Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thankyou010587
#635157

Download Đề tài Khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai và bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai F1 hệ ba dòng thích hợp điều kiện Tây Nguyên miễn phí

MỤC LỤC
Trang tựa i
Lời Thank ii
Tóm tắt iii
Mục lục iv
Danh sách các chữ viết tắt vii
Danh sách các hình viii
Danh sách các bảng ix
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu đề tài 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới và ở Việt Nam 3
2.1.1. Sản xuất lúa gạo trên thế giới 3
2.1.2. Sản xuất lúa gạo ở Việt Nam 5
2.2. Lịch sử phát hiện và nghiên cứu ưu thế lai trên cây lúa 8
2.3. Cơ sở khoa học của công nghệ sản xuất lúa lai 9
2.3.1. Lúa lai hệ ba dòng 9
2.3.2. Lúa lai hệ hai dòng 11
2.3.3. Ưu điểm của lúa lai hệ hai dòng 12
2.4. Hiện trạng sản xuất lúa lai trên thế giới và Việt Nam 13
2.4.1. Sản xuất lúa lai trên thế giới 13
2.4.2. Sản xuất lúa lai ở Việt Nam 14
2.5. Nghiên cứu, phát triển lúa lai trên thế giới và Việt Nam 17
2.5.1. Nghiên cứu, phát triển lúa lai trên thế giới 17
2.5.2. Nghiên cứu, phát triển lúa lai ở Việt Nam 20
2.6. Một số tổ hợp lúa lai đang trồng phổ biến ở Việt Nam 22
2.7. Những trở ngại chính trong sản xuất lúa lai tại Việt Nam 23
2.8. Triển vọng, định hướng phát triển lúa lai Việt Nam và sự cấp thiết của đề tài 24
CHƯƠNG 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 27
3.1. Phạm vi nghiên cứu 27
3.2. Thời gian và địa điểm thí nghiệm 27
3.2.1. Thời gian thí nghiệm 27
3.2.2. Địa điểm thí nghiệm 27
3.2.3. Đặc điểm và tính chất lý hóa tính khu đất thí nghiệm 27
3.2.4. Điều kiện khí hậu thủy văn trong thời gian thí nghiệm 28
3.3. Nội dung thí nghiệm 28
3.4. Vật liệu thí nghiệm 29
3.5. Phương pháp thí nghiệm 29
3.5.1. Bố trí thí nghiệm 29
3.5.2. Các biện pháp kỹ thuật canh tác đã áp dụng 31
3.5.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 32
3.5.3.1. Các chỉ tiêu đặc trưng hình thái 32
3.5.3.2. Các chỉ tiêu nông học, sinh lý 34
3.5.3.3. Khả năng chống chịu sâu bệnh 37
3.5.3.4. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất 40
3.5.3.5. Các chỉ tiêu phẩm chất gạo 40
3.6. Phương pháp xử lý và thống kê số liệu 41
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42
4.1. Kết quả khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 42
4.1.1. Đặc điểm hình thái của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 42
4.1.2. Các chỉ tiêu nông học của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 45
4.1.2.1. Thời gian sinh trưởng và phát dục 46
4.1.2.2. Động thái và tốc độ tăng trưởng chiều cao cây 47
4.1.2.3. Động thái và tốc độ đẻ nhánh 49
4.1.3. Chỉ tiêu sinh lý của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 51
4.1.4. Khả năng chống chịu sâu bệnh của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 52
4.1.5. Năng suất, yếu tố cấu thành năng suất 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 54
4.1.5.1. Số bông/m2 54
v
4.1.5.2. Tổng số hạt/bông 54
4.1.5.3. Số hạt chắc/bông 54
4.1.5.4. Tỷ lệ hạt lép (%) 54
4.1.5.5. Trọng lượng 1.000 hạt 55
4.1.5.6. Năng suất lý thuyết (NSLT) 55
4.1.5.7. Năng suất thực tế (NSTT) 55
4.1.6. Các chỉ tiêu phẩm chất gạo của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 57
4.1.7. Các tổ hợp lúa lai triển vọng nhất trong vụ Hè thu tại Lâm Hà, Lâm Đồng 58
4.2. Buớc đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai F1 hệ ba dòng thích
hợp điều kiện Tây Nguyên 58
4.2.1. Chọn ruộng và tổ hợp lai nhân dòng CMS 59
4.2.2. Kỹ thuật trên ruộng mạ 60
4.2.2.1. Thời gian gieo mạ 60
4.2.2.2. Kỹ thuật gieo mạ 60
4.2.3. Kỹ thuật trên ruộng cấy 61
4.2.4. Điều khiển các dòng bố, mẹ trỗ bông trùng khớp 61
4.2.5. Phun GA3 và thụ phấn bổ sung 62
4.2.6. Khử lẫn và thu hoạch 63
4.2.7. Thuận lợi và khó khăn về nghiên cứu, sản xuất lúa lai tại Lâm Hà 63
4.2.7.1. Thuận lợi 63
4.2.7.2. Khó khăn 63
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64
5.1. Kết luận 64
5.2. Đề nghị 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHẢO NGHIỆM 12 TỔ HỢP LÚA LAI VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN
CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI F1 HỆ
BA DÒNG THÍCH HỢP ĐIỀU KIỆN TÂY NGUYÊN
Họ và tên sinh viên: NGUYỄN CHÍ CÔNG
Ngành: NÔNG HỌC
Niên khoá: 2004 – 2008
Tháng 11/2008
KHẢO NGHIỆM 12 TỔ HỢP LÚA LAI VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI F1 HỆ BA DÒNG
THÍCH HỢP ĐIỀU KIỆN TÂY NGUYÊN
Tác giả
NGUYỄN CHÍ CÔNG
Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng Kỹ sư
Ngành NÔNG HỌC
Giảng viên hướng dẫn:
TS. HOÀNG KIM
Th.S. DƯƠNG THÀNH TÀI
Tháng 11 năm 2008
i
LỜI CẢM ƠN
Qua bốn tháng học tập, làm việc và nghiên cứu tại Trại Giống Cây trồng Lâm
Hà, Lâm Đồng; thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam, tui đã nổ lực học
tập và làm việc nghiêm túc để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp một cách thành công.
Bên cạnh những thuận lợi, tui đã gặp không ít khó khăn, tuy vậy với sự giúp đỡ của
nhân viên trong Công ty tui đã vượt qua các khó khăn ấy và hoàn thành khóa luận. tui
xin gởi lời Thank chân thành đến:
- Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
- Ban Chủ nhiệm Khoa Nông học
- Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Quả
- Phòng Nghiên cứu và Phát triển và Trại Giống Cây trồng Lâm Hà thuộc Công
ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam
Đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tui học tập và nghiên cứu để hoàn thành tốt khóa luận
này.
- tui xin gởi lời Thank đến các quý thầy cô trong Khoa Nông học đã tận tình
chỉ bảo cho tui những kiến thức trong suốt bốn năm theo học.
- Đặc biệt tui xin gởi lời Thank chân thành nhất đến thầy TS. Hoàng Kim,
Th.S. Dương Thành Tài đã tận tình chỉ bảo tui trong thời thời gian tui thực hiện khóa
luận.
- Thank Kỹ sư Trần Quốc Hải – Trại Giống Cây trồng Lâm Hà, đã chỉ bảo tui
các thao tác kỹ thuật ngoài đồng trong quá trình thực hiện khóa luận.
Xin chân thành cảm ơn!
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2008
Sinh viên
Nguyễn Chí Công
ii
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu: “Khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai và bước đầu nghiên cứu
công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai F1 hệ ba dòng thích hợp điều kiện Tây
Nguyên” thuộc nội dung “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất hạt giống lúa
lai” hợp tác giữa Bộ môn Cây lương thực Rau Hoa Qủa, Khoa Nông học và Phòng
Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam. Đề tài được
tiến hành tại khu thí nghiệm tại Trại Giống Cây trồng Lâm Hà, Lâm Đồng thuộc Công
ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam. Thời gian thực hiện từ ngày 25/05/2008 đến
ngày 04/10/2008.
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên RCBD
(Random Complete Block Dezign), một yếu tố, ba lần nhắc lại với 12 nghiệm thức
gồm 10 tổ hợp lúa lai khảo nghiệm: HR182, HR590, HR641, IR80112H, IR80127H,
Nam Ưu 821, Nam Ưu 822, Nam Ưu 823, Nam Ưu 827, Nam Ưu 828; một tổ hợp lúa
lai làm đối chứng là PAC 807 và giống lúa thường làm đối chứng VND 95 – 20.
Kết quả khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai đã chọn ra được hai tổ hợp lai triển vọng
nhất trong vụ Hè thu 2008 tại Lâm Hà, Lâm Đồng là IR80127H và Nam Ưu 828. Cả
hai tổ hợp này có đặc trưng hình thái, đặc tính nông học tốt, năng suất cao hơn đối
chứng, phẩm chất gạo ngon, thích hợp với điều kiện địa phương. Tổ hợp lai
IR80127H: có thời gian sinh trưởng (TGST) 128 ngày; chiều cao cây 77,45 cm; cứng
cây, lá đòng thẳng; rầy nâu cấp 1, đạo ôn cấp 2; không bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn;
năng suất đạt 7,49 tấn/ha. Hạt gạo dài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, độ bạc bụng cấp 3. Tổ
hợp lai Nam Ưu 828: có TGST 131 ngày; chiều cao cây 81,25 cm; cứng cây, lá đòng
thẳng; rầy nâu cấp 3, đạo ôn cấp 1; không bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn; năng suất
đạt 6,70 tấn/ha. Hạt gạo dài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, độ bạc bụng cấp 1. Bước đầu
nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt lai F1 hệ ba dòng đã rút kết được quy trình cơ bản
nhân dòng mẹ CMS thích hợp điều kiện tại địa phương và đánh giá tình hình nghiên
cứu, sản xuất lúa ưu thế lai tại nơi nghiên cứu.
iii
MỤC LỤC
Trang tựa i
Lời Thank ii
Tóm tắt iii
Mục lục iv
Danh sách các chữ viết tắt vii
Danh sách các hình viii
Danh sách các bảng ix
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu đề tài 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới và ở Việt Nam 3
2.1.1. Sản xuất lúa gạo trên thế giới 3
2.1.2. Sản xuất lúa gạo ở Việt Nam 5
2.2. Lịch sử phát hiện và nghiên cứu ưu thế lai trên cây lúa 8
2.3. Cơ sở khoa học của công nghệ sản xuất lúa lai 9
2.3.1. Lúa lai hệ ba dòng 9
2.3.2. Lúa lai hệ hai dòng 11
2.3.3. Ưu điểm của lúa lai hệ hai dòng 12
2.4. Hiện trạng sản xuất lúa lai trên thế giới và Việt Nam 13
2.4.1. Sản xuất lúa lai trên thế giới 13
2.4.2. Sản xuất lúa lai ở Việt Nam 14
2.5. Nghiên cứu, phát triển lúa lai trên thế giới và Việt Nam 17
2.5.1. Nghiên cứu, phát triển lúa lai trên thế giới 17
2.5.2. Nghiên cứu, phát triển lúa lai ở Việt Nam 20
2.6. Một số tổ hợp lúa lai đang trồng phổ biến ở Việt Nam 22
2.7. Những trở ngại chính trong sản xuất lúa lai tại Việt Nam 23
iv
2.8. Triển vọng, định hướng phát triển lúa lai Việt Nam và sự cấp thiết của đề tài 24
CHƯƠNG 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 27
3.1. Phạm vi nghiên cứu 27
3.2. Thời gian và địa điểm thí nghiệm 27
3.2.1. Thời gian thí nghiệm 27
3.2.2. Địa điểm thí nghiệm 27
3.2.3. Đặc điểm và tính chất lý hóa tính khu đất thí nghiệm 27
3.2.4. Điều kiện khí hậu thủy văn trong thời gian thí nghiệm 28
3.3. Nội dung thí nghiệm 28
3.4. Vật liệu thí nghiệm 29
3.5. Phương pháp thí nghiệm 29
3.5.1. Bố trí thí nghiệm 29
3.5.2. Các biện pháp kỹ thuật canh tác đã áp dụng 31
3.5.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 32
3.5.3.1. Các chỉ tiêu đặc trưng hình thái 32
3.5.3.2. Các chỉ tiêu nông học, sinh lý 34
3.5.3.3. Khả năng chống chịu sâu bệnh 37
3.5.3.4. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất 40
3.5.3.5. Các chỉ tiêu phẩm chất gạo 40
3.6. Phương pháp xử lý và thống kê số liệu 41
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42
4.1. Kết quả khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 42
4.1.1. Đặc điểm hình thái của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 42
4.1.2. Các chỉ tiêu nông học của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 45
4.1.2.1. Thời gian sinh trưởng và phát dục 46
4.1.2.2. Động thái và tốc độ tăng trưởng chiều cao cây 47
4.1.2.3. Động thái và tốc độ đẻ nhánh 49
4.1.3. Chỉ tiêu sinh lý của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 51
4.1.4. Khả năng chống chịu sâu bệnh của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 52
4.1.5. Năng suất, yếu tố cấu thành năng suất 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 54
4.1.5.1. Số bông/m2 54
v
4.1.5.2. Tổng số hạt/bông 54
4.1.5.3. Số hạt chắc/bông 54
4.1.5.4. Tỷ lệ hạt lép (%) 54
4.1.5.5. Trọng lượng 1.000 hạt 55
4.1.5.6. Năng suất lý thuyết (NSLT) 55
4.1.5.7. Năng suất thực tế (NSTT) 55
4.1.6. Các chỉ tiêu phẩm chất gạo của 12 tổ hợp lúa lai triển vọng 57
4.1.7. Các tổ hợp lúa lai triển vọng nhất trong vụ Hè thu tại Lâm Hà, Lâ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement