Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By iloveutphucsisty01b
#631528

Download Đề tài Phân tích ảnh hưởng của quy mô đất đai và chính sách hạn điền đến sinh kế nông hộ ở huyện thoại sơn tỉnh An Giang miễn phí

Trang phụ bìa
Chấp nhận luận án của Hội đồng. i
Lời cam đoan . ii
Cảm tạ . iii
Lý lịch khoa học . iv
Tóm lược . vi
Abstract . vii
Mục lục. viii
Danh sách bảng. xii
Danh sách hình . xiii
Danh mục chữ viết tắt . xiv
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU. 1
1.1 Đặt vấn đề . 1
1.2 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu . 3
1.3.1 Mục tiêu tổng quát . 3
1.3.2 Mục tiêu cụ thể . 3
1.4 Các giả định nghiên cứu. 4
1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. 4
1.6 Phạm vi và giới hạn của đề tài nghiên cứu . 4
1.7 Cấu trúc luận văn . 5
CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU. 6
2.1 Tổng quan về sở hữu và sử dụng tài nguyên đất đai . 6
2.1.1 Vai trò của Nhà nước đối với sở hữu và quản lý đất đai . 6
2.1.2 Sở hữu và sử dụng đất đai ở Việt Nam. 7
2.1.2.1 Sở hữu đất đai trong giai đoạn 1945-1981. 7
2.1.2.2 Sở hữu đất đai trong giai đoạn 1981-1988. 9
2.1.2.3 Sở hữu đất đai trong giai đoạn từ năm 1988 đến nay. 10
2.1.3 Một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2003. 11
2.2 Khung sinh kế bền vững và các nguồn vốn sinh kế . 13
2.2.1 Khung sinh kế bền vững . 13
2.2.2 Các nguồn vốn sinh kế. 13
2.2.2.1 Vốn tự nhiên . 13
2.2.2.2 Vốn con người . 14
2.2.2.3 Vốn tài chính . 15
2.2.2.4 Vốn vật chất. 16
2.2.2.5 Vốn xã hội . 17
2.3 Một số cơ sở lý luận về tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp . 18
2.3.1 Tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn . 18
2.3.2 Tính tất yếu của tích tụ ruộng đất trong nền kinh tế thị trường . 18
2.3.3 Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách
đất đai và tích tụ ruộng đất . 19
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21
3.1 Phương pháp luận . 21
3.1.1 Định nghĩa các thuật ngữ . 21
3.1.2 Phương pháp tiếp cận. 22
3.1.3 Khung phân tích lý thuyết . 22
3.2 Phương pháp thu thập số liệu . 23
3.2.1 Địa bàn và thời gian thực hiện nghiên cứu . 23
3.2.2 Số liệu thứ cấp . 23
3.2.3 Số liệu sơ cấp. 24
3.3 Phương pháp phân tích số liệu . 34
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN. 26
4.1 Mô tả điểm nghiên cứu . 26
4.1.1 Tổng quan tỉnh An Giang. 26
4.1.2 Tổng quan huyện Thoại Sơn . 28
4.1.3 Tổng quan xã Định Mỹ . 29
4.2 Tình hình biến động đất đai tại địa bàn nghiên cứu . 29
4.2.1 Biến động sở hữu đất đai vượt hạn điền ở An Giang và Thoại Sơn . 29
4.2.2 Biến động sở hữu đất đai của Xã Định Mỹ giai đoạn 2004-2008. 31
4.2.3 Tình hình chuyển nhượng đất đai tại xã Định Mỹ . 34
4.3 Vốn nhân lực của nông hộ. 35
4.3.1 Giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn chủ hộ . 35
4.3.2 Lao động trong độ tuổi và lao động nông nghiệp. 36
4.4 Vốn tài chính của nông hộ . 37
4.4.1 Thu nhập của nông hộ. 37
4.4.2 Chi phí sinh hoạt của nông hộ. 38
4.5 Vốn xã hội của nông hộ . 40
4.6 Ảnh hưởng của quy mô đất đai đến sinh kế nông hộ . 42
4.6.1 Sở hữu nguồn lực đất đai (vốn tự nhiên) của nông hộ . 42
4.6.2 Tính kinh tế theo quy mô liên quan đến diện tích đất canh tác. 43
4.6.3 Tích lũy thu nhập theo quy mô đất đai . 45
4.7 Ảnh hưởng của chính sách hạn điền đến sinh kế nông hộ. 47
4.7.1 Nhận thức của người dân với chính sách hạn điền. 47
4.7.2 Phương cách ứng xử của người dân với chính sách hạn điền. 49
4.7.3 Sinh kế của nhóm hộ bán đất . 50
4.7.3.1 Nguyên nhân bán đất . 50
4.7.3.2 Hiệu quả sử dụng tiền bán đất . 51
4.7.3.3 Sinh kế của hộ sau khi bán đất . 52
4.8 Gợi ý giải pháp liên quan đến tích tụ đất đai và chính sách hạn điền 55
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 57
5.1 Kết luận . 57
5.2 Kiến nghị . 58
5.2.1 Về phương diện chính sách . 58
5.2.2 Về phương diện nghiên cứu . 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 60++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRẦN THẾ NHƯ HIỆP
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA QUY MÔ ĐẤT ĐAI
VÀ CHÍNH SÁCH HẠN ĐIỀN ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ
Ở HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Chuyên ngành Phát triển Nông thôn
Cần Thơ - 9/2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
--------& --------
TRẦN THẾ NHƯ HIỆP
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA QUY MÔ ĐẤT ĐAI
VÀ CHÍNH SÁCH HẠN ĐIỀN ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ
Ở HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG
Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn
Mã số: 60 62 25
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Người hướng dẫn khoa học
TS. TRẦN THANH BÉ
Cần Thơ - 9/2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
i
CHẤP NHẬN LUẬN VĂN CỦA HỘI ĐỒNG
Luận văn thạc sĩ đính kèm theo đây, với đề tài là “PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA
QUY MÔ ĐẤT ĐAI VÀ CHÍNH SÁCH HẠN ĐIỀN ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ
Ở HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG”, do học viên Trần Thế Như Hiệp
thực hiện và báo cáo đã được Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ thông qua.
Ủy viên, Thư ký Ủy viên
Phản biện 1 Phản biện 2
Cần Thơ, ngày tháng năm 2009
Chủ tịch Hội đồng
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
ii
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả trình
bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình
luận văn nào trước đây.
Tác giả luận văn
Trần Thế Như Hiệp
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
iii
CẢM TẠ
tui xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy hướng dẫn, Ts. Trần Thanh Bé, đã
tận tâm, tận lực hướng dẫn, dìu dắt, động viên và cung cấp nhiều kiến thức quý báu
cho tui trong suốt quá trình học tập tại trường và đặc biệt trong thời gian thực hiện
luận văn này.
tui xin gửi lời Thank đặc biệt đến Ts. Lê Cảnh Dũng đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ về
nghiệp vụ chuyên môn và cung cấp những thông tin, tài liệu quan trọng để tui hoàn
thành tốt luận văn.
tui xin chân thành Thank đến: Dự án RDViet 2008 - Đại học Nông lâm Huế; Bộ
môn Kinh tế Xã hội và Chính sách, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL - Trường Đại
học Cần Thơ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, Hội Nông dân
tỉnh An Giang; Phòng Nông nghiệp huyện Thoại Sơn, UBND xã Định Mỹ - huyện
Thoại Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí và giúp đỡ cho tui trong suốt thời
gian thực hiện luận văn tốt nghiệp.
tui xin chân thành Thank các bạn học viên cao học ngành Phát triển Nông thôn các
khoá 13,14 và 15; anh em đồng nghiệp đã thường xuyên khích lệ, động viên, giúp đỡ
tui trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.
Cuối cùng tui bày tỏ lời tri ân với gia đình và những người bạn thân đã tận tình động
viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tui học tập và thực hiện luận văn này.
Trần Thế Như Hiệp
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
iv
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN THẾ NHƯ HIỆP Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08 tháng 04 năm 1972 Nơi sinh: Cần Thơ
Quê quán: Phụng Hiệp, Hậu Giang Dân tộc: Kinh
Chức vụ, đơn vị công tác khi học tập, nghiên cứu: Trưởng phòng Nghiệp vụ
Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tại Cần Thơ.
Địa chỉ thường trú: 54 hẻm 2 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710 2 221 678 Điện thoại nhà riêng: 0710 3 733 425
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ: Năm 1992 đến năm 1997
Nơi học: Trường Đại học Cần Thơ
Ngành học: Chăn nuôi - Thý y
Tên luận văn tốt nghiệp: Xử lý và sơ bộ đánh giá các số liệu đã thu thập về các
chỉ tiêu sinh sản của đàn nái Yorkshire theo thời gian tại một số trại heo ở các
tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận văn hay thi tốt nghiệp: Khoa Nông nghiệp -
Trường Đại học Cần Thơ
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Hữu Phước và Ks. Hứa Văn Chung
2. Thạc sĩ
Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: từ năm 2007 đến năm 2010
Nơi học: Trường Đại học Cần Thơ
Ngành học: Phát triển Nông thôn
Tên luận văn: “Phân tích ảnh hưởng của quy mô đất đai và chính sách hạn điền
đến sinh kế nông hộ ở huyện Thoại Sơn - tỉnh An Giang”
Cán bộ hướng dẫn: Ts. Trần Thanh Bé
3. Trình độ ngoại ngữ: Anh ngữ. Trình độ C
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
v
III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
1. Từ năm 1998 đến năm 2001: Công tác tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống
Canh tác ĐBSCL (nay là Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL).
2. Từ năm 2001 đến tháng 9/2005: Chuyên viên Phòng Marketing Công ty Hội chợ
Triển lãm quốc tế Cần Thơ.
3. Từ tháng 9/2005 đến tháng 11/2006: Công tác tại Công ty Cổ phần Xúc tiến
Thương mại và Hội chợ Quốc tế S.G.G.P (thuộc Báo Sài gòn Giải phóng).
4. Từ tháng 11/2006 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển
Nông thôn - Chi nhánh tại Cần Thơ (thuộc Báo Nông nghiệp Việt Nam).
Cần Thơ, ngày 15 tháng 09 năm 2009
Người khai
Trần Thế Như Hiệp
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
vi
TÓM LƯỢC
Sở hữu đất đai và sử dụng đất đai hiệu quả là quan tâm hàng đầu của người nông dân. Chính
sách hạn điền với mức hạn điền 6 ha được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành vào giữa
năm 2007, được xem như là một giải pháp chọn lựa cho mục tiêu sản xuất nông sản hàng hóa
trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Nghiên cứu đã được thực hiện tại huyện Thoại Sơn
- tỉnh An Giang vào năm 2008 nhằm tìm hiểu sự thay đổi nhận thức của người dân nông thôn
với chính sách hạn điền ở mức hạn điền 3 ha và 6 ha. Phỏng vấn người am hiểu, phân tích số
liệu thứ cấp và phỏng vấn nông hộ đã được áp dụng trong nghiên cứu, cán bộ địa phương có
liên quan và 118 hộ nông dân sinh sống trên địa bàn đã được mời tham gia.
Một số kết quả nghiên cứu quan trọng của đề tài bao gồm: (i) có sự tồn tại của thị trường
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai và hiện tượng "tích tụ đất đai" trên địa bàn nghiên cứu;
(ii) quy mô đất đai có ảnh hưởng đến thu nhập và sinh kế của nông hộ; "quy mô đất đai hợp
lý" để có thể tích lũy thu nhập của hộ thuần nông là 2,5 và 2,0 ha đối với nông hộ có kết hợp
nguồn thu phi nông nghiệp; (iii) chính sách hạn điền có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và
sinh kế của nông hộ; nhóm hộ đất nhiều có xu hướng phân chia đất đai cho con cái của họ để
tránh né việc đóng thuế đất vượt hạn điền hay không thực hiện các thủ tục sang nhượng
quyền sử dụng đất đai theo quy định hay khai báo thấp hơn khối lượng giao dịch để giảm
thuế; (iv) tiến trình tích tụ/ tập trung đất đai ở nông thôn đã làm xuất hiện một bộ ph
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement