Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By st7ven_endless07
#631531

Download Tiểu luận Phân tích và đánh giá thực trạng lao động và việc làm của nông hộ trên các cụm dân cư vượt lũ huyện cao lãnh tỉnh Đồng Tháp miễn phí

Chấp nhận luận văn .i
Lời cam đoan.ii
Cảm tạ .iii
Tóm lược.iv
Abstract .v
Mục lục .vi
Danh sách chữ viết tắt.vii
Danh Sách bảng.viii
Danh sách hình .ix
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.1
1.1. Đặt vấn đề.1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
1.3. Các câu hỏi nghiên cứu.2
1.4. Đối tượng nghiên cứu .3
1.5 . Phạm vi nghiên cứu.3
CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.4
2.1. Tình hình bố trí các hộ nghèo vào ở trên CDC.4
2.2. Thực trạng đời sống người dân trên CDC .6
2.3. Thực trạng sinh kế của người dân trên CDC .9
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.13
3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.13
3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.14
3.2.1. Phương pháp luận .14
3.2.1.1. Khái niệm .14
3.2.1.2. Khung lý thuyết trong tiếp cận nghiên cứu.16
3.2.1.2.1. Khung sinh kế bền vững.16
3.2.1.2.2. Các nguồn vốn sinh kế .17
3.2.1.2.3. Phương pháp đánh giá nông thôn với sự tham gia người dân (PRA).18
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu.20
3.2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu.19
3.2.2.2. Địa điểm nghiên cứu .20
3.2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu .26
3.2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu .27
3.2.2.4.1. Phương pháp thống kê mô tả.27
3.2.2.4.2. Phân tích khung sinh kế bền vững .27
3.2.2.4.3. Phương pháp SWOT.28
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29
4.1 Tình hình chung của các hộ trong mô hình điều tra.29
4.1.1. Thông tin tổng quan về nông hộ .29
4.1.1.1. Thông tin đối tượng điều tra .29
4.1.1.2. Đặc điểm của các thành viên trong nông hộ.30
4.1.1.3. Tài sản của nông hộ .31
4.1.2. Thông tin về CDC.36
4.1.2.1 Tình hình xét duyệt vào ở trên các CDC .36
4.1.2.2. CSHT trên CDC.37
4.1.2.3. Quan điểm lãnh đạo địa phương về xây dựng CDC.40
4.2. Tình hình dân cư và đời sống người dân trên CDC .44
4.2.1. Kinh tế.44
4.2.2. Xã hội .49
4.2.3. Môi trường sống trên CDC .52
4.3. Thực trạng về lao động và việc làm của nông hộ.56
4.3.1. Thực trạng về lao động và việc làm trên CDC.56
4.3.2. Phân tích SWOT về lao động và việc làm của người dân trên CDC .64
4.3.3. Phân tích các mối liên hệ ảnh hưởng đến việc làm của nông hộ .67
4.3.4. Quan điểm của lãnh đạo về việc làm và biện pháp giải quyết việc làm.70
4.3.4.1. Quan điểm lãnh đạo địa phương về việc làm.70
4.3.4.2. Quan điểm lãnh đạo địa phương về giải quyết việc làm cho nông hộ .71
4.4. Phân tích sự chuyển biến các nguồn vốn của nông hộ .72
4.4.1 Vốn con người .72
4.4.2. Vốn tài chính .73
4.4.3. Vốn xã hội .75
4.4.4. Vốn tự nhiên .76
4.4.5. Vốn vật lý .78
4.5. Kiến nghị về việc làm của nông hộ .81
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .84
5.1. Kết luận .84
5.2. Đề nghị .86
TÀI LIỆU THAM KHẢO++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
--------&--------
NGUYỄN MINH TRÍ
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ
VIỆC LÀM CỦA NÔNG HỘ TRÊN CÁC CỤM DÂN CƯ
VƯỢT LŨ HUYỆN CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
CẦN THƠ - 2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
--------&--------
NGUYỄN MINH TRÍ
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ
VIỆC LÀM CỦA NÔNG HỘ TRÊN CÁC CỤM DÂN CƯ
VƯỢT LŨ HUYỆN CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn
Mã số: 60 62 25
Người hướng hướng dẫn khoa học
TS. VÕ THỊ THANH LỘC
CẦN THƠ - 2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
i
CHẤP NHẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA HỘI ĐỒNG
Luận văn thạc sĩ với đề tài “PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LAO
ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NÔNG HỘ TRÊN CÁC CỤM DÂN CƯ VƯỢT LŨ
HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP” do học viên Nguyễn Minh Trí thực
hiện và báo cáo đã được Hội đồng chấm luận văn thông qua.
____________________________ ____________________________
………………… ………………………
Uỷ viên, Thư ký Uỷ viên
____________________________ ____________________________
.. …………………….. …………………………..
Phản biện 1 Phản biện 2
Cần Thơ, ngày tháng năm 2009
____________________________
……………………………
Chủ tịch Hội đồng
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
ii
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả trình
bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình
luận văn nào trước đây.
Cần Thơ, ngày tháng năm 2009
Tác giả
....………………………..
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
iii
LỜI CẢM TẠ
tui xin chân thành cảm tạ:
- Tiến sĩ Võ Thị Thanh Lộc, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông Cửu
Long, trường Đại học Cần Thơ đã hướng dẫn truyền đạt những kiến thức quý báu về
chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cho tui trong thời gian thực hiện đề tài.
- Nhóm sinh viên gồm: Võ Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Thị Minh
Thư, Ngô Thị Như Hà, Trần Hoài Hận, Phan Thế Hữu, Huỳnh Quang Huy, Nguyễn Võ
Minh Tuấn, Nguyễn Võ Thanh Thanh, trường Đại học Đồng Tháp đã tham gia giúp đỡ
cũng như có những ý kiến đóng góp chân thành trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Vì kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian thực hiện nghiên cứu tương đối ngắn, chắc
chắn đề tài không tránh được những sai sót. tui rất mong nhận được những ý kiến đóng
góp của quý Thầy Cô, Bạn bè để sau này đề tài sẽ bổ sung chỉnh sửa hoàn chỉnh hơn.
Nguyễn Minh Trí
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
iv
TÓM LƯỢC
Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước quan tâm và
chăm lo đến cuộc sống của người dân cùng kiệt vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long. Người cùng kiệt
vùng ngập sâu và vùng sạt lở không phải thường xuyên di dời khi lũ lớn xảy ra, hạn chế thiệt hại
về người và tài sản. Tuy nhiên, lao động và việc làm trên cụm còn là vấn đề cần nghiên cứu và
giải quyết. Nghiên cứu được thực hiện tại bốn cụm dân cư của các xã: Tân Nghĩa, Ba Sao, Gáo
Giồng và Phương Thịnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đề tài phân tích và đánh giá lại
lao động và việc làm dựa trên khung nghiên cứu sinh kế bền vững. Ngoài ra, đề tài sử dụng các
công cụ PRA và phỏng vấn 100 hộ để thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá và phân tích.
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, người cùng kiệt vào cụm dân cư (CDC) thì việc làm thay đổi đáng
kể, hộ cùng kiệt có khuynh hướng chuyển từ làm thuê nông nghiệp sang buôn bán và dịch vụ trên
cụm. Tuy nhiên, số hộ vẫn còn tham gia làm thuê nông nghiệp chiếm 72% đối với cụm dân cư
trung tâm (CDCTT) và 70% đối với cụm dân cư nông thôn (CDCNT). Tỷ lệ thất nghiệp của lao
động trên cụm rất cao (67,74% CDCTT và 80,82% CDCNT) và lao động được hỗ trợ việc làm là
rất thấp (16,94% CDCTT và chỉ 9,51% CDCNT). Lao động trong cụm rất khó tiếp cận ngành
nghề vì trình độ học vấn thấp (78% số lao động mù chữ và cấp 1) và số người được học nghề
giản đơn, tiểu thủ công chỉ chiếm 2,70%. Thực tế, việc làm tìm được là do quan hệ quen biết với
chủ thuê mướn, từ các chợ và các cơ sở sản xuất sớm hình thành và mở rộng quy mô hay cơ hội
nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để tham gia lao động ngoài tỉnh và xuất khẩu
lao động. Ngoài ra, lao động có thể mất việc làm do cơ giới hóa nông nghiệp, việc chuyển đổi
nghề chưa cho thấy hiệu quả với lao động trên cụm, lao động tham gia buôn bán nhỏ và dịch vụ
sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn. Do vậy, điều mà người dân trên cụm quan tâm là được
vay vốn ưu đãi, xây dựng, mở rộng chợ và được giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống, đảm
bảo gắn bó lâu dài trên cụm và có cơ hội vươn lên thoát cùng kiệt bền vững.
Từ khoá: Cụm dân cư, Lao động, Việc làm, Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
v
ABSTRACT
The construction of the residential cluster and dyke is an important policy of the Government of
Viet Nam. It looks after and cares about the life of the poor in the flooded areas in the Mekong
Delta. However, the labor and employment in the residential cluster (RC) are facing with
difficult issues. The research investigates the poor households in the four RCs of communes as
Cay Dong belongs to Ba Sao commune, Kinh 15 belongs to Gao Giong commune, Tan Nghia
commune and Phuong Thinh commune of Cao Lanh district, Dong Thap province. The research
analyzes and revaluates the situation labor and employment that base on Sustainable Livelihoods
Framework and 100 households’ interview by structured questionnaires.
The results show that although the employment of the poor households have changed
significantly, the numbers of agricultural rent household are still high 70% in the center
residential cluster (CRC) and 72% in the rural residential cluster (RRC) in practice. The ratio of
unemploymental labors is very significant (67,74% CRC and 80,82% RRC) and the ratio of labor
is supported about employment still very low (16,94% CRC and 9,51% RRC). Beside that, the
quality of human capital of labors in RC is very low (over 78% of the number of labors is
illiterate and primary), the number of labors are learnt handicraft only 2,70% of total labor in
RC. In practice, the opportunities of labors are found employment that will have to expect at
increasing relationship with owners, markets and facilities will be early establishment and scale
expansion. Although local goverment support to participate working another province and labor
export, the challenges that the labors in RC still have faced very significant when the workforce
participate agriculture could reduce time-working or even unemployment due to mechanization.
The labors participate small-scale trade and service will face a more competition. Therefore,
what the poor people interests and propose...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement