Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phong_phieu
#636996

Download Khả năng hấp thụ ammonia của Zeolite tự nhiên trong môi trường nước ở các độ mặn khác nhau miễn phí

1 MỞ ĐẦU
Trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các mô hình nuôi thâm canh, chất lượng nước là một trong những nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ vật nuôi. Sau thời gian nuôi, các loại khí độc tích tụ ở nền đáy ao nuôi sẽ làm tôm cá chậm lớn, phát sinh dịch bệnh làm giảm tỉ lệ sống và năng suất nuôi. Để cải thiện tình trạng tích tụ khí độc ở đáy ao và chất lượng môi trường nước, các nhà khoa học đã nghiên cứu nhiều biện pháp khác nhau như sử dụng các biện pháp sinh học, sử
1 Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng- Khoa Thủy sản- Đại học Cần Thơ 1
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 1-7 Trường Đại học Cần Thơ
dụng hóa chất, trong đó Zeolite hiện nay được các nhà nông ưa chuộng. Trong nuôi trồng thủy sản, có nhiều tác giả nhận định, Zeolite là một trong những sản phẩm có tác dụng tốt trong việc cải tao môi trường nước, hấp thu khí độc. Một lượng lớn Zeolite đã được sử dụng trong suốt vụ nuôi tôm cũng như cá. Zeolite có thể làm giảm lượng ammonium trong hệ thống tuần hoàn nuôi thủy sản nước ngọt đến 97%.
Tuy nhiên, Boyd (1995) đã đặt vấn đề về hiệu quả của việc sử dụng Zeolite, ông cho rằng khả năng hấp thụ NH4+ của Zeolite bị giảm thấp trong nước mặn và khả năng này càng thấp khi độ mặn càng tăng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng không thể sử dụng Zeolite trong các ao nuôi nước mặn để làm giảm hàm lượng Ammonia trong ao nuôi. Sự hấp phụ NH4+ của Zeolite bị kiềm chế mạnh bởi nồng độ cao các cation hòa tan trong nước lợ và các hốc của Zeolite bị nước lấp đầy nên không thể hấp phụ các loại khí được (GESAMP). Như vậy việc sử dụng Zeolite trong nước lợ là vấn đề cần quan tâm và nghiên cứu. “Khả năng hấp thụ Ammonia của Zeolite tự nhiên trong môi trường nuôi trồng Thủy sản“ được thực hiện nhằm khảo sát khả năng hấp thu khí NH3, cải thiện môi trường của Zeolite để từ đó có thể đề xuất khuynh hướng sử dụng một cách có hiệu quả.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 1-7 Trường Đại học Cần Thơ
KHẢ NĂNG HẤP THỤ AMMONIA CỦA
ZEOLITE TỰ NHIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU
Nguyễn Lê Hoàng Yến và Trương Quốc Phú1
ABSTRACT
Zeolite is recently used extensively to reduce toxic gas such as ammonia (unionized
ammonia, N-NH3 and ionized ammonia, N-NH4+) in the intensive shrimp and fish ponds.
However, the efficiency of zeolite is highly variable in different ecological conditions,
particularly in different salinities. In order to determine the effects of salinity on ammonia
absorption of zeolite, two experiments were undertaken in indoor and outdoor conditions,
respectively. Each experiment consisted of six treatments, including 0, 5, 10, 15, 20 and
25o/oo randomly designed in 500 L composite tanks without aeration during the
experiment courses.
The results showed that zeolite peformed well in freshwater with highest ammonia uptake,
one gram zeolite has absorbed 0.12 mg TAN. The absorbability of ammonia tendentiously
decreased in increased salinities. However, increase of dissolved oxygen concentration
and reduction of hardness after treating zeolite were observed. Saturation in ammonia
absorbption was recorded after twelve hours of application.
Keyword: Zeolite, TAN, absorability
Title: Ammonia absorbability of natural zeolite in different water salinities
TÓM TẮT
Trong nuôi tôm cá thâm canh, Zeolite được sử dụng nhằm mục đích làm giảm TAN (NH3
và NH4+), trong môi trường. Tuy nhiên hiệu quả của Zeolite vẫn còn nhiều biến động ở
các điều kiện sinh thái khác nhau. Thí nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ muối lên khả
năng hấp thụ TAN của Zeolite được thực hiện trong điều kiện phòng và ngoài trời nhằm
xác định khả năng hấp thu TAN của zeolite. Mỗi thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức: 0, 5, 10,
15, 20 và 25%o.
Kết quả cho thấy zeolite có tác dụng hấp thu TAN tốt nhất trong môi trường nước ngọt,
1g zeolite có khả năng làm giảm 0,12 mg TAN. Độ mặn càng cao tác dụng hấp thụ TAN
của zeolite càng giảm. Zeolite có tác dụng làm tăng hàm lượng oxy hòa tan. Sau 12 giờ
xử lí, zeolite không còn khả năng hấp thụ TAN.
Từ khóa: Zeolite, TAN, hấp thụ
1 MỞ ĐẦU
Trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các mô hình nuôi thâm canh, chất lượng
nước là một trong những nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ vật nuôi. Sau
thời gian nuôi, các loại khí độc tích tụ ở nền đáy ao nuôi sẽ làm tôm cá chậm lớn,
phát sinh dịch bệnh làm giảm tỉ lệ sống và năng suất nuôi. Để cải thiện tình trạng
tích tụ khí độc ở đáy ao và chất lượng môi trường nước, các nhà khoa học đã
nghiên cứu nhiều biện pháp khác nhau như sử dụng các biện pháp sinh học, sử
1 Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng- Khoa Thủy sản- Đại học Cần Thơ
1
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 1-7 Trường Đại học Cần Thơ
dụng hóa chất, trong đó Zeolite hiện nay được các nhà nông ưa chuộng. Trong
nuôi trồng thủy sản, có nhiều tác giả nhận định, Zeolite là một trong những sản
phẩm có tác dụng tốt trong việc cải tao môi trường nước, hấp thu khí độc. Một
lượng lớn Zeolite đã được sử dụng trong suốt vụ nuôi tôm cũng như cá. Zeolite có
thể làm giảm lượng ammonium trong hệ thống tuần hoàn nuôi thủy sản nước ngọt
đến 97% ( 17/2/2005).
Tuy nhiên, Boyd (1995) đã đặt vấn đề về hiệu quả của việc sử dụng Zeolite, ông
cho rằng khả năng hấp thụ NH4+ của Zeolite bị giảm thấp trong nước mặn và khả
năng này càng thấp khi độ mặn càng tăng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng không
thể sử dụng Zeolite trong các ao nuôi nước mặn để làm giảm hàm lượng Ammonia
trong ao nuôi, ( 4/3/2005). Sự hấp
phụ NH4+ của Zeolite bị kiềm chế mạnh bởi nồng độ cao các cation hòa tan trong
nước lợ và các hốc của Zeolite bị nước lấp đầy nên không thể hấp phụ các loại khí
được (GESAMP). Như vậy việc sử dụng Zeolite trong nước lợ là vấn đề cần quan
tâm và nghiên cứu. “Khả năng hấp thụ Ammonia của Zeolite tự nhiên trong môi
trường nuôi trồng Thủy sản“ được thực hiện nhằm khảo sát khả năng hấp thu khí
NH3, cải thiện môi trường của Zeolite để từ đó có thể đề xuất khuynh hướng sử
dụng một cách có hiệu quả.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm và tiến hành trong 2 điều kiện khác nhau. Thí
nghiệm 1 tiến hành trong bể có thể tích 10lít/bể, không có nền đáy, bố trí trong
điều kiện phòng. Thí nghiệm 2 tiến hành trên bể Composite 500lít, nền đáy cát bùn
khoảng 10cm. Mỗi thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức với các độ mặn khác nhau: 0, 5,
10, 15, 20, 25%o được pha từ nước ót 90%o và nước máy thành phố và bố trí hoàn
toàn ngẫu nhiên. Zeolite được sử dụng là Zeolite tự nhiên dạng hạt, có thành phần
SiO2>70% và sử dụng với liều lượng 15mg/L (theo khuyến cáo của nhà sản xuất).
Cả hai thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện không sục khí. Hàm lượng đạm
ammonia được tạo ra trong mỗi bể ở thí nghiệm 1 và 2 bằng cách bổ sung NH4Cl
và bột cá có hàm lượng protein là 59% với liều lượng 1.96g một lần/ngày.
Theo Boyd (1998), lượng Nitrogen thể hiện ở dạng NH4+ cho phép trong ao nuôi
thủy sản nằm trong khoảng 0.2 – 2 mg/L, do đó khi sử dụng một lượng dư bột cá
bón vào bể, tảo sẽ phát triển sau 5 ngày. Hàm lượng TAN được kiểm tra hằng ngày
vào lúc 14 giờ (thời gian pH và nhiệt độ tăng cao nhất trong ngày). Trong nuôi
trồng thủy sản giới hạn tối ưu của khí ammonia < 0.1mg/L, tính độc của nó tăng
khi pH và nhiệt độ tăng, do đó khi hàm lượng NH3>0.1mg/L hay thời điểm nhiệt
độ và pH cao nhất trong ngày cùng với hàm lượng TAN lớn hơn 2mg/L, tiến hành
xử lý Zeolite liều lượng 15 mg/L
TAN được thu mẫu 2 giờ/lần sau khi xử lý Zeolite và được phân tích để xác định
hàm lượng bằng phương pháp Indophenol-blue. Sự biến động Oxy trước và sau
khi xử lý Zeolite 2 giờ được xác định bằng máy đo YSI-DO200
2
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 1-7 Trường Đại học Cần Thơ
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Thí nghiệm 1
3.1.1 Biến động Oxy trước và sau khi xử lý Zeolite 2 giờ
Sau khi xử lý Zeolite hàm lượng oxy ở tất cả các nghiệm thức đều tăng hơn so với
trước đó tại thời điểm chưa xử lý (Hình 1). Hàm lượng oxy tăng cao nhất ở nghiệm
thức 1 từ 4,59 tăng lên 4,95mg/L. Mặc dù sự gia tăng là không đáng kể nhưng
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với oxy trước khi xử lý Zeolite và khác
biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với nghiệm thức 2, 3, 5, 6. Theo quan sát khi
xử lý Zeolite vào nước hiện tượng sủi bọt li ti xảy ra. Điều này có thể là do Zeolite
có cấu trúc là những túi rỗng, bên trong có chứa không khí, khi tiếp xúc với nước,
hiện tượng nước tràn vào lấp đầy khoảng trống đẩy không khí khuếch tán ra ngoài
gây nên hiện tượng sủi bọt giúp gia tăng lượng oxy hòa tan trong nước. Có thể vì
đặc điểm của Zeolite là khả năng trao đổi ion và tính hấp thụ, nhờ đó mà tham gia
vào quá trình tẩy uế, đảo nước và cung cấp oxy hòa tan cho cá và tôm nuôi (Chen
Kong Jung,1988) do vậy nhiều công ty, nhà sản xuất đã có khuyến cáo nên xử lý
Zeolite lúc chiều tối nhằm gia tăng lượng oxy vào ban đêm cung cấp cho vật nuôi.
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
NT 1 NT 2 NT 3 NT 4 NT 5 NT 6
Nghiệm thức
Ox
y
(m
g/
L)
Oxy trước Oxy sau
Hình 1: Biến động hàm lượng oxy trước và sau khi xử l

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement