Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tina_Huynh
#631548

Download Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm đậu quả đến tình hình đậu quả và năng suất nhãn Hương Chi tại Thái Nguyên miễn phí

Đặt vấn đề
Nhãn là một trong số những cây ăn quả đặc sản của các tỉnh miền Bắc nước ta, nó là một trong ba cây ăn quả quý trong họ Sapindacae. So với vải và chôm chôm thì nhãn có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Nhãn được trồng nhiều ở khắp nới trên cả nước: Tiên Lữ (Hưng Yên), Sơn Dương (Tuyên Quang), Mỹ Tho (Tiền Giang).
Quả nhãn có giá trị dinh dưỡng cao, trong cùi nhãn có hàm lượng đường tổng số chiếm 15 - 20%, axit 0,09 - 0,1%, vitaminC 43 - 163 mg/100 g, ngoài ra còn chứa các loại vitamin B1, B2, các chất khoáng như Ca, P, Fe. đều là những chất bổ cần cho sức khoẻ con người. Vì vậy "long nhãn" là vị thuốc bổ qúy trong đông y làm tăng thị lực và sức lực. Theo các tác giả Trung Quốc cho rằng ăn nhiều nhãn bổ tim, lợi tiểu, bồi bổ cơ thể suy nhược, tăng trí nhớ, bồi bổ tinh thần, bồi dưỡng tinh thần, giải khát, nhuận da dẻ, tăng sắc đẹp. Quả nhãn có thể ăn tươi, làm đồ hộp hay sấy khô cất giữ dễ dàng.
Trồng nhãn có nhiều lợi ích bởi nhãn là cây lâu năm, thích nghi trên nhiều loại đất, cây cao bóng cả, lá che phủ chỏm đồi, chỏm rừng, chắn sóng, chắn gió rất tốt. Gỗ nhãn chắc chắn, mịn, có thể dùng làm các đồ gia dụng hay mộc mỹ nghệ. Vỏ, rễ, thân cây chứa nhiều tanin có thể sử dụng trong kỹ nghệ nhuộm. Hạt chứa nhiều tinh bột có thể chế rượu, cồn hay làm thuốc. Hoa nhãn rất nhiều mật, thời gian có hoa dài là nguồn mật rất quý, thơm ngon hơn nhiều mật hoa khác. Mật ong hoa nhãn bao giờ đắt giá gấp rưỡi, gấp đôi các loại mật ong khác. Trồng nhãn có thể kích thích nghề nuôi ong phát triển.
Cây nhãn có thời gian thu lợi dài, cây ghép chỉ sau trồng 3 - 4 năm đã có quả, 7 - 8 năm cho sản lượng cao và có thể thu hoạch được 70 - 80 năm thậm chí trên 100 năm. Nhãn được đánh giá cao trong điều chỉnh cơ cấu cây trồng hiện nay nên tốc độ phát triển rất nhanh. Nhãn được coi là cây trồng xoá đói giảm nghèo cho vùng trung du và miền núi nước ta bởi nó là loài cây có phổ thích ứng rộng, không kén đất lắm.
Trong việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc hiện nay cây nhãn được thực sự chú ý. Nó hoàn toàn có thể thay thế cho những cây lâm nghiệp như: Bạch Đàn, Keo. mà lại lợi về nguồn hoa lấy mật.
Trong sản xuất nhãn người làm vườn cũng còn gặp một số vấn đề chưa giải quyết được như hiện tượng ra quả cách năm, nhãn ra hoa nhiều nhưng đậu quả ít hay không đậu quả hay rụng quả nhiều.
Để khắc phục hiện tượng trên tránh ảnh hưởng đến năng suất gây ra ảnh hưởng về kinh tế và cùng với mong muốn thúc đẩy nghề trồng nhãn ngày một phát triển đặc biệt là vấn đề năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
"Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm đậu quả đến
tình hình đậu quả và năng suất nhãn Hương Chi tại Thái Nguyên".
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PhÇn I
§Æt vÊn ®Ò
1.1. §Æt vÊn ®Ò
Nh·n lµ mét trong sè nh÷ng c©y ¨n qu¶ ®Æc s¶n cña c¸c tØnh miÒn B¾c n­íc ta, nã lµ mét trong ba c©y ¨n qu¶ quý trong hä Sapindacae. So víi v¶i vµ ch«m ch«m th× nh·n cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao h¬n. Nh·n ®­îc trång nhiÒu ë kh¾p níi trªn c¶ n­íc: Tiªn L÷ (H­ng Yªn), S¬n D­¬ng (Tuyªn Quang), Mü Tho (TiÒn Giang)...
Qu¶ nh·n cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao, trong cïi nh·n cã hµm l­îng ®­êng tæng sè chiÕm 15 - 20%, axit 0,09 - 0,1%, vitaminC 43 - 163 mg/100 g, ngoµi ra cßn chøa c¸c lo¹i vitamin B1, B2, c¸c chÊt kho¸ng nh­ Ca, P, Fe... ®Òu lµ nh÷ng chÊt bæ cÇn cho søc khoÎ con ng­êi. V× vËy "long nh·n" lµ vÞ thuèc bæ qóy trong ®«ng y lµm t¨ng thÞ lùc vµ søc lùc. Theo c¸c t¸c gi¶ Trung Quèc cho r»ng ¨n nhiÒu nh·n bæ tim, lîi tiÓu, båi bæ c¬ thÓ suy nh­îc, t¨ng trÝ nhí, båi bæ tinh thÇn, båi d­ìng tinh thÇn, gi¶i kh¸t, nhuËn da dÎ, t¨ng s¾c ®Ñp. Qu¶ nh·n cã thÓ ¨n t­¬i, lµm ®å hép hoÆc sÊy kh« cÊt gi÷ dÔ dµng.
Trång nh·n cã nhiÒu lîi Ých bëi nh·n lµ c©y l©u n¨m, thÝch nghi trªn nhiÒu lo¹i ®Êt, c©y cao bãng c¶, l¸ che phñ chám ®åi, chám rõng, ch¾n sãng, ch¾n giã rÊt tèt. Gç nh·n ch¾c ch¾n, mÞn, cã thÓ dïng lµm c¸c ®å gia dông hoÆc méc mü nghÖ. Vá, rÔ, th©n c©y chøa nhiÒu tanin cã thÓ sö dông trong kü nghÖ nhuém. H¹t chøa nhiÒu tinh bét cã thÓ chÕ r­îu, cån hoÆc lµm thuèc. Hoa nh·n rÊt nhiÒu mËt, thêi gian cã hoa dµi lµ nguån mËt rÊt quý, th¬m ngon h¬n nhiÒu mËt hoa kh¸c. MËt ong hoa nh·n bao giê ®¾t gi¸ gÊp r­ìi, gÊp ®«i c¸c lo¹i mËt ong kh¸c. Trång nh·n cã thÓ kÝch thÝch nghÒ nu«i ong ph¸t triÓn.
C©y nh·n cã thêi gian thu lîi dµi, c©y ghÐp chØ sau trång 3 - 4 n¨m ®· cã qu¶, 7 - 8 n¨m cho s¶n l­îng cao vµ cã thÓ thu ho¹ch ®­îc 70 - 80 n¨m thËm chÝ trªn 100 n¨m. Nh·n ®­îc ®¸nh gi¸ cao trong ®iÒu chØnh c¬ cÊu c©y trång hiÖn nay nªn tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh. Nh·n ®­îc coi lµ c©y trång xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho vïng trung du vµ miÒn nói n­íc ta bëi nã lµ loµi c©y cã phæ thÝch øng réng, kh«ng kÐn ®Êt l¾m.
Trong viÖc phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc hiÖn nay c©y nh·n ®­îc thùc sù chó ý. Nã hoµn toµn cã thÓ thay thÕ cho nh÷ng c©y l©m nghiÖp nh­: B¹ch §µn, Keo... mµ l¹i lîi vÒ nguån hoa lÊy mËt.
Trong s¶n xuÊt nh·n ng­êi lµm v­ên còng cßn gÆp mét sè vÊn ®Ò ch­a gi¶i quyÕt ®­îc nh­ hiÖn t­îng ra qu¶ c¸ch n¨m, nh·n ra hoa nhiÒu nh­ng ®Ëu qu¶ Ýt hoÆc kh«ng ®Ëu qu¶ hay rông qu¶ nhiÒu.
§Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng trªn tr¸nh ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt g©y ra ¶nh h­ëng vÒ kinh tÕ vµ cïng víi mong muèn thóc ®Èy nghÒ trång nh·n ngµy mét ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi:
"Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña mét sè chÕ phÈm ®Ëu qu¶ ®Õn
t×nh h×nh ®Ëu qu¶ vµ n¨ng suÊt nh·n H­¬ng Chi t¹i Th¸i Nguyªn".
1.2. Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña ®Ò tµi
1.2.1. Môc ®Ých
X¸c ®Þnh chÕ phÈm ®Ëu qu¶ thÝch hîp nh»m h¹n chÕ rông qu¶ vµ t¨ng n¨ng suÊt qu¶ cho c©y nh·n H­¬ng Chi t¹i tr­êng §¹i Häc N«ng L©m Th¸i Nguyªn.
1.2.2. Yªu cÇu
Theo dâi ¶nh h­ëng cña mét sè chÕ phÈm ®Ëu qu¶ ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶, n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt nh·n H­¬ng Chi t¹i Th¸i Nguyªn
PhÇn II
Tæng quan tµi liÖu
2.1. Tæng quan tµi liÖu vÒ c©y nh·n
C©y nh·n cã tªn khoa häc lµ Euphoria longana Stend, thuéc hä bå hßn Sapindaceae, thuéc bé bå hßn Sapindales.
Hä bå hßn lµ mét hä lín cã kho¶ng 140 chi vµ 1600 loµi, ph©n bè chñ yÕu ë vïng nhiÖt ®íi vµ ¸ nhiÖt ®íi, ®Æc biÖt lµ ë Ch©u ¸ vµ Ch©u Mü. HiÖn nay n­íc ta míi biÕt ®­îc 25 chi, 92 loµi mäc kh¾p n¬i trong c¶ n­íc. Trong hä bå hßn cã rÊt nhiÒu c©y ¨n qu¶ nh­: v¶i, nh·n, ch«m ch«m, v¶i rõng, nh·n rõng... vµ trong ®ã nh·n lµ c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, cã ®Æc tr­ng lµ c©y gç nhì, l¸ kÐp l«ng chim, hoa mäc thµnh chïm, qu¶ chÝn vá nh½n cã mµu n©u.
Qua ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt ë n­íc ra cho thÊy c©y nh·n ®­îc trång ë kh¾p n¬i trong c¶ n­íc, ®­îc ph©n ra lµm 2 vïng lín lµ vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ c¸c tØnh miÒn B¾c. Riªng tØnh Th¸i Nguyªn hiÖn nay diÖn tÝch trång nh·n còng ngµy mét t¨ng, tËp trung ë c¸c n¬i: §¹i Tõ, §ång Hû, Phæ Yªn, Phó B×nh vµ thµnh phè Th¸i Nguyªn, víi nhiÒu gièng nh·n kh¸c nhau nh­: Nh·n lång H­ng Yªn, nh·n TQ20, nh·n sè 5, nh·n VT22, nh·n H­¬ng Chi. Trong c¸c gièng nh·n kÓ trªn th× gièng nh·n H­¬ng Chi th­êng ®­îc trång víi diÖn tÝch lín nhÊt ë Th¸i Nguyªn. §Æc ®iÓm chÝnh cña gièng nh·n H­¬ng Chi nh­ sau: qña to, cïi gißn, s¾c n­íc, h¹t nhá, m· qu¶ ®Ñp.
2.1.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt nh·n trong vµ ngoµi n­íc
2.1.2.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt nh·n trªn thÕ giíi
Nh·n lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ quý vµ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi sö dông, ®Ó phôc vô cho nhu cÇu hiÖn nay trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhiÒu quèc gia trång nh·n.
C©y nh·n ®­îc ph¸t triÓn víi tèc ®é rÊt nhanh vµ qua kÕt qu¶ thèng kª th× hiÖn nay Trung Quèc lµ quèc gia cã diÖn tÝch trång nh·n vµ s¶n l­îng nh·n lín nhÊt thÕ giíi. N¨m 1986 diÖn tÝch trång nh·n cña Trung Quèc lµ 35.800 ha, tæng s¶n l­îng lµ 77.000 tÊn. N¨m 1995 diÖn tÝch lµ h¬n 8 v¹n ha. Cho ®Õn n¨m 1998 theo thèng kª cña v¨n phßng ¸ nhiÖt ®íi Bé n«ng nghiÖp Trung Quèc diÖn tÝch ®· lµ 467.000 ha, diÖn tÝch cho qu¶ lµ 141.000 ha, s¶n l­îng lµ 414.000 tÊn. Trong 13 n¨m trë l¹i ®©y diÖn tÝch t¨ng gÊp 3 lÇn, s¶n l­îng t¨ng gÊp 4,5 lÇn. §©y lµ quèc gia cã khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ ®Þa h×nh phï hîp víi nghÒ trång nh·n. Kh«ng nh÷ng vËy Trung Quèc cßn lµ n­íc cã kinh nghiÖm l©u ®êi vÒ nghÒ trång nh·n. Bªn c¹nh ®ã c¸c gièng nh·n ë Trung Quèc th­êng cã n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cao nh­: §¹i ¤ Viªn (Qu¶ng T©y), Th¹ch HiÖp (Phóc KiÕn)... ë Trung Quèc nh·n chñ yÕu ph©n bè ë khu vùc ¸ nhiÖt ®íi nh­ Hoa Nam, Hoa §«ng, T©y Nam vµ khu vùc s¶n xuÊt tËp trung chñ yÕu lµ Qu¶ng §«ng, Qu¶ng T©y, Phóc KiÕn, T©y Nam §µi Loan, Nam Tø Xuyªn vµ mét phÇn ®Êt cña H¶i Nam...
B¶ng 2.1: DiÖn tÝch vµ s¶n l­îng nh·n cña mét sè n¬i ë Trung Quèc
§Þa danh 
Tæng diÖn tÝch
(ha) 
DiÖn tÝch cho qu¶
(ha) 
S¶n l­îng
(tÊn) 

Qu¶ng T©y 
221.000 
70.000 
160.000 

Qu¶ng §«ng 
138.000 
45.000 
170.200 

Phóc KiÕn 
93.000 
24.900 
82.000 

(§µm B¶ng Ch­¬ng, M¹c KiÕm Chi, Th¸i Tiªu Qu¸n n¨m 1998)
N­íc cã diÖn tÝch trång nh·n lín thø 2 thÕ giíi lµ Th¸i Lan. Th¸i Lan b¾t ®Çu trång nh·n tõ n¨m 1896 víi c¸c gièng nhËp tõ Trung Quèc. N¨m 1990 s¶n l­îng nh·n cña Th¸i Lan ®¹t 123.000 tÊn, chñ yÕu trång ë miÒn B¾c, §«ng B¾c vµ ®ång b»ng miÒn Trung. Næi tiÕng nhÊt lµ ë c¸c huyÖn Chieng Mai, Lamphun vµ Prae. Ngoµi tiªu dïng néi ®Þa Th¸i Lan cßn xuÊt khÈu nh·n cho c¸c n­íc nh­: Malaixia, Singapo, Hång K«ng. ChØ riªng xuÊt khÈu nh·n trong 3 n¨m qua Th¸i Lan ®· t¨ng gÊp 3 lÇn nh÷ng hoa qu¶ thø yÕu kh¸c. §Õn n¨m1992 diÖn tÝch trång nh·n lµ 65900 ha víi s¶n l­îng 162.000 tÊn qu¶. N¨m 1997 s¶n l­îng qu¶ ®¹t 240.000 tÊn, nh·n Th¸i Lan ®· cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¶ thÞ tr­êng Trung Quèc. C¸c gièng nh·n chñ yÕu ®­îc trång ë Th¸i Lan lµ Daw, Chompoo, Haew, Biew, Kiew.
Cã rÊt nhiÒu quèc gia trång nh·n nh­ Ên §é, MiÔn §iÖn, Philippin, Malayxia, Mü, Australia... nh­ng diÖn tÝch trång nh·n ch­a ®­îc nhiÒu. Cho ®Õn nay, diÖn tÝch vµ s¶n l­îng nh·n trªn thÕ giíi ch­a ®­îc thèng kª ®Çy ®ñ v× c©y nh·n ®­îc trång lÎ tÎ trong c¸c v­ên gia ®×nh nªn ch­a cã trong c¸c tµi liÖu thèng kª.
2.1.2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt nh·n ë ViÖt Nam
ë n­íc ta c©y nh·n ®­îc trång tËp trung chñ yÕu ë 2 miÒn ®ã lµ miÒn B¾c vµ miÒn Nam. 2 miÒn Nam - B¾c do ph©n c¸ch bëi d·y nói Tr­êng S¬n nªn cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¸c nhau, do ®ã c¸c gièng nh·n ®­îc trång ë 2 miÒn còng kh¸c nhau. Gièng nh·n ë miÒn B¾c c©y ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement