Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By princess_cloud_land
#631526

Download Đề tài Phân tích chuỗi giá trị cá tra tại tỉnh An Giang miễn phí

MỤC LỤC
Trang phụ bìa i
Lời cam đoan ii
Bảng tóm tăt quá trình học tập công tác và hoạt động Khoa học Kỹ thuật . v
Lời Thank . vi
Tóm lược vii
Abstract viii
Mục lục ix
Danh sách bảng xii
Danh sách sơ đồ . xiii
Những từ viết tắt . xiv
Chương 1 MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề . 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1
1.2.1. Mục tiêu chung . 1
1.2.2. Các mục tiêu cụ thể . 1
1.3. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu . 2
1.4. Nội dung nghiên cứu 2
1.4.1. Xác định thực trạng hoạt động sản xuất, mua bán và tiêu dùng của
các tác nhân chính trong chuỗi ngành hàng cá tra ở tỉnh An Giang. 2
1.4.2. Phân tích chuỗi giá trị 3
1.4.3 Phân tích SWOT 3
1.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cấp chuỗi . 3
1.5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu . 3
1.6. Kết quả mong đợi . 3
1.7. Đối tượng thụ hưởng . 4
Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 5
2.1.Tổng quan về sản xuất, chế biến, tiêu thụ thủy sản ở Việt Nam . 5
2.2.Tổng quan về địa bàn nghiên cứu – Thực trạng Sản xuất, Chế biến, Tiêu
thụ thủy sản tỉnh An Giang. 9
2.2.1. Đặc điểm Tự nhiên - Kinh tế - Xã hội tỉnh An Giang. 9
2.2.2. Thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ thủy sản ở tỉnh An Giang. 10
2.2.3. Vai trò của ngành thuỷ sản đối với phát triển ĐBSCL và tỉnh An
Giang nói riêng. 20
Chương 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
3.1. Phương pháp luận về Phân tích Chuỗi giá trị trong tiếp cận nghiên cứu 22
3.1.1. Khái niệm về chuỗi giá trị . 22
3.1.2. Phân tích chuỗi giá trị 25
3.1.3. Chiến lược nâng cấp chuỗi 26
3.2. Tiến trình nghiên cứu . 27
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
x
3.3. Phương pháp nghiên cứu . 27
3.3.1. Địa bàn nghiên cứu 27
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu . 27
3.3.3. Phương pháp phân tích . 28
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 29
4.1 Hoạt động Sản xuất, Mua bán và Tiêu dùng của các tác nhân chính trong
chuỗi cá tra ở An Giang . 29
4.1.1 Trại cá giống . 29
4.1.1.1 Lao động . 29
4.1.1.2 Hoạt động mua cá bột . 30
4.1.1.3 Hoạt động bán cá giống . 31
4.1.1.4 Thuận lợi, khó khăn và giải pháp của trại giống cá 32
4.1.1.5 Tiên đoán/mong đợi sự phát triển ngành cá và mở rộng hoạt
động kinh doanh trong tương lai 33
4.1.2 Nông dân nuôi cá tra. 33
4.1.2.1 Lao động tham gia nuôi cá. 34
4.1.2.2 Họat động nuôi cá năm 2007. 35
4.1.2.3 Hoạt động bán của nông dân. 37
4.1.2.4 Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong khâu nuôi cá . 39
4.1.2.5 Tiên đoán/mong đợi về sự phát triển ngành hàng cá trong
tương lai . 40
4.1.3 Thương lái . 40
4.1.3.1 Lao động tham gia hoạt động mua bán . 41
4.1.3.2 Hoạt động mua 41
4.1.3.3 Hoạt động bán cá . 43
4.1.3.4 Những thuận lợi, khó khăn , biện pháp giải quyết trong hoạt
động mua bán cá . 43
4.1.3.5 Định hướng kinh doanh và tiên đoán sự phát triển ngành hàng
cá tra . 44
4.1.4 Công ty chế biến 44
4.1.4.1 Tình hình lao động trong công ty chế biến . 44
4.1.4.2 Hoạt động mua bán . 45
4.1.4.3 Mở rộng thị trường . 45
4.1.5 Người tiêu dùng . 45
4.1.5.1 Chi tiêu của gia đình. 46
4.1.5.2 Mức tiêu thụ cá của người tiêu dùng . 46
4.1.5.3 Những nhân tố ảnh hưởng khi lựa chọn cá . 47
4.1.5.4 Nhu cầu, mong đợi và đề xuất của người tiêu dùng về thị
trường cá 49
4.1.6 Người hỗ trợ/thúc đẩy chuỗi . 50
4.1.6.1 Hỗ trợ/thúc đẩy trong khâu nuôi cá . 50
4.1.6.2 Các chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi cá 51
4.1.6.3 Đánh giá xu hướng thị trường cá 52
4.1.6.4 Thuận lợi, khó khăn và giải pháp của việc hỗ trợ người nuôi cá 52
4.1.6.5 Tiên đoán về sự phát triển kinh doanh cá tra ở địa phương . 52
4.2. Phân tích chuỗi giá trị cá tra . 53
4.2.1 Bản đồ chuỗi giá trị cá hiện tại. 53
4.2.2 Mô tả chuỗi 53
4.2.3 Kênh thị trường chuỗi 55
4.2.4 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị cá tra . 56
4.2.4.1 Giá trị gia tăng 56
4.2.4.2 Giá trị gia tăng thuần của chuỗi . 59
4.3 Phân tích SWOT 62
4.3.1 Điểm mạnh . 63
4.3.2 Cơ hội . 63
4.3.3 Những điểm yếu 64
4.3.4 Những thách thức . 65
4.4 Chiến lược nâng cấp chuỗi . 69
4.4.1 Xác định tầm nhìn . 69
4.4.2 Chọn chiến lược nâng cấp. 69
4.4.3 Các giải pháp hành động thực hiện nâng cấp chuỗi. 70
4.4.3.1 Khâu sản xuất giống 70
4.4.3.2 Qui hoạch vùng nuôi an toàn . 71
4.4.3.3 Nhà máy chế biến cá xuất khẩu . 72
4.4.3.4 Tổ chức các Liên hiệp sản xuất cá sạch, ATVSTP . 72
4.4.3.5 Tổ chức nhóm liên kết trong cộng đồng các DNCB cá XK 74
4.4.3.6 Tài chính . 74
4.4.3.7 Thị trường 74
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 75
5.1 Kết luận 75
5.2 Đề nghị. 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐOÀN VĂN HỔ
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ TRA
TỈNH AN GIANG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành Phát triển nông thôn
Cần Thơ - 2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
i
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐOÀN VĂN HỔ
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ TRA
TỈNH AN GIANG
Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mã số: 60 62 25
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
PGs.Ts. NGUYỄN TRI KHIÊM
Cần Thơ – 2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
ii
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân. Các số liệu, kết
quả trình bày trong luận văn này là trung thực.
Tác giả luận văn
Đoàn Văn Hổ
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
iii
Đề tài: “PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ TRA TỈNH AN GIANG”
Luận văn Thạc sĩ Phát triển Nông thôn do ĐOÀN VĂN HỔ thực hiện và đề nạp.
Ý kiến của người hướng dẫn khoa học
Đồng ý bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ khoa học
PGs.Ts. NGUYỄN TRI KHIÊM
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
iv
Luận văn đính kèm theo đây, với tựa là “PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ TRA
TỈNH AN GIANG” do ĐOÀN VĂN HỔ thực hiện và báo cáo,
đã được hội đồng chấm luận văn thông qua.
Ủy viên thư ký Ủy viên
(Ký tên) (Ký tên)
Ts. Lê Cảnh Dũng PGs.Ts. Nguyễn Tri Khiêm
Phản biện 1 Phản biện 2
(Ký tên) (Ký tên)
Ts. Trần Thanh Sơn Ts. Võ Thị Thanh Lộc
Cần Thơ, ngày 23 tháng 10 năm 2009
Chủ tịch hội đồng
(Ký tên)
Ts. Nguyễn Ngọc Đệ
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
v
BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC VÀ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KỸ THUẬT
Họ tên: Đoàn Văn Hổ. Lớp: Cao học Phát triển nông thôn. Khóa: 2006 - 2009
Ngày sinh: 30/06/57. Nơi sinh: P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang
Cơ quan công tác: TT nghiên cứu Phát triển nông thôn - Trường Đại học An Giang
Tốt nghiệp Đại học: Ngành Trồng trọt, năm 1981, Trường: Đại học Cần Thơ
Thời gian và nơi công tác từ ngày ra trường đến nay:
04/1981-06/1983: Phân viện quy hoạch và thiết kế NN - Bộ Nông nghiệp
07/1983-04/1988: Ban quản lý ruộng đất tỉnh An Giang
05/1988-07/1996: UBND, Đảng ủy xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, An Giang
08/1996-06/2003: UBND huyện Châu Thành, An Giang
07/2003-05/2007: Sở Lao động Thương binh & Xã hội An Giang
06/2007-08/2009: Trường Cao đẳng nghề An Giang
09/2009 đến nay: TT nghiên cứu Phát triển nông thôn - Đại học An Giang
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Bồi dưỡng kiến thức trong và ngoài nước (từ sau ngày tốt nghiệp Đại học)
- Cử nhân Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước Năm 1994 đến 1996
- Lớp tập huấn dự án phát triển nông thôn tại Thái Lan từ 02/06 đến 16/06/1996
- Lớp Quản lý hành chính Cao Trung cấp Học viện HCQG 01/07/98 đến 09/09/98
- Lớp kiến thức Quốc phòng 04/06 đến 03/07/2002
2. Các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài:
3. Luận văn cao học
Tên đề tài: Phân tích chuỗi giá trị cá tra tỉnh An Giang
Người hướng dẫn : PGs. Ts. Nguyễn Tri Khiêm
Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2009
Người khai
Đoàn Văn Hổ
Ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý
Tổng số môn đã học : ........ môn
Tổng số đơn vị học trình đã học : ........ đơn vị học trình
Điểm trung bình chung học tập : ........ /10 điểm
Đã hoàn thành chương trình học tập
Phòng Đào tạo
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
vi
LỜI CẢM ƠN
Trước hết xin trân trọng Thank PGs.Ts.Nguyễn Tri Khiêm đã tận tình hướng
dẫn tui thực hiện đề tài này.
Chân thành cảm ơn: Ts.Trần Thanh Bé, Ts.Nguyễn Văn Sánh, Ts.Nguyễn Duy
Cần, Ts.Nguyễn Ngọc Đệ, Ts.Võ Thị Thanh Lộc, Ts.Dương Ngọc Thành, Ts. Trần
Hữu Quang, Ts.Dương Văn Ni, Ts.Mai Văn Nam, Ts.Võ Thành Danh, Ts.Lê Khương
Ninh, Ts.Võ Quang Minh, Ths.Phan Huy Hùng, Ths.Nguyễn Văn Linh đã trang bị
cho tui những kiến thức nền tảng để vận dụng tổng hợp góp phần quan trọng hoàn
thành tập luận văn này
Xin Thank toàn thể quý Thầy, Cô, CB-CNV Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng
bằng sông Cửu Long - Trường Đại học Cần Thơ đã nhiệt tình giúp đở và rất có trách
nhiệm đối với các sinh hoạt, học tập của lớp, Thank các bạn lớp Cao học Phát triển
Nông thôn K13 đã cùng chia sẻ những khó khăn cũng như những vui buồn cùng tôi.
Cuối cùng, một lần nữa tui xin trân trọng Thank tất cả mọi người đã giúp đỡ tui trong
suốt khóa học
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
vii
Đoàn Văn Hổ, 2009 “PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ TRA TỈNH AN GIANG”.
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Phát Triển Nông Thôn, 77 trang
Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ
Người hướng dẫn khoa học: PGs.Ts. Nguyễn Tri Khiêm
_________________________________________________________________________________________
TÓM LƯỢC
Cá tra là một trong những loài cá nuôi quan trọng ở An Giang được sản xuất, tiêu
dùng nội địa và chế biến xuất khẩu. Thời gian qua phát triển nhanh nhưng đang vấp
phải những khó khăn, thách thức việc phát triển ngành hàng này có dấu hiệu thiếu bền
vững. Đề tài nghiên cứu nhằm: Phân tích xác định lợi ích các tác nhân tham gia thị
trường và đề xuất những giải pháp, chiến lược nâng cấp chuỗi để phát triển bền vững
ngành hàng cá tra tỉnh An Giang. Địa bàn nghiên cứu ở huyện Châu Phú và Châu
Thành tỉnh An Giang với số mẫu phỏng vấn trực tiếp 130 đáp viên các tác nhân trong
chuỗi bao gồm trại cá giống 10, nông dân nuôi cá 30, thương lái 9, công ty chế biến 2,
người tiêu dùng 71 và nhà hỗ trợ và thúc đẩy chuỗi 8.
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
1 Hiên tại trong toàn chuỗi thì người sản xuất cá giống và người nuôi cá còn đối
mặt với rất nhiều rủi ro, thua lỗ.
2 Lợi nhuận và thu nhập chuỗi phân bố chưa hợp lý giữa các tác nhân trong
chuỗi, chủ yếu tập trung cho các công ty chế biến.
3 An Giang có được lợi thế về tài nguyên thiên nhiên (sông ngòi, đồng bằng...),
về con người, chi phí sản xuất thấp nhất ĐBSCL, tiềm năng phát triển ngành
hàng cá tra còn rất lớn. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường, sự cạnh
tranh quyết liệt về thương hiệu, thị trường tiêu thụ và luật lệ buôn bán của các
nước vẫn còn phức tạp, đó là những thách thức không nhỏ.
4 Để phát triển bền vững và tăng lợi nhuận chuỗi cũng như tăng sức cạnh tranh
sản phẩm cá tra trên thị trường, cần có chiến lược nâng cấp chuỗi “Chiến lược
giảm chi phí và cải tiến chất lượng”.
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
viii
Doan Van Ho, 2009 “Pangasius value chain analysis in An Giang province”
Master thesis in Rural Development, 77 pages
Mekong Delta Development Research Institute, Cantho University
Supervisor: Associate Prof. Dr. Nguyen Tri Khiem
_____________________________________________________________________
ABSTRACT
Pangasius is one of key fish species cultured in An Giang for both domestic and
export markets. In the rece...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement