Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By toilapn
#637022

Download Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò Đông Triều , tỉnh Quảng Ninh miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
1. Đặt vấn đề . 1
2. Mục đích và yêu cầu của đề tài . 2
2.1. Mục đích của đề tài . 2
2.2. Yêu cầu của đề tài . 2
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 3
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 3
1.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của bò . 3
1.1.1.1. Khái niệm về sinh trưởng . 3
1.1.1.2. Các quy luật sinh trưởng . 3
1.1.1.3. Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng của
bò. . . . 6
1.1.1.4. Khả năng sinh sản, sức sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng
tới sản lượng sữa của bò. 7
1.1.2. Thức ăn ủ chua . 14
1.1.2.1. Tác dụng của thức ăn ủ chua. 14
1.1.2.2. Nguyên lý ủ chua . 15
1.1.2.3. Kỹ thuật ủ chua cây ngô làm thức ăn gia súc . 18
1.1.2.4. Đánh giá phẩm chất thức ăn ủ chua . 21
1.1.2.5. Lượng thức ăn ủ chua cần thiết.21
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước . 22
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài . 22
1.2.1.1. Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của bò .22
1.2.1.2. Đặc điểm về khả năng sinh sản của bò. 24
1.2.1.3. Ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng
sữa bò . 27
1.2.2. Tình hình nghiên c ứu và phát triển chăn nuôi bò ở trong nước . 28
1.2.2.1. Một số kết quả nghiên cứu . 28
1.2.2.2.Tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam . 32
1.3. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều . 35
1.3.1. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh . 35
1.3.2. Một số thông tin chính về huyện Đông Triều. 39
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU. 41
2.1. Đối tượng nghiên cứu . 41
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu . 41
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu . 41
2.2.2. Thời gian nghiên cứu . 41
2.3. Nội dung nghiên cứu . 41
2.3.1. Thực trạng đàn bò sữa ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh . 41
2.3.2. Nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình
của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện
Đông Triều tỉnh Quảng Ninh . 41
2.3.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất
sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều. 42
2.3.4. Nghiên cứ u ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản
xuất sữa của bò sữa . 42
2.4. Phương pháp nghiên cứu . 42
2.4.1. Điều tra tình hình phát triển chăn nuôi bò tại huyện Đông Triều
tỉnh Quảng Ninh . 4
2.4.2. Theo dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng của bê và đ àn bò sữa
của huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh ở các lứa tuổi từ sơ sinh
đến 36 tháng tuổi, gồm các chỉ tiêu . 42
2.4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cây ngô ủ chua đến
khả năng sản xuất của bò sữa . 44
2.5. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu . 46
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 47
3.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của huyện Đ ông Triều . 47
3.1.1. Số lượng và phân bố đàn bò của huyện Đông Triều . 47
3.1.2. S ốlượng và phân b ố đàn bò sữa tại một số xã của huyệnĐông Tri ều. 48
3.1.3. Cơ cấu đàn bò sữa theo hiện trạng tại một số xã của huyện
Đông Triều . 49
3.1.4. Cơ cấu đàn bò sữa theo phẩm chất giống tại một số xã của
huyện Đông Triều . 50
3.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bê sữa huyện Đông Triều . 51
3.2.1. Khối lượng của bê sữa ở các tháng tuổi . 51
3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đố i và sinh rưởng tương đối của bê sữa ở các
giai đoạn . 54
3.2.3. Kích thước một số chiều đo cơ thể của bê sữa ở các tháng tuổi . 56
3.2.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bê . 58
3.3. Đặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 59
3.3.1. Khối lượng tích luỹ . 59
3.3.2. Sinh trưởng tuyệt đối và s inh trưởng tương đối của bò sữa nuôi
tại huyện Đông Triều . 61
3.3.3. Kích thư ớc một số chiều đo cơ thể của bò sữanuôi tại huyện Đông
Triều. 63
3.3.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bò sữa nuôi tại huyện Đông
Triều . 64
3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bò
sữa nuôi tại huyện ĐôngTriều . 65
3.4.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của bò sữa . 65
3.4.2. Khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò F2 nuôi t ại huyện Đông
Triều Quảng Ninh . 67
3.5. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua
đến khả năng sản xuất của bò sữa . 68
3.5.1. Kết quả phân tích thành pầhn hoá học của c ây ngô tươi và
cây ngô ủ chua . 68
3.5.2. Ảnh hưởng của kẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất
sữa của đàn bò thí nghiệm. 71
3.5.3. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến chất lượng
sữa của đàn bò thí nghiệm. 73
3.6. Chi phí thức ăn . 77
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 79
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
NGUYỄN THU PHƯƠNG
ĐÁNH GIÁ KH Ả NĂNG SINH TRƯỞNG
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY NGÔ Ủ CHUA ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA ĐÀN BÒ SỮA NUÔI TẠI HUYỆN ĐÔNG TRI ỀU TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành : CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT
Mã số : 60.62.40
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN - 2009
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung tựhc và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.
Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận v ăn này đã được ghi rõ nguồn gốc.
Tác giả
Nguyễn Thu Phương
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, tui đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của Nhà trường và địa phương. Qua đây tui xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới:
Đảng uỷ, Ban giám hệiu Tr ường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Sau Đại học, phòng Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế và các thầy cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
Đặc biệt, tui xin trân trọng Thank sự quan tâm, giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS. Trần Huê Viên và các thầy giáo: PGS.TS Trần Văn
Tường, PGS.TS Nguyễn Văn Bình...
tui xin bày ỏt

lòng biết ơn chân thành ớti Công ty CPĐT & XNK
Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án ch ăn nuôi bò sữa tỉnh Quảng Ninh, Phòng
Nông nghiệp, phòng Thống kê huyện Đông Triều .
Nhân dịp này tui cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên, khuyến khích tui trong quá trình học tập và nghiên cứu.
tui xin bày t ỏ lòng Thank chân thành trước mọi sự giúp đỡ quý báu đó. tui xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo, các quý vị trong Hội đồng
chấm luận văn lời Thank chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.
Thái Nguyên, ngày.... tháng…. năm 2009
Tác giả
Nguyễn Thu Phương
Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời Thank Mục lục
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề ................................................................................................. 1
2. Mục đích và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
2.1. Mục đích của đề tài ............................................................................. 2
2.2. Yêu cầu của đề tài ............................................................................... 2
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................... 3
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài ....................................................................... 3
1.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của bò ......................................... 3
1.1.1.1. Khái niệm về sinh trưởng ......................................................... 3
1.1.1.2. Các quy luật sinh trưởng ........................................................... 3
1.1.1.3. Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng của
bò.... .... ... .... 6
1.1.1.4. Khả năng sinh sản, sức sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng
tới sản lượng sữa của bò............................................................ 7
1.1.2. Thức ăn ủ chua ............................................................................... 14
1.1.2.1. Tác dụng của thức ăn ủ chua................................................... 14
1.1.2.2. Nguyên lý ủ chua ................................................................... 15
1.1.2.3. Kỹ thuật ủ chua cây ngô làm thức ăn gia súc .......................... 18
1.1.2.4. Đánh giá phẩm chất thức ăn ủ chua ........................................ 21
1.1.2.5. Lượng thức ăn ủ chua cần thiết.................................................21
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước ......................................... 22
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ............................................... 22
1.2.1.1. Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của bò ....22
1.2.1.2. Đặc điểm về khả năng sinh sản của bò.................................... 24
1.2.1.3. Ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng
sữa bò ....................................................................................... 27
1.2.2. Tình hình nghiên c ứu và phát triển chăn nuôi bò ở trong nước .......... 28
1.2.2.1. Một số kết quả nghiên cứu ...................................................... 28
1.2.2.2.Tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam ................... 32
1.3. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều ......... 35
1.3.1. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh .................................. 35
1.3.2. Một số thông tin chính về huyện Đông Triều................................ 39
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU...................................................... 41
2.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 41
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu .............................................................. 41
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu ...................................................................... 41
2.2.2. Thời gian nghiên cứu ..................................................................... 41
2.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 41
2.3.1. Thực trạng đàn bò sữa ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ....... 41
2.3.2. Nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình
của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện
Đông Triều tỉnh Quảng Ninh .......................................................... 41
2.3.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất
sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều................................ 42
2.3.4. Nghiên cứ u ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản
xuất sữa của bò sữa ......................................................................... 42
2.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 42
2.4.1. Điều tra tình hình phát triển chăn nuôi bò tại huyện Đông Triều
tỉnh Quảng Ninh ............................................................................. 42
2.4.2. Theo dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng của bê và đ àn bò sữa
của huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh ở các lứa tuổi từ sơ sinh
đến 36 tháng tuổi, gồm các chỉ tiêu ................................................. 42
2.4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cây ngô ủ chua đến
khả năng sản xuất của bò sữa .......................................................... 44
2.5. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu ...................................................................... 46
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................................................. 47
3.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của huyện Đ ông Triều ...................... 47
3.1.1. Số lượng và phân bố đàn bò của huyện Đông Triều ....................... 47
3.1.2. S ốlượng và phân b ố đàn bò sữa tại một số xã của huyệnĐông Tri ều.... 48
3.1.3. Cơ cấu đàn bò sữa theo hiện trạng tại một số xã của huyện
Đông Triều ..................................................................................... ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement