Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By onggia_bongxu
#631535

Download Tiểu luận Sinh thái rừng tại Việt nam miễn phí

Mục lục
1. Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam.5
1.1. Đa dạng hệ sinh thái rừng .5
1.2. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng Việt Nam.8
2. Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh (phytooecogenetic factors) hệ sinh thái
rừng tự nhiên Việt Nam.8
2.1. Nhóm nhân tố địa lí - địa hình .8
2.2. Nhóm nhân tố khí hậu, thuỷ văn .10
2.3. Nhóm nhân tố đá mẹ, thổ nhưỡng.12
2.4. Nhóm nhân tố khu hệ thực vật .13
2.5. Nhóm nhân tố sinh vật và con người.15
3. Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam.20
3.1. Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới.20
3.1.1. Phân bố.20
3.1.2. Điều kiện sinh thái .20
3.1.3. Cấu trúc rừng .20
3.1.4. Tái sinh và diễn thế rừng .29
3.1.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học .35
3.2. Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới .36
3.2.1. Phân bố.36
3.2.2. Điều kiện sinh thái .36
3.2.3. Cấu trúc rừng .36
3.2.4. Tái sinh và diễn thế rừng .38
3.2.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học .42
3.3. Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi.43
3.3.1. Phân bố.43
3.3.2. Điều kiện sinh thái .43
3.3.3. Cấu trúc tổ thành thực vật .45
3.3.4. Khu hệ động vật núi đá vôi .53
3.3.5. Tái sinh và diễn thế rừng .54
3.3.6. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học .55
3.4. Hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên .55
3.4.1. Phân bố.55
3.4.2. Điều kiện sinh thái .56
3.4.3. Các loại hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên .56
3.4.4. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học .59
3.5 Hệ sinh thái rừng thưa cây họ dầu (rừng khộp, dry dipterocarp forest) .60
3.5.1. Phân bố.60
3.5.2. Điều kiện sinh thái .60
3.5.3. Cấu trúc rừng .61
3.5.4. Tái sinh và diễn thế rừng .64
3.5.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học .65
3.6. Hệ sinh thái rừng ngập mặn .65
iv
3.6.1. Phân bố.65
3.6.2. Điều kiện sinh thái và quần thể cây ngập mặn.67
3.6.3. Khu hệ thực vật rừng ngập mặn.76
3.6.4. Khu hệ động vật rừng ngập mặn.76
3.6.5. Tái sinh và diễn thế rừng .77
3.6.6. Khai thác hợp lí và sử dụng bền vững rừng ngập mặn .79
3.6.7. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học .80
3.7. Hệ sinh thái rừng tràm (Melaleuca cajuputi).81
3.7.1. Phân bố.81
3.7.2. Điều kiện sinh thái .81
3.7.3. Cấu trúc rừng .83
3.7.4. Tái sinh và diễn thế rừng .84
3.7.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học .85
3.8. Hệ sinh thái rừng tre nứa (Bambusa spp) .85
3.8.1. Khái quát về rừng tre nứa .85
3.8.2. Hệ sinh thái rừng luồng (Dendrocalamus barbatus) .90
3.8.3. Hệ sinh thái rừng vầu.96
3.8.4. Hệ sinh thái rừng nứa.98
3.8.5. Hệ sinh thái rừng lồ ô (Bambusa balcoa Roxb.).100++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

i
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP & ĐỐI TÁC
CẨM NANG
NGÀNH LÂM NGHIỆP
Chương
HỆ SINH THÁI RỪNG TỰ NHIÊN VIỆT NAM
NĂM 2006
ii
Biên soạn:
Phùng Ngọc Lan
Phan Nguyên Hồng
Triệu Văn Hùng
Nguyễn Nghĩa Thìn
Lê Trần Chấn
Chỉnh lý:
Nguyễn Văn Tư
Vũ Văn Mễ
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Nguyễn Bá Ngãi
Trần Văn Hùng
Đỗ Quang Tùng
Hỗ Trợ kỹ thuật và tài chính: Dự án GTZ-REFAS
iii
Mục lục .........................................................................Error! Bookmark not defined.
1. Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam ........................................5
1.1. Đa dạng hệ sinh thái rừng ............................................................................................5
1.2. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng Việt Nam.....................................................8
2. Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh (phytooecogenetic factors) hệ sinh thái
rừng tự nhiên Việt Nam ............................................................................................8
2.1. Nhóm nhân tố địa lí - địa hình .....................................................................................8
2.2. Nhóm nhân tố khí hậu, thuỷ văn ...............................................................................10
2.3. Nhóm nhân tố đá mẹ, thổ nhưỡng .............................................................................12
2.4. Nhóm nhân tố khu hệ thực vật ..................................................................................13
2.5. Nhóm nhân tố sinh vật và con người.........................................................................15
3. Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam .......................................20
3.1. Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới............................................20
3.1.1. Phân bố................................................................................................................20
3.1.2. Điều kiện sinh thái ..............................................................................................20
3.1.3. Cấu trúc rừng ......................................................................................................20
3.1.4. Tái sinh và diễn thế rừng ....................................................................................29
3.1.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................35
3.2. Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ......................................................36
3.2.1. Phân bố................................................................................................................36
3.2.2. Điều kiện sinh thái ..............................................................................................36
3.2.3. Cấu trúc rừng ......................................................................................................36
3.2.4. Tái sinh và diễn thế rừng ....................................................................................38
3.2.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................42
3.3. Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi...........................................43
3.3.1. Phân bố................................................................................................................43
3.3.2. Điều kiện sinh thái ..............................................................................................43
3.3.3. Cấu trúc tổ thành thực vật ...................................................................................45
3.3.4. Khu hệ động vật núi đá vôi .................................................................................53
3.3.5. Tái sinh và diễn thế rừng ....................................................................................54
3.3.6. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................55
3.4. Hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên .............................................................................55
3.4.1. Phân bố................................................................................................................55
3.4.2. Điều kiện sinh thái ..............................................................................................56
3.4.3. Các loại hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên ..........................................................56
3.4.4. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................59
3.5 Hệ sinh thái rừng thưa cây họ dầu (rừng khộp, dry dipterocarp forest) ...............60
3.5.1. Phân bố................................................................................................................60
3.5.2. Điều kiện sinh thái ..............................................................................................60
3.5.3. Cấu trúc rừng ......................................................................................................61
3.5.4. Tái sinh và diễn thế rừng ....................................................................................64
3.5.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................65
3.6. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ......................................................................................65
iv
3.6.1. Phân bố................................................................................................................65
3.6.2. Điều kiện sinh thái và quần thể cây ngập mặn....................................................67
3.6.3. Khu hệ thực vật rừng ngập mặn..........................................................................76
3.6.4. Khu hệ động vật rừng ngập mặn.........................................................................76
3.6.5. Tái sinh và diễn thế rừng ....................................................................................77
3.6.6. Khai thác hợp lí và sử dụng bền vững rừng ngập mặn .......................................79
3.6.7. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................80
3.7. Hệ sinh thái rừng tràm (Melaleuca cajuputi)...........................................................81
3.7.1. Phân bố................................................................................................................81
3.7.2. Điều kiện sinh thái ..............................................................................................81
3.7.3. Cấu trúc rừng ......................................................................................................83
3.7.4. Tái sinh và diễn thế rừng ....................................................................................84
3.7.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................85
3.8. Hệ sinh thái rừng tre nứa (Bambusa spp) ................................................................85
3.8.1. Khái quát về rừng tre nứa ...................................................................................85
3.8.2. Hệ sinh thái rừng luồng (Dendrocalamus barbatus) ...........................................90
3.8.3. Hệ sinh thái rừng vầu..........................................................................................96
3.8.4. Hệ sinh thái rừng nứa..........................................................................................98
3.8.5. Hệ sinh thái rừng lồ ô (Bambusa balcoa Roxb.)...............................................100
5
1. Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam
1.1. Đa dạng hệ sinh thái rừng
a) Điều kiện sinh thái có ảnh hưởng quyết định đến tính đa dạng của hệ sinh thái rừng
Việt Nam. Lãnh thổ lục địa trải dài từ vĩ tuyến 23o 24 B đến vĩ tuyến 8o 35 B, nằm trong vành đai
nhiệt đới bắc bán cầu tiếp cận gần với xích đạo.Việt Nam có khí hậu nh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement