 - Yêu cầu .2
1.3 - Ý nghĩa của đề tài .3
Chương II - TỔNG QUAN TÀI LIỆU . .4
2.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa trên thế giới và ở Việt Nam . .4
2.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cắt trên thế giới . .4
2.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tại Việt Nam 8
2.2. Nguồn gốc, phân loại và đặc điểm thực vật học của cây hoa đồng tiền.14
2.2.1. Nguồn gốc, vị trí, phân loại . .14
2.2.2. Đặc tính sinh vật học của cây hoa đồng tiền 15
2.3. Nhân giống hoa đồng tiền .16
2.4. Khái quát về nuôi cấy mô tế bào thực vật 19
2.4.1. Khái niệm nuôi cấy mô tế bào thực vật .19
2.4.2. Sơ lược lịch sử nuôi cấy mô tế bào thực vật .20
2.4.3. Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 22
2.4.4. Điều kiện và môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật .25
2.4.5. Các công đoạn của nuôi cây mô tế bào .33
2.4.6. Nhân giống vô tính in vitro – ưu nhược điểm của phương pháp .35
2.5. Ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây hoa 37
Chương III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
3.1. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu . .39
3.2. Nội dung nghiên cứu . .40
3.3. Phương pháp nghiên cứu . 40
3.4. Xử lý số liệu . .50
Chương IV- KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 51
4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng tới tỷ lệ sống của mẫu
cấy 51
4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến tỷ lệ .tạo callus từ mẫu cấy . .58
4.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến tái sinh chồi hoa đồng tiền từ callus .64
4.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến sự nhân nhanh chồi hoa đồng tiền .77
4.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến sự ra rễ của chồi hoa đồng tiền nuôi cấy mô .87
4.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa đồng tiền sau in vitro . .90
Chương V- KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . .94
5.1.Kết luận .94
5.2. Đề nghị .94
TÀI LIỆU THAM KHẢO . .95
Phô BiÓu . 98
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------------
NGUYỄN VĂN HỒNG
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------------------------
NGUYỄN VĂN HỒNG
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN
CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ XUÂN BÌNH
THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa hề sử dụng cho bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này đã được ghi rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2009
TÁC GIẢ
Nguyễn Văn Hồng
LỜI CẢM ƠN
tui xin chân thành Thank PSG. TS. Ngô Xuân Bình - Phó Trưởng Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tui trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, cũng như trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp.
Tập thể Thầy giáo, Cô giáo Khoa Nông học, đặc biệt là Cán bộ Giáo viên thuộc bộ môn Công nghệ Sinh học và bảo quản chế biến – Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
Cảm các sinh viên thực tập tốt nghiệp K36TT, K37TT và nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học K38 CNSH – Trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên đã giúp đỡ tui trong quá trình thực hiện đề tài.
Thank bạn bè và người thân đă động viên giúp đỡ tui trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.
Một lần nữa tui xin trân trọng cảm ơn!
TÁC GIẢ
Nguyễn Văn Hồng
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
CT - Công thức
TN - Thí nghiệm
ĐTST - Điều tiết sinh trưởng
MS - Murashinge and Skoog, 1962
BAP - 6-benzylaminopurine Kinetin - 6-furfurylaminopurine DTZ - Thidiazuron
NAA - α-Naphlene axetic acid
2,4 - D - Axid 2,4 dichlorophenoxy acetic
MỤC LỤC

Trang
Chƣơng I - MỞ ĐẦU……………………………………...…………………1
1.1- Đặt vấn đề ……………………………………………………………......1
1.2- Mục đích và Yêu cầu của đề tài ………………………………………….2
1.2.1- Mục đích………………………………………………………………..2
1.2.2 - Yêu cầu………………………………………………………………...2
1.3 - Ý nghĩa của đề tài……………………………………………………......3
Chƣơng II - TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………….……………………….4
2.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa trên thế giới và ở Việt Nam……...…...4
2.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cắt trên thế giới ………………...….4
2.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tại Việt Nam ………………………8
2.2. Nguồn gốc, phân loại và đặc điểm thực vật học của cây hoa đồng tiền...14
2.2.1. Nguồn gốc, vị trí, phân loại…………………………..……………….14
2.2.2. Đặc tính sinh vật học của cây hoa đồng tiền …………………………15
2.3. Nhân giống hoa đồng tiền……………………………………………….16
2.4. Khái quát về nuôi cấy mô tế bào thực vật ………………………………19
2.4.1. Khái niệm nuôi cấy mô tế bào thực vật……………………………….19
2.4.2. Sơ lược lịch sử nuôi cấy mô tế bào thực vật ………………………….20
2.4.3. Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật ………22
2.4.4. Điều kiện và môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật .........................25
2.4.5. Các công đoạn của nuôi cây mô tế bào ……………………………….33
2.4.6. Nhân giống vô tính in vitro – ưu nhược điểm của phương pháp……...35
2.5. Ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây hoa………………………37
Chƣơng III-NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………39
3.1. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu……………………………..………..39
3.2. Nội dung nghiên cứu ………………………………………………..…..40
3.3. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………..……40
3.4. Xử lý số liệu ……………………………………………………….…...50
Chƣơng IV- KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………………51
4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng tới tỷ lệ sống của mẫu
cấy ………………………………………………………………………51
4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến tỷ lệ .tạo callus từ mẫu cấy…...………………………………………………………..58
4.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến tái sinh chồi hoa đồng tiền từ callus………………………………………………….64
4.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến sự nhân nhanh chồi hoa đồng tiền…………………………………………………….77
4.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến sự ra rễ của chồi hoa đồng tiền nuôi cấy mô ……………………………………………………………..87
4.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa đồng tiền sau in vitro…………………………………….………….90
Chƣơng V- KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ………………………….………..94
5.1.Kết luận ………………………………………………………………….94
5.2. Đề nghị ………………………………………………………………….94
TÀI LIỆU THAM KHẢO………...………………………………………..95
Phô BiÓu……………………………..……………………………………98
1.1. Đặt vấn đề
Chƣơng I MỞ ĐẦU
Hoa đồng tiền có tên khoa học là Gerbera Jamesonii Bolus (còn gọi là hoa mặt trời hay hoa Phu Lăng), có nguồn gốc từ Nam Phi. Đến nay, hoa đồng tiền được trồng ở nhiều nước trên thế giới điển hình là: Hà Lan, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc....[3]
Hoa đồng tiền rất phong phú đa dạng với nhiều màu sắc khác nhau như: đỏ, cam, vàng, trắng, phấn hồng, tím,... Trên một bông hoa có thể có một màu đơn hay nhiều màu xen kẽ. Hoa đồng tiền có cuống hoa to, là hoa lý tưởng để làm bó hoa, lẵng hoa và cắm nghệ thuật rất được ưa chuộng. Ngoài ra đồng tiền có thể được trồng vào chậu để chơi cả chậu hoa trong suốt một thời gian dài, đặt trong phòng làm việc, phòng khách rất phù hợp.
Trong sản xuất, cây hoa đồng tiền là loài hoa có giá trị kinh tế cao: Hoa đồng tiền có thể trồng một lần và cho thu hoạch quanh năm, mỗi cây cho khoảng từ 50 - 60 bông/năm [3], một ha hoa đồng tiền có thể trồng khoảng
60.000 cây [3]; giá hoa đồng tiền ở Thái nguyên tại ruộng vào ngày thường là
200-300 đồng/bông, vào ngày lễ tết giá từ 500 -1000 đồng/bông (tết 2007). Vì vậy giá trị trên đầu bông hoa đồng tiền không cao như hoa phăng, hoa lily, hoa layơn,… tuy nhiên hiệu quả kinh tế thu được trên một đơn vị diện tích lại khá cao.
Hoa đồng tiền ở nước ta được nhập nội từ những năm 1940 và đến nay đã phát triển ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tuy...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement